Klub Generałów Wojska Polskiego

Archiwum 2

 I.     Z życia Klubu.
II.    Z życia oddziałów terenowych.
III.  Odeszli “na wieczną wartę”.

  I. Z życia Klubu.

Rok 2019

 

Zebranie – październik 2019 r.

W dniu 17 października 2019 r. w siedzibie klubu (Al. Ujazdowskie 6A) odbyło się kolejne zebrania Klubu Generałów WP.

Zasadniczym punktem zebrania było spotkanie z byłym attaché wojskowym Polski w Chinach  gen. dyw. Sławomirem Kałuzińskim, który w sposób niezwykle interesujący przedstawił sytuację ekonomiczną i militarną oraz swoje osobiste wrażenia z czasu pracy w tym państwie.

W części organizacyjnej zebrani minutą ciszy uczczono pamięć kolegi gen. bryg. Henryka Andrackiego, który odszedł w dniu 10 października br. , po czym prezes gen. bryg. pil. Roman Harmoza  zaapelował o liczny udział w pogrzebie, który miał odbyć się  dzień później (18.10.2019 r.)
Następnie omówiono przygotowanie do walnego zgromadzenia planowanego na dzień 28 listopada br., poświęconego rozliczeniu działalności Klubu w mijającej kadencji Rady Klubu, wyborowi nowych władz oraz określeniu kierunków działalności na kolejne 3 lata.
W dalszej kolejności gen. bryg. Henryk Porajski przedstawił propozycje do planu KG WP  na 2020 rok.
Ze spraw bieżących omówiona planowaną w końcu października akcję “Naszym Kolegom Nasza Pamięć” – odwiedzenie grobów zmarłych kolegów.

 

 

Powązki – październik 2019 r.


W końcu października – tradycyjnie jak co roku – przedstawiciele Klubu Generałów WP odwiedzili groby naszych zmarłych kolegów  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a także na innych cmentarzach warszawskich. Wśród nich były mogiły kolegów, którzy odeszli całkiem niedawno m.in. tragicznie zmarły zastępca prezesa Klubu gen. bryg. Ryszard Żuchowski.


Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz  i  zatknięto proporzec  z napisem „NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ. KLUB GENERAŁÓW WP”. Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów i przyjaciół.

 

 

 XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego – wrzesień 2019 r.

Zgodnie z planem zamierzeń Klubu Generałów WP w dniu 4 września 2019 roku kilkunastu członków Klubu zwiedziło  XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego, który uznawany jest za największe i najważniejsze wydarzenie  tego typu w Europie Środkowo – Wschodniej.  Była to kolejna okazja do zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem oraz innowacyjnymi technologiami sektora zbrojeniowego.

Obejrzeliśmy  sprzęt i wyposażenie obejmujące wszystkie segmenty produkcji wojskowej (620 wystawców z 31 krajów). Niezwykle interesującym eksponatem była makieta (w skali 1:1) amerykańskiego samolotu F-35. Wśród innych eksponatów zaprezentowano m.in. śmigłowce uzbrojone i transportowe, bezpilotowe statki powietrzne różnych typów, czołgi i transportery opancerzone,  sprzęt wojsk inżynieryjnych, artyleryjskie i rakietowe systemy przeciwlotnicze, systemy rozpoznania oraz sprzęt i wyposażenie logistyczne.

Tradycją Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego od 2004 roku są wystawy narodowe. Krajem wiodącym tegorocznego MSPO były Stany Zjednoczone. Wystawa Narodowa USA była zorganizowana na powierzchni 1.500 m2, gdzie znajdowało się stanowisko Departamentu Obrony USA oraz szereg firm reprezentujących amerykański przemysł obronny.

W roku bieżącym również tradycyjnie, bo po raz 20. została zorganizowana  przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przy współudziale Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej wystawa Polskich Sił Zbrojnych przedstawiająca zasadnicze uzbrojenie i wyposażenie Wojska Polskiego,

Na zakończenie naszej  wizyty odbyło się spotkanie z prezesem Targów Kielce dr Andrzejem Mochoniem, na którym prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza podziękował gospodarzowi za miłe przyjęcie naszej grupy i stworzenie nam komfortowych warunków do zwiedzenia wystawy.

 

 

 

 

95. urodziny gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzego Modrzewskiego.

W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne w tym roku zebranie członków Klubu Generałów WP.  Zasadniczym jego punktem było uczczenie jubileuszu 95.  urodzin nestora naszego Klubu gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzego Modrzewskiego.

Po krótkim wprowadzeniu przez prezes gen. bryg. pil. Romana Harmozę oraz omówieniu  bieżących spraw organizacyjnych  gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz w niezwykle interesujący sposób przedstawił drogę życiową oraz osiągnięcia naukowe jubilata.
Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski, (ur. 25.06.1924 r.) jest ekspertem w dziedzinie wyposażenia wojsk w zakresie techniki samochodowej. Do dnia dzisiejszego czynnie uczestniczy w pracy naukowej.
Należy podkreślić, że służbę wojskową rozpoczął wcześnie, bo już we wrześniu 1939 r . – jako 15-letni harcerz – przydzielony został do jednej z jednostek wojskowych w charakterze łącznościowca i wziął czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
W czasie okupacji niemieckiej szybko  związał się z ruchem oporu. Był żołnierzem Szarych Szeregów ZHP, a potem  Związku Walki Zbrojnej  i w końcu Armii Krajowej. Uczył się na tajnych kompletach, uzyskał maturę i dyplom technika mechanika samochodowego. W stopniu kaprala podchorążego dowodził drużyną w Powstaniu Warszawskim.  W pierwszych dniach powstania ranny w rękę kontynuował udział w walkach.
W końcowych dniach września  przedostał się na prawy brzeg Wisły, by wkrótce  rozpocząć służbę w LWP.
W 1945 był elewem Oficerskiej Szkoły Artylerii w Chemie i Olsztynie, po ukończeniu której został podporucznikiem i dowódcą plutonu. Absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1965 komendant Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Szef Służby Czołgowo-samochodowej  (1966 r.), Szef Badań i Rozwoju Uzbrojenia WP (1974-1978)   W 1966 r. otrzymał nominację na stopień generała brygady.  W 1967 r. został doktorem nauk technicznych, a w 1974 doktorem habilitowanym. W 1975 r. otrzymał nominację na stopień generała dywizji.  Od czerwca 1978 jest profesorem nauk technicznych.
28 XI 1990 przeszedł w stan spoczynku.
Otrzymał wiele odznaczeń m.in.:
– Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
– Krzyż Komandorski ,
– Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
– Krzyż Walecznych Powstanie Warszawskie.
Gen. prof.  Modrzewski to nie tylko uczony, ale także człowiek wielkiego serca – skromny, prawy i szlachetny, otwarty i bezinteresowny, zawsze serdeczny i życzliwy dla wszystkich. Mimo wysokiego stopnia wojskowego i tytułu naukowego zawsze służy  radą i pomocą, jest oddanym  wychowawcą i przyjacielem młodego pokolenia w WITPiS i WITU, stale pełen radości i humoru.

Po przedstawieniu osiągnięć jubilata zabrał głos przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, który odczytał list gratulacyjny Marszałka Adama Struzika oraz wręczył gen. Modrzewskiemu nadany mu  Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.
Następnie gen. Harmoza złożył jubilatowi życzenia w imieniu wszystkich członków naszego Klubu oraz przekazał mu okolicznościowy upominek.
W dalszej kolejności zabierali głos liczni koledzy generałowie dzieląc się wrażeniami z osobistych kontaktów służbowych z bohaterem wieczoru.
Na zakończenie zabrał głos gen. prof. Modrzewski dziękując za spotkanie oraz ciepłe słowa pod swoim adresem.

„ Drogi Jurku!

Życzymy Tobie jeszcze wielu szczęśliwych lat w dobrym zdrowiu, pełnej realizacji wszystkich prowadzonych aktualnie i podejmowanych prac naukowych oraz wiele satysfakcji  z dotychczasowych i przyszłych dokonań.

Koledzy Generałowie.”

Zebranie – marzec 2019 r.

W dniu 28 marca 2019 r.  odbyło się  kolejne zebranie członków Klubu Generałów WP, w którym udział wzięli  zaproszeni goście:  Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, Władysław Teofil Bartoszewski, który wystartuje z listy Koalicji Europejskiej z rekomendacji PSL w wyborach do PE oraz rzecznik prasowy PSL Jakub Stefaniak.
Po powitaniu przybyłych i przedstawieniu gości głos zabrał prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. W swoim wystąpieniu przedstawił  krótką ocenę aktualnego stanu  Sił Zbrojnych wyrażając szereg wątpliwości w tym zakresie, szczególnie odnośnie  realizacji programów modernizacyjnych. Odniósł się także do sytuacji byłych żołnierzy  i funkcjonariuszy pozostałych służb mundurowych, zwłaszcza w kwestii zachowania świadczeń emerytalnych oraz innych uprawnień.  Podkreślił również potrzebę  wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia, w tym zwłaszcza członków Klubu Generałów WP.
Następnie zabrał głos Władysław Bartoszewski przedstawiając pokrótce założenia swego programu wyborczego, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i cybernetycznego Polski, w tym sił zbrojnych.
Po tych wystąpieniach nastąpiła ożywiona dyskusja, w której liczni generałowie wyrazili szereg szczegółowych sugestii odnośnie przedstawionych przez obu występujących zagadnień. Po dyskusji   prezes Kosiniak-Kamysz  podziękował za interesujące wystąpienie, oraz  zadeklarował gotowość do nawiązania bliższej współpracy z naszym klubem.

W drugiej części zebrania, już bez obecności gości, omówione zostały sprawy bieżące klubu, wśród nich wnioski z marcowego posiedzenia Konwentu Generałów RP, które przedstawił gen. bryg. Władysław Saczonek  biorący udział w tym posiedzeniu ( w związku z nieobecnością  prezesa Klubu.

 

Zebranie – luty 2019 r.

W dniu 28 lutego 2019 r. odbyło się kolejne zebranie członków Klubu.

Było to zebranie robocze poświęcone sprawom  bieżących. Omówiono m. in. przebieg  oraz wnioski wynikające z ostatniego posiedzenia Konwentu Generałów RP. Przedstawiono  także  zamierzenia – realizowane przez różne instytucje – związane z obchodami XX-lecia przystąpienia Polski do NATO oraz udział w nich przedstawicieli Klubu.

Na kanwie tych przedsięwzięć  rozwinęła się ożywiona  dyskusja – z szerokim udziałem uczestników zebrania –  poświęcona nie tylko  tym przedsięwzięciom, ale także ogólnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju, w przededniu czekających nas wyborów, w tym działaniom podejmowanym  przez poszczególne ugrupowania polityczne.
Wyrażając swoje odczucia odnośnie tych działań oraz reakcję na nie naszego środowiska, podkreślano przy tym potrzebę zachowania „apartyjności” członków Klubu.  Naczelnym naszym zadaniem, wynikającym ze statutu jest działanie na rzecz obronności państwa oraz wspieranie i ocena działań podejmowanych w tym zakresie przez poszczególne ugrupowania.

Po podsumowaniu dyskusji oraz omówieniu innych spraw organizacyjnych zebranie zakończono.

 

Spotkanie środowisk generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy – luty 2019 r.

                                   KOMUNIKAT  ZE  SPOTKANIA  ŚRODOWISK  GENERALSKICH

W dniu 13 lutego 2019 roku z inicjatywy Konwentu Generałów RP i Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli środowisk generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy. W dyskusji podniesiono najistotniejsze kwestie nurtujące środowiska mundurowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

a/ potrzebę integracji całego środowiska, większej aktywności w obronie szacunku dla służby;

b/ organizację różnych form pomocy dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy zakończyli czynną wieloletnią służbę;

c/ zaangażowanie się w wybory parlamentarne, wspierając instytucje demokratycznego państwa prawa. Chcemy wyłonić reprezentantów formacji mundurowych do Sejmu, Senatu, dać im wsparcie naszych środowisk;

d/ pokazanie wkładu naszych środowisk w procesach związanych z wejściem Polski do NATO (20 rocznica) oraz wstąpieniem do Unii Europejskiej (15 rocznica). Spróbujemy zorganizować konferencję poświęconą tej tematyce i wystosować Apel do rządzących.

W efekcie kilkugodzinnej debaty przyjęto konkretne kierunki działania dla Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej oraz  wszystkich organizacji zrzeszających generałów podkreślając ścisłą współpracę w ramach Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

W imieniu Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej
nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki

W imieniu Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej
gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych

 

Zebranie – styczeń 2019 r.

W dniu 31 stycznia 2019 r.  odbyło się zebranie Klubu Generałów WP, na które zaproszony został poseł na sejm RP pan Czesław Mroczek. Jest on posłem Platformy Obywatelskiej kolejnej (czwartej) kadencji,  a w latach 2011-2015 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Aktualnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

Po powitaniu przybyłych i przedstawieniu gościa przez prezesa  gen. bryg. pil. Romana Harmozę  głos zabrał poseł Mroczek. W swoim wystąpieniu dokonał  oceny aktualnej kondycji Sił Zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów modernizacyjnych. Podkreślił, że mimo teoretycznie wysokich nakładów budżetowych na obronność większość programów modernizacyjnych  została zawieszona. Dotyczy to np. programu ”śmigłowcowego” czy wyposażenia Marynarki Wojennej. Część środków z  budżetu MON jest wyprowadzana do innych resortów na cele nie związane z obronnością, jak na przykład  zakup samolotów dla VIP-ów, finansowanie remontów dróg  czy pogotowia lotniczego.   Nie notuje się również znaczącego wpływu przemysłu obronnego na poziom technologiczno-naukowy pozostałej części gospodarki narodowej. Zgodnie z założeniami sprzęt dla wojska powinien być produkowany w kraju, a  nowoczesne technologie uzyskane poprzez licencje powinny być transferowane do krajowego przemysłu.
Po wystąpieniu  gościa odbyła się dyskusja, w której głos zabrali m.in. generałowie Jarosław Bielecki, Władysław Saczonek i Stanisław Świtalski. Poruszono głównie sprawy szkolenia rezerw, konieczności reformy systemu obronnego,  oraz wybranych aspektów modernizacji technicznej wojska.
Po dyskusji   gen.  Harmoza podziękował gościowi za interesujące wystąpienie, natomiast  poseł  Mroczek  zadeklarował uczestnictwo w kolejnych spotkaniach naszego klubu, w miarę potrzeb, w terminach dogodnych dla obu Stron.

W drugiej części zebrania, już bez obecności gościa, omówione zostały sprawy bieżące klubu wśród nich Plan Zasadniczych Przedsięwzięć … na 2019 rok, po czym  zebranie zakończono.

 

Rok 2018

Spotkanie świąteczne –  grudzień  2018 

11 grudnia 2018 roku w sali recepcyjnej przy Katedrze Polowej WP, z inicjatywy Konwentu stowarzyszeń generałów, odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne. Wzięli w nim udział liczni przedstawiciele naszego Klubu oraz  stowarzyszeń generałów pozostałych formacji mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Biura Ochrony Rządu. Specjalnym  gościem spotkania był – jak zwykle – biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.
Na wstępie głos zabrał  prezes Klubu Generałów WP gen. bryg pil. Roman Harmoza, który  powitał zebranych oraz podkreślił  szczególną rolę Świąt Bożego Narodzenia w naszej tradycji. Następnie  zaintonował starą polską kolędę „Wśród nocnej ciszy…”, którą zebrani ochotnie podchwycili.  Po odśpiewaniu kolędy prezes podziękował  księdzu biskupowi za gościnę oraz złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.
W dalszej kolejności zabrał głos biskup Guzdek, który – na kanwie naszego spotkania – przedstawił swoje odczucia odnośnie relacji międzyludzkich w naszym społeczeństwie, zwłaszcza w środowisku służb mundurowych oraz niezbyt właściwego stosunku  władz  państwowych do ludzi działających niegdyś na rzecz odzyskania i zachowania niepodległości oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli. Nawiązał przy tym do niedawnego spotkania kombatantów, w którym brał udział, a w którym niestety zabrakło przedstawiciela ministra Obrony Narodowej nawet, choćby najniższego rangą. Następnie pobłogosławił opłatki i złożył wszystkim obecnym oraz ich rodzinom serdeczne życzenia, po czym wszyscy obecni składali sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem.
Dalsza część spotkania przebiegała przy stołach zastawionych tradycyjnymi wigilijnymi daniami, w serdecznej i miłej atmosferze.
Na wniosek Konwentu  powzięto decyzję – zaakceptowaną gremialnie – o skierowaniu na ręce aktualnego Prezydenta RP oraz byłych Prezydentów RP życzeń świąteczno-noworocznych.

Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości –
listopad 2018 

W dniu 8 listopada 2018 r. miały miejsce uroczyste Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości zorganizowane z  inicjatywy Konwentu Generałów RP (koordynującego działalność stowarzyszeń skupiających generałów wszystkich służb mundurowych), przy współudziale Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Wzięli w nich udział  żołnierze i funkcjonariusze, w tym generałowie – przedstawiciele  organizacji zrzeszonych w Federacji, oddając w ten sposób hołd wszystkim Polakom, którzy na przestrzeni mijającego 100-lecia oddali życie w obronie Ojczyzny, a także tym żołnierzom i funkcjonariuszom (byłym  i obecnym),  którzy swą sumienną służbą i pracą przyczynili się do budowy współczesnej Polski – niepodległej i suwerennej.
Obchody rozpoczęły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego uroczystą Mszą Św. „Za Ojczyznę”, a także w intencji wszystkich poległych oraz pełniących  służbę dla Rzeczypospolitej.
Następnie zgromadzeni przeszli na Plac Józefa Piłsudskiego, gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza  miała miejsce dalsza część uroczystości.
Po odegraniu  Hymnu Państwowego gen. dyw. SG Dominik TRACZ odczytał tekst  Apelu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanego do naczelnych władz państwowych oraz  żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych (jego treść zamieszczono poniżej). Podpisało go ponad 200 generałów różnych formacji.
W dalszej części delegacje poszczególnych stowarzyszeń złożyły wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.
Uroczystości zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (Marszu Pierwszej Brygady), po czym delegacja Konwentu Generałów Rzeczypospolitej złożyła  kwiaty pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W uroczystości brały udział liczne poczty ze sztandarami stowarzyszeń służb mundurowych, a uświetniła je orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.

Apel
Generałów Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 100. Rocznicy Odzyskania  Niepodległości

           W 1918 r. Polska po latach niewoli, wojen i nieszczęść powstała z niebytu i odrodziła się  z  trzech zaborów w jedno suwerenne i niepodległe państwo polskie – Rzeczpospolitą Polską.  Szczególna koniunktura międzynarodowa po  I wojnie światowej, rozpad trzech  państw zaborczych i przede wszystkim wola Polaków zdecydowały o  fenomenie  Niepodległości.  Z trzech wrogich armii, obcych porządków prawnych i obyczajów, z wojen o granice, powstań, z „cudu nad Wisłą”, który nie wynikał z sił nadprzyrodzonych lecz był efektem jedności narodu  – powstał   jeden organizm państwowy. Ustanowiono polski porządek prawny, jednolite wojsko polskie, polską policję, administrację i  szkolnictwo, powstała polska narodowa świadomość i jedność terytorialna.
Dwadzieścia lat  niepodległości  scementowało nas na długo.  Nawet II  wojna  światowa i  ludobójstwo na obywatelach polskich   nie zniszczyło dorobku niepodległości. Po II wojnie światowej zostaliśmy oddani w strefę wpływów naszego wschodniego sąsiada ale pomimo tego odbudowano kraj z ruin, zlikwidowano analfabetyzm, wdrożono wiele działań rozwijających naszą Ojczyznę. Jednak Polacy nigdy nie zrezygnowali z marzeń o pełnej niezależności.
Rozpad ZSRR, sprzyjająca sytuacja międzynarodowa, ogromna wola i determinacja Polaków pozwoliła ponownie odzyskać całkowitą suwerenność i odbudować niepodległe państwo.
I znowu jak przed laty,  z różnych życiorysów, doświadczeń, często zwaśnionych obozów politycznych ale zaangażowanych we wspólny cel  powstała Polska Niepodległa.
Rzeczpospolita Polska to państwo bezpieczne  militarnie i politycznie, bronione  międzynarodowymi sojuszami i zbiorową odpowiedzialnością oraz  wolą jego obywateli. Polska jest Ojczyzną wszystkich Polaków. I tych urodzonych, tworzących Ją przed 1989 rokiem i tych po 1990 roku. Odbudowana  III RP  i ostatnie dwudziestopięciolecie  to najlepszy okres w historii Polski od ponad 300 lat.
Żyjemy w pokoju, w bezpiecznych granicach w ramach wspólnoty Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego.  Nikt  kto myśli po polsku nie może zaprzeczyć, że nasza obecność  w NATO i UE to fundamenty polskiej niepodległości . Osiągnęliśmy tak wiele bo mieliśmy wspólne cele, wspólne priorytety. Przez 25 lat  mimo zmian rządów mieliśmy stabilną politykę zagraniczną, jednolitą armię, administrację, służby specjalne, rozwijaliśmy samorządność i przedsiębiorczość  – budowaliśmy silną Polskę jako demokratyczne państwo prawa.
Nikt kto służył i pracował uczciwie nie może być wykluczony z polskości, nie wolno mu odmawiać patriotyzmu. Nie wolno dzielić obywateli na różne „sorty”. Polacy nie składają się z plemion. Obywatele Polski to  Wspólnota.

Nie pozwólmy  zniszczyć Polski. Nie zgadzajmy się na niszczenie naszej  Konstytucji.
Na żołnierzach, oficerach Wojska Polskiego i innych polskich formacji mundurowych, na pracownikach polskiej administracji, na nas, na  kolejnym pokoleniu polskiej inteligencji, spoczywa odpowiedzialność za państwo i jego niepodległość.

Dzisiaj zwracamy się w szczególności  do oficerów  Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, służb specjalnych i oficerów  innych formacji mundurowych, jako wasi byli dowódcy i przełożeni  –  nie dajmy  zniszczyć  osiągnięć  III RP, nie dzielmy Polaków, nie dajmy zmarnować zdobytej niepodległości.  Nie zgadzajmy się  na unieważnienie naszych życiorysów,  wielu lat ciężkiej  służby dla  zapewnienie bezpieczeństwa i obronności naszej Ojczyzny.

Pamiętajmy ciągle aktualne słowa marszałka Józefa Piłsudskiego – „ Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

LISTA GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW PODPISANYCH
POD APELEM Z OKAZJI
100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

 1. gen. dyw. w st. spocz. Henryk Andracki
 2. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Anklewicz
 3. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Banachowicz
 4. gen. dyw. w st. spocz. Roman Baszuk
 5. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Bazydło
 6. adm. w st. spocz. Marek Brągoszewski
 7. nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas
 8. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Biel
 9. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Bielawny
 10. gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek
 11. nadinsp. w st. spocz. Janusz Bieńkowski
 12. gen. bryg. SG w st. spocz. Jacek Bogdan
 13. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk
 14. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik
 15. nadbryg. w st. spocz. Piotr Buk
 16. gen. bryg. w st. spocz. Grzegorz Buszka
 17. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski
 18. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński
 19. gen. w st. spocz. Mieczysław Cieniuch
 20. gen. bryg. w st. spocz. Gromosław Czempiński
 21. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Czerwiński
 22. nadinsp. w st. spocz. Mariusz Dąbek
 23. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa
 24. gen. dyw. w st. spocz. Marian Dering
 25. nadinsp. w st. spocz. Michał Domaradzki
 26. gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak
 27. nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz
 28. gen. bryg. w st. spocz. Tomasz Drewniak
 29. gen. bryg. w st. spocz. Adam Duda
 30. gen. bryg. w st. spocz. Marek Dukaczewski
 31. gen. broni w st. spocz. Sławomir Dygnatowski
 32. nadbryg. w st. spocz. Seweryn Dyja
 33. gen. dyw. w st. spocz. Roman Dysarz
 34. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Działo
 35. gen. insp. w st. spocz. Marek Działoszyński
 36. gen. dyw. w st. spocz. Piotr Dzięgielewski
 37. gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas
 38. gen. bryg w st. spocz. Stanisław Ferenz
 39. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Filipiak
 40. gen. broni w st. spocz. Józef Flis
 41. gen. bryg. w st. spocz. Wiktor Fonfara
 42. gen. bryg. SG w st. spocz. Jarosław Frączyk
 43. gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych
 44. gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski
 45. nadbryg. w st. spocz. Józef Galica
 46. gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor
 47. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Gawryś
 48. nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański
 49. gen. dyw. w st. spocz. Tadeusz Głowacki
 50. kontradm. w st. spocz. Kazimierz Głowacki
 51. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Głowienka
 52. gen. w st. spocz. Mieczysław Gocuł
 53. gen. bryg w st. spocz. Zbigniew Golec
 54. gen. broni w st. spocz. Zdzisław Goral
 55. gen. broni w st. spocz. Jerzy Gotowała
 56. gen. dyw. w st. spocz. Zdzisław Graczyk
 57. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset
 58. gen. bryg. SG w st. spocz. Włodzimierz Gryc
 59. gen. bryg. w st. spocz. Roman Harmoza
 60. nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda
 61. gen. bryg w st. spocz. Mirosław Hermaszewski
 62. gen. bryg. w st. spocz. Maciej Hunia
 63. gen. dyw. w st. spocz. Bolesław Izydorczyk
 64. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Jakubowski
 65. gen. dyw. w st. spocz. Marian Janicki
 66. gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski
 67. nadbryg. w st. spocz. Marek Jankowski
 68. nadinsp. w st. spocz. Waldemar Jarczewski
 69. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Jarosz
 70. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Jasik
 71. nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński
 72. nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak
 73. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Kamiński
 74. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński
 75. nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica
 76. gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Kapkowski
 77. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz
 78. gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński
 79. nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak
 80. gen. dyw. SG w st. spocz. Józef Klimowicz
 81. wiceadm.. w st. spocz. Piotr Kołodziejczyk
 82. gen. bryg. w st. spocz. Artur Kołosowski
 83. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Konieczny
 84. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Korzeniewski
 85. gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk
 86. nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski
 87. gen. dyw. w st. spocz. Tytus Krawczyc
 88. adm. w st. spocz. Roman Krzyżelewski
 89. gen. bryg. w st. spocz. Radosław Kujawa
 90. nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga
 91. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Kułaga
 92. gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Kuziora
 93. nadbryg. w st. spocz. Piotr Kwiatkowski
 94. nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski
 95. gen. dyw. w st. spocz. Andrzej Lelewski
 96. gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz
 97. gen. bryg w st. spocz. Andrzej Lewandowski
 98. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Lewitowicz
 99. gen. bryg. w st. spocz. Bogdan Libera
 100. kontradm. SG w st. spocz. Stanisław Lisak
 101. nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak
 102. gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak
 103. nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski
 104.   gen. dyw. w st. spocz. Julian Maj
 105. gen. bryg. SG w st. spocz. Henryk Majchrzak
 106. gen. broni w st. spocz. Lech Majewski
 107. gen. SW w st. spocz. Włodzimierz Markiewicz
 108. nadinsp. w st. spocz. Adam Maruszczak
 109. nadinsp. w st. spocz. Leszek Marzec
 110. gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk
 111. gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Matusik
 112. nadbryg. w st. spocz. Wojciech Mendelak
 113. gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Meres
 114. kontradm. w st. spocz. Michał Michalski
 115. gen. insp. w st. spocz. Jan Michna
 116. nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa
 117. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Mika
 118. nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk
 119. nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski
 120. gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Mitręga
 121. nadinsp. celny w st. spocz. Lidia Mołodecka
 122. gen. dyw. w st. spocz. Grzegorz Mozgawa
 123. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Mróz
 124. nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz
 125. nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak
 126. nadinsp. w st. spocz. Dariusz Nagański
 127. gen. bryg. w st. spocz. Janusz Nosek
 128. gen. bryg. w st. spocz. Marek Ojrzanowski
 129. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Olbryś
 130. gen. bryg. w st. spocz. Marek Oleksiak
 131. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Ołdyński
 132. nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski
 133. nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło
 134. nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk
 135. nadinsp. w st. spocz. Arkadiusz Pawełczyk
 136. gen. bryg. w st. spocz. Bronisław Peikert
 137. nadinsp. w st. spocz. Edward Pietkiewicz
 138. kontradm. w st. spocz. Hieronim Henryk Pietraszkiewicz
 139. nadinsp. w st. spocz. Tomasz Połeć
 140. gen. dyw. w st. spocz. Aleksander Poniewierka
 141. gen. SW w st. spocz. Andrzej Popiołek
 142. gen. bryg. w st. spocz. Zenon Poznański
 143. wiceadm. w st. spocz. Marian Prudzienica
 144. gen. bryg. w st. spocz. Paweł Pruszyński
 145. nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek
 146. gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała
 147. gen. bryg. w st. spocz. Roman Pusiak
 148. gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak
 149. gen. bryg. w st. spocz. Piotr Pytel
 150. gen. bryg. w st. spocz. Jan Rajchel
 151. gen. dyw. w st. spocz. Jan Rajchel
 152. nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki
 153. nadbryg. w st. spocz. Marek Rączka
 154. gen. bryg. w st. spocz. Edward Redwan
 155. kontradm. w st. spocz. Andrzej Rosiński
 156. gen. broni w st. spocz. Mirosław Różański
 157. gen. bryg. w st. spocz. Władysław Saczonek
 158. gen. dyw. w st. spocz. Marek Samarcew
 159. nadinsp. w st. spocz. Jarosław Sawicki
 160. nadinsp. w st. spocz. Mirosław Schossler
 161. nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder
 162. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Siewierski
 163. gen. bryg. w st. spocz. Henryk Skarżyński
 164. gen. broni w st. spocz. Waldemar Skrzypczak
 165. nadbryg. w st. spocz. Janusz Skulich
 166. nadinsp. w st. spocz. Wojciech Sobczak
 167. gen. bryg.  w st. spocz. Henryk Sobczyk
 168. gen. bryg. w st. spocz. Marian Sobolewski
 169. nadinsp. w st. spocz. Wiesław Stach
 170. nadinsp. w st. spocz. Jacek Staniecki
 171. gen. bryg. SG w st. spocz. Zygmunt Staniszewski
 172. nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk
 173. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Starańczak
 174. nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień
 175. nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk
 176. gen. bryg. w st. spocz. Jarosław Stróżyk
 177. nadinsp. w st. spocz. Bogusław Strzelecki
 178. nadinsp. w st. spocz. Eugeniusz Szczerbak
 179. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Szcześniak
 180. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Szkotnicki
 181. gen. SW w st. spocz. Marek Szostek
 182. gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder
 183. nadinsp. w st. spocz. Kazimierz Szwajcowski
 184. nadbryg. w st. spocz. Aleksander Szymański
 185. nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ściborek
 186. nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski
 187. gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Świtalski
 188. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski
 189. gen. dyw. SG w st. spocz. Dominiki Tracz
 190. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Trela
 191. nadinsp. w st. spocz. Henryk Tusiński
 192. gen. bryg. w st. spocz. Leszek Ulandowski
 193. gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierz Usarek
 194. nadinsp. w st. spocz. Ireneusz Wachowski
 195. gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Wasiuk
 196. wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski
 197. nadbryg. w st. spocz. Stanisław Węsierski
 198. nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak
 199. gen. bryg. w st. spocz. Kazimierz Wilczewski
 200. gen. broni w st. spocz. Tadeusz Wileckigen.
 201. bryg. w st. spocz. Andrzej Wiśniewski
 202. gen. bryg. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
 203. nadinsp. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski
 204. kontradm. SG w st. spocz. Konrad Wiśniowski
 205. nadbryg. w st. spocz. Andrzej Witkowski
 206. gen. SW w st. spocz. Jacek Włodarski
 207. gen. broni w st. spocz. Anatol Wojtan
 208. nadbryg. w st. spocz. Jerzy Wolanin
 209. nadinsp. celny w st. spocz. Włodzimierz Wołczew
 210. nadinsp. w st. spocz. Andrzej Woźniak
 211. gen. broni w st. spocz. Zbigniew Zalewski
 212. nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki

