Klub Generałów Wojska Polskiego

Archiwum

 

 

 

SPIS TREŚCI:

I.    Z życia Klubu (wydarzenia od czerwca 2011r).
II.   Z życia oddziałów terenowych.
III.  „Odeszli na wieczną wartę…”.
IV.  Obchody XV-lecia Klubu Generałów W.P.

 

I. Z życia Klubu.

Rok 2014

 

Spotkanie świąteczno – noworoczne.

19 grudnia 2014 r. w sali reprezentacyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne Klubu Generałów WP. W spotkaniu uczestniczyło 44 członków oraz zaproszeni goście, wśród nich m. in.:
– Prezes Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej gen. bryg. Tadeusz Frydrych;
– Zastępca prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji gen. bryg. Henryk Tokarski;
– Przedstawiciel biskupa polowego WP ks. płk Krzysztof  Wylężek;
– Honorowy członek  naszego klubu Dyrektor  PIT- RADWAR Zygmunt Dębiński
oraz przedstawiciele wojska z Dowództwa Generalnego RSZ i Sztabu Generalnego WP.

Na początku spotkania  prezes klubu  gen. bryg. pil. Roman Harmoza przypomniał zasadnicze przedsięwzięcia realizowane  przez klub w  mijającym  roku, podkreślając znaczenie najważniejszych z nich, do których należały: spotkanie członków  klubu  z  szefem Sztabu Generalnego WP,  wyjazd do Jeleniej Góry i Pragi oraz  podpisanie porozumienia z Klubem Generałów Republiki Czeskiej, uczestnictwo w ćwiczeniu, połączonym ze strzelaniami bojowymi w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych – Ustka, spotkanie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, tygodniowy pobyt w sanatorium „Wital” w Gołdapi,  wizyta  na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach pod hasłem „Naszym kolegom nasza pamięć”,  spotkanie z przedstawicielami  klubów  generałów  Straży Granicznej, Policji  i Państwowej Straży Pożarnej oraz  wiele innych.
Gen. Harmoza złożył  też życzenia  świąteczne i noworoczne przybyłym gościom  oraz pozostałym  uczestnikom spotkania, a za ich  pośrednictwem  nieobecnym  członkom  naszego  klubu.

Następnie  zabrał głos  ksiądz  płk. Krzysztof  Wylężek, który stwierdził, że z Klubem Generałów WP jest związany od wielu  lat i zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy  oraz  poświęcenia opłatków,  po czym  uczestnicy spotkania złożyli sobie nawzajem życzenia świąteczne i noworoczne, tradycyjnie łamiąc się  opłatkiem.
Po życzeniach i zajęciu miejsc przy stołach  zabierali kolejno głos  zaproszeni goście, w pierwszej kolejności przedstawiciele  wojska. Powiedzieli oni mi.n., że przeprowadzona w 2014 roku restrukturyzacja była wyzwaniem dla wszystkich szczebli dowodzenia, a szczególnie dla nowo utworzonych dowództw i inspektoratów.  Stwierdzili, że nowe struktury dobrze  sobie radzą z nowymi wyzwaniami.  Złożyli oni także  obecnym  serdeczne  życzenia świąteczne i noworoczne.

Po nich wystąpili  przedstawiciele Klubu Generałów i Admirałów Straży Granicznej oraz  Stowarzyszenia Generałów Policji, którzy dziękując za zaproszenie deklarowali chęć  dalszej współpracy  z Klubem Generałów WP oraz również złożyli  pozostałym serdeczne życzenia.

Następnie  prezes klubu wręczył jubilatowi gen. dyw. Aleksandrowi Poniewierce okolicznościowy  medal  z okazji 70.  rocznicy urodzin,  życząc wszelkiej  pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.
Dalsza część spotkania przebiegała przy stole zastawionym tradycyjnymi wigilijnymi daniami, w serdecznej i miłej atmosferze.

Na zakończenie prezes klubu generał Harmoza  podziękował  uczestnikom  za obecność na  spotkaniu oraz  przypomniał  główne przedsięwzięcia organizowane przez klub w  I kwartału 2015 r.  i zaprosił do udziału w tych przedsięwzięciach.

 

 

  90. urodziny  gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzego Modrzewskiego. 

W dniu 1 grudnia 2014r. w sali tradycji Wojskowej Akademii Technicznej miała miejsce niezwykła uroczystość – 90. urodziny obchodził jeden z najstarszych członków Klubu Generałów WP gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski. Oprócz  jubilata i jego żony Krystyny wzięli w niej udział: Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Kanclerz WAT gen. bryg.  Jan Klejszmit oraz grupa kilkunastu członków KG WP z prezesem gen. bryg. pil. Romanem Harmozą na czele.

Uroczystość rozpoczął prezes generał Harmoza, który powitał zgromadzonych i przedstawił cel spotkania, po czym poprosił o zabranie głosu gospodarza obiektu, rektora WAT. Generał Mierczyk w krótkich słowach wyraził ogromne zadowolenie z faktu, iż prof. Modrzewski – wieloletni współpracownik Wojskowej Akademii Technicznej – zechciał w jej murach obchodzić swój dostojny jubileusz. Życzył także jubilatowi wielu dalszych osiągnięć w pracy naukowej oraz długich lat życia.

Po nim wystąpił wieloletni współpracownik Generała Modrzewskiego gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, który podziękował mu za owocną współpracę w dziedzinie uzbrojenia lotniczego, złożył serdeczne życzenia urodzinowe oraz wręczył symboliczny podarunek – model najnowszego samolotu opracowywanego aktualnie  w ITWL.

Następnie głos zabrał gen. bryg. Stanisław Świtalski, który przedstawił drogę życiową jubilata. A była ona niezwykła.

Gen. dyw. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski  jest warszawiakiem. Urodził się 25 czerwca 1924 r. W dzieciństwie był aktywnym członkiem drużyny harcerskiej. Biegle opanował alfabet morse’a, dzięki czemu został – jako 15-letni harcerz – przydzielony do jednej z jednostek wojskowych w charakterze łącznościowca i wziął czynny udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
W czasie okupacji niemieckiej uczył się na tajnych kompletach, zdał maturę i uzyskał dyplom technika samochodowego. Szybko też związał się z ruchem oporu; był żołnierzem Szarych Szeregów ZHP, a potem  Związku Walki Zbrojnej  i w końcu Armii Krajowej. W stopniu kaprala podchorążego dowodził drużyną w Powstaniu Warszawskim.  W pierwszych dniach powstania ranny w rękę kontynuował udział w walkach. W końcowych dniach września  przedostaje się na prawy brzeg Wisły.

W listopadzie 1944, rozpoczyna kolejny etap swojego życia – wstępuje do Wojska Polskiego. Rozpoczyna służbę w 9 pp /3 DP/. Następnie trafia do  artylerii jako kanonier. W 1945 roku, odbywa  przeszkolenie w  Oficerskiej Szkole Artylerii,  po którym skierowany jest do 55 pułku artylerii lekkiej.