RAMOWY PROGRAM
OBCHODÓW 100 – LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
w dniu 8 listopada  2018  roku.

Godz. 10.00 – Katedra Polowa Wojska Polskiego
Uroczysta Msza Św. Za Ojczyznę, w intencji wszystkich poległych oraz pełniących     służbę

Rzeczypospolitej, koncelebrowana przez Biskupa Polowego gen. Józefa Guzdka.
Godz. 12.00 – Uroczystości Przy Grobie Nieznanego Żołnierza
– odegranie Hymnu Państwowego,

– odczytanie Apelu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej,
– złożenie wieńców (delegacje formacji mundurowych biorących udział w  uroczystości),
– odegranie Marszu Pierwszej Brygady,
– zakończenie uroczystości.
Godz. 12.40 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
(delegacja Konwentu Generałów Rzeczypospolitej).
Godz. 13.00 – Obiad
(generałowie i zaproszeni goście – restauracja San Antonio, ul. Senatorska )

Uwagi:
– Generałowie oraz inni żołnierze i funkcjonariusze mile widziani w  mundurach,

– Organizacje uczestniczące proszone są wraz z pocztami sztandarowymi,
– Obiad „składkowy”.

Zebranie – październik 2018 

W dniu 25 października 2018 r. odbyło się kolejne zebranie Klubu, które miało charakter typowo roboczy.
Omówiono na nim  przebieg uroczystości poświęconych upamiętnieniu 100-lecia Odzyskania Niepodległości organizowanych w dniu 8 listopada 2018 r. przez żołnierzy i funkcjonariuszy, w tym generałów, zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Ustalono także szczegóły dotyczące innych przedsięwzięć planowanych przez Klub w roku bieżącym (zebranie listopadowe, spotkanie świąteczne).
Na zakończenie zebrani uhonorowali okolicznościowymi medalami oraz złożyli serdeczne życzenia jubilatom:
gen. bryg. Henrykowi Andrackiemu i gen. bryg. prof. Jerzemu Lewitowiczowi – z okazji 85. urodzin.

Powązki – październik 2018 

19 października 2018 roku – jak co roku – delegacja Klubu  odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, a w przededniu Święta Zmarłych – również na innych cmentarzach.
Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz  i  zatknięto proporzec z napisem „NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ. KLUB GENERAŁÓW WP”.

W tym roku po raz pierwszy  zapaliliśmy również znicze pod pomnikiem „Chwała Lotnikom Polskim”, upamiętniającym  wszystkich polskich lotników, którzy oddali  swoje życie w obronie Ojczyzny. Został on odsłonięty  28 sierpnia br. –  dla uczczenia  „100-lecia  powstania polskiego  lotnictwa”.
Należy podkreślić, że do jego powstania walnie przyczynili się nasi członkowie, zwłaszcza prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który był inicjatorem i organizatorem jego budowy.

Spotkanie I. Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej – październik 2018 

NOTATKA
 z ustaleń I. Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej. 

W dniu 03.10.2018 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowo wybranego Konwentu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, w trakcie którego:

1.Dopracowano i podpisano tekst Apelu Generałów Rzeczypospolitej Polskiej. Zdecydowano aby Apel przesłać do Prezydenta RP, wszystkich organizacji zrzeszających emerytów mundurowych, związków zawodowych służb mundurowych, mediów.

2. Ustalono, że Konwent:

– pozostanie strukturą dobrowolną, nieformalną (nie zarejestrowaną w KRS), w którym pracować będzie po 1 reprezentancie z każdej ze służb mundurowych,

– jeśli któryś z członków Konwentu nie będzie mógł być obecny, możliwe jest delegowanie zastępstwa,

– będzie odbywał spotkania nie rzadziej niż raz w kwartale, jeśli zajdzie potrzeba narady będą organizowane częściej i w szybkim trybie,

– przynajmniej raz w roku zainicjuje debatę, spotkanie szerszego grona przedstawicieli wszystkich środowisk generalskich,

– dobrym miejscem spotkań będzie siedziba Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie przy ul. Oboźnej 1 (generałowie z PSP doprecyzują porozumienie),

– będzie zajmował stanowiska w kluczowych sprawach dotyczących bezpieczeństwa Państwa i  obywateli, sił zbrojnych i pozostałych służb mundurowych oraz środowisk emerytów i rencistów służb mundurowych. Stanowiska te będą konsultowane z organizacjami i środowiskami generalskimi delegującymi swoich reprezentantów do Konwentu,

– do kontaktów z mediami w poszczególnych tematach, w których zajmiemy stanowisko wskazywany będzie generał posiadający największą wiedzę w danym obszarze.

3. Generałowie zdecydowali o organizacji wspólnego dla wszystkich spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia (opłatek u Biskupa Polowego gen. Józefa Guzdka – ustalenia z Ordynariatem Polowym poprowadzi nadinspektor Adam Rapacki).

4. W najbliższym tygodniu przeprowadzimy rozpoznanie pod kątem możliwości zorganizowania uroczystości upamiętniających 100. Lecie Odzyskania Niepodległości.
                                                             Opracował nadinspektor Adam Rapacki

KONWENT GENERAŁÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Prezes Klubu Generałów Wojska Polskiego
Gen. bryg. pilot w st. spocz. Roman Harmoza

Prezes Stowarzyszenie Generałów Policji RP
adinsp. w st. spocz. Adam Rapacki

Dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej
Gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych

Prezes Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej RP
Gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz

W imieniu generałów Biura Ochrony Rządu
Gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor

W imieniu generałów służb specjalnych
Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Funkcjonariuszom i Pracownikom UOP i ABW
Gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Bondaryk

W imieniu generałów Służby Więziennej
Gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak

W imieniu generałów Służby Celnej
Nadinsp. celny w st. spocz. Jacek Kapica

Spotkanie reprezentantów stowarzyszeń generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych –  wrzesień 2018

W dniu 27 września 2018 roku w Warszawie odbyło się spotkanie reprezentantów stowarzyszeń generalskich żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych, którym Prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej nadali te zaszczytne stopnie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele:

– Klubu Generałów Wojska Polskiego,

– Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej,

– Klubu Generałów Państwowej Straży Pożarnej,

– Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej,

– cywilnych i wojskowych służb specjalnych (UOP, AW, ABW, WSI, SWW, SKW),

– Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,

– Służby Więziennej,

– Służby Celnej

Zgromadzeni generałowie wyrazili następujące stanowisko:

 1. W trosce o bezpieczeństwo Polski i Polaków wyrażamy niepokój z powodu pogłębiających się podziałów w społeczeństwie i instytucjach stanowiących podstawy państwa tj. siłach zbrojnych i służbach mundurowych. Opowiadamy się za obiektywnym przekazem prawdy historycznej, uznaniem ciągłości działania Państwa i jego służb, które w każdych warunkach ustrojowych i politycznych dbają o bezpieczeństwo społeczeństwa i zapewnienie funkcjonowania Państwa. Dzisiejsze, wysokie bezpieczeństwo naszych obywateli to zasługa wielu pokoleń żołnierzy i funkcjonariuszy uczciwie służących Ojczyźnie.
 2. Wypracowane długoletnią służbą świadczenia emerytalne i rentowe wszystkich służb mundurowych i ich rodzin uważamy za nienaruszalne. Obniżanie tych świadczeń może następować wyłącznie na drodze indywidualnych, prawomocnych rozstrzygnięć  w procesach sądowych, po wcześniejszym przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, z zachowaniem prawa do obrony, stosownie do obowiązujących gwarancji konstytucyjnych.
 3. Dostrzegamy potrzebę ściślejszej współpracy wszystkich środowisk i organizacji reprezentujących formacje mundurowe. Deklarujemy wspólne działania w kluczowych obszarach dotyczących naszych środowisk i szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. W tym celu powołujemy Konwent Generałów Rzeczypospolitej Polskiej, w skład którego wejdą reprezentanci organizacji generalskich wszystkich służb mundurowych. Konwent i organizacje generalskie rekomendują wspieranie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP jako najszerszej reprezentacji środowisk służb mundurowych. Na poziomach lokalnych zachęcamy wszystkich byłych żołnierzy i funkcjonariuszy do większej integracji, wspólnych spotkań, wzajemnej pomocy. Szczególną rolę w działalności „ku dobru wspólnemu” upatrujemy w aktywności byłych przełożonych i dowódców.
 4. Zachęcamy wszystkich emerytów i rencistów sił zbrojnych i służb mundurowych do większej aktywności w życiu politycznym. Warto kandydować i włączać się w prace samorządu terytorialnego czy parlamentu ale wyłącznie z list ugrupowań, którym bliskie jest demokratyczne państwo prawa.  Byłym żołnierzom i funkcjonariuszom aktywnie reprezentującym nasze środowiska deklarujemy jak najdalej idące wsparcie.

Wizyta na XXVI MSPO – wrzesień 2018 

5 września 2018 roku członkowie Klubu Generałów WP odwiedzili – jak co roku – Kielce, by zwiedzić  Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.
Tegoroczne targi  miały wyjątkowy charakter  z uwagi na jubileusz 100-lecia Odzyskania Niepodległości,  co znalazło swoje odzwierciedlenie w wystawie Sił Zbrojnych oraz ekspozycji muzeów tematycznie powiązanych z tym wydarzeniem.
W 26. edycji MSPO wzięło udział blisko 600 wystawców z 30. krajów świata, m.in. z Australii, Chin, Francji, Hiszpanii, Izraela, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Podczas naszej wizyty mieliśmy okazję  zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem i  innowacyjnymi technologiami światowego sektora zbrojeniowego, oraz  ich  konfrontacji  z aktualnym wyposażeniem naszego wojska. Niestety nie wypadła ona zbyt różowo i jest w tym względzie jeszcze wiele do zrobienia.
Ciekawi jesteśmy, czy podobne wnioski wyciągnęło z MSPO kierownictwo resortu Obrony Narodowej i jak w praktyce będą one wcielane w życie.
Na zakończenie naszego pobytu spotkaliśmy się z przedstawicielem Zarządu Targów dyrektorem Aureliuszem Romanem Miszczakiem, na którego ręce prezes Klubu gen. Roman Harmoza złożył serdeczne podziękowanie dla Zarządu za tradycyjnie gościnne  przyjęcie.  Natomiast Prezes  Zarządu dr Andrzej Mochoń – mimo natłoku spraw związanych z wizytą  w tym dniu na targach Prezydenta RP –  znalazł chwilę, by nas osobiście pożegnać.

Zebranie – kwiecień 2018 r

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyło się kolejne, stricte robocze zebranie członków Klubu.
Omówiono na nim szereg zagadnień dotyczących działalności bieżącej stowarzyszenia. Prezes gen. bryg. pil. Roman Harmoza zdał relację z obradującego w dniach 20-22 kwietnia br.  III Kongresu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych, który dokonał rozliczenia działalności federacji za ostatnie 4 lata. Wśród szeregu uchwał przyjęto – ważną dla nas – uchwałę akceptującą nasz wniosek i przyjmującą Klub Generałów WP w skład FSSM RP, jako członka zwyczajnego. Delegaci wybrali także nowy Zarząd Federacji. Prezydentem Federacji został ponownie Zdzisław Czarnecki, Wiceprezydentami – Henryk Budzyński i Janusz Kwiecień, Skarbnikiem – Ewa Grzegorczyk, a Sekretarzem Generalnym – Bogusława Łukasiewicz.
Następnie  – z szerokim udziałem uczestników zebrania –  zostały omówione zasadnicze kierunki doskonalenia działalności Klubu. Podkreślano szczególnie potrzebę zacieśnienia   współpracy ze środowiskami generałów WP z poza Warszawy, zlokalizowanymi zwłaszcza w rejonach Krakowa, Wrocławia i Szczecina.  Zobowiązano Radę Klubu do podjęcia stosownych działań w tym zakresie. Z satysfakcją została odnotowana dobrze rozwijająca się współpraca z oddziałem bydgoskim Klubu.
Gen. bryg. Ryszard Żuchowski przedstawił zaproszenie – skierowane m. in. do członków naszego Klubu – na uroczystości związane ze 100 – leciem odzyskania niepodległości oraz 75. rocznicą powstania 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusz Kościuszki, które odbędą się w dniach 18 – 20 maja 2018 r. (zaproszenie wraz ze szczegółowym planem obchodów zamieszczone poniżej).
Po omówieniu innych spraw organizacyjnych zebranie zakończono.

Spotkanie wielkanocne – marzec 2018 r

W dniu 27 marca 2018 roku w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się tradycyjne  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP.  Prócz kolegów generałów  uczestniczyli w nim  zaproszeni goście, wśród nich m. in.  przedstawiciele  Sztabu Generalnego WP oraz zaprzyjaźnionych klubów generałów służb mundurowych MSWiA.
Biskupa polowego WP reprezentował  ks. płk Krzysztof Wylężek, który pobłogosławił  tradycyjne wielkanocne potrawy przewidziane do spożycia.
Spotkanie przebiegało   w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Zebranie – luty 2018 r

W dniu 22 lutego 2018 r. odbyło się kolejne zebranie członków Klubu. Jego zasadniczym punktem było spotkanie z gen. broni rez. dr Mirosławem Różańskim, prezesem Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju STRATPOINS.
Zabierając głos gen. Różański przedstawił swoje odczucia w zakresie funkcjonowania sił zbrojnych, szczególnie w aspekcie zmiany na stanowisku ministra Obrony Narodowej, a także odniósł się do działań podejmowanych przez generałów pełniących aktualnie funkcje kierownicze.
Następnie w ożywionej dyskusji – z szerokim udziałem uczestników zebrania –  zostały omówione zasadnicze kierunki doskonalenia systemu obronnego, w tym szczególnie systemu dowodzenia siłami zbrojnymi, a także możliwości oraz formy udział w tym procesie byłych żołnierzy.
Nasz gość przedstawił rolę i zadania kierowanej przez siebie Fundacji STRATPOINTS.

W dalszej części zebrania  omówiono sprawy organizacyjne.
Gen. bryg. Ryszard Żuchowski przedstawił wnioski z posiedzenia Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, w którym uczestniczył, a także możliwości  przystąpienia do tej organizacji. Po krótkiej dyskusji zebranie przyjęło uchwałę o przystąpieniu Klubu Generałów WP do FSSM RP w charakterze członka zwyczajnego.

Po omówieniu innych spraw organizacyjnych zebranie zakończono.

Zebranie – styczeń 2018 r.

W dniu 25 stycznia 2018 r. odbyło się pierwsze w tym roku zebranie członków Klubu. Głównym punktem zebrania było spotkanie z redaktorem Jakubem Stefaniakiem, rzecznikiem prasowym Polskiego Stronnictwa Ludowego,  który w krótkim wystąpieniu odniósł się do zasadniczych  zagadnień polskiego życia politycznego oraz przedstawił stanowisko w tym względzie stronnictwa i całej opozycji.
   Następnie w ożywionej dyskusji – z szerokim udziałem uczestników zebrania – zostały omówione problemy nurtujące środowisko wojskowe.  Ze szczególnym zainteresowaniem i aprobatą została przyjęta inicjatywa PSL powołania zespołu parlamentarnego ds. obrony narodowej, który miałby stanowić   swoiste “uzupełnienie” prac sejmowej komisji obrony narodowej. Mógłby on podejmować problemy pomijane przez komisję lub przedstawiać je w szerszym świetle –  szczególnie z wyrażeniem stanowiska opozycji w danej kwestii. Z zadowoleniem zostało przyjęte zaproszenie do udziału w pracach tego zespołu przez przedstawicieli Klubu.
   Kolejnym punktem zebrania było omówienie Planu pracy Klubu na 2018 r.
   Na zakończenie powzięto decyzję o skierowaniu pisma gratulacyjnego do ministra Mariusza Błaszczaka w związku z powołaniem go na urząd Ministra Obrony Narodowej.   (pismo załączone poniżej)

* * *

Rok 2017

Spotkanie świąteczne – grudzień 2017

13 grudnia 2017 roku w sali recepcyjnej przy Katedrze Polowej WP odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne, w którym prócz członków Klubu Generałów WP wzięli udział liczni przedstawiciele stowarzyszeń generałów pozostałych formacji mundurowych, w tym Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu. Wśród zaproszonych gości był obecny biskup polowy WP wraz z grupą kapelanów sprawujących posługę duszpasterską w poszczególnych formacjach.
Na wstępie powitał zebranych prezes Klubu Generałów WP gen. bryg pil. Roman Harmoza, który podkreślił, że po raz pierwszy ma miejsce spotykanie w tak szerokim gronie. Podziękował także biskupowi Guzdkowi za gościnę oraz złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne i noworoczne.
W dalszej kolejności zabrał głos ksiądz biskup, który krótko przedstawił istotę Świąt Bożego Narodzenia oraz nawiązał do zasadniczych wątków swego kazania wygłoszonego z okazji święta Sztabu Generalnego WP (jego treść zamieszczona jest w dziale „Opinie, poglądy, publikacje”). Następnie pobłogosławił opłatki oraz złożył wszystkim obecnym oraz ich rodzinom serdeczne życzenia, po czym wszyscy obecni składali sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem.
Dalsza część spotkania przebiegała przy stołach zastawionych tradycyjnymi wigilijnymi daniami, w serdecznej i miłej atmosferze.
Na wniosek kolegów z klubu Policji powzięto decyzję – zaakceptowaną gremialnie – o skierowaniu na ręce Prezydenta RP w imieniu wszystkich klubów generałów życzeń świąteczno-noworocznych.
Na zakończenie prezes podziękował  wszystkim za spotkanie, zapraszając do udziału w podobnych zamierzeniach w przyszłości, również w tak szerokim gronie.

Święto  Sztabu Generalnego WP – październik 2017 r.

25 października br. miały miejsce obchody święta Sztabu Generalnego WP (tym razem bez udziału przedstawiciela naszego Klubu, choć uprzednio zawsze otrzymywaliśmy stosowne zaproszenie).
Rozpoczęła je msza św. w Katedrze Polowej WP. Uczestniczyli w niej licznie generałowie i  oficerowie – pracownicy SG WP.
W trakcie nabożeństwa homilię wygłosił Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek. Poruszył w niej szereg problemów związanych z funkcjonowaniem tej instytucji, oraz  odpowiedzialności całej  kadry  za stan armii, a także konieczności prezentowania w tym względzie odpowiedniej postawy wobec nie zawsze właściwych decyzji cywilnych  przełożonych.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią wystąpienia Biskupa Polowego, które zamieściliśmy w dziale „Opinie, poglądy, publikacje”.

 “Naszym Kolegom – nasza pamięć” – październik 2017 r.

19 października 2017 roku grupa członków Klubu Generałów WP odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
W sumie odwiedziliśmy kilkadziesiąt grobów generałów, zarówno uczestników walk  okresie II wojny światowej (na wschodzie i na zachodzie), jak i zmarłych w okresie od wojny do dnia dzisiejszego, również tych którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Niestety nie zdołaliśmy odwiedzić wszystkich, lecz o wszystkich pamiętamy.
Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz i zatknięto proporzec z napisem „NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ”.
Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów i przyjaciół.

Wizyta na XXV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego – wrzesień 2017 r.

Zgodnie z planem zamierzeń Klubu Generałów WP w dniu 6 września 2017 roku grupa kilkunastu członków klubu zwiedziła  XXV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.

Tegoroczna – jubileuszowa –  edycja MSPO to ponad 600 (618) wystawców z  27 krajów całego świata, w tym ponad 300 polskich. Wśród zagranicznych można wymienić  firmy reprezentujące chociażby  takie kraje jak  USA, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Kanada, RPA, Turcja, Izrael, Włochy  i  Norwegia.  Tradycją targów stały się Wystawy Narodowe. W roku bieżącym swój potencjał obronny zaprezentowała Korea Południowa (20 firm).
Podczas naszej wizyty mieliśmy okazję zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem oraz innowacyjnymi technologiami sektora zbrojeniowego.
Na zakończenie naszej  wizyty miało miejsce – jak zwykle – spotkanie z prezesem Targów Kielce dr Andrzejem Mochoniem, na którym wce prezes klubu gen. broni Józef Flis podziękował gospodarzowi za miłe przyjęcie naszej grupy i stworzenie nam komfortowych warunków do zwiedzenia ekspozycji. Podziękował również płk rez. Rajmundowi Kotlewskiemu, który – jak corocznie – z ramienia dyrekcji Targów sprawował opiekę nad naszą  grupą.

Posiedzenie nadzwyczajne Rady KG WP – sierpień 2017 r.

Stanowisko Rady Klubu Generałów WP
przyjęte na posiedzeniu w dniu 23.08.2017 r.

Poparcie
apelu byłych szefów MSW, służb specjalnych, prawników i dziennikarzy

W imieniu członków Klubu Generałów Wojska Polskiego popieramy Apel byłych szefów MSW, służb specjalnych, prawników i dziennikarzy skierowany do Rządu RP o odstąpienie od wprowadzenia w życie  przepisów „ustawy dezubekizacyjnej”.
W pełni Solidaryzujemy się z sygnatariuszami apelu, wśród których jest jeden z naszych członków gen. broni Waldemar Skrzypczak – były dowódca wojsk lądowych, wiceminister ON w latach 2012-13.

Ustawa, która weszła w życie na początku 2017 r. – mimo jasnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ważności praw nabytych oraz zdecydowanych zastrzeżeń znanych autorytetów prawa, co do jej zgodności z Konstytucją, prawami człowieka i zasadami sprawiedliwości społecznej – stosuje odpowiedzialność zbiorową, stawiając na równi osoby wykonujące kluczowe funkcje w strukturach bezpieczeństwa z personelem pomocniczym, pracownikami administracji oraz członkami ich rodzin, zazwyczaj nieświadomych, jaki charakter pracy wykonywali  ich bliscy.
Podważa ona zaufanie do państwa dowodząc, że może ono w każdej chwili wycofać się ze zobowiązań podjętych wobec swych obywateli.

Niedopuszczalna jest kłamliwa propaganda towarzysząca wprowadzeniu ustawy, nazywająca objętych nią funkcjonariuszy „oprawcami” i podająca fałszywe kwoty ich rzekomo ogromnych świadczeń.

Popieramy stanowisko zawarte w apelu, by w pierwszej kolejności dokonać korekty już podjętych decyzji w odniesieniu do osób chorych, samotnych, w podeszłym wieku oraz rodzin pobierających renty po zmarłych lub poległych na służbie funkcjonariuszach, a następnie dokonać zmiany pozostałych niesprawiedliwych przepisów.

 Rada Klubu Generałów WP

Uwaga:
Apel  byłych szefów MSW, służb specjalnych, prawników i dziennikarzy
zamieszczono w dziele „Opinie, poglądy, publikacje”

Wielkanoc – kwiecień 2017 r.

 W dniu 6 kwietnia  2017 roku w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się tradycyjne  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP.  Prócz kolegów generałów  uczestniczyli w nim  zaproszeni goście, w tym  przedstawiciel Klubu Generałów Policji,  Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej oraz biskupa polowego WP.
Spotkanie przebiegało  – jak zwykle – w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Zebranie – luty 2017 r.