W 1946 roku rozpoczyna się jego wieloletnia służba związana z techniką motoryzacyjną.  Najpierw służy w 38. transportowo-szkolnej kompanii samochodowej jako instruktor plutonu szkolnego, a następnie  w 1. okręgowym batalionie samochodowym.  Przez kolejne trzy lata  studiuje w Wyższej Szkole Inżynierskiej  w Warszawie.                 Już jako inżynier zostaje skierowany na stanowisko kierownika Stacji Doświadczalno-Badawczej  ówczesnego Departamentu Służby Samochodowej.
W 1951 roku zostaje zastępcą komendanta nowej jednostki – Poligonu Naukowo-Badawczego Sprzętu Pancernego i Motoryzacyjnego w Sulejówku. „Poligon” w 1958 roku przekształca się w Ośrodek Badawczy Sprzętu Pancernego i Motoryzacyjnego, a w 1965 roku przybiera nazwę, zachowaną po dzień dzisiejszy – Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej. To właśnie  Jubilat, pracując w instytucie przez kilkanaście lat,  faktycznie go buduje i urządza.             Po zreformowaniu struktur służby samochodowej i pionu technicznego wojsk pancernych w latach 1966- 1968 jest organizatorem i pierwszym szefem Służby Czołgowo – Samochodowej. W 1968 roku przechodzi do służby w Sztabie Generalnym WP na stanowisko zastępcy do spraw technicznych Głównego Inspektora Planowania i Techniki.             Po sformowaniu pionu techniki WP zostaje szefem Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej Głównego Inspektoratu Techniki WP.

W 1978 zostaje urlopowany z Wojska i powołany na stanowisko wiceministra do spraw produkcji obronnej w Ministerstwie Przemysłu Maszynowego (zachowując prawo do noszenia munduru).

Nominację na stopień generała brygady otrzymał w 1966 roku, na stopień generała dywizji  w 1975 roku.                       Służbę wojskową zakończył  28 listopada 1990 roku, a pracę w Min. Przem. Maszynowego  w grudniu 1991 roku.

Posiada ogromne  zasługi w dziedzinie formowania struktur organizacyjnych pionu techniki wojska oraz wyposażenia Sił Zbrojnych w uzbrojenie i sprzęt produkcji krajowej.

W działalności naukowo – badawczej specjalizował się w budowie i eksploatacji maszyn, szczególnie w problematyce ich  niezawodności, a także w zagadnieniach trybologicznych i inżynierii materiałowej uzbrojenia.
Systematycznie  pogłębiał i rozwijał swoją wiedzę:
– w 1958 r.  w WAT ukończył studia magisterskie (z wyróżnieniem);
– w 1967 r. obronił doktorat w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN;
– w 1974 r. został doktorem habilitowanym  w  Politechnice Poznańskiej;
– w 1978 r. był mianowany profesorem zwyczajnym nauk technicznych.

Jest autorem ponad 120 publikacji, w tym 3  książek. Współautor „Encyklopedii Techniki Wojskowej”.

Posiada 2 patenty, wypromował 7. doktorów, 8. doktorów habilitowanych, a 4 Jego podopiecznych zostało profesorami.

Był wyróżniony wieloma odznaczeniami, a wśród nich:
– Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu  Odrodzenia Polski;
– Medalem „Zasłużony dla Warszawy”;
– Krzyżem „Zwycięzcom 1945 roku”.  

Jest laureatem  wielu wyróżnień , a wśród nich:
– Nagroda Komitetu Nauki i Techniki w 1966 za prace w dziedzinie uzbrojenia;
– Nagroda Ministra Przemysłu Maszynowego I stopnia za rozwój rodziny samochodów STAR;
– Nagrody MON I i II stopnia za prace w dziedzinie uzbrojenia wojskowego.

Był i pozostaje nadal aktywnym działaczem społecznym. Działał  szczególnie w organizacjach naukowych:  od 1961 roku w SIMP, a od 1980 r. członek honorowy SIMP; w NOT od 1967 roku, a w latach 1976-81 członek Prezydium Rady Głównej tej organizacji.
Obecnie jest wiceprezesem Związku Kombatantów  RP i Byłych Więźniów Politycznych. Mimo swojego sędziwego wieku  zachowuje status samodzielnego pracownika naukowego w WITU w Zielonce. Jest także członkiem honorowym Rady Naukowej WITPIS. Wszędzie przejawia dużą aktywność i zaangażowanie.

Wystąpienie gen. Świtalskiego zostało przyjęte przez zebranych gromkimi  brawami, będącymi wyrazem uznania dla osiągnięć jubilata.

W dalszej części uroczystości zabrał głos prezes gen. Harmoza, który także wyraził swój podziw wobec dokonań gen. Modrzewskiego, a także złożył mu w imieniu Ministra Obrony Narodowej oraz kolegów z klubu serdeczne gratulacje i życzenia.  Przekazał również od ministra Siemoniaka okolicznościowy ryngraf oraz drugi nadany przez Radę Klubu Generałów WP, a także skromny upominek (pejzaż Warszawy).

Prof. Modrzewski podziękował wszystkim za gratulacje i życzenia oraz dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej, który został podpisany przez wszystkich obecnych generałów.

Na tym zakończyła się części oficjalna uroczystości, po której zebrani przeszli do innego pomieszczenia na symboliczną lampkę szampana. Następnie już w luźnej atmosferze (przy kawie i ciastkach) bohater wieczoru oraz pozostali jego uczestnicy wspominali najciekawsze epizody z czasów wspólnej służby i pracy.

 Uwada: W dziale „Opinie, poglądy, publikacje” (poz. 40) został zamieszczony „Esej o Powstańczej Wiśle” autorstwa prof. Modrzewskiego będący opisem jego wspomnień z okresu Powstania Warszawskiego.

 

 

 

Zebranie członków Klubu Generałów WP

Zgodnie z „Planem przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2014 rok” w dniu 13 listopada 2014 roku odbyło się zebranie członków Klubu. W zebraniu uczestniczyło 31 generałów.

W pierwszym punkcie zebrania uczestnicy wysłuchali informacji gen. broni Edwarda Pietrzyka, byłego dowódcy Wojsk Lądowych oraz byłego ambasadora RP w Iraku i w Korei Północnej nt. „Sytuacji politycznej i gospodarczej Korei Północnej i perspektyw jej rozwoju”. Wystąpienie generała Pietrzyka wsparte slajdami z Korei Płn. było interesującą lekcją o tym dalekim oraz mało znanym kraju i zostało przyjęte przez zebranych rzęsistymi brawami.

W następnej części spotkania prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza zapoznał uczestników spotkania z pismem wysłanym przez Radę Klubu do Pani Premier Ewy Kopacz oraz do wiadomości wicepremiera i ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka. W liście tym przedstawione zostały niektóre kwestie dotyczące modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz problemy, z którymi spotykają  się dziś kombatanci i weterani żołnierskiej służby. W sposób szczególny poruszono  niezwykle bolesny i bulwersujący nasze środowisko problem, powstały w wyniku decyzji ministra ON o Ceremoniale Wojskowym  oraz w sprawie  dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. Warszawy. Z oburzeniem przyjęto wynikające z tych dokumentów zasady pochówku żołnierzy.
W dyskusji na ten temat wyrażano opinie, że wspomniane decyzje stanowią nie tylko naruszenie elementarnych zasad Konstytucji RP, w tym zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa, zakazu stosowania zbiorowej odpowiedzialności, ochrony praw i godności weteranów wojennych, ale także Europejskiej Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Występujący generałowie apelowali do władz klubu o podjęcie wszelkich kroków prawnych w celu przywrócenia dotychczasowych zasad obowiązujących w tym zakresie.
W sprawie tej zabrał m.in. głos gen. dyw. Franciszek Puchała Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, który zapoznał kolegów z przygotowanym na ten temat wystąpieniem  tego związku do wicepremiera i ministra Obrony Narodowej.

W dalszej części spotkania prezes Harmoza  zapoznał generałów z przebiegiem spotkania członków Rady Klubu z przedstawicielami stowarzyszeń generałów Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej (komunikat z tego spotkania zamieszczony jest w „Aktualnościach” – poniżej).