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyło się kolejne zebranie członków naszego Klubu. Omówiono na nim problemy, które były przedmiotem spotkania „okrągłego stołu” stowarzyszeń byłych żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Odbyło się ono z inicjatywy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  w dniu 3 lutego br., a wzięli w nim udział przedstawiciele 15 organizacji. Zasadniczym problemem  spotkania było omówienie prac legislacyjnych (już zrealizowanych oraz planowanych w najbliższym czasie), zmierzających do restrykcyjnego obniżenia świadczeń emerytalnych i rentowych dla żołnierzy i funkcjonariuszy, oraz przeciwdziałanie tym poczynaniom ze strony środowisk służb mundurowych. Podkreślono potrzebę zintensyfikowania działań w tym zakresie przez wszystkie stowarzyszenia, reprezentujące w sumie kilkusettysięczną rzeszę członków, oraz  konieczność ich centralnej koordynacji.
M.in. podjęto decyzję o:

 • powołaniu Zespołu Koordynacyjnego i delegowaniu  w jego skład przedstawicieli poszczególnych stowarzyszeń;
 • gromadzeniu środków finansowych na realizację przedmiotowych działań, w szczególności na wypracowanie drogi postępowania (odwołania) w przypadku wprowadzenia niekorzystnych aktów prawnych, a także  obsługę prawną podejmowanych działań.

Członkowie Klubu z aprobatą odnieśli się do przedstawionych wniosków. Ustalono, że szczegółowe działania zostaną wypracowane na kolejnym zebraniu (w marcu br.) – po gruntownym zapoznaniu się wszystkich członków z materiałami  „okrągłego stołu”.

Zebranie – styczeń 2017 r.

W dniu 27.01.2017 odbyło się, pierwsze w tym roku, spotkanie Klubu Generałów WP. W spotkaniu uczestniczył poseł do Parlamentu Europejskiego, były sekretarz stanu w MON, Janusz Zemke oraz były zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. w st. sp. Marek Dukaczewski.
Wystąpienia zarówno członków klubu jak i zaproszonych gości zdominowały problemy,   jakie mogą stać się udziałem  licznej grupy byłych żołnierzy i ich rodzin na skutek wejścia w życie na gruncie sił zbrojnych  ustawy  tzw. dezubekizacyjnej. Powszechnie podkreślano jej niespotykanie restrykcyjny charakter i zwracano uwagę, iż wiele zapisów ustawowych jest dalece nieprecyzyjnych, co może rodzić niezwykle zróżnicowane, w tym wręcz błędne, interpretacje w procesie jej wdrażania. Przekładać się to może  na decyzje administracyjne dotykające wielu tysięcy polskich rodzin, które sobie w żaden sposób na to nie zasłużyły.      Z ubolewaniem podkreślano, że w odniesieniu do wielu wymienianych w ustawie grup żołnierzy, będą to już kolejne sankcje prawne za służbę takiej Polsce, która wtedy (do 1989 r.) istniała w międzynarodowym porządku prawnym i wcale nie była traktowana jako „państwo totalitarne”. Kłóci się to z powszechnym pojmowaniem praw i obowiązków człowieka i obywatela.

Konkludując, uznano, że nie ma na dzisiaj skutecznej metody przekonania decydentów do odstąpienia od podjętych zamiarów. W tej sytuacji należy skoncentrować wysiłki na wykorzystaniu wszelkich środków prawnych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych,   w celu minimalizacji dotkliwości ustawy w odniesieniu indywidualnie do każdego zainteresowanego. W tym m.in. względzie zadeklarował pomoc P. poseł Zemke z udostępnieniem swojej strony internetowej włącznie

Przyjęto wstępne stanowisko o konieczności opracowania standardowego algorytmu postępowania odwoławczego, łącznie z gotowymi drukami, co winno w znacznym stopniu ułatwie przygotowanie niezbędnych dokumentów przez tych, którzy się zdecydują na odwołanie od otrzymanych decyzji. Uznano za celowe powierzenie prowadzenia postępowań odwoławczych doświadczonym kancelariom prawnym. Zwrócono uwagę, że wymagać to będzie zgromadzenia znacznych funduszy na ten cel. Podjęcie decyzji o utworzenie takiego funduszu winno stać się w najbliższym czasie przedmiotem decyzji wszystkich organizacji, zrzeszających byłych żołnierzy zawodowych.

 Spotkanie klubów generałów służb mundurowych – styczeń 2017 r.

 W dniu 11.01.2017 r. miało miejsce kolejne, tym razem noworoczne spotkanie prezesów oraz członków rad:

– Klubu Generałów Wojska Polskiego;
– Stowarzyszenia Generałów Policji RP;
– Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej;
– Klubu Generalskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na spotkaniu omówiono nastroje w poszczególnych formacjach oraz środowiskach  emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy w aspekcie zmian, jakie zostały w nich wprowadzone  w minionym roku.
Z ubolewaniem odnotowano brak reakcji Prezydenta RP na wspólną prośbę klubów generałów ww. służb o spotkanie, które miało być poświęcone przedstawieniu nastrojów nurtujących środowiska służb mundurowych, związanych z  kierunkami zmian w funkcjonowaniu poszczególnych służb, a także w sferze socjalnej, szczególnie w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych.
Wymieniono również plany współpracy, a także przedyskutowano niektóre problemy dotyczące pracy stowarzyszeń pozarządowych w służbach mundurowych.

 

Rok 2016 

Powązki – październik 2016 r.

Zgodnie z tradycją, przed zbliżającym się Świętem Zmarłych odwiedziliśmy mogiły naszych zmarłych kolegów.
W dniu 20. bm. liczna grupa członków naszego Klubu pod przewodnictwem nowych członków Rady Klubu: wiceprezesa – gen. bryg. Ryszarda Żuchowskiego i sekretarza  gen. bryg. Henryka Porajskiego odwiedziła na Cmentarzu Wojskowym Powązki mogiły kilkudziesięciu generałów.
Na każdej odwiedzanej  mogile postawiliśmy zapalony znicz oraz proporczyk z napisem: „NASZYM KOLEGOM – NASZA PAMIĘĆ.(w podpisie) KLUB GENERAŁÓW WP”. To hasło towarzyszy nam w corocznych odwiedzinach mogił naszych zmarłych kolegów.

Walne Zgromadzenie Członków Klubu Generałów WP – wrzesień 2016 r.

W dniu 29 września 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Było ono poświęcone ocenie działalności w minionej kadencji Rady Klubu  oraz wyborowi władz Klubu na nową kadencję.
Przed zebraniem zostali uhonorowani jubilaci:

 • gen. broni Zbigniew Nowak;
 • gen. bryg. Józef Szewczyk;
 • gen. bryg. Stanisław Świtalski;
 • gen. broni Andrzej Ekiert;
 • gen. broni Zbigniew Zalewski;

Zgromadzenie rozpoczął prezes Klubu gen. bryg. pil Roman Harmoza witając  zebranych i proponując  do przeprowadzenia  zebrania  gen. broni Zbigniewa Zalewskiego. Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Gen. Zalewski  zaproponował porządek obrad, który zostały przyjęty jednogłośnie.
W punkcie  pierwszym dokonano  wyboru komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków, a następnie zebrani wysłuchali sprawozdania ustępującej Rady z działalności podczas VII kadencji, które wygłosił prezes.
Przedstawił on główne zadania realizowane w latach 2013-2016, a do najważniejszych z nich zaliczył działania podejmowane w interesie naszego środowiska oraz obchodzony uroczyście w maju br.  jubileusz XX – lecia Klubu.
Na zakończenie  swego wystąpienia generał Harmoza przedstawił główne zadania w następnej VIII kadencji,  wśród których wymienił m.in.  intensyfikację działań na rzecz zwiększenia szeregów członków Klubu oraz  podniesienia ich aktywności w planowaniu i realizacji przedsięwzięć, jak również  w zakresie publikacji prasowej i internetowej.
Na zakończenie prezes podziękował członkom Rady, komisji rewizyjnej i wszystkim członkom Klubu za ich aktywność i zaangażowanie w działalności w okresie mijającej kadencji.
Sprawozdanie ustępującej komisji rewizyjnej wygłosił jej przewodniczący gen. bryg. Roman Pusiak, który pozytywnie ocenił pracę Rady Klubu, podkreślając duże zaangażowanie wszystkich jej członków na czele z generałem Harmozą.  Na uznanie – zdaniem komisji – zasługuje szczególnie stała dbałość Rady o dobrą atmosferę wśród członków  Klubu oraz konsekwentną realizację rocznych planów zamierzeń. Na zakończenie gen. Pusiak postawił wniosek o udzielenie przez  Walne Zgromadzenie  absolutorium ustępującej radzie.
Gen. bryg. Leszek Ulandowski w imieniu ustępującej rady przedstawił propozycję kierunków działań na nową kadencję, nad którymi odbyła się dyskusja. Wszyscy występujący popierali  przedstawione kierunki działań, proponując ich rozwinięcie lub uzupełnienie.
Następnie przewodniczący zebrania zaproponował głosowanie nad  uchwałami:
– o przyjęciu sprawozdania Rady Klubu;
– o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
– o udzieleniu absolutorium ustępującej Radzie;
Wszystkie te uchwały przyjęto jednogłośnie bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
Kolejnym punktem zebrania były wybory. W ich wyniku wybrano nową 6 – osobową   Radę Klubu i nową (starą)  3 – osobową Komisję Rewizyjną.
W skład Rady Klubu weszli:

–     prezes – gen. bryg. pil. Roman Harmoza,
–     zastępca prezesa – gen. broni  Józef Flis,
–     zastępca prezesa – gen. bryg.  Ryszard Żuchowski,
–     sekretarz – gen. bryg. Henryk Porajski,
–     skarbnik – gen. bryg. Stanisław Filipiak,
–     członek – gen. bryg. Ryszard Dębski.

Komisja Rewizyjna pozostała w dotychczasowym składzie, czyli:
–     przewodniczący – gen. bryg.  Roman Pusiak,
–     zastępca przewodniczącego – gen. dyw. Jarosław Bielecki,
–     członek: gen. bryg. Alfons Kupis.

Na zakończenie Walnego  Zgromadzenia Członków  prezes Klubu generał Harmoza podziękował w imieniu wybranych kolegów za okazane zaufanie i zapewnił, że nowa Rada uczyni wszystko, aby stojące przed nią zadania zrealizować  w pełnym zakresie.

Inauguracyjne  Posiedzenie Rady Klubu Generałów WP.

      Inauguracyjne  posiedzenie nowej Rady Klubu odbyło się w dniu 4 października 2016 r. Na posiedzeniu dokonano formalnego  przekazania obowiązków przez ustępującą Radę nowym jej członkom. Omówiono także sposób realizacji  przedsięwzięć przewidzianych do końca tego roku w „Planie zasadniczych przedsięwzięć Klubu …”, wśród nich:

 • odwiedzenie grobów generałów (w ramach akcji „Naszym Kolegom – nasza pamięć”) – 20.10.2016 r.;
 • zebranie członków Klubu – 24.11.2016 r.

Członkowie Rady ustępującej podzielili się doświadczeniami  w kierowaniu Klubem, oraz wyrazili swoje sugestie, co do zamierzeń, jakie mogłyby się znaleźć w planie na 2017 r..  Zadeklarowali także pomoc nowej Radzie w realizacji jej  zadań.

 

XXIV MSPO – wrzesień 2016 r.

7 września 2016 roku członkowie Klubu Generałów WP odwiedzili XXIV Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.
W wizycie tej uczestniczyło 35 członków klubu.

XXIV edycja MSPO to 609 wystawców z 30 krajów całego świata, zgromadzonych na powierzchni ok. 27 700 metrów kwadratowych. Wśród nich ponad połowę stanowili wystawcy polscy (320 firm). Z pozostałych blisko 300 firm zagranicznych byli reprezentanci takich krajów jak USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Kanada, Turcja, Szwecja, Belgia, Norwegia, Szwajcaria, Izrael, Ukraina, a nawet tak odległe jak Chiny, Japonia czy Tajwan.
Dużą część powierzchni wystawienniczej (ponad 14 tyś. metrów) zajmowała wystawa Sił Zbrojnych RP zorganizowana pod hasłem „Kierunek Nowoczesność”, która była wystawą wiodącą Targów.
Podczas naszej wizyty mieliśmy okazję  zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem oraz innowacyjnymi technologiami światowego sektora zbrojeniowego, jak również  konfrontacji  z aktualnym wyposażeniem naszego wojska. Z tej konfrontacji  wypływa zasadniczy wniosek, że jest w tym względzie jeszcze wiele do zrobienia. Ciekawi jesteśmy, czy podobne wnioski wyciągnęło z MSPO kierownictwo resortu Obrony Narodowej i jak w praktyce będą one wcielane w życie.
Będziemy się temu przyglądać z dużym zainteresowaniem tym bardziej, iż działania w zakresie zakupów nowoczesnego uzbrojenie dla naszych sił zbrojnych w roku bieżącym  postępują bardzo ślamazarnie.
Na zakończenie naszego pobytu tradycyjnie spotkaliśmy się z Prezesem Zarządu Targów Kielce dr Andrzejem Mochoniem. W ramach spotkania generałowie przedstawiali swoje wrażenia ze zwiedzania wystawy.

Zebranie Klubu – czerwiec 2016 r.

16 czerwca 2016 roku odbyło się zebranie Klubu Generałów WP,  w którym uczestniczyło 27 członków.
Zebranie rozpoczął prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przedstawił gościa ambasadora Jerzego Marię Nowaka, krótko nakreślając jego drogę życiową.

Jerzy Maria Nowak w 1960 ukończył studia na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Szkoły Głównej Służby Zagranicznej, następnie w 1967 doktoryzował się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wieloletni pracowniMinisterstwa Spraw Zagranicznych, od 1960 związany ze służbą zagraniczną. W kraju kierował Departamentem Studiów i Programowania (1987–1991) i Polityki Bezpieczeństwa (1997–2000). Był członkiem zespołu negocjującego przystąpienie Polski do NATO i negocjatorem adaptowanego traktatu CFE oraz przedstawicielem Polskiego Urzędującego Przewodniczącego OBWE. Powierzono mu również funkcję pełnomocnika ministra spraw zagranicznych ds. przeglądu polityki bezpieczeństwa.
Pracował także na placówkach dyplomatycznych w Dar es Salaam (1962–1965), Buenos Aires (1967–1971) i w Nowym Jorku w ramach misji przy ONZ (1981–1986). Od 1992 do 1997 był ambasadorem przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. W latach 2000–2002 kierował ambasadą w Hiszpanii z jednoczesną akredytacją w Księstwie Andory. Od 2002 do 2007 był stałym przedstawicielem RP w Brukseli przy Radzie Północnoatlantyckiej.
Od 2007 do 2010 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, później został wiceprzewodniczącym rady wykonawczej SEA.
Odznaczony Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1998) oraz Odznaką Honorową “Bene Merito” (2012).

Po wystąpieniu prezesa  zabrał głos nasz gość, który omówił zagadnienia dotyczące planowanego w lipcu b.r. Szczytu NATO w Warszawie.
Przypomniał krótko historię sojuszu ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich kilkunastu lat, a także różnice poglądów członków NATO na bieżącą sytuację i wyzwania czekające sojusz w najbliższej perspektywie.
Mówiąc o Szczycie w Warszawie w lipcu b.r. zwrócił uwagę na zbyt duże oczekiwania –  jego zdaniem – w stosunku do tego, co na tego typu przedsięwzięciach jest osiągalne.
Wspominając o wyzwaniach stojących przed NATO ambasador Nowak podkreślił wagę interoperacyjności, budowy planów ewentualnościowych i realizację art.5 traktatu w przypadku wojny hybrydowej.
Na zakończenie, po odpowiedziach na pytania generałów: R. Harmozy, A. Poniewierki i J. Komańskiego ambasador Jerzy Maria Nowak został wyróżniony przez prezesa ryngrafem i folderem wydanym z okazji 20-lecia klubu.
Następnie gen. Harmoza wręczył przyznane przez Radę Klubu  z okazji 20-lecia naszego stowarzyszenia  upominki  gen. bryg. prof. dr hab. Jerzemu Lewitowiczowi  i gen. bryg. Alfonsowi Kupisowi.

Zebranie było również dobrą okazją do wręczenia okolicznościowych medali jubilatom: gen. dyw. Jerzemu Słowińskiemu i gen. bryg. Stanisławowi Świtalskiemu.

Gen. dyw. Jerzy Słowiński urodził się 21 czerwca 1946 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim.
W latach 1963-1966 był podchorążym Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły został przydzielony do 42 Pułku Zmechanizowanego w Żarach i wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu piechoty zmotoryzowanej. Po dwóch latach powierzono mu dowodzenie kompanią piechoty zmotoryzowanej. W 1971 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu batalionu. W następnym roku awansował na kapitana, został przeniesiony do 11 Pułku Zmechanizowanego w Krośnie Odrzańskim i objął dowództwo batalionu piechoty. W latach 1973-1976 był słuchaczem  Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego w Moskwie. W latach 1976-1977 pełnił służbę na stanowisku adiunkta w Katedrze Sztuki Operacyjnej Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie oraz odbył praktyki na stanowisku szefa sztabu w 17 Pułku Zmechanizowanym w Międzyrzeczu i 8 Pułku Czołgów Średnich w Żaganiu. 1977 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 42 Pułku Zmechanizowanego w Żarach. W 1980 roku został szefem sztabu – zastępcą dowódcy 11 Drezdeńskiej Dywizji Pancernej w Żaganiu.
W latach 1982-1984 był słuchaczem Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie. Po powrocie do kraju objął dowództwo12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Dowodzona przez niego dywizja została wyróżniona mianem przodującego związku taktycznego Wojska Polskiego. Po trzech latach został przeniesiony na równorzędne stanowisko dowódcy 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej w Legionowie. Na tym stanowisku 11 października 1988 roku otrzymał nominację na generała brygady. W 1989 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W 1992 roku został szefem Departamentu Wychowania MON. W latach 1995-1999 był attaché wojskowym w Kairze. W okresie od 1 sierpnia 2000 roku do 30 lipca 2003 roku był Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej. W sierpniu 2001 otrzymał nominację na stopień generała dywizji.

Gen. bryg Stanisław Świtalski urodził się 1 sierpnia 1936 roku w Budach Kaleńskich koło Gostynina. W latach 1954-1959 studiował w WAT w Warszawie, od 1957 podporucznik w korpusie oficerów samochodowych, od 1959 porucznik, magister inżynier i pracownik sztabu 33. Pułku Zmechanizowanego w Nysie. 1961-1966 kierownik warsztatów 2 Dywizji Zmechanizowanej (od 1962 kapitan), później pomocnik szefa wydziału technicznego dywizji (w stopniu majora). Od 30 stycznia1971 szef służby czołgowo-samochodowej dywizji, w 1972 mianowany podpułkownikiem. W 1973 ukończył studia podyplomowe w WAT, 28 maja1975 został szefem Służb Technicznych – zastępcą dowódcy 2 Dywizji Zmechanizowanej. W latach1976-1978 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie, po czym został szefem Służb Technicznych – zastępcą dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego (w stopniu pułkownika). Od 6 maja 1982 szef Służby Czołgowo-Samochodowej MON w Głównym Inspektoracie Techniki WP. Jesienią 1983 mianowany do stopnia generała brygady. Od 1989 do 1994 komendant Instytutu Systemów Zabezpieczenia Technicznego Wojsk w WAT w Warszawie (1 stycznia 1993 przemianowanego na Instytut Logistyki WAT). Służbę wojskową zakończył w 1994 roku i przeszedł do rezerwy, potem w stan spoczynku.
Współautor wielu systemowych rozwiązań w zakresie eksploatacji techniki wojskowej, członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego i Prezydium Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju. Autor wielu projektów racjonalizatorskich związanych z techniką czołgową i samochodową; wyróżniony „Odznaką Zasłużonego Racjonalizatora Wojskowego”. Aktywny działacz Naczelnej Organizacji Technicznej w organach WP, nagrodzony Złotą Odznaką Honorową NOT.
W dalszej części zebrania prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. dr  Franciszek Puchała przedstawił aktualną sytuację związku oraz bieżące działania po zerwaniu przez Ministerstwo Obrony Narodowej umowy o współpracy.
Następnie przedstawił swoją nową książkę pt. „Kulisy stanu wojennego 1981-1983”.
Na zakończenie zebrania zastępca prezesa klubu gen. bryg. dr Andrzej Lewandowski zapoznał zebranych z planowanymi do realizacji we wrześniu b.r. przedsięwzięciami takimi jak: wyjazd na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach oraz Walne Zebranie członków Klubu i wybór nowych jego władz (Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej). Poinformował również zebranych o zamieszczeniu na naszej stronie internetowej (w zakładce „Opinie, poglądy, publikacje”) artykułu Rady Klubu pt. “Spirala złych zmian”.

20 lat Klubu Generałów WP – maj 2017 r.

W dniach 18 i 19 maja 2016 roku  w Warszawie odbyły się uroczystości 20-lecia powstania Klubu Generałów Wojska Polskiego. Rozpoczęła je uroczysta kolacja zorganizowana dla delegacji zagranicznych reprezentujących Kluby Generałów Czech, Słowacji i Rumunii z udziałem członków Rady Klubu, która miała miejsce w dniu 18 maja.

Uroczystości w dniu 19 maja rozpoczęło złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem “Żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami Polski” z napisem na szarfie “Żołnierzom poległym na misjach – Klub Generałów Wojska Polskiego”  przez delegację Klubu w składzie: gen. dyw. Zdzisław Graczyk, gen. bryg. Stanisław Ferenz i gen. bryg. Gustaw Maj.
W dalszej kolejności odbyło się nabożeństwo w intencji generałów  w Katedrze Polowej Wojska Polskiego koncelebrowane przez Jego Ekscelencję Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzdka, któremu towarzyszył Wikariusz Generalny Biskupa Polowego ks. prał. kan. płk January Wątroba. W nabożeństwie oprócz członków Klubu uczestniczyły delegacje zagraniczne.
W swojej homilii J. E. Ksiądz Biskup mówił o znaczeniu wartości chrześcijańskich w dzisiejszym skomplikowanym świecie. Podkreślił, że wszelkie działania powinny być poprzedzone gruntownymi przemyśleniami, przypominając  słowa ewangelii  „rozumnie mówi” i ich znaczenie w dzisiejszym społeczeństwie. Nawiązując do zwyczaju Wielkiego Czwartku wspomniał, że od kilku lat obmywa i całuje w ten dzień nogi weteranom zwracając się do nich słowami „… nie ważne jest skąd przyszliście, ze wschodu czy zachodu, bo wy wszyscy jako 17-18 letni chłopcy przelewaliście krew walcząc o wolność naszej Ojczyzny…”

Na zakończenie nabożeństwa biskup Guzdek złożył członkom Klubu Generałów WP serdeczne pozdrowienia z okazji 20-lecia powstania Klubu i życzył dalszej owocnej pracy na rzecz wzmocnienia obronności naszego państwa.
W imieniu Klubu Generałów WP głos zabrał prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który podziękował biskupowi za koncelebrowanie nabożeństwa i wsparcie, jakiego nam udziela w codziennej działalności. Przypomniał też, że jednym z zadań naszego stowarzyszenia jest integrowanie podzielonego, jak nigdy dotąd społeczeństwa, bo tylko zintegrowany naród jest zdolny do wielkich czynów, co niejednokrotnie udowodniła nasza  historia.
Po nabożeństwie zostaliśmy zaproszeni przez biskupa na skromny poczęstunek, a następnie mieliśmy okazję  zwiedzić Muzeum Ordynariatu Polowego, które działa od 9 grudnia 2010 roku, a którego kuratorem jest płk  Jacek Macyszyn. I to on właśnie był naszym przewodnikiem podczas jego zwiedzania.
W Muzeum mieszczącym się w podziemiach Katedry Polowej Wojska Polskiego zostaliśmy zapoznani z historią duszpasterstwa wojskowego, począwszy od chrztu Polski, aż do czasów współczesnych. Mieliśmy okazję obejrzeć multimedialne prezentacje przybliżające dzieje katedry oraz losy kapelanów. Na uwagę zasługują m.in. eksponaty rzemiosła artystycznego pochodzące z połowy XVII stulecia, ołtarze polowe, mundury, paramenty liturgiczne wykorzystywane przez duszpasterzy wojskowych oraz liczne dokumenty i fotografie. W zbiorach Muzeum znajduje się m.in. pastorał pierwszego ordynariusza polowego, Stanisława Galla, ufundowany w 1918 r. przez duchowieństwo wojskowe oraz infuła i rękawiczki pontyfikalne biskupa Józefa Gawliny.
W podziemiach katedry jest również sala poświęcona kapelanom, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 r., w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

Dalsza część uroczystości odbyła się na Placu Józefa Piłsudskiego, gdzie przed Grobem Nieznanego Żołnierza delegacje Klubu Generałów Wojska Polskiego, Klubu Generałów Republiki Słowackiej, Klubu Generałów Republiki Czeskiej i Rumuńskiego Stowarzyszenia  Propagowania Historii Lotnictwa złożyli wieńce i wiązanki kwiatów.
W delegacji naszego Klubu oprócz prezesa w złożeniu wieńca z napisem „ Nieznanemu Żołnierzowi – Klub Generałów WP” wzięli udział generałowie: Zbigniew Zalewski, Józef Flis, Franciszek Puchała i Zbigniew Blechman.
W delegacji słowackiej uczestniczyli gen. mjr. Fratisek Blanarik (prezes Klubu Generałów Republiki Słowackiej ), gen. mjr. Marian Horsky (były attache obrony w ambasadzie Słowacji w Warszawie) i gen. por. Pavel Honzek, którzy złożyli wiązankę kwiatów w kolorach narodowych Słowacji.
W składzie delegacji Klubu Generałów Republiki Czeskiej wzięli udział: gen. mjr. Josef Siba (prezes Klubu Generałów Republiki Czeskiej), gen. bryg. Jaroslav Dienstbier i gen. bryg. Miroslav Balint (absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie), którzy złożyli wieniec z napisem „Neznamemu vojinovi Klub generalu CR”.
Delegację Rumuńskiego Stowarzyszenia Propagowania Historii Lotnictwa reprezentował gen. pil. Iosif Rus i płk. Eugen – Constantin Bucoveanu. Na ich wiązance widniał napis „In memoriam – From ARPIA Romania”.
Uroczystości złożenia wieńców i wiązanek obserwowało liczne grono młodzieży szkolnej oraz mieszkańców Warszawy.
Wielkie zdziwienie natomiast wśród członków delegacji zagranicznych wywołał fakt braku asysty wojskowej podczas uroczystości przed GNŻ. Trudno im było wytłumaczyć, że była to decyzja obecnych władz resortu obrony.