Następnie zastępca prezesa gen. bryg.  Andrzej Lewandowski zapoznał z głównymi założeniami przyjętego przez Radę Klubu „Planu zasadniczych przedsięwzięć na rok 2015”.

Na zakończenie zebrania prezes klubu wręczył jubilatom, którzy w ostatnim okresie obchodzili „okrągłe” rocznice urodzin, okolicznościowe medale. Otrzymali je generałowie: Andrzej Tyszkiewicz, Edward Pietrzyk, Zdzisław Graczyk, Leszek Ulandowski, Tadeusz Grabowski, Roman Pusiak, Ryszard Żuchowski i Henryk Mika, Jubileuszowym medalem został też uhonorowany długoletni asystent Rady Klubu st. chor. szt. w st. sp. Marian Gola.

W imieniu wyróżnionych zabrał głos gen. dyw. Zdzisław Graczyk, który wyraził kolegom wdzięczność za pamięć i za sympatyczne suweniry.

 

Listopad – Spotkanie generałów służb mundurowych.

6 listopada 2014r. w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej miało miejsce spotkanie przedstawicieli Klubów Generałów Wojska Polskiego oraz kluczowych służb resortu spraw wewnętrznych. Do spotkania doszło z inicjatywy Klubu Generałów Straży Granicznej, a wzięły w nim udział delegacje:

 • Klubu Generałów Wojska Polskiego – przewodniczył prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, w składzie delegacji był m.in. członek klubu, a jednocześnie prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP gen. bryg. Ryszard Żuchowski;
 • Klubu Generałów Policji – przewodniczył prezes klubu nadinspektor Leszek Lamparski, w składzie delegacji był m.in. były w-ce minister Spraw Wewnętrznych nadinspektor Adam Rapacki;
 • Klubu Generałów Pożarnictwa – przewodniczył kanclerz klubu nadbrygadier Roman Kaźmierczak, w składzie delegacji był także dziekan komendantów wojewódzkich PSP Opolski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Karol Stępień;
 • Klub Generałów i Admirałów Straży Granicznej – przewodniczył dziekan klubu gen. bryg. SG Tadeusz Frydrych.

Spotkanie rozpoczął jego inicjator gen. Frydrych, który powitał przybyłych, a wśród nich gospodarza Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Dominika Tracza, któremu podziękował za wsparcie inicjatywy i za pomoc w organizacji spotkania. Podkreślił także fakt, iż jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w historii funkcjonowania klubów. Stwierdził, że celem spotkania jest nawiązanie kontaktów roboczych oraz stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

W dalszej kolejności głos zabrał generał Tracz, który  wyraził zadowolenie z możliwości organizacji spotkania, a następnie szeroko, w sposób niezwykle poglądowy przedstawił strukturę i zadania oraz funkcjonowanie Straży Granicznej w systemie ochrony granicy państwowej, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków będących jednocześnie granicami Unii Europejskiej. Podkreślił, że aktualna sytuacja międzynarodowa powoduje konieczność szczególnej troski o bezpieczeństwo naszych wschodnich granic. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom została opracowana „Koncepcja technicznego wsparcia realizacji zadań SG” , która zakłada m.in. dalszą rozbudowę systemu wież obserwacyjnych, zakup przenośnych systemów ochrony perymetrycznej, wymianę starego systemu transportowego oraz modyfikację wykorzystania Lotnictwa SG (w tym wycofanie starych i wprowadzenie nowych  typów  samolotów i śmigłowców, jak również zmiany w strukturach i w sposobie pełnienia służby). Jednocześnie prowadzona jest na bieżąco analiza możliwości wykorzystania w ochronie granicy bezzałogowych statków latających.

Dużo miejsca w swym wystąpieniu Komendant Tracz poświęcił takim zadaniom SG, jak zwalczanie przemytu oraz nielegalnej migracji, które wymagają kompleksowych działań i to nie tylko w pasie przygranicznym, ale i w głębi kraju. Podkreślił przy tym potrzebę ścisłej współpracy SG z innymi służbami działającymi w systemie obrony i bezpieczeństwa państwa.

Następnie rozwinęła się dyskusja, w której przedstawiciele poszczególnych klubów podkreślali znaczenie spotkania, a także przedstawiali zasady funkcjonowania swoich klubów. Okazało się, że wszyscy borykają się w swej działalności  z podobnymi problemami, wśród których na czoło wysuwa się brak systemowych rozwiązań w zakresie „zagospodarowania” żołnierzy i funkcjonariuszy odchodzących w stan spoczynku (na emeryturę) w stosunkowo młodym wieku. Ich wiedza i doświadczenie powinny być efektywnie wykorzystywane przez poszczególne służby lub instytucje państwowe, co niestety dziś jest realizowane w niewielkim stopniu.
Kluczowym punktem dyskusji były założenia nowej –  podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 5 listopada br. –Strategii Bezpieczeństwa Narodowego oraz zadań z niej wynikających dla poszczególnych służb.
Na zakończenie szefowie klubów zadeklarowali chęć i wolę kontynuowania współpracy oraz nadania jej sformalizowanego charakteru poprzez podpisanie stosownych porozumień (na dzień dzisiejszy obowiązuje jedynie porozumienie podpisane pomiędzy Klubami Generałów Wojska Polskiego oraz Policji). Wstępnie ustalono, że kolejne spotkanie nastąpi w styczniu 2015r.

Październik – „Naszym Kolegom – nasza pamięć!”

23 października 2014 roku delegacja Klubu Generałów WP odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W składzie delegacji znaleźli się generałowie: Alfons Kupis, Andrzej Lewandowski, Marek Oleksiak, Jerzy Słowiński, Gustaw Maj, Roman Pusiak, Stanisław Świtalski, Czesław Laszczkowski, Mieczysław Walentynowicz, Tadeusz Grabowski, Leszek Chyła, Bolesław Izydorczyk i Stanisław Ferenz.
Odwiedziliśmy ponad 80 grobów, w tym m.in. groby generałów: Stanisława Skalskiego, Józefa Kowalskiego, Jana Frey-Bieleckiego, Mariana Bondziora, Henryka Antoszkiewicza, Mieczysława Dębickiego, Stanisława Wytyczaka, Janusza Gomulińskiego, Michała Strygi, Władysława Honkisza, Stefana Tarnawskiego, Tadeusza Obronieckiego, Zygmunta Huszczy, Mieczysława Grudnia, Bolesława Kieniewicza, Władysława Hermaszewskiego, Romana Paszkowskiego, Tadeusza Kuśmierskiego, Franciszka Cymbarewicza, Ryszarda Michalika, Jana Bobrowicza, Jana Drzewieckiego, Edwarda Szpitela, Czesława Czubryt-Borkowskiego, Bruno Olbrychta, Antoniego Jasińskiego, Kazimierza Tomaszewskiego, Eugeniusza Molczyka, Mieczysława Bienia, Jana Celeka, Apoloniusza Golika, Czesława Dęgi, Jerzego Piłata, Jana Siuchnińskiego, Jana Czapli, Feliksa Stramika, Czesława Krzyszkowskiego, Mariana Pasternaka, Jana Trukana, Jana Sośnickiego, Stanisława Frynia, Jana Światowca, Henryka  Szumskiego, Tadeusza Jauera, Romualda Królaka, Tadeusza Gilarskiego, Andrzeja Błasika, Franciszka Gągora, Wojciecha Lubieńskiego, Ignacego Szczęsnowicza, Sylwestra Kaliskiego, Włodzimierza Oliwy, Mieczysława Obiedzińskiego, Floriana Siwickiego, Jakuba Bohusza- Szyszko, Zygmunta Berlinga, Adama Szydłowskiego, Kazimierza Makarewicza, Janusza Sieczkowskiego, Mieczysława Sikorskiego, Michała Roli Żymierskiego, Tadeusza Hupałowskiego, Aleksandra Ligaja, Juliusza Rommla, Ignacego Szczęsnowicza i Wojciecha Jaruzelskiego.

Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz i zatknięto proporzec z napisem „NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ. KLUB GENERAŁÓW WP”
Przy każdym kwartale grobów sygnalista odegrał na trąbce melodię „Śpij kolego…”.

Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów i przyjaciół.

Oddzielnie oddaliśmy hołd bohaterskim żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

Październik – Podróż do  Gołdapi. 

Zgodnie z Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na rok 2014, członkowie klubu wraz z małżonkami oraz członkowie innych stowarzyszeń służb mundurowych w dniach 6-10 października przebywali w Sanatorium Uzdrowiskowym „Wital” w Gołdapi.
W wyjeździe uczestniczyli generałowie: Roman Harmoza z żoną Irminą, Andrzej Lewandowski z żoną Krystyną, Czesław Laszczkowski z żoną Marianną, Tadeusz Grabowski z żoną Marią, Stanisław Ferenz z żoną Lidią, Gustaw Maj z żoną Bożeną i Ryszard Żuchowski oraz pułkownicy: Ryszard Białecki z żoną Zofią, Jurgen Kamiński z żoną Wiesławą i Stanisław Kalski.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Wital”, położone jest nad jeziorem Gołdap w lesie Kumiecie, otoczone Puszczą Romincką. Część budynków zajmowanych przez sanatorium należało w czasie II wojny światowej do kompleksu Kwatery Naczelnego Dowództwa Wojsk Lotniczych (Luftwaffe). W lesie Kumiecie wzniesiono na wzór innych mazurskich kwater sztabowych solidne schrony oraz kilka budynków towarzyszących. Kompleks nosił kryptoniom „Robinson”. Tak nazywał się także specjalny pociąg pozostający w Kumieciach do dyspozycji sztabowców Luftwaffe.
W październiku 1944 roku, gdy do granic III Rzeszy zbliżały się oddziały Armii Czerwonej, Niemcy wysadzili obiekty „Robinsona”. Na ich pozostałościach w latach 70. ubiegłego wieku powstał Dom Wczasowy Pracowników Książki, Prasy, Radia i Telewizji.
W 1982 roku obiekty dzisiejszego sanatorium były miejscem internowania kilkuset działaczek NSZZ „Solidarność”.
Pod koniec lat 80. obiekt został sprywatyzowany.

Aktualnie Sanatorium specjalizuje się głównie w leczeniu chorób narządu ruchu, chorób górnych i dolnych dróg oddechowych oraz chorób psychosomatycznych, oferując zabiegi m.in. z balneoterapii, krioterpii i wiele innych. Jednak jako uzdrowisko klimatyczno-borowinowe, bazuje głównie na leczeniu borowinami, których ogromne złoża znajdują się w okolicy pobliskiej wsi Niedrzwica, gdzie usytuowano również Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży „Marzenie”, specjalizujące się w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Unikatowy w skali Europy sprzęt rehabilitacyjny oraz profesjonalna kadra sprawiają, że Centrum odwiedzane jest przez dzieci z najdalszych zakątków świata.
Więcej na temat profilu i działalności Uzdrowiska,  a szczególnie właściwości leczniczych tutejszej borowiny, mogliśmy się dowiedzieć podczas spotkania z właścicielem Sanatorium panem Ryszardem Timofiejewiczem. Tak jak i o tym, iż najnowsze badania potwierdzają, że uzdrowisko Gołdap znajduje się w miejscu o najczystszym powietrzu w Polsce. Z tego też powodu wybudowano w pobliżu sanatorium Mazurskie Tężnie Solankowe i Pijalnię Wód Mineralnych oraz Grotę Solną. Mazurskie Tężnie Solankowe są czwartym tego typu obiektem w Polsce (ich długość wynosi 220 m, a  wysokość 8 m). Doprowadzone do tężni solanki wydobywane są z głębokości 646,5 m.

Pijalnia wód mineralnych jest zasilana wodą mineralną, czerpaną z głębokości 426 m oraz wodą leczniczą z głębokości 646 m. W pijalni znajdują się również  mini tężnie, grota solna, a także basen solankowy.
I my tam byliśmy i wodę mineralną oraz leczniczą piliśmy (a feee…).
Sanatorium ponadto posiada świetnie wyposażoną bazę zabiegową z basenem, salami gimnastycznymi i innymi gabinetami specjalistycznymi. Całość pobytu z czterema zabiegami, prowadzonymi na wysokim poziomie profesjonalnym przez bardzo miłą obsługę  oraz smacznym wyżywieniem jest proponowana za stosunkowo niską cenę.

Podczas pobytu w sanatorium – mimo wielu przedsięwzięć i procedur medycznych – znaleźliśmy czas na spotkanie z burmistrzem Gołdapi Markiem Mirosem oraz na zwiedzanie najciekawszych miejsc w mieście i  najbliższej okolicy.
Spotkanie z burmistrzem odbyło się w Urzędzie Miejskim i uczestniczyli w nim oprócz naszej grupy również były dowódca 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, a dziś szef Wydziału Organizacyjnego Magistratu płk dypl. w st. sp. Władysław Frydrych oraz obecny dowódca pułku płk dypl. Witold Kałamarz.

Po powitaniu gości burmistrz Miros przypomniał krótko historię miasta, szczególnie ostatni okres  po przemianach systemowych lat 90., gdy bezrobocie  sięgało 45% i było jednym z najwyższych w Polsce. Przedstawił również jego rozwój w ostatnim ćwierćwieczu, osiągnięty przede wszystkim dzięki wykorzystaniu naturalnych  walorów miasta i gminy oraz jej przygranicznego położenia.

Do najważniejszych osiągnięć tego okresu na pewno można zaliczyć: budowę przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim oraz obwodnicy miasta, a także kompleks sportowo-rekreacyjny: hala-basen, korty tenisowymi (wybudowany na terenie byłej Szkoły Podoficerskiej WOPL), jedyny w północno-wschodniej Polsce wyciąg krzesełkowy, tor saneczkowy i park linowy na Pięknej Górze, Sanatorium Uzdrowiskowe „Wital” i te najnowsze jak: Tężnie i Pijalnia Wód, podstrefa Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M. Ratasiewicza, zegar słoneczny, park kinezyterapii, czyli siłownia pod gołym niebem, wieża ciśnień i wiele innych.

Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz przedstawił zasadnicze  zadania  władz samorządowych nowej kadencji, wśród nich takie jak walka ze stosunkowo wysokim jeszcze bezrobociem (20%) i obniżenie jego w najbliższych latach o połowę oraz dalszy rozwój miasta w tym rozbudowa bazy uzdrowiskowej.

Z kolei prezes naszego klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza podziękował za możliwość spotkania i pogratulował panu Markowi ponad dwudziestu lat sprawowania urzędu burmistrza Gołdapi, miasta, którego osiągnięcia znane są nie tylko w Polsce ale i za granicą. Dodał też, że burmistrz, jako włodarz miasta traktuje swoją pracę jak służbę i wykonuje ją z ogromną pasją i zaangażowaniem. Jest także wielkim sympatykiem, opiekunem i dobrym duchem 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, co potwierdza lektura  jego książki: pt. „Marek Miros. Burmistrz Gołdapi”.|
Podkreślił także, że Marek Miros należy do nielicznego grona 27 burmistrzów (na 913 miast), sprawujących swój urząd już szóstą kadencję.
Na zakończenie swojego wystąpienia generał Harmoza, życzył gospodarzowi wyboru na kolejna kadencję i pełnej realizacji planów dalszego rozwoju tego pięknego zakątka Polski.