Dalszą częścią obchodów 20-lecia Klubu była uroczystość, którą poprowadził zastępca prezesa Klubu Generałów WP gen. bryg. Andrzej Lewandowski. Po  odegraniu i odśpiewaniu Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej głos zabrał prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przypomniał pierwsze dni powstania Klubu w 1996 roku, w tym wyboru pierwszego prezesa gen. broni pil. Romana Paszkowskiego. Wspomniał, że są wśród nas generałowie: Henryk Andracki, Zdzisław Graczyk, Stanisław Świtalski, Jarosław Sielużycki i Roman Misztal, którzy weszli w skład  grupy  inicjatywnej powołującej do życia nasze stowarzyszenie.
Prezes wymienił też generałów: Apoloniusza Golika, Stanisława Królaka, Romana Paszkowskiego, Wojciecha Barańskiego, Mariana Pasternaka, Tadeusza Szaciłę, Stanisława Skalskiego, Henryka Szumskiego, Jana Światowca, Kazimierza Nalaskowskiego, Stanisława Targosza, Włodzimierza Kopijkowskiego, Piotra Przyłuckiego,  Stefana Włudykę, Jerzego Rakowskiego i Mieczysława Michalika,  których nie ma już wśród nas i poprosił o uczczenie ich pamięci chwilą ciszy.
Następnie prezes przywitał członków naszego klubu (35 osób), delegacje zagraniczne i przedstawicieli krajowych stowarzyszeń pozostałych służb mundurowych takich jak: Stowarzyszenie Generałów Policji RP, reprezentowane przez nadinspektora Henryka Tokarskiego, Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej RP, reprezentowany przez prezesa – gen. bryg. Tadeusza Frydrycha oraz Klub Generałów Państwowej Straży Pożarnej, reprezentowany przez prezesa gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. Powitał również przedstawiciela oddziału terenowego Klubu Generałów WP w Bydgoszczy  gen. dyw. Zbigniewa Blechmana, byłego dowódcę Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz prezesa Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. Franciszka Puchałę.
W dalszej części swego wystąpienia prezes Harmoza pokrótce przypomniał historię stowarzyszenia. Stwierdził, że „… już 20 lat maszerujemy tym samym statutowym kursem i dumni jesteśmy z naszych dokonań. Pomimo, że jesteśmy na emeryturze, to mamy stałe poczucie służby Ojczyźnie…”. Dodał, że działalność pro obronna to głównie krzewienie patriotyzmu, właściwego postrzegania w społeczeństwie problematyki obronnej kraju i umacniania zdolności obronnych SZ RP.
W ramach tej działalności realizowaliśmy wiele spotkań z politykami, przedstawicielami wojska, organizowaliśmy spotkania świąteczne, odwiedzaliśmy jednostki wojskowe i poligony, zakłady przemysłu obronnego i corocznie od wielu już lat Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Takich i innych przedsięwzięć w 20-letniej działalności było ponad 230.
Działalność ta wspierana była przez wielu członków naszego stowarzyszenia, a do najbardziej aktywnych można zaliczyć generałów: Zbigniew Zalewski, Marian Robełek, Jarosław Bielecki, Ryszard Olszewski, Stanisław Ferenz, Jerzy Sowiński, Gustaw Maj i wielu innych.
Przypomniał też, że nie wszystkie zmiany w SZ RP były i są bezbolesne. Jesteśmy zaniepokojeni stanem realizacji planów modernizacyjnych na lata 2013-2022, czy też zmianą systemu dowodzenia SZ RP. Rozumiemy potrzeby zmian w SZ RP, które powinny zmierzać ku lepszemu.
Generał Harmoza z wielkim niepokojem mówił też o zerwaniu w trybie jednostronnym podpisanego  w 2013 roku porozumienia pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, a Klubem Generałów WP.
Nie lepiej zachował się i poprzedni minister, który mimo deklaracji współpracy z nami i chęci wykorzystania wiedzy i doświadczenia członków Klubu wydał w październiku 2014 dwie decyzje znacznie  ograniczające możliwości pochówku żołnierzy rezerwy w kwaterach wojskowych na cmentarzach komunalnych.
Na zakończenie swojego wystąpienia prezes Klubu Generałów WP generał Harmoza powiedział, że pomimo tych problemów wspólnie z innymi stowarzyszeniami będziemy nadal prowadzić naszą statutową działalność, będziemy żyć sprawami wojska i monitorować działania, zmierzające do budowy jego siły i morale.

W dalszej części uroczystości zabierali głos przedstawiciele delegacji zagranicznych: generałowie  Marian Horski, Josef Siba i Iosif Rus, a w imieniu służb mundurowych MSW zabrał głos nadinspektor Tadeusz Tokarski, po czym nastąpiła wymiana upominków i pamiątkowych symboli stowarzyszeń. Goście otrzymali okolicznościowy ryngraf przygotowany na nasze 20-lecie oraz folder pt. „20 lat Klubu Generałów WP 1996- 2016”, 109-stronicowe opracowanie, bogato zdobione zdjęciami z 20-letniej działalności naszego stowarzyszenia.

Folder Klubu Generałów WP wydany z okazji jubileuszu XX-lecia.

Ryngraf Klubu Generałów WP wykonany z okazji jubileuszu XX-lecia.

Nastąpiła też wymiana „Umowy o wzajemnej współpracy międzynarodowej pomiędzy Klubem Generałów WP a Rumuńskim Stowarzyszeniem Propagowania Historii Lotnictwa” (tekst porozumienia zamieszczony  w zakładce „Współpraca”).
Po tym, na wniosek Rady Klubu w uznaniu szczególnych zasług  i zaangażowania w codzienną pracę naszego stowarzyszenia zostali wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami i upominkami członkowie Klubu – generałowie: Jerzy Lewitowicz, Alfons Kupis, Zdzisław Graczyk, Janusz Jakubowski, Henryk Porajski, Stanisław Świtalski i st. chor szt. Marian Gola – sekretarz Klubu.
Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  gen. dyw. dr Franciszek Puchała, który wyróżnił generałów Frantiska Blanarika i Mariana Horskiego medalami z okazji zbliżającej się 35 rocznicy powstania ZŻWP.

Po części oficjalnej członkowie Klubu oraz delegacji zagranicznych i krajowych zostali zaproszeni na uroczysty obiad, który przebiegł w ciepłej, przyjacielskiej atmosferze.

Zdjęcia wykonała Aleksandra Szyszko.

Wypowiedzenie z naruszeniem prawa – maj 2016 r.

Zerwanie “Porozumienia o współpracy  pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Klubem Generałów Wojska Polskiego” zawartego 18 września 2013 r. wypowiedziane pismem Podsekretarza Stanu  MON z dnia 5 lutego 2016 r. zostało dokonane z naruszeniem “Zasad współpracy Resortu Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi” (stanowiących Załącznik do Decyzji Nr 187/MON z 9 czerwca 2009 r.).
W szczególności nie została wskazana przyczyna zerwania porozumienia i to w trybie natychmiastowym.
W związku z powyższym Klub pismem z dnia 25 lutego 2016 r. (zamieszczonym w dziale “Opinie, poglądy, publikacje” poz. 44) wystąpił z prośbą do Ministra Obrony Narodowej o wydanie stosownej decyzji w przedmiotowej sprawie.
Do dnia dzisiejszego  nie doczekaliśmy się żadnej reakcji ze strony MON.
W związku z powyższym Klub w dniu 6 maja 2016 r. wydał Oświadczenie w sprawie zerwania “Porozumienia o współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Klubem Generałów Wojska Polskiego” (zamieszczone w dziale “Opinie, poglądy, publikacje” poz. 45) zawierające nasze stanowisko w tej sprawie.

Zebranie – kwiecień 2016 r.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku odbyło się zebranie Klubu Generałów WP, w którym uczestniczyło 24 członków.
Otworzył je prezes Klubu gen. bryg.pil. Roman Harmoza, który przywitał zebranych oraz przedstawił zaproszonego gościa dr Marcina Zaborowskiego – wiceprezesa Center  for  European Policy Analysis (CEPA), byłego dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dr Zaborowski w 1993 roku ukończył studia na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie Krajową Szkołę Administracji Publicznej (1995 r.). W 1996 r. uzyskał  tytuł magistra (MA) na Wydziale Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu w Birmingham w Wielkiej Brytanii. W 2001 r. uzyskał stopień doktora również na Uniwersytecie Birmingham.  1995 roku był asystentem podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, a następnie uzyskał stypendium Chevening nadane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Brytyjskiej Zjednoczonego Królestwa. W latach 2000-2001 był pracownikiem naukowym w Centrum Badań nad Rosją i Europą Wschodnią na Uniwersytecie w Birmingham, a do 2005 roku – wykładowcą na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu  Aston w Birmingham. Jednocześnie pełnił funkcję dyrektora programu transatlantyckiego w Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.
W 2005 roku wyjechał do Paryża, gdzie podjął pracę w European Union Institute for Security Studies (EUISS) jako dyrektor programu transatlantyckiego.
19 lipca 2010 roku z rąk premiera Donalda Tuska otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, które sprawował do lipca 2015 r.
Od sierpnia 2015 r. jest wiceprezesem Center for European Policy Analysis (CEPA).

Dr Zaborowski w swoim wystąpieniu omówił globalną sytuację międzynarodową oraz relacje transatlantyckie Stanów Zjednoczonych i Europy w tym z Polską, a także sytuację polityczną i gospodarczą w samych Stanach Zjednoczonych. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której zabrali głos generałowie: Marian Robełek, Witold Cieślewski, Franciszek Puchała, Stanisław Świtalski, Andrzej Tyszkiewicz, Marek Oleksiak, Andrzej Lewandowski, Roman Kloc  i Tadeusz Grabowski. Dotyczyła ona ogólnej sytuacji międzynarodowej, w tym m.in. gospodarczego układu transatlantyckiego USA-UE, sytuacji na naszych wschodnich granicach, szczególnie  na Ukrainie, budowy natowskich baz logistycznych w Europie wsch. itp.

Na zakończenie spotkania gen. Harmoza podziękował prelegentowi i wręczył mu okolicznościowy ryngraf Klubu Generałów WP oraz  nowo  wydany folder z okazji zbliżającego się jubileuszu 20-lecia Klubu.

W dalszej części zebrania omówiono sprawy organizacyjne w tym zapoznano generałów ze szczegółowym planem obchodów 20- lecia Klubu Generałów WP planowanych w maju b.r.

Spotkanie wielkanocne – marzec 2016 r.

 17 marca 2016 roku odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne Klubu Generałów WP. Zostało ono zorganizowane w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a menu przygotowała – jak zwykle – Restauracja „Ujazdowska – Mołdawska”.
W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, wśród nich m.in. kapelan Dowództwa Generalnego RSZ ks. prałat płk Bogdan Radziszewski, oraz dziekan Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych,  a także 20 członków naszego Klubu.
Spotkanie otworzył prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który powitał przybyłych gości i pozostałych zebranych oraz przypomniał szczególną rolę Świąt Wielkanocnych w tradycji chrześcijańskiej. Nawiązał też do aktualnej sytuacji w kraju i oczekiwań społecznych w stosunku do kościoła w niwelowaniu niespotykanych dotąd podziałów wśród Polaków.
Następnie ks. prałat Radziszewski złożył zebranym życzenia w imieniu biskupa polowego WP generała brygady Józefa Guzka i przypomniał o katolickiej doktrynie wybaczania win, szczególnie w tym roku – Roku Miłosierdzia. Pobłogosławił też potrawy, wśród których nie zabrakło tradycyjnych wielkanocnych dań, w tym jajek oraz żurku z białą kiełbasą.
W dalszej kolejności głos zabierali pozostali goście, którzy w swoim imieniu oraz kadry (członków) reprezentowanych przez siebie instytucji (organizacji) składali życzenia świąteczne członkom Klubu Generałów WP, ich rodzinom i najbliższym. Po ich wystąpieniach prezes zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania.

Dalsza część spotkania przebiegała – jak zwykle – w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Zebranie – styczeń 2016 r.

W dniu 21 stycznia odbyło się pierwsze  w 2016 roku zebranie, w którym uczestniczyło 35 członków Klubu Generałów WP.
Rozpoczął je prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przywitał wszystkich zebranych i złożył im serdeczne życzenia noworoczne. Następnie poprosił zaproszonego gościa, wicedyrektora Biura Systemów Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwrakietowej dr. inż. Przemysława Kowalczuka do wygłoszenia informacji nt.: „Aktualny stan realizacji programu Tarcza Polski”.

Dr inż. Przemysław Kowalczuk jest specjalistą z zakresu automatyzacji systemów obrony przeciwlotniczej bezpośrednio  zaangażowanym w proces pozyskania systemów „Wisła” i „Narew”. W latach 1997 – 2002 studiował na Politechnice Warszawskiej,  uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie automatyki. W tym czasie opublikował swą pierwszą książkę o Podpisie Elektronicznym. W latach 2006 – 2012 podjął współpracę z Wojskową Akademią Techniczną m.in. w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Od roku 2012 jest zatrudniony przez Polską Grupę Zbrojeniową w PIT- RADWAR.

W czasie swojego wystąpienia doktor Kowalczuk przypomniał krótko historię powstania programu Tarcza Polski, a w jego ramach specjalistycznego programu obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu „Wisła” i krótkiego zasięgu „Narew”. Przedstawił wszystkie aspekty realizacji programu „Narew”, w tym różne warianty pozyskania systemu dla potrzeb Sił Zbrojnych RP oraz ich znaczenie dla Polskiego Przemysłu Obronnego, a także zasygnalizował zagrożenia, jakie istnieją przy realizacji programu Tarcza Polski. Wskazał również najbardziej racjonalne działania,  jakie należałoby podjąć w celu terminowej realizacji tego programu.
Następnie dr Kowalczuk odpowiadał na pytania członków klubu, w tym m.in. generałów: Zbigniewa Zalewskiego, Romana Harmozy, Zbigniewa Nowaka, Juliana Lewińskiego i Zbigniewa Bielewicza.
Po zakończeniu informacji prezes gen. Harmoza podziękował dr. Kowalczukowi za przedstawioną informację i wręczył mu okolicznościowy ryngraf klubu.

W dalszej części prezes omówił bieżące problemy działalności klubu i przekazał  zaproszenie członków na uroczystości jubileuszu sakry biskupiej byłego biskupa polowego WP gen. dyw. Leszka Głódzia.
Następnie prezes poinformował o przyjęciu w poczet członków klubu gen. dyw. Juliana Lewińskiego.

Gen. dyw. Julian Lewiński urodził się 13 października 1942 roku w Dykli.
Służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1960 roku jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu.
Po ukończeniu uczelni został skierowany na stanowisko dowódcy plutonu w 42 Pułku Zmechanizowanym 11 Dywizji Piechoty w Żarach. Następnie był dowódcą plutonu i kompanii podchorążych w Oficerskiej Szkole Wojsk Zmechanizowanych.
Po ukończeniu studiów w Akademii Sztabu Generalnego WP (1972), ponownie przeszedł do służby w jednostkach liniowych. Był między innymi szefem sztabu 11 Pułku Zmechanizowanego w Krośnie Odrzańskim i Dowódcą 17 Pułku Zmechanizowanego w Międzyrzeczu.
Następnie pełnił obowiązki szefa sztabu – zastępcy dowódcy 5 Dywizji Pancernej w Gubinie (1977 r.). Rok później został  skierowany na studia w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR, po ukończeniu których dowodził 5 Dywizją Pancerną, a następnie pełnił funkcję szefa Oddziału Szkolenia Bojowego w Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.
W grudniu 1985 roku objął stanowisko szefa Zarządu Operacyjnego – zastępcy szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP, a od 1988 szefa Zarządu Szkolenia Bojowego. W 1986 roku był  awansowany na stopień generała brygady, a w 1992 r. – generała dywizji.
Od września 1992 roku przez blisko pięć lat dowodził Warszawskim Okręgiem Wojskowym.
Po zmianach organizacyjno – etatowych w MON w 1997 roku został wyznaczony na stanowisko głównego inspektora Zespołu Głównych Inspektorów MON. Z zawodowej służby wojskowej został zwolniony 15 października 1999 roku.

W dalszej części zebrania prezes klubu złożył serdeczne życzenia  gen. dyw. Mieczysławowi Dachowskiemu  z okazji 85 rocznicy urodzin i wręczył mu  jubileuszowy ryngraf Klubu Generałów WP upamiętniający to wydarzenie.

Gen. dyw. Mieczysław Dachowski urodził się 27 stycznia 1931 roku.
Służbę wojskową rozpoczął  w 1949 roku jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych.
Po promocji objął obowiązki dowódcy plutonu w 11 Samodzielnym Pułku Czołgów w Krośnie Odrzańskim. W latach 1952 – 1953 był dowódcą plutonu w Technicznej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych.
Po ukończeniu w roku 1956 Akademii Sztabu Generalnego WP został szefem sztabu 8 Szkolnego Batalionu Czołgów 20 Dywizji Pancernej. W latach 1957 – 1964 był  pomocnikiem szefa wydziału, a następnie szefem wydziału – zastępcą szefa oddziału operacyjnego sztabu 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku. Od 1964 dowódca 68 Pułku Czołgów Średnich w Budowie, a w okresie 1966 – 1969  r. szef sztabu – zastępca dowódcy 20 Dywizji Pancernej.
W latach 1969 – 1971 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR, a od 1971 roku służył w Zarządzie Operacyjnym  Sztabu Generalnego WP, jako szef oddziału planowania wojsk operacyjnych.
Przez trzy lata dowodził 16 Dywizją Pancerną w Elblągu, gdzie został mianowany na stopień generała brygady (1974 r.). Od 1976 roku był szefem sztabu – zastępcą dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.
W 1979 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP d.s. systemów kierowania.
W latach 1983 -1984 był zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP d.s. organizacyjno – mobilizacyjnych. W 1983 roku został mianowany generałem dywizji.
W okresie 1984 – 1989  r. był pierwszym zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP.
W roku 1989  został skierowany na stanowisko attache wojskowego przy Ambasadzie Polski w Związku Radzieckim.
Zawodową służbę wojskową zakończył 28 października 1991 roku.

Na zakończenie zebrania zabrał głos zastępca prezesa klubu gen. bryg. Andrzej Lewandowski, który zapoznał zebranych z przedsięwzięciami organizowanymi przez nasze stowarzyszenie w najbliższych miesiącach ze szczególnym uwzględnieniem obchodów XX-lecia powstania klubu.

Rok 2015

Spotkanie świąteczno-noworoczne – grudzień 2015 r.

17 grudnia 2015 r. w sali reprezentacyjnej ZKRP i BWP odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Klubu Generałów WP. Prócz członków Klubu w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
–  I zastępca szefa SG WP gen. broni Anatol Wojtan:
– Radca – koordynator Dowódcy Generalnego RSZ  gen. dyw. Jerzy Fryczyński;
– Wikariusz Biskupi ks. płk Bogdan Radziszewski;
– Prezes Klubu Generałów Policji nadinspektor Adam Rapacki;
– honorowy członek naszego Klubu p. Zygmunt Dębiński.

Na początku spotkania prezes klubu gen. bryg pil. Roman Harmoza przypomniał zasadnicze przedsięwzięcia realizowane przez klub w mijającym roku oraz krótko zasygnalizował zasadnicze zamierzenia roku 2016, wśród nich najważniejsze, jakim są obchody XX – lecia klubu. Złożył też wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.

W dalszej kolejności zabrał głos ks. płk Bogdan Radziszewski, który krótko przedstawił istotę Świąt Bożego Narodzenia oraz złożył życzenia w imieniu Biskupa Polowego WP i pobłogosławił opłatki.
Następnie wszyscy obecni składali sobie wzajemnie życzenia, łamiąc się opłatkiem.

Dalsza część spotkania przebiegała przy stołach zastawionych tradycyjnymi wigilijnymi daniami, w serdecznej i miłej atmosferze. Podczas wieczerzy występowali kolejno z życzeniami wszyscy zaproszeni goście.
Na zakończenie prezes podziękował wszystkim za spotkanie, zapraszając do udziału w przyszłorocznych zamierzeniach.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej DWL – grudzień 2015 r.

8 grudnia 2015 roku na terenie Warszawskiej Cytadeli odsłonięto tablicę upamiętniającą stacjonowanie w tym kompleksie Dowództwa Wojsk Lądowych.
W uroczystościach uczestniczyli dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański, jego zastępca gen. dyw. Jerzy Michałowski, zastępca szefa sztabu generalnego WP gen. broni Anatol Wojtan oraz duże grono oficerów, pracowników wojska i generałów związanych przed laty z Dowództwem Wojsk Lądowych. Wśród nich uczestniczyli również członkowie  naszego klubu – generałowie: Zbigniew Zalewski, Waldemar Skrzypczak, Andrzej Tyszkiewicz, Andrzej Ekiert, Leszek Chyła, Aleksander Poniewierka i Andrzej Lewandowski.

Z tym  wspaniałym obiektem, jakim jest  Cytadela Warszawska wiążą się dzieje Warszawy, burzliwy okres powstańczych zrywów narodowych, lata zaborów i wybijania się Polski na niepodległość, okrutny okres okupacji i powstańczego zrywu mieszkańców stolicy, a także bliski nam czas powojennej Warszawy, zmagań jej mieszkańców w odbudowie ze zniszczeń wojennych, oraz tworzenia i funkcjonowania nowych struktur Sił Zbrojnych RP.

Po zakończonej wojnie – od 1947 roku w Cytadeli warszawskiej, przez 50 lat dyslokowane było Dowództwo Warszawskiego Okręgu Wojskowego, a po reorganizacji Sił Zbrojnych – Cytadela, do 2013 roku   stanowiła siedzibę Dowództwa Wojsk Lądowych i dyslokowanych na tym terenie podległych jednostek wojskowych.

W dwa lata po zakończeniu jego funkcjonowania, z inicjatywy byłych  Dowódców Wojsk Lądowych, przy wsparciu Dowództwa Generalnego RSZ odsłonięta została i poświęcona tablica pamiątkowa na budynku byłego Dowództwa – świadectwo służby i pracy żołnierzy i pracowników wojska, którzy je tworzyli i umacniali.

Na początku uroczystości zabrał głos pierwszy dowódca wojsk lądowych gen. broni  Zbigniew Zalewski. Przypomniał on niełatwe chwile tworzenia dowództwa w 1997 roku oraz siły, jakimi ono dowodziło. Przypomniał również, że to głównie na barkach wojsk lądowych leżało przygotowanie i przeprowadzenie misji irackiej i afgańskiej oraz to że w misjach tych poległo ponad 60 żołnierzy.
Następnie prowadzący uroczystość płk. dypl. w st. sp. Lech Pietrzak poprosił płk. mgr Marka Bielca – pierwszego Dziekana Korpusu Oficerów Dowództwa Wojsk Lądowych o odczytanie  aktu odsłonięcia tablicy oraz zaprosił były dowódców wojsk lądowych generałów broni: Zbigniewa Zalewskiego, Waldemara Skrzypczaka i Zbigniewa Głowienkę, do odsłonięcia pamiątkowej tablicy.
W dalszej kolejności biskup polowy WP ks. gen. bryg. dr Józef Guzdek dokonał poświęcenia tablicy.

Po tej uroczystości uczestnicy zapalili także znicze w miejscu pamięci pod epitafium poległych żołnierzy Wojska Polskiego w kaplicy pw. Ducha Świętego. W kaplicy znajduje się tablica upamiętniając 120-tu żołnierzy, którzy polegli w czasie wykonywania zadań poza granicami kraju. To swoiste „Epitafium” – przypomina nam o wielkiej ofierze krwi i życia, jaką na ołtarzu Ojczyzny złożyli żołnierze Wojsk Lądowych.

Dalsza część uroczystości przeniosła się pod obelisk poświęcony byłemu dowódcy wojsk lądowych, tragicznie zmarłemu w katastrofie smoleńskiej, śp. gen. broni Tadeuszowi Bukowi, gdzie również zapalono znicze.

Na zakończenie uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia pod „Pomnikiem Husarza”.

Powązki – październik 2015 r.

26 października 2015 roku delegacja Klubu Generałów WP odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W składzie delegacji znaleźli się generałowie: Edward Pietrzyk, Aleksander Poniewierka, Marian Sobolewski, Alfons Kupis, Andrzej Lewandowski, Marek Oleksiak, Roman Pusiak, Zdzisław Graczyk, Ryszard Żuchowski, Bolesław Izydorczyk, Henryk Porajski i Stanisław Ferenz.

Odwiedziliśmy ponad 80 grobów, w tym m.in. groby generałów: Stanisława Skalskiego, Józefa Kowalskiego, Jana Frey-Bieleckiego, Mariana Bondziora, Henryka Antoszkiewicza, Mieczysława Dębickiego, Stanisława Wytyczaka, Janusza Gomulińskiego, Michała Strygi, Władysława Honkisza, Stefana Tarnawskiego, Tadeusza Obronieckiego, Zygmunta Huszczy, Mieczysława Grudnia, Bolesława Kieniewicza, Władysława Hermaszewskiego, Romana Paszkowskiego, Tadeusza Kuśmierskiego, Franciszka Cymbarewicza, Ryszarda Michalika, Jana Bobrowicza, Jana Drzewieckiego, Edwarda Szpitela, Czesława Czubryt-Borkowskiego, Bruno Olbrychta, Antoniego Jasińskiego, Kazimierza Tomaszewskiego, Eugeniusza Molczyka, Mieczysława Bienia, Jana Celeka, Apoloniusza Golika, Czesława Dęgi, Jerzego Piłata, Jana Siuchnińskiego, Jana Czapli, Feliksa Stramika, Czesława Krzyszkowskiego, Mariana Pasternaka, Jana Trukana, Jana Sośnickiego, Stanisława Frynia, Stanisława Stańki, Jana Światowca, Henryka  Szumskiego, Tadeusza Jauera, Romualda Królaka, Tadeusza Gilarskiego, Andrzeja Błasika, Franciszka Gągora, Wojciecha Lubieńskiego, Ignacego Szczęsnowicza, Sylwestra Kaliskiego, Włodzimierza Oliwy, Mieczysława Obiedzińskiego, Jakuba Bohusza- Szyszko, Zygmunta Berlinga, Adama Szydłowskiego, Kazimierza Makarewicza, Janusza Sieczkowskiego, Mieczysława Sikorskiego, Michała Roli Żymierskiego, Tadeusza Hupałowskiego, Aleksandra Ligaja, Juliusza Rommla, Ignacego Szczęsnowicza i Wojciecha Jaruzelskiego.

Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz  i  zatknięto proporzec z napisem  NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ. KLUB GENERAŁÓW WP”.
Przy każdym kwartale grobów sygnalista odegrał na trąbce melodię Śpij kolego…”.

Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów i przyjaciół.

Oddzielnie oddaliśmy hołd bohaterskim żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Spotkanie z Dowódcą Generalnym RSZ – październik 2015 r. 

W dniu 8 października 2015 r.  w klubie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie miało miejsce spotkanie członków Klubu Generałów WP z  nowym Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosławem Różańskim. Wzięło w nim udział 37 generałów.
Spotkanie było poświęcone wymianie poglądów na temat funkcjonowania i kierunków doskonalenia wdrożonego półtora roku temu systemu dowodzenia siłami zbrojnymi.

Na wstępie – po powitaniu– generał Różański wyraził swoje zadowolenie z możliwości spotkania się ze starszymi kolegami, z których kilku było niegdyś jego przełożonymi, po czym przedstawił wyczerpującą informację nt. wniosków wynikających z funkcjonowania nowego systemu dowodzenia. Wskazał także zasadnicze – jego zdaniem – kierunki doskonalenia tego systemu. Następnie wywiązała się dyskusje, w której generałowie odnieśli się do przedstawionych wniosków. Przeważały wypowiedzi wyrażające aprobatę dla wskazanych kierunków zmian systemu, będących  zbieżnymi  z tymi, które zgłaszali członkowie klubu na spotkaniach z Prezydentem RP oraz Ministrem Obrony Narodowej przed wprowadzeniem systemu w życie. W podsumowaniu dyskusji gen. Różański podziękował kolegom generałom za udział w spotkaniu i wyraził nadzieję  na podobne kontakty w przyszłości.

Na zakończenie prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza podziękował Dowódcy Generalnemu RSZ za miłe spotkanie oraz wręczył mu symboliczny upominek – ryngraf  Klubu Generałów WP.

  Podróż wojskowo-historyczna do Trójmiasta – wrzesień, październik 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2015 r.” członkowie klubu wraz z małżonkami uczestniczyli w dniach 27.09 – 4.10 br. w podróży wojskowo-historycznej do Trójmiasta. W tym przedsięwzięciu uczestniczyli generałowie: Roman Harmoza, Józef Flis, Józef Szewczyk, Andrzej Lewandowski z małżonką Krystyną, Czesław Laszczkowski z małżonką Marianną, Tadeusz Grabowski z małżonką Marią, Gustaw Maj z małżonką Bożeną, Stanisław Filipiak z małżonką Jolantą oraz pułkownicy: Ryszard Białecki z małżonką Zofią, Jurgen Kamiński z małżonką Wiesławą, a także sympatycy klubu panowie: Józef Kmera i Grzegorz Pachulski.
Miejscem naszego zakwaterowania był pięknie położony pomiędzy Zatoką Pucką, a Morzem Bałtyckim Wojskowy Dom Wypoczynkowy w Juracie.
Po przybyciu, przywitał nas dyrektor WDW pan Andrzej Hille, który podczas spotkania zaaranżowanego w kawiarni, zapoznał nas z historią ośrodka oraz planami jego rozbudowy i modernizacji.
Pierwszym etapem naszej podróży była wizyta w 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej w Gdyni.

3 Flotylla Okrętów jest uderzeniowym związkiem taktycznym Marynarki Wojennej. Jej siłę stanowią fregaty, korwety i okręty podwodne wchodzące w skład dywizjonów okrętów bojowych i okrętów podwodnych. Jednostki 3 Flotylli Okrętów odpowiadają również za szkolenie i ratownictwo na morzu (dywizjon Okrętów Wsparcia), obronę wybrzeża (43 batalion saperów i 9 dywizjon przeciwlotniczy) oraz zabezpieczenie logistyczne rejonu działań (Komenda Portu Wojennego Gdynia). Ponad 3 tysiące marynarzy służących w 3 Flotylli  Okrętów stacjonuje w największej polskiej bazie morskiej w Gdyni oraz w jednostkach na półwyspie helskim, na Rozewiu i w Ustce. Siły 3 Flotylli Okrętów aktywnie uczestniczą w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach i operacjach bojowych.

Podczas zwiedzania portu, okrętów podwodnych, rakietowych i jednostek zabezpieczenia rolę gospodarza pełnił  kmdr ppor. Artur Zahajkiewicz.
Dużym zaskoczeniem dla wielu z nas,  szczególnie dla naszych żon, były niezwykle trudne warunki służby zarówno na okrętach podwodnych jak i nawodnych. Wyzwaniem, którym sprostało niewiele pań (dokładnie trzy), było wejście przez niewielki luk do wnętrza okrętu podwodnego.
Optymistycznie wyglądają plany rozwoju naszych sił morskich, czego przykładem  mogą być dwa tegoroczne wodowania (Ślązak, Kormoran) oraz zamiar pozyskania przez Marynarkę wojenną nowoczesnych okrętów podwodnych.
Na zakończenie wizyty w Porcie Wojennym przybył do nas dowódca 3. FO kontradmirał Mirosław Mordel, któremu prezes klubu podziękował za stworzenie możliwości zwiedzenia okrętów flotylli oraz wręczył okolicznościowy ryngraf.

Następnym punktem programu, było zwiedzanie OM ORP „Błyskawica”, gdzie  dowódca tego okrętu kmdr por. Jerzy Łubkowski przypomniał nam historię powstania okrętu, jego bohaterskich działań w okresie II wojny  światowej oraz losów po II wojnie. Opowiedział też o różnych, mało znanych zwyczajach marynarskich i przypomniał genezę ich powstania.

W kolejnym dniu odwiedziliśmy Stację Morską Instytutu Oceanografii  Uniwersytetu Gdańskiego w Helu, która powołana została w 1992 roku po przekształceniu się z Morskiego Laboratorium Terenowego (1977) i wybudowaniu nowego budynku laboratoryjno-socjalnego, w którym znalazła swoją siedzibę. Jest ona stacją terenową w strukturze organizacyjnej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Oceanografii i Geografii.
Ponieważ Stacja Morska IO UG jest jedyną tego typu placówką w Polsce, jest ona otwarta na potrzeby badawcze całego środowiska naukowego kraju i stanowi oparcie terenowe dla wszystkich grup badawczych pracujących w tym rejonie (zespołów akademickich różnych uczelni, instytutów branżowych oraz Polskiej Akademii Nauk). Częścią stacji jest fokarium –  aktualnie z 6. fokami. Fokarium, powstałe w 1999 roku jest częścią naukowo-edukacyjną placówki akademickiej, a jego głównym zadaniem jest odtworzenie i ochrona fok szarych w rejonie południowym Bałtyku.
Podczas swojego pobytu mieliśmy okazję obserwować karmienie fok i elementy ich tresury, a także zwiedzić Muzeum Instytutu, przedstawiające jego historię od początku zaobserwowania fok na Bałtyku do chwili obecnej.
Kierownikiem stacji, który ze względów zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w spotkaniu  z nami jest prof. dr hab. Krzysztof Edward Skóra. Jest on dobrym znajomym jednego z uczestników naszej podróży gen. bryg. Józefa Szewczyka i przez niego przekazaliśmy profesorowi pamiątkowy album z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.

Mieliśmy też okazję podczas spaceru po Helu wysłuchać ciekawej relacji o historii przedwojennej tego miasta oraz odbudowie MW po wojnie, przedstawionej przez generała Szewczyka, który na początku lat 50. odbywał służbę na Helu przez okres 3. lat, a  w ogóle w Marynarce Wojennej w sumie ponad 20 lat.

W następnym dniu zorganizowaliśmy wyjazd do Sopotu „na rybkę”, a przy okazji zwiedzenie WDW Sopot  w tym domu wypoczynkowego „Rusałka” oraz domu wypoczynkowego „Imperial”, który po niedawnym remoncie, jest wysokiej klasy obiektem wypoczynkowym, położonym kilkadziesiąt metrów od morza i proponującym godziwy wypoczynek w umiarkowanych cenach.

2 października odwiedziliśmy Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
W imieniu rektora kmdr. prof. dr hab. Tomasza Szubryta powitał nas Prorektor ds. Wojskowych kmdr. dr inż. Mariusz Mięsikowski, który w Sali Senatu przedstawił historię uczelni oraz aktualnie realizowane przez nią zadania.
Odrodzona w 1918 roku Polska była zmuszona tworzyć od podstaw morskie szkolnictwo wojskowe. Opracowany pod koniec 1919 roku w Departamencie dla Spraw Morskich (DSM) 10-letni program morski, uwzględniający zagrożenie granicy wschodniej ze strony Rosji, (bronić jej miała m.in. Flotylla Pińska) przewidywał zorganizowanie już wiosną 1920 roku w Toruniu pierwszego Kursu dla Oficerów Flotylli Rzecznej.
20 marca 1921 roku rozpoczęto w Toruniu szkolenie oficerów na Tymczasowych Kursach Instruktorskich (TKI) dla oficerów Polskiej Marynarki Wojennej (PMW). Zgodnie z planami DSM, miały one stanowić – i wkrótce tak się stało – bazę dla Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej. Rok później zreorganizowano istniejące w Polsce kursy i szkoły oficerskie. W wyniku podjętych w tym czasie decyzji w miejsce Tymczasowych Kursów Instruktorskich 1 października 1922 roku rozpoczęto tworzenie Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW) z siedzibą w Toruniu.
Nawiązując do tradycji szkół wojskowych Królestwa, przemianowano szkoły oficerskie na szkoły podchorążych. 19 października 1928 roku Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej stała się Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW).
Zasadniczym zadaniem OSMW i SPMW do 1939 roku było stworzenie – w oparciu o przydatne w warunkach polskich doświadczenia flot państw zaborczych i floty francuskiej – własnego narodowego programu szkolenia oficerów na potrzeby PMW.
W wyniku działań wojennych 12 września 1939 roku SPMW (przeniesiona wcześniej z Bydgoszczy do Pińska) została zlikwidowana. Podchorążych przydzielono do 2. Batalionu Morskiego.
Po napaści wojsk radzieckich na Polskę 17 września 1939 roku batalion przemaszerował do Włodawy, gdzie marynarzy zorganizowano w trzy kompanie piechoty i pluton ckm oraz włączono w skład 182. Rezerwowego Pułku Piechoty Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Od 2 do 5 października 1939 roku, podczas ostatniej bitwy polskiego września, podchorążowie wykazali się dużą odwagą i walecznością.
W Wielkiej Brytanii, gdzie schroniła się cześć naszej Marynarki Wojennej, szef Komendy Marynarki Wojennej 17 września 1943 roku powołał Szkołę Podchorążych Rezerwy Marynarki Wojennej (SPRMW). Wszystkie funkcje dydaktyczne i administracyjne wypełniała dotychczas istniejąca SPMW, przeniesiona 1 września 1943 roku do Obozu Szkolnego MW w BICKLEIGH (DEVONSHIRE).
Po zakończeniu działań wojennych SPRMW nie przerwała szkolenia. Dopiero wskutek rozwiązania PMW w Wielkiej Brytanii 1 grudnia 1946 roku SPMW i SPRMW zakończyły swoją działalność.
W przedstawionym okresie promowano na stopień oficerski łącznie 192 marynarzy.
W tak specyficznych i trudnych warunkach, które stworzyła wojna, SPMW i SPRMW zapewniały ciągłość w uzupełnianiu młodych kadr dowódczych dla Polskiej Marynarki Wojennej działającej z baz brytyjskich. Niestety, wielu z nich nie doczekało końca wojny.
Po wojnie już po raz kolejny odrodziło się w Polsce morskie szkolnictwo wojskowe.
24 lipca 1945 roku kmdr por. Adam Mohuczy otrzymał zadanie opracowania koncepcji funkcjonowania i programów nauczania dla – mającej ponownie powstać w kraju –Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW).
Od początku powstania OSMW, tzn. od 1946 roku, wraz z rozbudową bazy szkoleniowej, zdobywaniem doświadczeń i osiąganiem odpowiedniego poziomu nauczania, szkołę angażowano do tworzenia nowych specjalności dla kadry zawodowej przez organizowanie kursów uzupełniających z zakresu wyszkolenia morskiego na poziomie szkoły oficerskiej dla podoficerów mianowanych do stopni oficerskich oraz kursów dokształcających dla oficerów – absolwentów szkoły, a także szkolenia oficerów rezerwy.
Po siedmiu latach, 11 czerwca 1955 roku, Rada Ministrów podjęła uchwałę, na podstawie której przeorganizowano Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. W 65. rocznicę utworzenia OSMW, na mocy ustawy sejmowej o szkolnictwie wojskowym, 1 października 1987 roku WSMW została przemianowana na Akademię Marynarki Wojennej (AMW). W ten sposób stała się akademią, której uprawnienia miała już od 1955 roku.

Obecnie Akademia Marynarki Wojennej oprócz kandydatów na żołnierzy zawodowych (podchorążych) kształci również studentów cywilnych (ok. 3000) na 4 wydziałach:

 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego;
 • Wydział Mechaniczno-Elektryczny;
 • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich;
 • Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Na zakończenie informacji nastąpiła wymiana okolicznościowych ryngrafów pomiędzy prezesem naszego klubu gen. bryg. pil. Romanem Harmozą, a kmdr. dr inż. Mariuszem Mięsikowskim.

Podczas pobytu w Sali Tradycji nasz kolega gen. bryg. Józef Szewczyk przekazał unikatowe zdjęcia dotyczące pierwszych lat powojennych, które zgodnie z zapewnieniem szefa wydziału wychowawczego akademii kmdr. por. Wojciech Mundta, zostaną odpowiednio wyeksponowane.

W dalszej części wizyty zwiedziliśmy pracownię broni rakietowej i artyleryjskiej, gdzie kmdr por. Mirosław Chmieliński w niezwykle interesujący i ekspresyjny zarazem sposób, zapoznał nas z najnowszymi rozwiązaniami  szkolenia podchorążych i kursantów. Wspierał jego prelekcję prof. dr hab. Jan Kobierski znany nie tylko w Marynarce Wojennej, ale również w Wojskach Obrony Przeciwlotniczej nie tylko ze swoich teoretycznych opracowań dotyczących kierowania ogniem, ale również praktycznych badań i doświadczeń nowo wprowadzanego uzbrojenia.
Mieliśmy tez okazję przebywać na symulatorze mostka nawigacyjnego oraz na symulatorze Zarządzania Kryzysowego.
Na zakończenie wizyty mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie na symulatorze „Śnieżnik”, ale na wyniki tych prób spuśćmy lepiej zasłonę milczenia.

Po tygodniowym  pobycie wracaliśmy wypoczęci i pełni wrażeń,  niektórzy nawet z koszami grzybów.

I jeśli dodać do tego bardzo dobre warunki w WDW Jantar, a także piękną pogodę przez cały okres pobytu, to można śmiało powiedzieć, że podróż wojskowo-historyczna do Trójmiasta była w pełni udana.

Wizyta na XXIII MSPO – wrzesień 2015 r.

Zgodnie z planem zamierzeń Klubu Generałów WP w dniu 2 września 2015 roku grupa ok. 40 członków klubu zwiedziła  XXIII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.

Tegoroczna edycja MSPO to niemal 580 wystawców z 28 krajów całego świata. Na targach najliczniej reprezentowani  byli wystawcy z Polski (299), USA (46), Niemiec (35), Francji (22), Wielkiej Brytanii (18), i Norwegii (15).  Były obecne najbardziej znane koncerny zbrojeniowe m. in.: Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, Raytheon, General Dynamics, MBDA i inne.
Podczas naszej wizyty mieliśmy niepowtarzalną okazję, by zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem oraz innowacyjnymi technologiami sektora zbrojeniowego. Obejrzeliśmy  sprzęt i wyposażenie obejmujące wszystkie segmenty produkcji wojskowej, w tym śmigłowce uzbrojone i transportowe, bezpilotowe statki powietrzne różnych typów, czołgi i transportery opancerzone,  sprzęt wojsk inżynieryjnych, artyleryjskie i rakietowe systemy przeciwlotnicze, systemy rozpoznania i sprzęt logistyczny.
Niezwykle ciekawą była wystawa Sił Zbrojnych RP, organizowana przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przy współudziale Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej.
Podczas zwiedzania stoisk wystawowych odwiedziliśmy m.in. wystawy organizowane po raz pierwszy w tym roku przez Polską Grupę Zbrojeniową, w tym m.in.: firmy : PITRADWAR, HSV, MBDA, MESKO i Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu.

Na zakończenie naszej wizyty odbyło się spotkanie z prezesem Targów Kielce panem dr Andrzejem Mochoniem, na którym prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza podziękował gospodarzowi za miłe przyjęcie naszej grupy i stworzenie nam komfortowych warunków do zwiedzenia wystawy, a także wręczył mu skromny upominek książkowy i zaprosił go do udziału w obchodach  XX- lecia klubu w przyszłym roku. Prezes Mochon podziękował  za udział generałów w MSPO  oraz za zaproszenie na jubileusz  stowarzyszenia. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę obecnych członków klubu, którzy na początku lat 90. wspierali inicjatywę powstania MSPO, a później – uczestnicząc  w pracach różnego rodzaju komitetów i grup związanych z  organizacją imprezy – działali na rzecz jej rozwoju.
Spotkanie przebiegło w niezwykle ciepłej atmosferze.

Zebranie – kwiecień 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów Wojska  Polskiego na 2015 rok” w dniu 16 kwietnia odbyło się zebranie członków klubu.
Na wstępie prezes klubu gen.bryg.pil. Roman Harmoza zapoznał zebranych z porządkiem zebrania, którego myślą przewodnią było uczczenie obchodzonej niedawno w kraju 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
Z tej okazji z obszerną informacją (45 minut) wystąpił członek klubu  gen. bryg. Józef Szewczyk, który – jako adwokat reprezentujący Jerzego Janowca, syna kapitana Andrzeja Janowca i Antoniego Trybowskiego, wnuka pułkownika  Antoniego Nawratila  zamordowanych wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD w Charkowie  –  przedstawił przebieg postępowania procesowego w Polsce, w Rosji i przed Europejskim  Trybunałem  Praw Człowieka w Strasburgu(poniżej zamieszczony jest tekst wystąpienia  gen. Szewczyka na rozprawie w Strasburgu w dniu 13 lutego 2013 roku).
W swoim wystąpieniu prelegent zwrócił uwagę, iż po raz pierwszy w historii międzynarodowy organ sądowy orzekł mocą swego wyroku,  że Mord Katyński dokonany przez radziecką policję polityczną NKWD, był zbrodnią wojenną nie ulegającą przedawnieniu, a także stwierdził, iż   obecna Federacja Rosyjska, jako pozwane państwo naruszyła art. 38 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności odmawiając Trybunałowi przekazania kopii postanowienia NPW FR z dnia 21.09.2004 r. o umorzeniu wewnętrznego śledztwa („DIEŁO 159”) poprzez nadanie mu klauzuli „ściśle tajne” („SOWIERSZENNO SIEKRIETNO”), co uniemożliwiło Trybunałowi wszechstronne rozpatrzenie skargi rodzin ofiar zbrodni katyńskiej. Stwierdziwszy ten oczywisty fakt, Trybunał jednak nie wyciągnął z niego żadnych wniosków w stosunku do Rosji, która z tegoż naruszenia prawa odniosła  ewidentną korzyść, uchylając się od wszelakiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia także innych przepisów Konwencji. Trybunał dokonał także innego, zupełnie niezrozumiałego zabiegu nieuwzględnienia uznawanej powszechnie zasady „REFORMATIONIS IN PEIUS”– co podniósł w swoim votum separatum Sędzia polski Krzysztof Wojtyczek pisząc: „…sytuacja jest o tyle paradoksalna,  że środek prawny przewidziany w art. 43 Konwencji wykorzystany przez skarżących w celu zapewnienia ochrony praw człowieka, w rezultacie doprowadził do wyroku Wielkiej Izby, który jest dla nich znacznie mniej korzystny, niż wyrok Izby…” (chodzi o wyrok V Izby Trybunału z dnia 16.04.2013 r).

W dalszej części zebrania zastępcy prezesa generałowie Jerzy Słowiński i Andrzej Lewandowski zapoznali zebranych z przedsięwzięciami planowanymi do realizacji w najbliższych miesiącach, a także  zaapelowali o pomoc finansową dla chorego gen. bryg. Jerzego Wójcika, byłego dowódcy 6 Brygady Powietrzno-Desantowej.

 Spotkanie wielkanocne – marzec 2015 r.

W dniu 31 marca 2015 roku odbyło się  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP, w którym uczestniczyło 33 jego członków. Zostało ono zorganizowane w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a menu przygotowała – jak zwykle – Restauracja „Ujazdowska – Mołdawska”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:
– zastępca Dowódcy Generalnego  gen. dyw. Jerzy Michałowski;
– zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Jan Dziedzic ;
– prezes Klubu Generałów Policji  nadinspektor Adam Rapacki;
– prezes Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej  gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych;
– przedstawiciel  biskupa polowego WP ks. płk Krzysztof Wylężek.

Spotkanie otworzył prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który  powitał przybyłych  gości i pozostałych zebranych oraz przypomniał szczególną rolę Świąt Wielkanocnych w tradycji chrześcijańskiej.
Następnie ks. płk Wylężek  złożył zebranym życzenia w imieniu biskupa polowego WP Józefa Guzka i pobłogosławił potrawy, wśród których nie zabrakło tradycyjnych wielkanocnych dań, w tym jajek oraz żurku z białą kiełbasą.
W dalszej kolejności głos zabierali pozostali goście, którzy w imieniu swoich przełożonych oraz kadry (członków) reprezentowanych przez siebie instytucji (organizacji)  składali życzenia świąteczne  członkom Klubu Generałów WP, ich rodzinom i najbliższym.
Po ich wystąpieniach prezes zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania.
Dalsza część spotkania przebiegała – jak zwykle – w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

Na zakończenie  prezes klubu złożył życzenia oraz wręczył okolicznościowy  medal niedawnemu  jubilatowi gen. bryg. Zdzisławowi Walczewskiemu – z okazji 75. rocznicy urodzin.

Posiedzenie Rady Klubu Generałów WP – marzec 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów na 2015 rok” w dniu 2 marca 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Klubu Generałów WP, na którym omówiono zagadnienia dotyczące przedsięwzięć do realizacji w najbliższych miesiącach oraz przygotowania do obchodów XX-lecia klubu, planowanych w 2016 roku.

Rada ustosunkowała się również do publikowanych w prasie (np. „Rzeczpospolita”) artykułów dyskredytujących  Klub Generałów WP  i jego członków.  Artykuły takie pojawiają się systematycznie w  niektórych  mediach starając się podważać zasadność działania Ministra Obrony Narodowej i Rządu RP. Rada wydała w tej sprawie “Stanowisko”  skierowane do Generałów WP,  zamieszczone na naszej „stronie internetowej” w dziale „Opinie, poglądy, publikacje”  (poz. 42). 

Jednym z przykładów  nieuzasadnionych ataków mediów może być osoba gen. dyw. w st. sp. dr Romana Misztala, którego nazwisko pojawia się w większości artykułów, atakujących Klub Generałów WP. Przybliżmy zatem tą postać czytelnikom naszej strony internetowej, jako jeden z wielu przykładów trudnej żołnierskiej służby w tamtym okresie. Z jednej strony służba w Zarządzie II SG WP na wielu stanowiskach,   z drugiej -zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji misji pokojowych, tak wysoko ocenianych przez najwyższe władze ONZ oraz najwyższych przedstawicieli ministerstwa obrony narodowej już po transformacji politycznej.
Jako podpułkownik, a następnie pułkownik Misztal był odpowiedzialny m.in. za przygotowanie żołnierzy Wojska Polskiego do wykonywania zadań w misjach pokojowych ONZ w Indochinach, Korei i Egipcie. W okresie 1976 do 1979 roku był starszym inspektor, a następnie (do 1981) zastępcą szefa Zarządu II ds. operacyjnych, po czym 9 lat kierował Zarządem II sztabu generalnego WP.
Na stopień generała brygady został awansowany w roku 1982.
W 1990 roku powierzono mu obowiązki  zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP ds. systemów kierowania.
Po awansie na generała dywizji (1991- a więc już po transformacji ustrojowej) przez 3 lata dowodził jako Force Commander siłami pokojowymi ONZ UNDOF w Syrii. |
Od 1994 roku organizował Misję Obserwacyjną ONZ w Tadżykistanie.
Kierując  misjami pokojowymi zaprezentował wyjątkowy profesjonalizm i znakomity sposób dowodzenia, jak również wysokie umiejętności dyplomatyczne. |
Od 1995 roku przebywał w dyspozycji ministra obrony narodowej. Zawodową służbę wojskową zakończył 12 lipca 1995 roku.
Doktor nauk humanistycznych (od 1976), był uhonorowany m.in. Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Poniżej  prezentujemy niektóre opinie i podziękowania, w tym oryginalne dokumenty ONZ, jakie otrzymał gen. dyw.  dr Roman Misztal podczas pełnienia swojej służy wojskowej.


Wizyta w Centrum Operacji Powietrznych – marzec 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów Wojska Polskiego na 2015 rok” w dniu 12 marca członkowie klubu odwiedzili Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego (COP-DKP). W wizycie uczestniczyło 20 członków naszego klubu na czele z prezesem gen. bryg. pil Romanem Harmozą.

Na początku spotkania zastępca dowódcy Cenrtum  gen. bryg. pil. Sławomir Żakowski wraz z innymi oficerami zapoznał nas z zadaniami i historią Centrum.
Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego  jest organem dowodzenia szczebla operacyjno-taktycznego, działającym w strukturze Sił Zbrojnych RP, bezpośrednio podległym Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. COP-DKP realizuje zadania zarówno w systemie Sił Zbrojnych RP, jak i w ramach Sojuszu Północno- Atlantyckiego.

W czasie pokoju, głównym zadaniem Centrum w narodowym systemie obrony jest ochrona powietrznej granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa polskiego nieba, a w systemie sojuszniczym zabezpieczenie części przestrzeni powietrznej NATO obejmującej przestrzeń powietrzną nad Polską. Nie mniej ważnymi zadaniami realizowanymi przez Centrum jest zabezpieczenie szkolenia oraz działalności operacyjnej jednostek wojskowych podległych Dowódcy Generalnemu RSZ, zabezpieczenie lotów specjalnych (loty o statusie “HEAD”, loty w ramach Akcji Serce) oraz kierowanie siłami i środkami wydzielonymi do systemu poszukiwania i ratownictwa lotniczego. W czasie kryzysu i wojny  realizuje  dowodzenie podległymi oraz przekazanymi w operacyjne podporządkowanie siłami.

Obiekt, w którym znajduje się obecnie COP-DKP (wcześniej Centralne Stanowisko Dowodzenia) zbudowano w latach 30. XX wieku.
W okresie międzywojennym gospodarzem tego terenu był Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W obiekcie m.in. prowadził prace badawcze zespół oznaczony kryptonimem „Wicher”. W jego skład wchodzili: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski – polscy kryptolodzy, którzy rozkodowali niemiecką maszynę szyfrującą ENIGMA.

Po wojnie jesienią 1949 roku na tym terenie  rozpoczęto prace nad utworzeniem Głównego Posterunku Obserwacyjno-Meldunkowego, a w maju 1952 roku powołano Główne Stanowisko Dowodzenia Lotnictwa Myśliwskiego.
W lutym 1954 roku utworzono Centralne Stanowisko Dowodzenia Dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju,  a 12 marca 1999 roku rozpoczął się pierwszy dyżur bojowy w Systemie Dowodzenia NATO.|
Od stycznia 2002 miejsce Centralnego Stanowiska Dowodzenia zajęło Centrum Operacji Powietrznych, które od lipca 2013 roku przyjęło nazwę Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego.

Po wysłuchaniu informacji członkowie klubu zapoznali się z wybranymi elementami COP-DKP i pracą obsług na stanowiskach bojowych. Ponieważ wielu z nas od lat nie przebywało w Centrum, byliśmy wszyscy zaskoczeni ogromnymi zmianami w zakresie wyposażenia poszczególnych elementów bojowych oraz wysokim  profesjonalizmem  oraz zgraniem żołnierzy i pracowników wojska.

Na zakończenie spotkania prezes klubu generał Harmoza wręczył dowódcy Centrum  gen.bryg. pil. dr inż. Włodzimierzowi Usarkowi okolicznościowy ryngrafem Klubu Generałów WP oraz wpisał się do księgi pamiątkowej jednostki.

Spotkanie z ambasadorem Ukrainy – luty 2015 r.

W dniu 25 lutego br. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu Generałów WP z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycą oraz attache obrony i morskim pułkownikiem Serhijem Jatsulchakiem. Ze strony polskiej udział wzięli: generałowie broni Zbigniew Zalewski, Edward Pietrzyk, Waldemar Skrzypczak, generałowie dywizji Franciszek Puchała, Marian Robełek, Jerzy Słowiński, generałowie brygady Roman Harmoza, Ryszard Żuchowski, Henryk Mika, Janusz Jakubowski, Marek Oleksiak, Henryk Porajski oraz pułkownik Stanisław Kalski.
Po powitaniu dyplomatów ukraińskich przez prezesa Klubu Generałów WP i wzajemnej prezentacji obecnych, głos zabrał ambasador Deszczyca. Na wstępie wyraził on podziękowanie władzom i społeczeństwu naszego kraju za wsparcie udzielane narodowi ukraińskiemu w jego walce o suwerenność i integralność terytorialną. Następnie przeszedł do oceny aktualnej sytuacji na Ukrainie. W jego ocenie sytuacja po ostatniej umowie z Mińska jest mocno skomplikowana. Wprawdzie intensywność walk uległa osłabieniu,  ale separatyści  przy wsparciu Rosjan pod pozorem wycofania ciężkiego sprzętu dokonują przegrupowania wojsk. Zdaniem strony ukraińskiej Rosjanie nie mają zamiaru wycofać się z konfliktu do czasu osiągnięcia założonych celów. Od pięciu lat Rosjanie prowadzili politykę  osłabiania ukraińskiej armii poprzez m.in. stosowanie polityki personalnej polegającej na usuwaniu ze służby doświadczonych, patriotycznie nastawionych oficerów ukraińskich  (dwóch ministrów obrony za czasów prezydentury Wiktora Janukowycza  było narodowości rosyjskiej), wyprzedaży  sprzętu  bojowego oraz wszelkich zapasów,  a także prowadzenie faktycznej redukcji zamiast restrukturyzacji stanów osobowych.