W kolejnych dniach mieliśmy okazję zwiedzić najpiękniejsze miejsca Gołdapi i regionu.

Zwiedzaliśmy m.in. Mosty w Stańczykach – zaprojektowane przez architektów włoskich i wybudowane przed I wojną światową oraz w okresie międzywojennym (w latach 1912-1914 powstał  tzw. most północny,  a w latach 1923-1926 most południowy) jako mosty kolejowe na linii kolejowej Gołdap – Żytkiejmy, przez które jednak żaden pociąg nigdy nie przejechał.
Mosty mają  250 metrów długości,  36,5 m wysokości  i stanowią dziś ciekawą atrakcję turystyczną..

W kolejnym dniu odwiedziliśmy rynek miejski z rzadko spotykanym „dwuczasowym” zegarem słonecznym, Piekną Górę (272 m n.p.m) z trasami narciarskimi, kolejką linowo-krzesełkową, parkiem linowym i położoną na szczycie kawiarnią obrotową oraz Zajazdem, w którym wyeksponowano trofea myśliwskie pozyskane w Puszczy Rominckiej.

W Puszczy Rominckiej ciekawostką są głazy Wilhelma II, które są rozmieszczone w miejscach ustrzelenia wyjątkowych okazów jeleni. Takich kamieni, na których są umieszczone inskrypcje mówiące o dacie polowania oraz o wielkości upolowanej zwierzyny po obu stronach granicy znajduje się 14, z tego  8 na terenie Polsce.

Zwiedziliśmy też wieżę ciśnień z 1905 roku, która po gruntownym remoncie została zamieniona na obiekt turystyczny. Posiada ona dwa nowoczesne tarasy widokowe i kawiarenkę rozmieszczoną na szczycie.

Naszą przewodniczką w podróży do przeszłości była pani Aleksandra Ratasiewicz – kustosz Muzeum Gołdapskiego, która w  niezwykle barwny sposób opowiedziała nam dzieje Gołdapi – od jej powstania w 1565 roku i uzyskania praw miejskich w 1570 roku do dnia dzisiejszego, a także historię zabytków oraz miejsc, które mieliśmy okazję zwiedzić.

W czasie naszego krótkiego pobytu w warunkach pięknej polskiej złotej jesieni mogliśmy się przekonać o niezwykle ciekawej historii regionu Mazur Garbatych, puszczy Rominckiej oraz Boreckiej i jednej z ważniejszych miejscowości tego terenu,  Gołdapi, gdzie spotkaliśmy interesujących ludzi, odwiedziliśmy piękne zakątki, a także znacząco poprawiliśmy swoje zdrowie i kondycję.

Warto w przyszłości tu powrócić, by odwiedzić te miejsca, których nie zdążyliśmy zobaczyć teraz, jak chociażby: Mazurską piramidę w Rapie, bezkrwawe Safari, Festiwal Pogranicza „Kartaczewo”, Głazy cesarza Wilhelm II i wiele, wiele innych atrakcji.

Wrzesień – Wizyta w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Jednym z przedsięwzięć zrealizowanych w ramach współpracy z Klubem Generałów Policji była wizyta w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, która miała miejsce w dniach 25-26 września 2014 r.
Wzięła w niej udział delegacja generałów – przedstawicieli Klubu Generałów WP, której przewodniczył prezesem Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
Celem wizyty było zapoznanie się z organizacją kształcenia kadr dla potrzeb systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, oraz wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania kadr obu formacji (Policji i Sił Zbrojnych).

W związku z służbową nieobecnością Komendanta – Rektora WSPol. insp. dr Piotra Bogdalskiego delegację przyjął Zastępca Komendanta – Prorektor  insp. dr Robert Częścik.
Wizytę rozpoczęło spotkanie z kierowniczą kadrą uczelni, w którym wziął udział przedstawiciel Klubu Generałów Policji Wojewódzki Komendant Policji w Olsztynie nadinsp. Józef Gdański.
W ramach tego spotkania kierownicy poszczególnych ogniw uczelni przedstawili obszary ich działalności, w tym kierunki studiów oraz  tematykę działalności naukowej.
Następnie rozwinęła się ożywiona dyskusja związana z tematyką spotkania.

Wyższa Szkoła Policji jest jedyną uczelnią w kraju, która kształci kadry oficerskie Policji. Pełni ona wiodącą rolę wśród szkół Policji, dając szeroką ofertę szkoleniową skierowaną do policjantów, a także osób cywilnych zatrudnianych w administracji rządowej i samorządowej oraz innych placówkach na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.
Prowadzone są w niej:
– Studia stacjonarne dla osób cywilnych;
– Studia niestacjonarne dla osób cywilnych;
– Studia niestacjonarne dla funkcjonariuszy Policji;
– Kursy podstawowe i specjalistyczne (kształcenie funkcjonariuszy świeżo przyjętych do służby);
– Kursy doskonalenia zawodowego (intensywne formy szkoleniowe, z myślą o osobach zajmujących w Policji stanowiska specjalistyczne oraz kierownicze średniego i wyższego szczebla).

WSPol. realizuje także doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy innych służb państwowych (służba cywilna), jak również dla Starostów i Członków Komisji Bezpieczeństwa.

W skład Szkoły wchodzą następujące jednostki dydaktyczne:

 • Instytut Prawa i Administracji
 • Instytut Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • Instytut Nauk Społecznych
 • Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem
 • Studium Edukacji Językowej

Prócz zadań dydaktycznych  szkoła prowadzi  szeroką działalność  naukową  realizując  tematy związane głównie z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Po spotkaniu generałowie mieli okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną uczelni. Wszystkie obiekty szkoleniowe wywarły na zwiedzających ogromne wrażenie. Podkreślano szczególnie ich specjalistyczne przygotowanie oraz wysoki stopień utechnicznienia, w tym informatyzacji.

Na drugi dzień delegację podjął śniadaniem  Komendant – Rektor insp. dr Piotr Bogdalski. W ramach tego spotkania generałowie podzielili się swymi wrażeniami z pobytu w uczelni. Podkreślono także wolę kontynuowania nawiązanej współpracy.
Komendant podziękował delegacji za wizytę i za ciepłe słowa skierowane pod adresem uczelni, po czym obie strony wymieniły się okolicznościowymi upominkami.

Wizyta przebiegła w niezwykle przyjaznej i ciepłej atmosferze.

Wrzesień – XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.

2 września 2014 roku członkowie Klubu Generałów WP odwiedzili XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W wizycie tej uczestniczyło 25 członków klubu.
W XXII edycji MSPO wzięło udział niemal 500 wystawców z 27 krajów całego świata, którzy byli zgromadzeni na powierzchni 25 000 metrów kwadratowych. Wśród nich było ponad 200 firm zagranicznych, w tym reprezentanci takich krajów jak Francja, Włochy, Hiszpania, Kanada, Turcja, Szwecja, Belgia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Czechy, Izrael i USA.

Podczas naszej wizyty mieliśmy niepowtarzalną okazję, by zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem oraz innowacyjnymi technologiami sektora obronnego. Obejrzeliśmy sprzęt i wyposażenie obejmujące wszystkie segmenty produkcji wojskowej, w tym sprzęt wojsk inżynieryjnych, artyleryjskie i rakietowe systemy przeciwlotnicze, systemy rozpoznania oraz sprzęt logistyki.