Aktualnie zapasy bojowe, techniczne i finansowe są na wyczerpaniu, a mimo to armia ukraińska stawia zacięty opór i w miarę możliwości podejmuje  działania zaczepne. Aktywizują się siły ochotnicze, które w znaczący sposób wspierają walczące wojska. Jednak siły zbrojne Ukrainy muszą podjąć zdecydowane dziania restrukturyzacyjne, licząc przy tym na znaczące wsparcie państw NATO i to zarówno w uzbrojeniu, sprzęcie wojskowym jak i szkoleniu oraz zabezpieczeniu wojsk. Ukraina liczy również na większe i bardziej zdecydowane wsparcie polityczne zarówno NATO, jak i państw Unii Europejskiej.

Ambasador określił trzy priorytety Ukrainy:

 • stabilizacja sytuacji politycznej;
 • głębokie reformy państwa, w tym walka z korupcją;
 • aktywniejsza współpraca z Unią Europejską i NATO.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja, w  której ze strony Klubu Generałów udział wzięli generałowie R. Harmoza, Z. Zalewski, M. Robełek, E. Pietrzyk, M. Oleksiak oraz W. Skrzypczak.
Poruszane problemy dotyczyły m.in.  morale armii ukraińskiej, świadomości narodowej i patriotyzmu społeczeństwa Ukrainy, sympatii  prorosyjskich znacznej liczby ludności Ukrainy oraz konieczności gruntownych  reform  armii. Stawiano także, pełne troski pytania, dotyczące możliwości przyjęcia przez wojsko ukraińskie ewentualnej pomocy państw członków NATO. Dotyczyły one głównie  możliwości wykorzystania technologicznie zaawansowanego uzbrojenia i sprzętu, w tym   poziomu umiejętności stanów osobowych oraz ewentualnych potrzeb ich szkolenia.  Interesowano się także stopniem opanowania korupcji w wojsku.

Odpowiadając na pytania i postawione problemy ambasador Deszczyca podkreślił jeszcze raz, że władze Ukrainy mają pełną świadomość nie tylko konieczności głębokich reform,  ale  także potrzeby przeprowadzenia gruntownej przebudowy mentalności całego społeczeństwa w kierunku prozachodnim. Stwierdził, że agresja rosyjska może być powstrzymana wspólnym wysiłkiem Ukrainy i społeczności międzynarodowej. Wszelka pomoc udzielana Ukrainie urasta do rangi  symbolu.

Na zakończenie spotkania prezes klubu  gen.  Harmoza podziękował gościom  za ciekawą informację i wyraził nadzieję,  że wzajemne kontakty będą kntynuowane. Wręczył także ambasadorowi na pamiątkę spotkania ryngraf Klubu Generałów WP.
Spotkanie zakończyło się dokonaniem wpisu przez ambasadora Ukrainy w księdze pamiątkowej klubu.

Zebranie – luty 2015 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2015 rok” w dniu 12 lutego 2015 roku odbyło się kolejne zebranie członków naszego klubu. W zebraniu uczestniczyło 31 członków.
Głównym punktem zebrania było spotkanie z ambasadorem Jerzym Marią Nowakiem.

Na wstępie prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza zapoznał krótko zebranych z życiorysem – jak nazwał –  zawodowego dyplomaty Jerzego  Nowaka.

Ambasador Nowak urodził się 9 października 1937 roku w Bucniowie na Podolu, ukończył studia na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym Szkoły Głównej Służby Zagranicznej, następnie doktoryzował się na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Jest wieloletnim pracownik MSZ. Był m.in. szefem Departamentów: Studiów i Programowania (1987-91) i Polityki Bezpieczeństwa (1997-2000). W tym okresie był członkiem zespołu negocjującego przystąpienie Polski do NATO. Był także negocjatorem Traktatu CFE oraz przedstawicielem Polskiego Urzędującego Przewodniczącego OBWE.
Prezes naszego klubu generał Harmoza współpracować z ambasadorem Nowakiem, pełniąc obowiązki  zastępcy szefa misji szefa OBWE w Gruzji.
Jan Maria Nowak od 1960 roku pełnił  wiele funkcji w polskich placówkach zagranicznych m.in. w Dar es Salam, w Buenos Aires, w Nowym Jorku (ONZ), a jako ambasador  w Królestwie Holandii, w Hiszpanii i Księstwie Andory oraz ambasador Polski przy NATO i UZE (2002-2007).
Był też w latach 2007-2010 prezesem Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego.

W swoim wystąpieniu zatytłowanym „NATO wobec nowych wyzwań. Od Newport do Warszawy” ambasador Nowak przypomniał uwarunkowania, w jakich Polska blisko 16 lat temu wstępowała do NATO. Przybliżył też ówczesne relacje NATO -Rosja oraz zmianę tych relacji po 12 marca 2014 roku ( po aneksji Krymu przez Rosję).|
Ambasador przedstawił także swoją opinię nt. podpisanego kilka godzin wcześniej porozumienia w Mińsku, dotyczącego zawieszenia broni we wschodnich regionach Ukrainie  oraz swoją ocenę wiarygodności tego porozumienia i rozwoju sytuacji na tym obszarze w przyszłości.
Następnie ambasador Nowak odpowiadał na pytania członków naszego klubu m.in. generałów: Zbigniewa Zalewskiego, Franciszka Puchały, Henryka Miki i Roman Pusiaka.

Na zakończenie spotkania nasz gość wpisał się do Księgi Pamiątkowej Klubu Generałów WP, a prezes wręczył mu okolicznościowy  ryngraf  klubu.

W dalszej części zebrania, po krótkiej przerwie generał Harmoza omówił sprawy organizacyjne klubu, w tym zmiany w planie rocznym – odwołanie podróży wojskowo-historycznej szlakiem 2 Korpusu Polskiego  oraz proponowaną w to miejsce podróż w Bieszczady.
Wyróżnił również okolicznościowym ryngrafem jubilata, wieloletniego członka Rady Klubu gen. bryg. Marka Oleksiaka – z okazji 75urodzin.

Na zakończenie zastępca prezesa gen. bryg.  Andrzej Lewandowski omówił przedsięwzięcia planowane w miesiącu marcu i kwietniu br.

Zebranie – styczeń 2015 r.

W dniu 15 stycznia 2015 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się pierwsze w roku bieżącym zebranie członków Klubu Generałów WP. Uczestniczyło w nim 31 członków klubu.
Zasadniczym punktem zebrania była informacja dr Andrzeja Karkoszki nt. genezy powstania czwartego rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Specjalnych.

Zebranie prowadził prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
Na wstępie prowadzący – po otwarciu zebrania – poinformował o niedawnym zgonie (8 stycznia br.) jednego z członków Klubu Generałów WP, kol. gen. bryg. Jerzego Rakowskiego i poprosił zgromadzonych o uczczenie jego pamięci minutą ciszy.
Następnie gen. Harmoza oddał głos swemu zastępcy gen. bryg. Andrzejowi Lewandowskiemu, który zapoznał zebranych ze szczegółami organizacyjnymi zasadniczych przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2015 roku.

W dalszej kolejności zabrał głos dr Karkoszka, który wygłosił niezwykle interesującą informację na temat Wojsk Specjalnych. Szczególnie szeroko omówił uwarunkowania, jakie legły u podstaw  sformowania tych wojsk jako odrębnego rodzaju Sił Zbrojnych, a także znaczenie jednostki wojskowej „GROM” w tym procesie – zagadnienie to wzbudzały  największe kontrowersje wśród obecnych generałów.
W dalszej kolejności dr Karkoszka  przedstawił przebieg tworzenia Wojsk Specjalnych, ich charakterystykę, w tym zwłaszcza wyszkolenie, wyposażenie oraz wysoką gotowość do użycia, a także zakres zadań możliwych do realizacji.
Po wygłoszeniu informacji nastąpiła ożywiona dyskusja, w której głos zabrali generałowie: Izydorczyk, Pietrzyk, Flis i Daniluk.
Po dyskusji gen. Harmoza podziękował gościowi za udział w niezwykle ciekawym spotkaniu i wręczył mu okolicznościowy upominki (ryngraf Klubu Generłow WP). Podkreślił także, że członkowie klubu, choć są w stanie spoczynku,  nadal czują potrzebę służenia  Ojczyźnie i są gotowi wspierać wszelkie działania zmierzające do doskonalenia systemu obronnego państwa swą wiedzą i doświadczeniem, w tym także w takich kwestiach, jak funkcjonowanie poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych.

W dalszej części zebrania prezes omówił sprawy związane z organizacją pogrzebu gen. Rakowskiego i zaapelował o liczny udział w jego pogrzebie.

Na zakończenie gen. Harmoza złożył życzenia i wręczył okolicznościowe medale jubilatom:
– gen. dyw. Ryszardowi Muszyńskiemu – z okazji 75. urodzin;
– gen. bryg. Ryszardowi Dębskiemu – z okazji 65. urodzin.

II.   Z życia oddziałów terenowych.

Rok 2017 r.

Bydgoszcz – grudzień 

Spotkanie świąteczne

W dniu 14 grudnia w Hotelu Maraton w Bydgoszczy odbyło się spotkanie opłatkowe członków oddziału bydgoskiego Klubu Generałów Wojska Polskiego. Uczestników powitał prezes Rady Oddziału gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski. W swoim wystąpieniu podsumował działalność oddziału w 2017 roku oraz złożył życzenia Świąteczno-Noworoczne. Uczczono chwilą ciszy pamięć zmarłego w br. gen. bryg. Józefa Kolasę .
Następnie prezes rady oddziału poinformował uczestników spotkania o decyzji kapituły wyróżnienia „Bene de Patria Meritus” o przyznanym wyróżnieniu. W bieżącym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymał  dr Łukasz Nadolski  za wybitne zasługi w propagowaniu historii wojskowości. Wyróżnienie wręczył prezes rady oddziału.
Dr Łukasz Nadolski jest historykiem, kustoszem dyplomowanym w Dziale Naukowym Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Specjalizuje się w konfliktach zbrojnych po II wojnie światowej. Jest autorem i współautorem dwunastu książek oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych.
Następnie wystąpił dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. płk Zenon Surma , składając życzenia uczestnikom spotkania, także od biskupa polowego ks. biskupa Józefa Guzdka. W obecności dziekana  generałowie przełamali się opłatkiem i złożyli sobie wzajemnie życzenia. Po wspólnym tradycyjnym posiłku wigilijnym spotkanie zakończono.

Bydgoszcz – wrzesień.

Walne Zgromadzenie 

W dniu 19 września 2017 roku w gościnnych progach Hotelu MARATON w Bydgoszczy odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Bydgoszcz Klubu Generałów Wojska Polskiego. Podczas zgromadzenia dokonano podsumowania 3-letniej kadencji i dokonano wyboru nowej Rady Oddziału. Obecnych było 18 członków oddziału.

Zebranie otworzył prezes-senior Rady Oddziału gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski.  Po rozpoczęciu zgromadzenia przewodniczenie obradom powierzono gen. bryg. Marianowi Deringowi.  Dotychczasowy prezes-senior Rady podsumował dokonania 3-letniego okresu funkcjonowania oddziału, a skarbnik oddziału gen. bryg. Ryszard Wiśniewski zapoznał członków oddziału ze sprawozdaniem finansowym. W dyskusji nie zgłaszano uwag, co do funkcjonowania oddziału i zgromadzenie jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującej Radzie Oddziału.

W dyskusji wytyczono kierunki dalszej  działalności. Przyjęto także budżet na kolejną kadencję.

Następnie dokonano wyboru nowej Rady  oraz Komisji Rewizyjnej w następującym składzie:

Rada Oddziału:

Prezes Rady Oddziału –  gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski

Zastępca prezesa        –   gen. bryg. Marian Dering

Skarbnik                       –   gen. bryg. dr. n. med.  Piotr Dzięgielewski

Sekretarz                      –   gen. bryg.  Tadeusz Głowacki

Komisja rewizyjna:

gen.dyw.  Andrzej  Lelewski

gen. bryg. Krzysztof Mitręga

gen. bryg. Ryszard  Wiśniewski

Zebranie zakończyło się  wspólnym obiadem.

Rok 2016

Bydgoszcz – sierpień.

 Spotkanie z okazji Święta Wojska Polskiego. 

W dniu 11 sierpnia  br. członkowie oddziału bydgoskiego Klubu Generałów WP spotkali się z okazji Święta Wojska Polskiego. Spotkanie otworzył prezes oddziału  gen. bryg.  dr n.med. Andrzej Wiśniewski, który złożył życzenia wszystkim uczestnikom spotkania oraz przedstawił propozycje zamierzeń Klubu na najbliższe miesiące, a także przekazał informacje o bieżącej działalności  i problemach środowiska byłych żołnierzy zawodowych. Przedstawił zebranym również  informacje  nt. strategii zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce.
W spotkaniu uczestniczył zaproszony  prezes Klubu Generałów Wojska Polskiego gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który w swoim wystąpieniu poruszył najistotniejsze aspekty dotyczące funkcjonowania Klubu Generałów WP po rozwiązaniu przez Ministra Obrony Narodowej umowy o współpracy z Klubem. Generałowie i oficerowie czują się zaskoczeni i rozgoryczeni taką decyzją. Oceniają  ją jako niezasłużone szykany wobec osób,  którzy większość życia poświęcili służbie ojczyźnie, nie zajmując się działalnością polityczną.
Podczas tego spotkania, zaproszony gość  płk dr med. Jan Wilk  z Kliniki Psychiatrii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy wygłosił interesujący wykład na temat: ”Myśleć jak terrorysta. Norma czy patologia psychiczna”  .

 Bydgoszcz – czerwiec.

 Spotkanie generałów oddziału bydgoskiego.

9 czerwca br. generałowie oddziału bydgoskiego Klubu Generałów Wojska Polskiego spotkali się w sali konferencyjnej Hotelu IKAR w Bydgoszczy podczas kolejnego cyklicznego przedsięwzięcia rocznego planu zamierzeń. Spotkanie otworzył zastępca prezesa oddziału bydgoskiego gen. bryg. Marian Dering.  Witając zgromadzonych przedstawił nowego członka Klubu. Został nim gen.bryg.rez. dr Piotr Dzięgielewski. Na spotkanie zaproszono prof. nadzw. Janusza Golinowskiego z Zakładu Socjologii Polityki i Komunikowania Społecznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zaprezentował on niezwykle ciekawy wykład nt. „Ekonomiczne przesłanki dychotomii pomiędzy Zachodem a Wschodem”. W trakcie dyskusji wymieniono poglądy na geoplityczne i geoekonomiczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa.

Po wykładzie, na zakończenie, w atmosferze koleżeńskiego spotkania wymieniono poglądy na bieżące problemy społeczno-gospodarcze oraz bezpieczeństwa, a także problematykę funkcjonowania nasze organizacji.


Bydgoszcz – marzec.

 Wielkanocne spotkanie.

   18 marca członkowie oddziału bydgoskiego Klubu Generałów WP spotkali się na tradycyjnym corocznym Spotkaniu Wielkanocnym. Spotkanie otworzył prezes oddziału  gen. bryg. w st. spocz. dr n.med. Andrzej Wiśniewski. Zapoznał z najistotniejszymi dla środowiska byłych żołnierzy informacjami oraz przedstawił plany dotyczące dalszego funkcjonowania Klubu oraz przewidywanych najbliższych zamierzeniach.

Następnie kapelan wojskowy ks. mjr Wojciech  Szerszeń zapoznał zebranych z swoimi bogatymi i ciekawymi doświadczeniami podczas misji w Iraku i Afganistanie. Po zakończeniu poświęcił tradycyjne potrawy oraz złożył życzenia świąteczne wraz z prezesem klubu wszystkim naszym członkom.

Rok 2015

Bydgoszcz – grudzień

Spotkanie opłatkowe.

W dniu 11 grudnia 2015 r. w Mesie Oficerskiej przy ul. Gdańskiej 190 w Bydgoszczy odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Oddziału Bydgoskiego Klubu Generałów WP. W spotkaniu uczestniczył dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych ks. kanonik płk Zenon Surma.

Na wstępie kapituła Oddziału Bydgoskiego Klubu Generałów WP ogłosiła laureatów wyróżnienia  ”Bene de Patria Meritus” ( dobrze zasłużony Ojczyźnie) za 2015 rok.

Laureatami wyróżnienia zostali :

 • Poseł Tomasz  Latos, za dokonania w służbie dla Polski w legislacji procesu na rzecz żołnierzy Wojska Polskiego;
 • Komandor ppor. Tomasz Witkiewicz – dowódca ORP SĘP , za kierowanie się ideą służby dla Ojczyzny zgodnie z przysięgą wojskową i w duchu patriotyzmu żołnierza Wojska Polskiego;
 • Andrzej Pastuszka – dyrektor Zespołu Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze, za patriotyczne wychowanie młodzieży w duchu ideałów żołnierza polskiego.

Laureatom pamiątkowe ryngrafy okolicznościowe wręczyli gen .bryg. w st. spocz. dr n.med. Andrzej Wiśniewski, prezes klubu oraz przewodniczący kapituły wraz z gen. bryg. w st. spocz. Zenonem Wernerem.

Ponadto na spotkaniu uhonorowano pamiątkowym klubowym odznaczeniem okolicznościowym jubilatów :

 • gen .dyw. w st. spocz  Andrzeja Lelewskiego
 • gen. dyw. w st. spocz. Włodzimierza Sąsiadka
 • gen. bryg. w st. spocz. pilota Zenona Kułagę

Następnie dzieląc się opłatkiem przekazano wspólne życzenia świąteczne i noworoczne uczestnikom i ich rodzinom oraz poczęstowano się tradycyjnymi polskimi wigilijnymi daniami.

Bydgoszcz – marzec.

Wielkanocne spotkanie.

W dniu 30 marca 2015 roku odbyło się  wielkanocne spotkanie członków bydgoskiego Oddziału Klubu Generałów WP połączone ze zwiedzaniem obiektów Opery Nowej. W spotkaniu uczestniczyło 11 członków. Podczas zwiedzania opery  z-ca dyrektora opery p. Wojciech Bartczak zaprezentował  widownię, konstrukcję i wyposażenie scen oraz zaplecze wraz z nowoczesnymi urządzeniami technicznymi.
Po zwiedzeniu obiektu bydgoscy generałowie spotkali się z dyrektorem Opery Nowej p. Maciejem Figasem, a następnie przeszli do restauracji “Maestra” na spotkanie wielkanocne.
Spotkanie otworzył prezes klubu gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski,  który  powitał przybyłych  gości i pozostałych zebranych oraz przypomniał szczególną rolę Świąt Wielkanocnych w tradycji chrześcijańskiej.
Dziekan Inspektoratu Wsparcia S. Z.  ks. płk  Zenon Surma  złożył zebranym życzenia w imieniu biskupa polowego WP Józefa Guzka i pobłogosławił potrawy, wśród których nie zabrakło tradycyjnych wielkanocnych dań, w tym jajek oraz żurku z białą kiełbasą.
Następnie prezes zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania.

 

III.  Odeszli “na wieczną wartę”.

Rok 2021 r.

10 lipca  2021 r. zmarł gen. dyw. Wacław Szklarski.

W dniu 21 lipca br. na Powązkach Wojskowych odbył się pogrzeb gen. dyw. Wacław Szklarskiego. Po nabożeństwie żałobnym w Katedrze polowej Wojska Polskiego trumna z ciałem zmarłego została złożona w grobie obok zmarłej przed rokiem małżonki.

Gen. Szklarski żył niemal 96 lat. Przez 47 lat był żołnierzem Wojska Polskiego. Księga Jego życia jest więc niezwykle bogata. Do 1940 r. wychowywał się przy rodzicach w osadzie Ułanowice na Wołyniu. Błogie dzieciństwo i kształcenie tego syna osadnika wojskowego przerwała wojna. Jako niespełna 15 letni chłopiec wraz z rodziną został deportowany przez NKWD na Syberię. Tam też dorastał wykonując katorżniczą pracę przy wyrębie tajgi.

Mając niespełna 18 lat, w 1943 r. wstąpił w szeregi formującgo się Wojska Polskiego. To pomogło mu wrócić do Polski najkrótszą, ale jakże trudną drogą. W wieku 19 lat ukończył Oficerską Szkołę Piechoty. Następnie jako oficer walczył w szeregach 4. pułku 2. DP na szlaku bojowym od Warszawy do Berlina. Był ranny na Wale Pomorskim pod Mirosławcem.

Po zakończeniu wojny gen. Szklarski awansował na kolejne stopnie wojskowe i pełnił służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych w ośmiu garnizonach. Przez trzy lata dowodził 8. DZ, gdzie otrzymał pierwszy stopień generalski. Osiem lat kierował Zarządem Operacyjnym Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. To tu właśnie przed ponad 40 laty zbiegły się nasze żołnierskie drogi. Gen. Szklarski przez trzy lata był zastępcą szefa SG WP ds. operacyjnych. Jedenaście lat był moim wspaniałym bezpośrednim przełożonym. Połączyły nas nie tylko służbowe, ale i koleżeńskie relacje. Przez kolejne trzy lata współpracowaliśmy, gdy Wacław będąc doświadczonym oficerem szczebla operacyjno-strategicznego był zastępcą szefa Sztabu ZSZ UW. Tam m.in. bronił koncepcji rozwoju naszych Sił Zbrojnych wypracowanych w Polsce, w SG WP.

Gen. Wacław Szklarski w międzyczasie kształcił oficerów na Kursach Doskonalenia w Wyższej Szkole Piechoty. Będąc szefem oddziału i zastępcą szefa Zarządu III Operacyjnego Obrony Terytorialnej Kraju w SG WP brał udział w organizowaniu tej formacji. Kierował też Oddziałem Szkolenia Operacyjnego SG WP i był zastępcą szefa sztabu POW.

Pożegnany gen. dyw. Wacław Szklarski był wyróżniony najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski: Komandorskim z Gwiazdą, Oficerskim i Kawalerskim oraz Krzyżem Walecznych.

Zmarły był nie tylko wybitnym żołnierzem zawodowym, posiadającym dyplomy ukończenia dwóch akademii wojskowych, ale nade wszystko człowiekiem wielkiego formatu. Był życzliwy ludziom, sprawiedliwym i tolerancyjnym, otwartym na poglądy innych i niezwykle wyrozumiałym. Łatwo zjednywał sobie kolegów, miał wielu oddanych przyjaciół i wspaniałą rodzinę. W 1952 r. w Dzierżoniowie, gdzie po wojnie znaleźli się jego najbliżsi, zawarł związek małżeński z Panią Jadwigą pochodzącą także z Wołynia. Przez 68 lat stanowili oni zgodne, kochające się małżeństwo. Państwo Jadwiga i Wacław Szklarscy wychowali syna Zbigniewa oraz córki – Marylę i Barbarę. Dbali pieczołowicie o ich przyszłość i otaczali troską także wtedy, gdy po kolei udawali się w dorosłe, samodzielne życie. Doczekali się sześciorga wnucząt oraz ośmiorga prawnucząt.

Swoje zainteresowania zawodowe Wacław potrafił łączyć z rozległymi zainteresowaniami humanistycznymi. Jego pasją była filatelistyka, a nade wszystko historia. Pozostawił po sobie wielką bibliotekę. Był wnikliwym i uważnym czytelnikiem, o czym świadczą jego notatki pomiędzy kartkami książek i zapiski na ich marginesach. Po odejściu z wojska i zaliczeniu dwóch kadencji na stanowisku Prezesa ZG Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP chętnie uczestniczył w konferencjach naukowo-historycznych oraz w pracach Fundacji Archiwum Historyczne PRL. Nie było to łatwe, bowiem postępująca utrata wzroku coraz bardziej utrudniała mu życie.

W ostatnich latach jego aktywności spisał historię swojej rodzinnej osady Ułanowice. Wspierał działalność „Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych Kresów Wschodnich” i uczestniczył w jego corocznych zjazdach. Był zaprzyjaźniony z redakcją kwartalnika „Kresowe Stanice”. Pozostawał w bliskich relacjach ze środowiskiem „Obrońców Kresów Wschodnich” udzielając poparcia inicjatywom mającym na celu upamiętnienie ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Nawiązał też kontakt z rosyjskim stowarzyszeniem „Memoriał”. Dzięki temu do rodzinnego archiwum trafiały dokumenty i zdjęcia dotyczące uwięzienia w 1941 r. w Wołogdzie Jego ojca Michała.

Generał Wacław Szklarski od ponad 15 lat obłożnie chorował. Ostatnie 6 lat życia były dla Niego najtrudniejszą próbą. Pozostawał pod troskliwą opieką żony Jadwigi, i córki Maryli. Po śmierci małżonki, do ostatnich chwil życia opiekowała się nim córka Maryla wraz z mężem Krzysztofem.

 

Zmarłego Generała pożegnali Jego najbliżsi oraz delegacje: Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP, Klubu Generałów i Admirałów RP oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Podczas uroczystości żałobnej tego zmarłego zasłużonego żołnierza nie było wojskowej asysty honorowej. Pożegnaniu Generała towarzyszyły poczty sztandarowe koła nr 6 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Zarządu Głównego Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych RP. Wartę honorową przy trumnie zmarłego zaciągnęli generałowie: Zdzisław Graczyk, Jarosław Bielecki, Władysław Saczonek i Stanisław Świtalski.
Za Jego wsparcie w organizowaniu naszego stowarzyszenia został pośmiertnie wyróżniony „Złotym Krzyżem z Gwiazdą ZŻWP”, który przekazałem w ręce Jego córki Maryli.

Cześć Jego pamięci !

W dniu 26 maja 2021 r. zmarł były dowódca Marynarki Wojennej admirał floty Ryszard Łukasik

Admirał Ryszard  Łukasik urodził się 15 października 1946 r. w Laskowicach Oławskich. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w Jaśle w 1964 r. wstąpił do Wyższej Szkoły  Marynarki Wojennej w Gdyni, która ukończył w 1968 r. Po promocji oficerskiej i odbyciu asystentury okrętowej objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy działu okrętowego rakietowo-artyleryjskiego  na kutrze rakietowym ORP „Gdynia”. W 1971 roku wyznaczono go zastępcą dowódcy okrętu, a rok później objął obowiązki dowódcy tego okrętu. W latach 1978–1979 był starszym oficerem w Oddziale Operacyjnym Sztabu Głównego Marynarki Wojennej w Gdyni, po czym powrócił do 3 Flotylli Okrętów na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy 1 dywizjonu kutrów rakietowo-torpedowych. W 1980 roku, będącego w stopniu kapitana marynarki Ryszarda Łukasika wyznaczono na dowódcę 1 dywizjonu kutrów rakietowo-torpedowych, którym pozostał przez dwa lata. Następnie został zastępcą dowódcy 3 Flotylli Okrętów ds. liniowych, natomiast od 1985 roku pełnił obowiązki szefa sztabu – I zastępcy dowódcy. W latach 1987–1989 dowodził 3 Flotyllą Okrętów. W marcu 1989 roku rozpoczął służbę na stanowisku zastępcy dowódcy Marynarki Wojennej ds. liniowych, a dziewięć miesięcy później został szefem sztabu – I zastępcą dowódcy Marynarki Wojennej. W okresie od 28 lutego 1996 roku do 30 września 2003 roku był dowódcą Marynarki Wojennej.
15 sierpnia 1997 roku otrzymał nominację na admirała, a 1 stycznia 2002 r. został admirałem floty.
W latach 2003–2005 był członkiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. W tym okresie  (od końca 2004 r.) był zastępcą szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a następnie (do stycznia 2006 r.) pełnił obowiązki szefa tego biura.