Niezwykle ciekawą była wystawa Sił Zbrojnych RP, organizowana przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych przy współudziale Wojsk Lądowych i Żandarmerii Wojskowej.

Podczas zwiedzania stoisk wystawowych odwiedziliśmy m.in. wystawy organizowane przez PIT-RADWAR S.A., HSW, MBDA, MESKO S.A. oraz Wojskowe Zakłady Uzbrojenia w Grudziądzu.

W tym ostatnim odbyła się szczególna uroczystość, mianowicie został nadany tytuł „Honorowego członka Klubu Generałów Wojska Polskiego” Prezesowi Zarządu, Dyrektorowi Generalnemu WZU pułkownikowi rezerwy Zdzisławowi Juchaczowi. Z tej okazji szef naszej klubowej delegacji gen. bryg. w st. sp. Andrzej Lewandowski wręczył prezesowi Juchaczowi uchwałę Rady Klubu oraz okolicznościowy upominek (emblemat klubu).

Na zakończenie naszej wizyty w Kielcach odbyło się spotkanie z prezesem Targów Kielce dr Andrzejem Mochoniem, który w swoim wystąpieniu podkreślił mi. rolę obecnych członków klubu w tworzeniu tej szczególnej dla wyposażenia sił zbrojnych imprezy, jaką jest Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Wszyscy nasi członkowie na początku lat 90. wspierali inicjatywę powstania MSPO, a później wielu z nich uczestniczyło w pracach Rady Programowej oraz innych komitetów i grup roboczych, walnie przyczyniając się do tego, czym są targi obecnie.

Generał Lewandowski z kolei podziękował prezesowi Targów- honorowemu członkowi Klubu Generałów, za podejmowanie  inicjatyw zmierzających  do utrzymania wysokiej rangi MSPO – największego przedsięwzięcia tego typu w Europie środkowowschodniej.

Lipiec – Seminarium n.t.”Wybrane aspekty wzmocnienia zdolności obronnych Polski  w aktualnej sytuacji polityczno – militarnej.”

      Prowadzona od wielu miesięcy przez Federację Rosyjską eskalacja zagrożeń na wschodzie Ukrainy, kładzie się cieniem na bezpieczeństwie Europy, w tym Polski i pokazuje, że pokój nie jest nam dany raz na zawsze.
Identyfikując się z działaniami Prezydenta RP – Zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz rządu RP podejmowanymi w zaistniałej sytuacji Klub Generałów WP zorganizował w dniu 3 lipca 2014 roku w Warszawie seminarium n. t.”..Wybrane aspekty wzmocnienia zdolności obronnych Polski w aktualnej sytuacji polityczno – militarnej.”
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, analitycy polityczni i wojskowi, a także inni zaproszeni goście oraz kilkudziesięciu członków naszego klubu.
Z przedstawionych referatów i wystąpień w dyskusji jednoznacznie wynika  konieczność stałego rozwoju i doskonalenia systemu obronnego naszego kraju, a zwłaszcza poprawy zdolności bojowych naszych sił zbrojnych, poprzez permanentne ich wyposażanie w najnowocześniejsze systemy walki.
W czasie dyskusji zgłoszono szereg uwag i propozycji szczegółowych.

 

 Uwaga:

Na podstawie wniosków z seminarium zostało opracowane „Stanowisko Klubu Generałów Wojska Polskiego w sprawie wzmocnienia zdolności obronnych Polski oraz modernizacji Sił Zbrojnych RP” (zamieszczone w dziale „Opinie, poglądy, publikacje” poz. 38.), które zostało skierowane w dniu 15 lipca 2014 r. do Prezydenta RP oraz innych osób odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo państwa.

 

Czerwiec – Wizyta w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych  Ustka.

Zgodnie z „Planem zasadniczych zamierzeń na rok 2014” grupa członków Klubu Generałów WP na czele z zastępcą prezesa gen. bryg. dr Andrzejem Lewandowskim wraz z przedstawicielami zaprzyjaźnionego koła nr 36 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego (na czele z prezesem płk dypl. Andrzejem Szerszyńskim) złożyła w dniach 23-26.06. 2014 roku wizytę w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych Ustka.
W przedsięwzięciu tym uczestniczył również członek oddziału terenowego Klubu Generałów WP w Bydgoszczy gen. bryg. Zenon Werner.

W dniach 24 i 25 czerwca mieliśmy okazję obserwować rakietowe strzelania  bojowe 8 i 4 pułku przeciwlotniczego, a także strzelania artyleryjsko-rakietowe 6 BDS oraz 1 BSP. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem kunsztu bojowego i uzyskanych wyników strzelań  do trudnych celów powietrznych (typu SRCP czy ICP).
Niezwykle interesujące było także zwiedzanie bazy szkoleniowej  Centrum Szkolenia MW. Koledzy generałowie z dużym uznaniem wyrażali się o przedstawionych formach i metodach szkolenia specjalistów MW, zwłaszcza nawigatorów i operatorów uzbrojenia okrętów, jak również o urządzeniach technicznych zabezpieczających proces tego szkolenia.

Podczas pobytu na poligonie tradycyjnie złożyliśmy wiązanki kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 66 pułku przeciwlotniczego, którzy zginęli w katastrofie kolejowej w Pile w dniu 19 maja 1988 roku. Zapaliliśmy także znicze pod tablicami ulic i placów upamiętniających generałów: Tadeusza Obronieckiego, Tadeusza Jauera, Stanisława Czepielika oraz pułkownika Władysława Owsianego.

Mieliśmy także okazje do przeprowadzenia wielu ciekawych rozmów z kadrą Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Sił Zbrojnych oraz z kadrą jednostek przebywających na poligonie. Dzieliliśmy się z nimi doświadczeniami z czasów naszej służby wojskowej, a także zapoznawaliśmy się z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjnymi i technicznymi.

Złożyliśmy też wizytę  burmistrzowi miasta Ustki, byłemu wieloletniego komendantowi usteckiego poligonu płk dr Janowi Olechowi. Wraz z nim mieliśmy okazję odwiedzić najstarszą część Ustki, która – dzięki aktywnym działaniom burmistrza – zmieniła się w ostatnich latach w piękną dzielnicę  domków rybackich ( cudnie zrewitalizowanych). Podziwialiśmy też wiele innych nowoczesnych obiektów, w tym kładkę (most zwodzony) u ujścia rzeki Słupia, łączącą obydwie części miasta.

Wizyta pozostawiła w nas niezapomniane wrażenia tym bardziej, że dopisała  pogoda,  stwarzając wspaniałe warunki do obserwacji strzelań oraz pełnej realizacji pozostałych zamierzeń.

     Maj – Zebranie Stowarzyszenia
EPAA (Euroean Partnership Air Force Association).

Od kilku lat działa Europejskie Stowarzyszenie Sił Powietrznych skupiające krajowe stowarzyszenia państw NATO. Ostatnie zebranie  EPAA odbyło się w Berlinie w dniach 21 – 22 maja 2014 r. Na zebranie został zaproszony prezes Klubu Generałów WP i Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego
gen. bryg. pil. Roman Harmoza, którego na zebraniu reprezentował gen. bryg. prof. Jerzy Lewitowicz.
Obowiązki prezydenta EPAA w kadencji 2013/2014 pełni gen. (r) Iosif Rus (Rumunia). Organizatorami zebrania byli mjr gen. WinfredGrἅger i płk Fritz Thompson.