Admirał Łukasik był absolwentem dowódczych studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej ZSRR  w Leningradzie (1974–1977) oraz studiów podyplomowych z politologii na Uniwersytecie Gdańskim (1981). W 1986 roku ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie.

Zawodową służbę wojskową zakończył w połowie 2006 roku i przeszedł w stan spoczynku.
Lecz nie zakończył pracy na rzecz obronności państwa. 18 grudnia 2008 roku został zatrudniony na stanowisku profesora wizytującego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, natomiast 20 grudnia 2011 roku prezydent Bronisław Komorowski powołał go na członka Zespołu Doradczo-Konsultacyjnego przy Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Za swą służbę był odznaczony wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym m.in.:

 • Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2002)
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997)
 • Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Złoty Krzyżem Zasługi. (1984)

 

Uroczystości pogrzebowe miały miejsce dnia 9 czerwca 2021 r. w Gdyni. Admirał Łukasik spoczął na Cmentarzu Marynarki Wojennej. W pogrzebie wzięła udział delegacja naszego Klubu, która na grobie zmarłego złożyła wieniec w imieniu wszystkich członków Klubu Generałów i Admirałów RP.

W dniu 5 maja 2021 r. zmarł były dowódca Wojsk Lądowych
gen. broni Edward Pietrzyk.

Generał Pietrzyk urodził się 3 listopada 1949 r. w Rawie Mazowieckiej. Służbę wojskową rozpoczął w 1967 r. jako podchorąży Wojskowej Akademii Technicznej. Po jej ukończeniu w 1971 r. został skierowany na pierwsze stanowisko – dowódcy plutonu – do 2 Pomorskiej Brygady Artylerii w Choszcznie. W 1980 roku objął stanowisko starszego oficera w Oddziale Operacyjno-Rozpoznawczym Szefostwa Wojsk Rakietowych i Artylerii MON, a następnie wyznaczono go starszym oficerem operacyjnym w Dowództwie 2 Pomorskiej Brygady Artylerii. W latach 1981–1985 był kolejno doradcą szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii MON oraz szefem Sztabu 23 Brygady Artylerii Armat w Zgorzelcu.  W 1990 roku został zastępcą dowódcy Wojsk Rakietowych i Artylerii MON, a w 1991 roku rozpoczął służbę w Sztabie Generalnym WP, gdzie objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu Operacyjnego. Od 1992 do 1996 roku kierował Zarządem Operacyjno-Strategicznym. W 1998 został pełnomocnikiem ministra obrony narodowej ds. utworzenia Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. W 1999 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. W latach 2000–2006 był dowódcą Wojsk Lądowych. W tym czasie (w 2001 r.) został mianowany generałem broni.

W trakcie służby stale pogłębiał swoją wiedzę i umiejętności. Ukończył Wojskową Akademię Artylerii w ZSRR (w latach1977–1980) oraz Wojakową Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR (1989–1990). W latach 1997–1998 odbył studia podyplomowe na Narodowym Uniwersytecie Obrony Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.

Po zakończeniu służby wojskowej został w 2007 r. skierowany do pracy dyplomatycznej. 16 marca 2007 roku sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę, a miesiąc później prezydent Lech Kaczyński mianował go ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Iraku. 3 października 2007 roku ambasador Pietrzyk został poważnie ranny w wyniku zamachu terrorystycznego na ulicach Bagdadu. Po długotrwałym leczeniu w kraju  powrócił na placówkę dyplomatyczną, z której został odwołany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dniem 31 sierpnia 2008.
24 listopada 2009 roku został mianowany ambasadorem w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i pracował na tym stanowisku przez  5 lat.

Za swą służbę wojskową i pracę dyplomatyczną był wielokrotnie wyróżniany wysokimi odznaczeniami w tym m.in. :

 • Krzyżem Komandorskim z Gwiazda Orderu Odrodzenia Polski (2007)
 • Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999)
 • Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Uroczystości  pogrzebowe gen. broni Edwarda Pietrzyka odbyły się w dniu 13 maja 2021 r.: msza św. żałobna w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po której zwłoki generała zostały odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

W dniu 26 lutego 2021 r. zmarł gen. bryg. January Komański

Gen. bryg. January Komański urodził się 10 lutego 1941 r. w Nowosielcach. W 1959 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Sanoku. Następnie wstąpił do Oficerskiej Szkoły Piechoty we Wrocławiu, którą ukończył w 1962 r..
Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w siłach zbrojnych awansując na kolejne stopnie wojskowe, m.in. już jako pułkownik dyplomowany od 1983 do 1986 roku był dowódcą 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej. W tym okresie został awansowany do stopnia generała brygady. Po reorganizacji dywizji  w latach 1986-1987 dowodził 6 Brygadą Desantowo-Szturmową.
Pełnił również szereg odpowiedzialnych funkcji w instytucjach centralnych sił zbrojnych. Był m. in. Zastępcą Szefa Zarządu Szkolenia Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego, był także Szefem Zarządu Obrony Terytorialnej Sztabu Generalnego WP.
Po przejściu w stan spoczynku aktywnie uczestniczył w działalności byłych żołnierzy zawodowych. W latach 1999-2007 był prezesem Związku Polskich Spadochroniarzy, następnie otrzymał tytuł honorowego prezesa tego stowarzyszenia.
W tym czasie pełnił także funkcję prezydenta Europejskiej Federacji Spadochroniarzy. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych spółki z o.o. „Komandos”.
Był również aktywnym członkiem Klubu Generałów Wojska Polskiego.
Za swą służbową i społeczną działalność był wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb generała Komańskiego odbył się 2 marca br. w Nowosielcach (miejscowości rodzinnej zmarłego).
W uroczystościach pogrzebowych – prócz rodziny – wzięli udział licznie zgromadzeni przyjaciele i koledzy żołnierze, wśród nich delegacja Klubu Generałów i Admirałów RP. Zmarłego kolegę pożegnał generał Mieczysław Bieniek.  Wartę honorową przy trumnie zaciągnęli generałowie: Mieczysław Bieniek, Edward Gruszka, Fryderyk Czekaj i Józef Leszega.

Cześć jego pamięci”

 

11 lutego 2021 r. zmarł gen. bryg. Stanisław Smoleń.

Gen. bryg. Stanisław Smoleń ostatnie ponad 30 lat życia spędził w Szczecinie, gdzie praktycznie do ostatnich chwil brał aktywny udział w wydarzeniach życia wojskowego, społecznego i politycznego. Swoją służbą w pionie technicznym wojska zaskarbił sobie opinię wybitnego specjalisty walnie przyczyniając się do utrzymywania na wysokim poziomie zdolności bojowej i kultury technicznej struktur organizacyjnych Wojska Polskiego.

Stanisław Smoleń urodził się 5 sierpnia 1927 r. w Mięcinie (pow. Limanowa, woj. małopolskie). Szkołę podstawową kończył w trudnym czasie okupacji, w latach 1943 – 1945 był uczniem szkoły kupieckiej, a od roku 1946 liceum w Nowym Sączu. W trakcie nauki w roku 1948 został powołany do służby wojskowej w 8 pułku czołgów w Tarnowie, gdzie ukończył podoficerską szkołę broni pancernej i w październiku 1950 r. został przeniesiony do rezerwy. Liceum ukończył rok później.

W maju 1951 r. został ponownie powołany do wojska, tym razem do Technicznej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych w Poznaniu, w której w stopniu chorążego ukończył kurs podchorążych. Następnie został pomocnikiem dowódcy kompanii w 6 pułku czołgów ciężkich we Wrocławiu, a od 1955 r. kierownikiem warsztatów remontowych w 15 samodzielnym szkolnym pułku czołgów w Gliwicach.

Wzorowo wywiązując się z obowiązków służbowych równocześnie podnosił swoje kwalifikacje najpierw w latach 1958 – 1959 studiując zaocznie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gliwickiej, a następnie w latach 1959 – 1964 na kierunku wojsk pancernych w WAT w Warszawie, którą ukończył zdobywając tytuł magistra inżyniera.

Po latach nauki rozpoczął służbę w jednostkach wojskowych, kolejno jako:

– pomocnik kierownika sekcji technicznej w 82 pułku zmechanizowanym w Kołobrzegu;

– pomocnik i st. pomocnik szefa wydziały technicznego 8 Dywizji Zmechanizowanej w Koszalinie;

– od 1969 r. zastępca dowódcy ds. technicznych w 16 pułku czołgów w Słupsku;

– od 1972 r. szef służ technicznych – zastępca dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.

Podnosząc dalej swoje kwalifikacje w 1977 r. ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno – Strategiczne w Akademii Sztabu Generalnego WP.

W latach 1978 – 1982 był szefem służby czołgowo-samochodowej w Pomorskim Okręgu Wojskowym w Bydgoszczy, a następnie do 1989 szefem służb technicznych –zastępcą dowódcy Pomorskiego Okręgu Woskowego.

W 1984 r. został mianowany na stopień generała brygady.

Po zakończeniu służby w POW w latach 1989 – 1990 był szefem Wojewódzkiego sztabu Wojskowego w Szczecinie.

W maju 1991r. przeszedł w stan spoczynku.

Był odznaczony m.in. krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma odznaczeniami woskowymi.

Gen. bryg. Stanisław Smoleń był niezwykle przyjaznym i uczynnym oficerem, przełożonym zabiegającym o stały rozwój podległych struktur, a przede wszystkim o swoich podwładnych, czym zjednywał ich ogromny szacunek. Zawsze dbał o życie rodzinne, był kochającym mężem i ojcem, pozostawił po sobie dwoje dzieci, czworo wnuków i troje prawnuków.

———————————-
Opracował gen. bryg. Marek K. Ojrzanowski.

 

7 stycznia 2021 r. zmarł gen. bryg. Zbigniew Maziej.

Generał Maziej był od wielu lat związany z rejonem Szczecina, a jego długoletnia służba wojskowa dla naszej Ojczyzny pozostawiała trwały dorobek w dokonaniach naszego wojska i systemie obronnym kraju.

Zbigniew Maziej urodził się  9 maja  1930 r.  w  Niżniowie  (woj. Stanisławów, obecnie na Ukrainie)  w  rodzinie kolejarskiej. Szczęśliwie przeżył wkroczenie wojsk radzieckich we wrześniu 1939 r., wojsk niemieckich w lipcu 1941 r. i trzy lata później ponowne wkroczenie wojsk radzieckich.
Na skutek terrorystycznych działań band UPA w latach 1943-1945 przeciwko ludności polskiej zamieszkałej w tamtym regionie, wraz z rodziną w sierpniu 1945 r. wyjechał na zachód, osiedlając się w Kędzierzynie (obecnie Kędzierzyn-Koźle).  Po ukończeniu Państwowego Liceum Handlowego w Opolu w 1950 r., jesienią został powołany na 8-miesięczne przeszkolenie oficerów rezerwy do 24. Szkolnej Kompanii Wojsk Pancernych przy 2. pułku czołgów w Opolu. Po jej ukończeniu w stopniu sierżanta odbył praktykę na stanowisku dowódcy plutonu czołgów. Po jej odbyciu w listopadzie 1952 r. został awansowany do stopnia chorążego i powołany do czynnej służby wojskowej na stanowisko dowódcy plutonu czołgów w 2. pułku czołgów w Opolu (10 Dywizja Zmechanizowana). Już w stopniu kapitana w 1957 r. ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Warszawie. Na stopień majora został mianowany w 1963 r..
W 1966 r. ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną otrzymując tytuł magistra. Również w tym roku został awansowany na stopień podpułkownika. Podczas swych ekonomicznych studiów spotkał wybrankę swego serca, Krystynę, z którą w październiku 1966 r. wziął ślub i z którą szczęśliwie spędził swoje lata. W 1968 r. małżonkom urodził się syn Grzegorz.

Niezależnie od nad wyraz wymagających rygorów służby, jako wzorowy oficer doceniany przez przełożonych, wiele lat poświęcił nauce. W 1970 r. ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Moskwie, w 1972 r. kurs z Teorii Organizacji i Zarządzania, w 1977 r. Kurs Operacyjno – Strategiczny, a w 1988 r. Kurs Operacyjno -Taktyczny Obrony Terytorium Kraju. W 1971 r. został mianowany na stopień pułkownika i już pięć lat później na stopień generała brygady.

W czasie pełnienia służby wojskowej zajmował kierownicze stanowiska m.in.:

– dowódcy 10 Pułku Czołgów w Opolu w latach 1966 – 1968,

– st. pomocnika w Zarządzie I Sztabu Generalnego w latach WP 1968 – 1973,

– dowódcy 5 Dywizji Pancernej w Gubinie w latach 1973 – 1975,

– zastępcy Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojsk. d.s. liniowych (Bydgoszcz) w latach 1976 – 1987,

– dowódcy Garnizonu i szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie w latach 1987 – 1989.

Z racji pełnionych obowiązków służbowych zajmował się głównie szkoleniem wojsk opracowując nowatorskie koncepcje, organizując szkoleniowe pokazy dla kierowniczej kadry WP, kierując wieloma ćwiczeniami z udziałem sojuszniczych wojsk Układu Warszawskiego, w tym związanymi ze startami rakiet operacyjno-taktycznych i przeciwlotniczych.
W latach 1976 – 1980 był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze.
W listopadzie 1989 r. po ponad 39. latach służby przeszedł w stan spoczynku.

Za wzorową i pełną odpowiedzialności służbę wojskową był odznaczony wieloma państwowymi, wojskowymi, resortowymi i międzynarodowymi odznaczeniami, w tym szczególnie: Orderem Sztandaru Pracy II kl., Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi.

9 maja ubiegłego roku obchodził 90-tą rocznicę urodzin.

W naszej pamięci zawsze pozostanie jako wspaniały dowódca i wychowawca wielu pokoleń żołnierzy, przykładny maż i ojciec, a także wspaniały kolega i przyjaciel.

 

Rok 2020 r.

W dniu 6 listopada 2020 r. zmarł gen. bryg. Marian Sobolewski.     

     

Gen. Sobolewski urodził się 8 września 1940 r. w Suwałkach. Od 1945 mieszkał z rodzicami we Wrocławiu, gdzie skończył szkołę podstawową i średnią. Później pracował w bibliotece Politechniki Wrocławskiej i we Wrocławskich Zakładach Gastronomicznych, gdzie był kierownikiem wydziału gospodarczego. Od 1957 działał w Związku Harcerstwa Polskiego, był podharcmistrzem,  Komendantem Szczepu Harcerzy oraz Kierownikiem Referatu Drużyn Młodszych w
V Hufcu ZHP.
25 września 1961 wstąpił do Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1964 r.
(z wyróżnieniem) i został promowany na stopień podporucznika. Pierwsze lata  służby zawodowej pełnił w garnizonie Opole początkowo jako dowódca plutonu piechoty w 40. Pułku Zmechanizowanym 10. Dywizji Pancernej, od 1966 r. dowódca kompanii piechoty w 25 Pułku Zmechanizowanym w Opolu, a od jesieni 1967 r. szef sztabu batalionu piechoty
w tym samym pułku. Od grudnia 1967 r. został dowódcą 60 kompanii rozpoznania. W latach 1968-1971 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Warszawie. Następnie został starszym pomocnikiem szefa wydziału rozpoznania 10. Dywizji Pancernej, a od 1972 r. szefem tego wydziału. Od października 1972 r. był szefem sztabu 13. Pułku Czołgów, od 10 września 1973 r. został dowódcą 10. Pułku Czołgów. Od stycznia 1976 dowodził 25.  Pułkiem Zmechanizowanym, a w grudniu 1976 r. został szefem sztabu-zastępcą dowódcy 11. Dywizji Pancernej w Żaganiu. W latach 1978-1980 studiował w Akademii Sztabu Generalnego SZ ZSRR w Moskwie. Od stycznia 1981 r. był  zastępcą szefa, a od sierpnia 1981 r. szefem Oddziału II Planowania Operacyjnego Zarządu I Sztabu Generalnego WP w Warszawie. W maju 1982 r. został dowódcą 16 Kaszubskiej Dywizji Pancernej w Elblągu. Jesienią 1985 r. został mianowany do stopnia generała brygady. Od stycznia 1986 był szefem sztabu, a od stycznia 1987 r.  zastępcą ds. liniowych dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
W tym okresie podczas pobytu na poligonie drawskim przyczynił się do odkrycia grobowców Wenedów, za co – po przeprowadzeniu wykopalisk – otrzymał Odznakę „Za Ochronę Zabytków”.
Od listopada 1990 r. został szefem Sekretariatu – zastępcą Sekretarza Komitetu Obrony Kraju.
W okresie 31.03 – 24.06.1992 r. był szefem Wojskowych Służb Informacyjnych. Od lipca 1992 r. został szefem sztabu Obrony Cywilnej Kraju, a od 29.09.1992 r. szefem OCK.
W okresie listopad 1992 – październik 1997 był attaché wojskowym przy Ambasadzie RP w Chinach. Po powrocie został zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.
Za swą działalność służbową był wielokrotnie wyróżniany m.in. Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Order Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Był wieloletnim aktywnym członkiem Klubu Generałów WP.

Ceremonialna uroczystość pożegnania gen. bryg. Mariana Sobolewskiego odbyła się w dniu 25 listopada 2020 r. w Domu Pogrzebowym „Służew” w Warszawie. Wzięli w niej udział obok rodziny, koledzy i  znajomi zmarłego.
Klub Generałów Wojska Polskiego reprezentowali generałowie : Władysław Saczonek,  Janusz Lalka, Jerzy Lewitowicz, Jerzy Paszkowski i Mieczysław Walentynowicz.  Mowę pożegnalną wygłosił  gen. dyw. prof. Bolesław Balcerowicz.
Wartę honorową przy urnie zmarłego zaciągnęli generałowie: W. Saczonek i J. Lalka.

Prochy gen. Sobolewskiego po przewiezieniu do Wrocławia zostały pochowane  na Cmentarzu Osobowickim  w grobie rodzinnym.

 

W dniu 13 lutego 2020 r.  zmarł gen. broni  Zbigniew Nowak 

Gen. Nowak  został  pochowany w dniu 21 lutego br. na Cmentarzu  Wojskowy na Powązkach.
Ceremonia  rozpoczęła się  w  Domu Pogrzebowym,  gdzie zgromadziła się rodzina oraz liczne grono kolegów i znajomych zmarłego. Jego drogę życiową przedstawił gen. bryg. Stanisław Świtalski, a następnie pożegnał go w imieniu kolegów z  Klubu Generałów WP oraz złożył żonie i wszystkim członkom rodziny głębokie wyrazy współczucia. Generałowie zaciągnęli wartę honorową przy urnie z prochami Kolegi. Na zakończenie uroczystości pożegnał zmarłego jego wieloletni współpracownik gen. dyw. prof. Jerzy Modrzewski, po czym prochy gen. Nowaka zostały odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.
                                                                                

Gen. broni Zbigniew Nowak urodził się 5 października 1926 roku w Wyszkowie na Wołyniu. Po wstąpieniu w maju 1944 roku do Wojska Polskiego przeszedł przeszkolenie w Sumskim Ośrodku Formowania 1 Armii Wojska Polskiego  i został skierowany do Centralnej Szkoły Podchorążych w  Riazaniu, gdzie był promowany na podporucznika w marcu 1945 roku. Brał udział w działaniach bojowych na szlaku od Pomorza Zachodniego do Berlina (w bitwie o Berlin jako dowódca plutonu ckm) w składzie 2 Batalionu Miotaczy Ognia.
Następnie w jednostce tej  został  pomocnikiem szefa sztabu. W roku 1949 ukończył Kurs Dowódców Pułków w Wyższej Szkole Piechoty w Rembertowie i został wyznaczony na stanowisko starszego pomocnika w oddziale wyszkolenia, a następnie oficera do zleceń Dowództwa Wojsk Lądowych.
Po ukończeniu Akademii Obrony Przeciwchemicznej w ZSRR (1954 r.) został wyznaczony na  stanowisko starszego pomocnika szefa wydziału w Szefostwie Służby Chemicznej MON, a po ukończeni studiów na wydziale chemii Politechniki Warszawskiej został szefem oddziału w tymże szefostwie.
W okresie 1957-1958 pełnił obowiązki szefa sztabu Szefostwa Wojsk Chemicznych MON, a przez kolejne sześć lat był komendantem Ośrodka Badawczego Sprzętu Chemicznego. W roku 1964 został szefem Wojsk Chemicznych MON (1967 – awans do stopnia generał brygady).
W  roku 1966 ukończył studia magisterskie (wydział chemii) na Uniwersytecie Warszawskim.
W okresie 1968 -1974 był Głównym Inspektorem Planowania i Techniki – zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP. Na tym stanowisku został awansowany na stopień generała dywizji (1969 r.).
Od 1974 do 1989 roku był Głównym Inspektorem Techniki Wojska Polskiego, w tym od roku 1976 wiceministrem obrony narodowej. Na tym stanowisku awansował na stopień generała broni (1977).
W roku 1989 został  przeniesiony do dyspozycji MON.
Zawodową służbę wojskową zakończył 20 grudnia 1990 roku.

Kawaler Krzyża Walecznych, był również uhonorowany wieloma innym odznaczeniami,  m.in. Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy oraz Krzyżami Komandorskim z Gwiazdą, Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

W dniu 10 sierpnia 2020 r. odszedł na zawsze gen. broni Henryk Tacik.

Generał broni Henryk Tacik urodził się 5 grudnia 1947 roku w Ostrowie Wielkopolskim. W 1965 roku, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego został słuchaczem Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Po promocji pełnił służbę na stanowiskach dowódczych w 12 Pułku Pontonowym w Szczecinie. W 1973 roku, jako wyróżniający się oficer został skierowany na studia do Akademii Sztabu Generalnego WP. Po ich ukończeniu dowodził 17 batalionem saperów 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, następnie wyznaczony został na dowódcę 7 Pułku Pontonowego w Dęblinie. W 1982 roku objął obowiązki dowódcy 2 Brygady Saperów w Kazuniu.
Po ukończeniu studiów w Akademii Sztabu Generalnego SZ w Moskwie wyznaczony został na stanowisko zastępcy, a następnie szefa Wojsk Inżynieryjnych Śląskiego Okręgu Wojskowego.  W 1990 roku objął obowiązki zastępcy, a w 1992 szefa Wojsk Inżynieryjnych WP.
W 1993 roku został awansowany do stopnia generała brygady.
W latach 1996 – 97 roku, jako pierwszy generał Wojska Polskiego był słuchaczem Narodowego Uniwersytetu Obrony (National Defence University — NDU) w Waszyngtonie w USA. Po ukończeniu studiów (z wyróżnieniem) objął obowiązki szefa Zarządu Dowodzenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W lutym 1998 roku wyznaczony został przez Ministra Obrony Narodowej na stanowisko Polskiego Partnerskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Z chwilą przyjęcia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego w okresie od 12 marca 1999 roku do 31 lipca 2003 roku, jako pierwszy zajmował stanowisko Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitecie Wojskowym NATO, pełniąc jednocześnie obowiązki Polskiego Przedstawiciela Wojskowego przy Komitecie Wojskowym Unii Zachodnioeuropejskiej, a następnie Unii Europejskiej.
W dniu 15 sierpnia 2000 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał awans do stopnia generał dywizji.
Po zakończeniu służby poza granicami kraju, w sierpniu 2003 roku wyznaczony został na stanowisko asystenta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
1 lipca 2004 roku został pierwszym Dowódcą Operacyjnym i otrzymał zadanie utworzenia struktury dowództwa – organu niezbędnego do koordynowania działań militarnych poza granicami kraju podczas działań koalicyjnych.
Pod jego kierownictwem przygotowano i przeprowadzono największe od kilkunastu lat ćwiczenie połączone z udziałem prawie dziesięciu tysięcy żołnierzy oraz funkcjonariuszy i pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod kryptonimem „Anakonda-2006”.
15 sierpnia 2005 roku awansowany został do stopnia generała broni.
Zawodową służbę wojskową zakończył 30 września 2007 roku.

Za swoje osiągnięcia w służbie wojskowej był wielokrotnie wyróżniany. Został odznaczony m.in.: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Pogrzeb gen. broni Henryka Tacika odbył się w dniu 20 sierpnia 2020 r.
Uroczystości  pogrzebowe rozpoczęły się Mszą Św. Żałobną w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, koncelebrowaną przez biskupa polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka. Przy trumnie zaciągnęli wartę honorową koledzy generała Tacika, w śród nich delegacja Klubu Generałów WP.  W imieniu Klubu pożegnał   zmarłego gen. dyw. Janusz Lalka.
Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach gdzie w asyście kompanii reprezentacyjnej WP generał Tacik został odprowadzony przez rodzinę i ogromne grono przyjaciół na miejsce wiecznego spoczynku.
Przy huku salw ciało generała zostało złożone do grobu. Po czym przy wtórze werbli złożono na nim liczne wieńce i wiązanki kwiatów. Trębacz zagrał starą żołnierską piosenkę „Śpij kolego…”

 

 Rok 2019 r.

 W dniu 10 października 2019 r. zmarł  gen. bryg.  Henryk  ANDRACKI .

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 października 2019 r. – Msza Św. w kościele Dominikanów, przy ul. Dominikańskiej 2 w Warszawie o godz.13.30, po której nastąpiło wyprowadzenie zwłok na cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej, na miejsce wiecznego spoczynku.

 Gen. bryg. Henryk Andracki urodził się 1 marca 1933 r. w Samarzewie.

Od 1937 r. mieszkał z rodziną w Słupcy, gdzie w 1948 r. ukończył szkołę podstawowa. W 1952 r. ukończył technikum we Wrocławiu, a w 1956 r. Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej.
Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w siłach zbrojnych.

W 1993 r. został mianowany na stopień generała brygady.
W latach 1983 – 1993 był szefem Wojsk Łączności MON oraz SG WP.

W latach 1990–1991 był członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Myśl Wojskowa”. Był także jednym z inicjatorów powołania Klubu Generałów Wojska Polskiego, a od czerwca 2001 do września 2004 pełnił funkcję jego skarbnika, natomiast w kolejnej kadencji (do września 2007) był członkiem Komisji Rewizyjnej.
Od września 1994 do kwietnia 1997 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Pełnił także funkcję doradcy prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Za swą działalność był wielokrotnie wyróżniany licznymi odznaczeniami państwowymi, w tym m.in. Krzyżami  Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia  Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 

W dniu 2 września 2019 r. zmarł  wiceadmirał Piotr Kołodziejczyk.

Pogrzeb admirała Kołodziejczyka odbył się w dniu 9 września 2019 r.  Spoczął on na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu.
W ostatniej drodze byłemu dowódcy Marynarki Wojennej (1986-89) i ministrowi obrony narodowej (1990-91, 1993-94) towarzyszyła asysta wojskowa.
W imieniu Marynarki Wojennej admirała żegnali wiceadmirał Jarosław Ziemiański – Inspektor MW, wiceadmirał rez. Maciej Węglewski – prezes zarządu Stowarzyszenia Oficerów MW oraz komandor w st. spocz. Grzegorz Mazur – kolega Piotra Kołodziejczyka z lat studiów w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej.
W pogrzebie udział wzięli m.in.  byli ministrowie obrony narodowej Danuta Waniek i Stanisław Dobrzański oraz b. minister spraw wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego – Henryk Majewski, który pożegnał wiceadmirała w imieniu własnym oraz prezydenta RP Lecha Wałęsy.
W pogrzebie uczestniczyła także delegacja Klubu Generałów WP, której przewodniczył prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza.