Zebranie poświęcone było podsumowaniu rocznej działalność EPAA oraz zatwierdzeniu rozliczenia wydatków finansowych, które składają się ze składek członkowskich. Uczestnikom zebrania umożliwiono zwiedzenie wystawy lotniczej ILA.

Polska została zaproszona do EPAA, a przyjęcie może nastąpić na najbliższym zebraniu, które odbędzie się w październiku br. w Bukareszcie.

 

Gen. Jerzy Lewitowicz (w środku) z organiza- torami zebrania EPAA gen. WinfredGrἅger     (z lewej) i płk Fritz Thompson Wręczenie upominku Klubu Generałów WP  prezydentowi EPAA gen. Iosifowi Rus przez gen. Jerzego Lewitowicza
 Uzestcnicy zebrania na sali obrad Uczestnicy zebrania na wystawie lotniczej

 

 

Maj – Jelenia Góra, Praga.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów Wojska Polskiego na 2014 rok” w dniach 19-22.05.2014 roku grupa członków Klubu Generałów WP wraz z żonami odbyła podróż  rekreacyjno-krajoznawczą do Jeleniej Góry, w ramach której delegacja klubu w składzie: gen. bryg. pil. Roman Harmoza (prezes Klubu) oraz  gen. bryg. dr Janusz Jakubowski (członek Rady Klubu) złożyła w dniu 21 maja br. wizytę w Pradze na zaproszenie Klubu Generałów Republiki Czeskiej. Zasadniczym celem wizyty było podpisanie “Umowy o wzajemnej współpracy międzynarodowej pomiędzy Klubem Generałów Republiki Czeskiej, a Klubem Generałów Wojska Polskiego.”

W czasie przejazdu w dniu 19 maja br. zrobiliśmy postój we Wrocławiu, w ramach którego spotkaliśmy się z przedstawicielami tamtejszego oddziału Klubu Generałów WP: gen. dyw. Marianem Maindą (prezesem) oraz gen. bryg. Walerianem Sową. Podczas wspólnego obiadu podzieliliśmy się nowinami  oraz wymieniliśmy poglądy w zasadniczych kwestiach nurtujących środowisko Klubu. 
Po przyjeździe do Jeleniej Góry zakwaterowaliśmy się w hotelu i po krótkim  odpoczynku spotkaliśmy się na kolacji, w której wziął udział gen. bryg. w st. spocz. dr inż. Bronisław Peikert z żoną Aliną. Jest to były komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej (w latach 90.), który po przejściu w stan spoczynku (w 2003 r.) osiadł na stałe w Jeleniej Górze i z nią związał dalsze swoje życie. Oboje z żoną mocno zaangażowali się w życie miasta i regionu. Działając na rzecz różnych środowisk zyskali sobie ogromny szacunek i uznanie lokalnej społeczności.  
To właśnie gen. Peikert był inicjatorem i głównym organizatorem naszej podróży.
Jako gospodarz powitał nas serdecznie i zaproponował  szczegółowy program naszego pobytu. W czasie kolacji Państwo Peikertowie w sposób niezwykle interesujący zapoznali nas z regionem i jego osobliwościami, a na zakończenie życzyli miłego pobytu.

 20 maja zwiedzaliśmy Jelenią Górę i okolice. Naszym przewodnikiem był również były żołnierz WOSR  płk  rez. dr inż Jerzy Górski. Niezwykle profesjonalnie przedstawiał zwiedzane obiekty wzbogacając ich opisy licznymi ciekawostkami. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, który zaprezentował nam jego proboszcz, były kapelan ks. płk dr Andrzej Bokiej.  Następnie przeszliśmy uliczkami miasta zwiedzając po drodze Cerkiew p.w. św. Piotra i Pawła. Podziwiając uroki starych uliczek  zbliżyliśmy się do Placu Ratuszowego gdzie spotkała nas miła niespodzianka – podszedł do nas prezydent miasta mgr Marcin Zawiła, który serdecznie nas powitał i życzył wielu miłych wrażeń z pobytu w swoim mieście. Kontynuując zwiedzanie regionu obejrzeliśmy kilka pałaców, wśród nich m.in. pałace: Wojanów, Łomnica i Mysłakowice. Okazało się, o czym nie wiedzieliśmy, że w promieni 15 km od Jeleniej Góry znajduje się ok. 30 pałaców (mniejszych i większych). Niektóre z nich “ucierpiały” w wyniku niegospodarności użytkowników (w znacznej części PGR-y), lecz z powodzeniem zostały odrestaurowane przez nowych właścicieli i stanowią ogromną atrakcję regionu. Wiele z nich można oglądać w miniaturze (w skali 1: 25 ooo) w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach, który również zwiedziliśmy. Dużą atrakcją w trakcie zwiedzania był obiad w zajeździe “Siedlisko Pstrąga” położonym nad malowniczym stawem hodowlanym. 
Oczywiście jako danie główne został podany “pstrąg z pieca” – specjalność zakładu (pyszny).
Intensywny dzień zakończyło koleżeńskie spotkanie przy kolacji.  

21 maja wczesnym rankiem wyjechaliśmy całą grupą do Pragi. Niezawodny płk  Górski umilał przejazd opowiadaniem o mijanych miejscowościach oraz innych atrakcjach turystycznych. Szczególnie interesująco przedstawił Jakuszyce – ośrodek narciarstwa biegowego. Jak się okazało osobiście uczestniczy w organizowanych tam “Biegach Piastów” i to na najdłuższych dystansach (gratulujemy kondycji).

Po dotarciu do Pragi spotkaliśmy się z polskim attaché wojskowym płk Jackiem Stecem, który miał ogromny udział w przygotowaniu naszego spotkania z przedstawicielami Klubu Generałów Republiki Czeskiej. Zabrał on naszą delegację – generałów Harmozę i Jakubowskiego – do Domu Wojska (“DAB”), a pozostała część grupy udała się na zwiedzanie Pragi.

Spotkanie z przedstawicielami Klubu Generałów RC miało niezwykle uroczysty, ale i serdeczny charakter. Oprócz przedstawicieli klubu uczestniczyli w nim: Szef Kancelarii Wojskowej Prezydenta Republiki Czeskiej gen. Zdenek Jakubek oraz przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego Armii Czeskiej gen. Pawel Adam.
Przybyłych gości powitał prezes klubu gen. Josef Śiba, który podkreślił duże zadowolenie z faktu podpisania umowy. Następnie zabrał głos gen. Harmoza, który podziękował za serdeczne powitanie i również wyraził duże zainteresowanie nawiązaniem współpracy z Klubem Generałów RC. Po wystąpieniach nastąpił akt podpisania umowy (treść umowy zamieszczona jest w dziale „Współpraca”), po czym strony wymieniły się okolicznościowymi upominkami.
W dalszej kolejności gospodarze zaprosili naszą delegację na obiad, który miał charakter czysto roboczy. W czasie jego trwania omówiono zasadnicze kierunki możliwej współpracy, wśród nich najbliższe wspólne zamierzenia.
Po obiedzie gen. Jakubek zaprosił nas na pokaz musztry na dziedzincu Pałacu Prezydenckiego. W 40. minutowym pokazie uczestniczyły podległe mu pododdziały Straży Prezydenckiej: kompania honorowa ze sztandarem, orkiestra i pododdział motocyklistów. Zaprezentowały one niezwykle efektowny układ ewolucji  zyskując aplauz zebranej publiczności. Obserwowała go także cała polska grupa, która w międzyczasie dotarła na miejsce. Po pokazie gen. Jakubek zaprosił polską delegację do swej kancelarii (w Pałacu Prezydenckim), natomiast reszta naszej grupy kontynuowała zwiedzanie zabytków. W swej siedzibie szef kancelarii zapoznał nas ze swymi zadaniami i kompetencjami oraz strukturami do ich realizacji. Na zakończenie spotkania obie strony wymieniły się okolicznościowymi upominkami i serdecznie pożegnały w nadziei na dalsze ożywione kontakty.
Po wyczerpaniu programu zwiedzania całością grupy powróciliśmy do Jeleniej Góry.