 

W dniu 25 kwietnia 2019 r., w wyniku obrażeń odniesionych  w wypadku samochodowym  zmarł gen. bryg. Ryszard Żuchowski, zastępca prezesa Klubu Generałów WP.

Generał Żuchowski  urodził się 12 listopada 1944 r.. Był  absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Sobieskiego w Grudziądzu, które ukończył w 1962 r.
Służbę wojskową rozpoczął jako słuchacz w Oficerskiej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Pierwsze stanowisko służbowe objął w 5 Brygadzie Saperów w Szczecinie  jako dowódca plutonu saperów, następnie pełnił obowiązki kolejno dowódcy kompanii saperów, szefa sztabu batalionu budowy mostów oraz jego dowódcy w tej samej jednostce. Po ukończeniu studiów w WAI w Moskwie, został starszym oficerem oddziału operacyjnego w Dowództwie Śląskiego Okręgu Wojskowego. Następnie był szefem sztabu 2 Brygady Saperów oraz  zastępcą szefa Wojsk Inżynieryjnych POW.
W 1982 roku brał udział w akcji ratowniczej podczas powodzi na Wiśle w rejonie Płocka, po czym  został skierowany na studia w Akademii Sztabu Generalnego SZ  ZSRR. W latach 1984 – 1987 dowodził  2 Brygadą Saperów. W 1987 roku został wyznaczony na szefa Wojsk Inżynieryjnych WOW, a w latach 1996 – 2003 pełni obowiązki szefa Wojsk Inżynieryjnych WP.
Nominację do stopnia gen. bryg. otrzymał 15 sierpnia 1997 r.
W latach 1997 – 2001 był stałym przedstawicielem Sił Zbrojnych w Głównym Komitecie  p/pow.  przy Ministerstwie Ochrony Środowiska  oraz w latach 1998 – 2002  w Międzynarodowym Zespole Problemów Minowych ONZ  w Genewie. Twórca systemu Reagowania Kryzysowego w Siłach Zbrojnych (1997 r.).
Założyciel i pierwszy Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich (październik 2000 r).

Za swą działalność służbowa był wielokrotnie wyróżniany wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym m.in. Krzyżami: Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Po odejściu w stan spoczynku w 2003 r. został wykładowcą przedmiotów z zakresu Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie.

Niezwykle aktywny w działalności stowarzyszeń żołnierskich, był m.in. członkiem Rady Głównej Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP, V-ce Prezydentem Międzynarodowej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR) przy NATO, członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Euro – Atlantyckiego oraz członkiem Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Od września 2016 r. był zastępcą prezesa Klubu Generałów WP.

Autor wielu publikacji i wydawnictw w tym wydanej w 2009 r. monografii „Sylwetki saperów. Kolejne pokolenia”.

Gen. bryg. Ryszard Żuchowski został pochowany w Kwaterze Saperów na Cmentarzu Północnym w Warszawie,
w dniu 7 maja  2019 r.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą Świętą w Katedrze Polowej WP. Prócz rodziny  zmarłego wzięli w niej udział licznie zgromadzeni jego  przyjaciele, współpracownicy,  byli podwładni, a także przedstawiciele Sztabu Generalnego WP  i innych instytucji wojskowych.  Po jej zakończeniu zabrali głos: Prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza oraz członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich gen. bryg. Bogusław Bębenek, którzy pożegnali zmarłego w imieniu kolegów ze swych organizacji.
Następnie obecni udali się na Cmentarz Północny, gdzie zwłoki w asyście honorowej zostały odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.
Nad grobem zmarłego pożegnał jego bliski przyjaciel gen. bryg. Władysław Saczonek, który w imieniu rodzi podziękował wszystkim obecnym za tak liczny udział w ceremonii.   Kompania reprezentacyjna oddała salwę honorową.

 

W dniu 5 marca 2019 r. zmarł gen. dyw. Mieczysław Dachowski

Gen. dyw. Mieczysław Dachowski służbę wojskową rozpoczął w 1949 roku, jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej Poznaniu. W 1952 roku został promowany na stopień podporucznika i rozpoczął służbę w 11 samodzielnym pułku czołgów w Krośnie Odrzańskim. W latach 1952-1953 dowódca plutonu w Technicznej Oficerskiej Szkole Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Po ukończeniu w 1956 Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie został szefem sztabu 8 szkolnego batalionu czołgów 20 DPanc. W latach 1957-64 pomocnik szefa wydziału i szef wydziału sztabu 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku. Od 1964 dowódca 68 pułku czołgów średnich w Budowie, a w okresie 1966-69 szef sztabu – zastępca dowódcy 20 DPanc. W latach 1969-71 studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie. Od 1971 służył w Zarządzie Operacyjnym Sztabu Generalnego WP, jako szef Oddziału Planowania Operacyjnego. Przez trzy lata dowodził 16 DPanc. W 1974 mianowany do stopnia generała brygady. Od 1976 szef sztabu – zastępca dowódcy SOW we Wrocławiu. W 1979 wyznaczony na zastępcę szefa Sztabu Generalnego WP ds. systemów kierowania. W latach 1983-84 zastępca szefa Sztabu Generalnego WP ds. organizacyjno-mobilizacyjnych. W 1983 mianowany generałem dywizji. W okresie 1984-89 I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. W  latach 1989 – 1991 attaché wojskowy w Moskwie.
Zawodową służbę wojskową zakończył 28 października 1991 r.

Za swą służbę był wielokrotnie odznaczany, w tym m.in.:

 • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
 • Złotym Krzyżem Zasługi;
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Był członkiem-założycielem  Klubu Generałów WP. W  latach 2001-2004 pełnił obowiązki prezesa Klubu.

Gen. dyw.  Mieczysław Dachowskiego został pochowany  18 marca 2019 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

 

W dniu 2 marca 2019 r. zmarł kontradmirał Czesław Wawrzyniak.

Kadm. Wawrzyniak służbę wojskową pełnił w okresie od 1956 do 1992 roku. Był m. in. oficerem pokładowym okrętów torpedowych oraz oficerem zabezpieczenia chemicznego. Większość służby odbył w Zarządzie II Sztabu Generalnego WP. Pracował w wojskowej służbie dyplomatycznej w Paryżu i jako attaché wojskowy w Rzymie. Był szefem Gabinetu Ministra Obrony Narodowej, a w latach 1991–1992 kierował  Wojskowymi Służbami Informacyjnymi.

Pogrzeb Kadm. Wawrzyniaka odbył się w dniu 11 marca 2019 r. w Warszawie.

 

Rok 2017

Gen. dyw. Roman MISZTAL 

Gen. dyw. Roman MISZTAL zmarł 24 października 2017 r. po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 85 lat.
Nabożeństwo żałobne odbyło  się w dniu 3 listopada 2017 r. . Msza żałobna w Katedrze Polowej WP zgromadziła liczną grupę różnych ludzi, którzy znali i lubili sp. Romana. To pokazało, jaką osobowością był generał. Żegnali go koledzy ze Sztabu Generalnego WP, służby dyplomatycznej, WAT, współpracownicy z wydziału, osoby cywilne i wojskowe. Niestety nie było należnej generałowi asysty wojskowej, ani oficjalnej delegacji ze Sztabu Generalnego WP, czy z MSZ.W imieniu obecnych słowo pożegnalne wygłosił prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza. Powiedział on m. in.: „… jesteś z pokolenia, które rozumie, co to jest bezinteresowna miłość i potrzeba ofiary w służbie Ojczyzny. Jesteś z pokolenia naznaczonego trudnym doświadczeniem historyczno-politycznym. Zawsze potrafiłeś zachować godność, honor i żołnierską solidarność… Żegnając Ciebie możemy śmiało powtórzyć znane stwierdzenie – żołnierz nie umiera, żołnierz oddaje życie za Ojczyznę.”
Pismo biskupa polowego WP Józefa Guzdka skierowane na ręce rodziny zmarłego odczytał  prowadzący ceremonię ksiądz  kapelan.
Po mszy św. Prochy generała zostały złożone w grobie rodzinnym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Nad grobem pożegnał swego przełożonego i kolegę płk rez. Kędziorek.

Gen. dyw. dr Roman Misztal urodził się 11 maja 1932 r. w Poczapach.
Po zdaniu  matury w 1950 r. rozpoczął studiów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej, które przerwał w 1951 r. ze względu na  powołanie do wojska.
W 1954 r. ukończył  studiów na Fakultecie Lotniczym w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie uzyskując dyplom inżyniera.
Zawodową służbę wojskową pełnił  jako starszy inżynier w Laboratorium Aerodynamiki Katedry Aerodynamiki i Konstrukcji Samolotów Fakultetu Lotniczego (1954-1957), następnie  starszy pomocnik kierownika sekcji wydziału operacyjno-szkoleniowego Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1957-1958), starszy pomocnik szefa wydziału Oddziału III Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1958-1959), pracownik attachatu wojskowego przy Ambasadzie PRL w USA (1959 -1961),  kierownik sekcji wydziału operacyjno-szkoleniowego Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1961-1962), szef Wydziału I Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1965-1966) Attaché Wojskowy, Lotniczy i Morski PRL w Ottawie (1969-1972), Szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP (1981 – 1990) i w końcu dowódca UNDOF (wrzesień 1991 – listopad 1994).
Nominacje generalskie otrzymał – do stopnia  generała brygady  w 1982 r., do stopnia generała dywizji  w 1991 r..
Za swą działalność był  wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi. Otrzymał m.in.:

 • Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1984)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1976)
 • Medalem W Służbie Pokoju (ONZ, dwukrotnie – 1983 i 1992)

Aktywnie  działał w Klubie Generałów WP.
W 1996 r. był  jednym  z inicjatorów powołania Klubu, w latach 1997 – 1999 był zastępcą Prezesa, a od 19 marca
2001 r. do września 2004 r. – Prezesem Klubu, następnie do 10 września 2007 r. – członkiem Rady Klubu.

Gen. broni Andrzej Tyszkiewicz

W dniu 19 października 2017 r., po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku zaledwie 68 lat zmarł gen. broni Andrzej Tyszkiewicz
Nabożeństwo żałobne odbyło się w dniu 27 października 2017 r. w kościele Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w m. Stara Miłosna. W imieniu Klubu Generałów WP Zmarłego pożegnał gen. broni Zbigniew Zalewski, który szeroko przedstawił jego drogę życiową oraz dokonania i zasługi. Wartę przy trumnie zaciągnęli koledzy generałowie.
Po nabożeństwie trumna ze zwłokami – w asyście kompanii honorowej i orkiestry – została oprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku na pobliskim cmentarzu. 

“Cześć Jego pamięci”

Gen. broni dr inż. Andrzej Tyszkiewicz urodził się 3 października 1949 r. w Ciechanowie.

W latach 1969–1973 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Służbę zawodową rozpoczął w 8 DZ  w garnizonach Koszalin i Trzebiatów  na stanowiskach: dowódcy plutonu i kompanii oraz szefa sztabu batalionu zmechanizowanego. Po ukończeniu akademii wojskowej w 1979 r. objął stanowisko starszego oficera operacyjnego – zastępcy szefa sztabu 28 pz , a następnie szefa sztabu 36 pz (1980-1982) oraz dowódcy 32 pz (1982-1984). Następnie został przeniesiony do Warszawskiego Okręgu Wojskowego, gdzie pełnił kolejno obowiązki dowódcy 1 pz  w Wesołej (1984-1986), szefa sztabu 1 DZ w Legionowie  i dowódcy 6 BPdes w Krakowie (1987-1988). W 1988 r. w drodze wyróżnienia skierowany został na studia w Akademii Sztabu Generalnego ZSRR, po ukończeniu której kontynuował służbę w Dowództwie Warszawskiego Okręgu Wojskowego, m.in. jako: szef oddziału operacyjnego, szef sztabu-zastępca dowódcy (1990–1992) i szef szkolenia-zastępca dowódcy (1993–1994).
W 1994 roku przeniesiony do Sztabu Generalnego WP, gdzie zajmował stanowisko szefa zespołu Inspekcji Sił Zbrojnych. W ramach przygotowania Sił Zbrojnych RP do członkostwa w NATO został wyznaczony na stanowisko Attache Obrony, Wojskowego, Lotniczego i Morskiego przy Ambasadzie RP w Turcji (1995-1998), a następnie w lutym 1999 r. został przeniesiony do Mons, gdzie organizował i tworzył Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie NATO  w Europie (SHAPE), którego był pierwszym szefem (1999-2002).
Po powrocie do kraju został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Wojsk Lądowych (2002-2005).
Po zaproszeniu Polski do udziału w operacji “Iracka Wolność” został wyznaczony na stanowisko pierwszego dowódcy Dywizji Wielonarodowej Centrum-Południe i Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, które pełnił od 16 kwietnia 2003 do 11 stycznia 2004 r.
W 2005 r.  przeszedł do służby dyplomatycznej jako ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP w Bośni i Hercegowinie (2005-2010), a następnie szef Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji.

Za swą działalność był wielokrotnie wyróżniany wysokimi odznaczeniami państwowymi i wojskowymi, w tym m.in. Kawalerskim, Oficerskim oraz Komandorskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski.

Gen. bryg. Józef Kolasa

W dniu 6 października 2017 r.  zmarł w wieku 95 lat gen. bryg. Józef Kolasa, członek Klubu Generałów WP oddziału Bydgoszcz. Pogrzeb – z udziałem wojskowej asysty honorowej –  odbył się dnia 14 października br. na cmentarzu w Bydgoszczy.

Gen. bryg.  Józef Kolasa urodził się 11 grudnia 1922 r. w Siedliskach. Syn policjanta Jana osadzonego przez NKWD w Ostaszkowie i zamordowanego w Miednoje  w kwietniu 1940 r.. Do 1939 r. skończył 4 klasy gimnazjum we Lwowie, 13 IV 1940 r. został deportowany wraz z rodziną do Kazachstanu, gdzie pracował jako traktorzysta i rachmistrz. Od maja 1943 r. żołnierz 1 DP im. T. Kościuszki, skończył szkołę oficerską w Riazaniu jako dowódca plutonu 2 pułku piechoty. Od lipca 1944 r. dowódca kompanii rusznic przeciwpancernych, brał udział w walkach pod Dęblinem, na Pradze, przyczółkach podwarszawskich, pod Jabłonną, o wyzwolenie Warszawy w styczniu 1945 r., na Wale Pomorskim w marcu 1945 r., następnie w forsowaniu Odry i walkach o Berlin. Był dwukrotnie ranny i dwukrotnie kontuzjowany.  W 1945 r. skończył kurs w Wyższej Szkole Oficerskiej w Rembertowie, w latach 1947-1950 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP. Szef sztabu 5 DP w Sulęcinie, w latach 1954-1956 szef sztabu 1 Korpusu Armijnego w Wałczu, a w latach 1956-1957 dowódca 14 DP, następnie zastępca szefa sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego ds. organizacyjno-mobilizacyjnych. W 1964 r. został komendantem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Drawsku. W październiku 1964 r. mianowany generałem brygady. W latach 1967-1980 zastępca dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego ds. obrony terytorialnej. W 1980 r. został attaché wojskowym, morskim i lotniczym przy Ambasadzie PRL w Sofii.
Od lipca 1985 r. w stanie spoczynku.
Przez 3 kadencje był prezesem Klubu Sportowego WKS Zawisza Bydgoszcz. Był także prezesem Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych w Bydgoszczy.
Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy, Orderem Sztandaru Pracy II klasy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych , Medalem Zasłużony na Polu Chwały i wieloma innymi.

Rok 2016

 Gen. bryg. prof. Mieczysław Michalik.

 Gen. bryg. prof. Mieczysław Michalik  zmarł 22 kwietnia 2016 r.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 29 kwietnia 2016 roku na Cmentarzu Północnym w Warszawie. W uroczystościach oprócz rodziny, wśród kolegów i przyjaciół zmarłego uczestniczyli również członkowie Klubu Generałów WP. Uroczystości w Domu Pogrzebowym rozpoczął mistrz ceremonii, który przypomniał drogę życiową generała Michalika podkreślając jej dwa aspekty  –  służbę wojskową i działalność naukową. Na zakończenie swojego wystąpienia poprosił zebranych o uczczenie pamięci  zmarłego chwilą ciszy podkreślając, że właśnie w tym momencie  sygnalista (którego zabrakło z wiadomych przyczyn) powinien odegrać melodię „Śpij kolego…”
Następnie w imieniu Klubu Generałów WP głos zabrał prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza. W swoim wystąpieniu powiedział m.in.:,  że generał Michalik to przede wszystkim etyk i filozof. W wojsku służył 43 lata, uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Wybitny naukowiec położył podwaliny pod badania społeczne i socjologiczne w wojsku. I dodał: „…mając na uwadze tą drogę życiową i osiągnięcia gen. bryg. prof. Mieczysława Michalika zwróciliśmy się do władz wojskowych z prośbą o możliwość pochówku z należnymi generałowi honorami w części kwater wojskowych na Cmentarzu Północnym. Nasza prośba, bez uzasadnienia została odrzucona.”… „ My żołnierze rezerwy III RP, żegnając Ciebie Mieczysławie wyrażamy wielkie niezadowolenie z powodu tego, że służąc całe życie Ojczyźnie – Ojczyźnie takiej jaką nam dali politycy, w końcu swoich dni jesteśmy obiektem nienawiści, zemsty i działań urągających honorowi żołnierskiemu i kulturze chrześcijańskiej”. … „Nie rozumiemy co chce osiągnąć Minister Obrony Narodowej, czy tylko jemu potrzebną satysfakcję, czy też pogłębić jeszcze bardziej podział społeczeństwa. Ta decyzja, to nie tylko obraza honoru żołnierza, ale również trauma dla całej Rodziny zmarłego i jego najbliższych”…. „Odmowa chociażby symbolicznych honorów żołnierzowi, który nie naruszył prawa i dobrze służył Ojczyźnie, to zachowanie, z którym trudno się pogodzić”.
Na zakończenie swojego wystąpienia prezes Klubu gen. Harmoza przekazał żonie i rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego współczucia i zapewnienie wiecznej  pamięci o tym wspaniałym człowieku, patriocie, koledze i przyjacielu.

Dalsza część uroczystości odbyła się na ogólnej części cmentarza.

Gen. bryg. prof. Mieczysław Michalik urodził się 4 października 1927 roku w Czechosłowacji. Następnie rodzina przeniosła się w 1934 roku do Polski w okolice Limanowej.

W czasie okupacji, w 1943 roku, jako 16 letni chłopak został aresztowany przez gestapo i skierowany do pracy w kamieniołomach, skąd w niedługim czasie zbiegł.
Służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1948 roku jako podchorąży Samodzielnego Kursu Oficerów Rezerwy nr 3, a następnie został słuchaczem Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Jeleniej Górze.
Od roku 1949 służył w Oficerskiej Szkole Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie na stanowisku instruktora propagandy i agitacji.
Po ukończeniu w roku 1955 Akademii Wojskowo-Politycznej został asystentem, a następnie wykładowcą w uczelni – przemianowanej na Wojskową Akademię Polityczną.  Był absolwentem  Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego (1958). W roku 1963 obronił prace doktorską, a   w roku 1973 uzyskał tytuł doktora habilitowanego.
W latach 1972-1973 był komendantem Wydziału Pedagogicznego WAP, a od roku 1973 zastępcą komendanta ds. naukowych Wojskowej Akademii Politycznej.
Od 1974 roku profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych, a od 1982 profesor zwyczajny.
W 1986 roku awansowany na generała brygady. W latach 1989-1990 kierował Wojskową Akademia Polityczną. Od roku 1990 przebywał w dyspozycji ministra ON. Wybitny naukowiec, autor kilkudziesięciu prac za zakresu etyki i filozofii. Specjalizował się w problemach etyki służby wojskowej.
Współtwórca wielu naukowych sukcesów WAP. Inicjował pierwsze badania społeczne w wojsku. Zawodową służbę wojskową zakończył 20 maja 1991 roku. I prawie do ostatnich dni swego życia działał w różnego rodzaju gremiach filozoficznych oraz na wyższych uczelniach.
Uhonorowany m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy oraz Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Gen. dyw. Adam Rębacz
 3 lutego 2016 roku zmarł generał dywizji  Adam Rębacz, były dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, były dowódca dwóch okręgów wojskowych: Warszawskiego Okręgu Wojskowego i Śląskiego Okręgu Wojskowego, Honorowy Prezes Związku Żołnierzy wojska Polskiego i Prezes ZŻWP w latach 2005 – 2013.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 lutego 2016 roku w kaplicy i na cmentarzu miejskim w Żaganiu.
W uroczystościach uczestniczyły delegacje z całego kraju w tym kilku członków Klubu Generałów WP, którego delegacja na czele z gen. dyw. Aleksandrem Poniewierką złożyła wieniec z napisem „ gen. dyw. Adamowi Rębaczowi – Klub Generałów WP”.Udział wzięła też asysta wojskowa w składzie kompanii honorowej i orkiestry.
W imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych zabrał głos Inspektor Wojsk Lądowych, zaś w imieniu środowisk Czarnej Dywizji jej dowódca gen. dyw. Jarosław Mika.
W imieniu  Związku Żołnierzy Wojska Polskiego  oraz Klubu Generałów WP zmarłego pożegnał obecny prezes Związku gen. dyw. w st. sp. dr Franciszek Puchała (poniżej treść jego wystąpienia).
Prochy śp. gen dyw. Adama Rębacza spoczęły przy pomniku pamięci  zmarłych żołnierzy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej.

Adam Rębacz urodził się 13 kwietnia 1946 roku w Janowicach (Tarnobrzeskie). Służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1964 roku jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu.  Po ukończeniu szkoły i mianowaniu na stopień podporucznika (1967 r.) został skierowany do 27 Pułku Czołgów 5 Dywizji Pancernej w Gubinie, gdzie był dowódcą plutonu i kompanii czołgów, a następnie pomocnikiem ds. operacyjnych szefa sztabu pułku. W 1978 roku ukończył Akademię Sztabu Generalnego w Rembertowie, a następnie został wykładowcą taktyki w Katedrze Taktyki Ogólnej tejże akademii. W 1980 roku objął stanowisko starszego oficera operacyjnego w Sztabie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. Następnie pełnił funkcję szefa sztabu 73 Pułku Czołgów Średnich w Gubinie. W latach 1981-1984 dowodził 23 Pułkiem Czołgów Średnich w Słubicach. Dowodzony przez niego pułk zdobył tytuł  przodującej jednostki wojskowej. W 1984 r. został  wyznaczony na stanowisko szefa sztabu – zastępcy dowódcy  11. Drezdeńskiej Dywizji Pancernej w Żaganiu, a w 1987 roku został dowódcą tej dywizji. W latach 1988-1990 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie. Po ukończeniu studiów powrócił na stanowisko dowódcy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej. Na stanowisku tym w 1991 roku został mianowany na stopień generała brygady, a dowodzona przez niego dywizja uzyskała tytuł przodującego związku taktycznego Wojska Polskiego.|
Był jednym z inicjatorów nawiązania kontaktów ze środowiskiem żołnierzy  1 Dywizji Pancernej dowodzonej w latach wojny przez gen. Stanisława Maczka. W 1992 roku został  szefem Departamentu Wychowania WP. W 1993 roku został zastępcą dyrektora, a w 1996 roku dyrektorem Departamentu Kontroli MON. W tym samym roku został mianowany na stopień generała dywizji. W latach 1997-1998 sprawował funkcję dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, a w latach 1998-2001 dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego. W 2001 roku został przeniesiony na etat  zbiorczym przy Departamencie Kadr MON, na którym pozostawał do czasu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej 28 lutego 2002 roku.
W latach 2005-2010 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Głównego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, a od maja 2010 r. do września 2013 r. był Prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. W ostatnich dwóch latach był Przewodniczącym Rady fundacji SEDEKA „ Zdążyć z pomocą”.
Za swoje osiągnięcia w służbie dla Rzeczypospolitej był wielokrotnie odznaczony m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wystąpienie gen. dyw. dr Franciszka Puchały

W imieniu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy WP i wszystkich jego członków oraz członków Klubu Generałów WP pragnę serdecznie pożegnać nieodżałowanej pamięci generała Adama Rębacza, naszego wspaniałego Kolegę i Przyjaciela.
Znaliśmy go jako człowieka wielkiego formatu. Był żołnierzem z prawdziwego powołania, oficerem polskich wojsk pancernych, wysokiej klasy specjalistą wojskowym. Uosabiał etos żołnierza niezwykle ciężkiej służby – czołgisty, dowódcy i oficera sztabów niemal na wszystkich szczeblach organizacyjnych Wojska Polskiego.
Rozwijał się wspaniale jako  dowódca od szczebla taktycznego do operacyjnego. Dowodził dwoma OW – Warszawskim i Śląskim, jakże różnymi pod każdym względem. Był przykładnym wychowawcą i nauczycielem akademickim w Akademii Sztabu Generalnego WP. Znany był jako  niezwykle kompetentny oficer ważnych instytucji centralnych MON.  Był zawsze dumny z dowodzenia jego ukochaną 11 Dywizja Pancerną i był jej wierny aż do śmierci.
Znaliśmy go z niezwykłej prawości charakteru, wielkiej kultury osobistej, spokoju, łagodności, dobroduszności i elegancji oraz nadzwyczajnej skromności. Był życzliwym ludziom, otwartym na ich poglądy, sprawiedliwym, tolerancyjnym i wyrozumiałym. Miał wielu kolegów i przyjaciół. Nigdy nie skarżył się na nic i na nikogo! Niezwykle cenił i szanował swoich podwładnych i kolegów. Miał odwagę konsekwentnie bronić ich dobrego imienia. Wiele zawdzięczam mu osobiście – w mojej trudnej sytuacji życiowej postąpił tak, jak mówi przysłowie “niedźwiedzie”: prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
Raz jeszcze dziękuję Tobie Adamie.
W postępowaniu generała Rębacza dostrzegaliśmy zarówno odwagę jak i wielką rozwagę oraz trwałość przekonań.

Adam był wielkim społecznikiem. Przez ponad 8 lat kierował naszym stowarzyszeniem przekształcając je ze Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy na Związek Żołnierzy WP.  Wnosił w działalność Związku wiele nowatorskich pomysłów. Intensywnie poszukiwał sposobów poprawy opieki socjalnej i zdrowotnej – do pomysłu o budowie domu emeryta włącznie.  Troszczył się o nasz udział w działalności pro obronnej. Dbał o poszanowanie honoru i godności żołnierskiej oraz tradycji oręża polskiego. Był jednym z inicjatorów nawiązania kontaktów ze środowiskami 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Dbał o szeroki udział kombatantów i weteranów  żołnierskiej służby  w wychowaniu patriotycznym młodzieży. Brał aktywny udział w pracach nad nowelizacją „Porozumienia MON o współpracy z  organizacjami pozarządowymi”, w tym z naszym Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, które niestety gwałtownie i brutalnie przerwano w nocy z 4 na 5 lutego b. r.
W okresie kolejnej nielekkiej próby będzie nam Ciebie Adamie bardzo brakowało.
Dziękujemy Tobie za wspaniałą służbę dla Ojczyzny w szeregach Wojska Polskiego, które niemal od dzieciństwa ukochałeś.  Dziękujemy za wielkie oddanie dla naszego środowiska.

Żegnaj Drogi Kolego Prezesie Adamie!  

Niech Ci lekką będzie ta lubuska ziemia.

 Cześć Twojej pamięci !

 

Comments are closed.