22 maja był dniem powrotu do Warszawy. Przed wyjazdem pożegnał nas gen. Peikert dziękując za wizytę i zapraszając do kolejnych odwiedzin. Prezes klubu serdecznie podziękował gospodarzowi  za miłe przyjęcie i wręczył mu drobne pamiątki.

Zmęczeni niezwykle intensywnym programem, ale pełni wrażeń wracaliśmy do domu.
Ogromne słowa uznania należą się w tym miejscu organizatorowi wyjazdu z ramienia klubu, kol. gen. bryg. Stanisławowi Ferenzwi. Poświęcił wiele osobistego czasu, by dopiąć wszystkie sprawy organizacyjne, za co jesteśmy mu wszyscy niezmiernie wdzięczni.

 Kwiecień – Spotkanie wielkanocne.

11 kwietnia 2014 r. w siedzibie Związku Kombatantów RP i BWP, odbyło się tradycyjne spotkanie wielkanocne członków Klubu Generałów WP.
W spotkaniu uczestniczyło 35 członków klubu oraz zaproszeni goście w osobach:
– wiceprezes Stowarzyszenia  Generałów Policji nadispektor w st. spocz. Adam Rapacki,
– Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej Piotr Lis,
– zastępca Dowódcy Generalnego gen. dyw. Jerzy Michałowski,
– przedstawiciel biskupa polowego WP ks. ppłk Mirosław Biernacki.

Spotkanie rozpoczął prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przywitał przybyłych i złożył wszystkim członkom klubu, w tym nieobecnym, serdeczne życzenia  świąteczne. Następnie ks. ppłk  Biernacki przekazał życzenia od biskupa polowego WP, poświecił przygotowane potrawy i zaprosił do wspólnej modlitwy.
W dalszej kolejności głos zabierali pozostali goście, którzy w imieniu swoich przełożonych wyrazili podziękowanie członkom klubowi za aktywność i zaangażowanie w działalności pro obronnej oraz przekazali życzenia świąteczne.
Po tym wystąpił członek honorowy klubu dyrektor Zygmunt Dembiński, który również złożył życzenia oraz zaprosił wszystkich członków na 19 kwietnia br. do Starej Miłosnej do siedziby Szwadronu Jazdy Polskiej na tzw. „Dzień Francuski” – imprezę plenerową poświęconą pamięci Napoleona i hrabiny Walewskiej.
Następnie ponownie zabrał głos prezes, który uhonorował niedawnych jubilatów generałów: Józefa  Flisa, Jerzego  Modrzewskiego, Zbigniewa Zieleniewskiego i Jarosława Sielużycki okolicznościowymi medalami klubu, a następnie zaprosił wszystkich do skosztowania tradycyjnych potraw wielkanocnych. Dalsza część spotkania upłynęła na biesiadowaniu, w miłej koleżeńskiej atmosferze.
Na zakończenie sympatycznego, jak zwykle, spotkania zastępca prezesa gen. bryg.  Andrzej Lewandowski przypomniał zebranym przedsięwzięcia planowane w naszym stowarzyszeniu do końca 2014 roku oraz przedstawił wstępny planem zasadniczych zamierzeń na rok 2015.

 

Marzec – Wizyta w Komendzie Głównej  Żandarmerii Wojskowej.

25 marca 2014 r. członkowie Klubu Generałów WP gościli z wizytą w Komendzie Głównej  Żandarmerii Wojskowej.
Rozpoczęła się ona w sali odpraw,  gdzie przybyłych generałów powitał Komendant Główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław Rozmus. Po krótkim powitaniu gen. Rozmus przedstawił szeroką informację n.t. Żandarmerii Wojskowej, poczynając od historii i tradycji formacji,  poprzez jej zadania oraz strukturę organizacyjną, a na zakresie  działania skończywszy.
Formacja ta działa na podstawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  24 sierpnia 2001 roku Ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, w której szczegółowo  określono  właściwość, zadania oraz obowiązki i uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w Siłach Zbrojnych RP. Do zasadniczych zadań Żandarmerii Wojskowej – zgodnie z ustawą – należy:

 • zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej;
 • ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych;
 • ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra;
 • wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych przez osoby, w stosunku do których Żandarmeria Wojskowa jest właściwa, ujawnianie i ściganie ich sprawców oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw i wykroczeń;
 • dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym żołnierzy zawodowych i przedstawianie Ministrowi Obrony Narodowej wniosków w tym względzie;
 • zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez osoby, w stosunku do których jest właściwa  Żandarmeria Wojskowa oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych;
 • współdziałanie z polskimi i zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi;
 • zwalczanie klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i likwidowanie ich skutków  oraz czynne uczestniczenie w akcjach poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz mienia;
 • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

Do zasadniczych obszarów działania Żandarmerii  Wojskowej należą działania prewencyjne,  dochodzeniowo-śledcze oraz  operacyjno-  rozpoznawcze.
Realizowane są one zarówno w kraju, jak i za granicą – w ramach misji pokojowych i stabilizacyjnych.

Na zakończenie tej części wizyty, przedstawiciele klubu generałowie Marek Oleksiak oraz Alfons Kupis podziękowali komendantowi Rozmusowi za możliwość zapoznania się z działalnością Żandarmerii Wojskowej oraz wymienili się z nim okolicznościowymi upominkami.

W dalszej części wizyty uczestnicy spotkania przeszli na plac musztry, gdzie mieli sposobność  praktycznego zapoznania się z zasadniczym sprzętem i wyposażeniem formacji, a następnie gen. Rozmus oprowadził gości po obiektach szkoleniowych rozmieszczonych  na terenie kompleksu koszarowego komendy. Koledzy generałowie z dużym zainteresowaniem oglądali praktyczne szkolenie żołnierzy wyrażając wysokie uznanie pod adresem funkcjonalności poszczególnych obiektów, takich jak strzelnica kontenerowa, ośrodek sprawności fizycznej, hala sportowa czy basen. Z dużą ciekawością obserwowano również stosowane metody szkolenia oraz sprawność samych żołnierzy, w tym płci żeńskiej, a także praktyczne ćwiczenia psów  służbowych.

Na zakończenie wizyty gen.  Rozmus podziękował przybyłym za zainteresowanie działalnością  Żandarmerii Wojskowej, natomiast koledzy generałowie wyrazili wdzięczność za niezwykle interesującą prezentację.

Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej atmosferze, jako że okazało się, iż wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. byli przełożeni komendanta Rozmusa z różnych okresów jego służby, (wśród nich generałowie  broni Zbigniew Zalewski i Edward Pietrzyk), a także były Komendant Główny ŻW gen. bryg.  Alfons Kupis, którzy wspominali epizody z czasów wspólnej służby.

 

Styczeń – Spotkanie z szefem Sztabu Generalnego WP.

W dniu 16 stycznia 2014 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się pierwsze w roku bieżącym zebranie członków Klubu Generałów WP. Uczestniczyło w nim 42 członków klubu.
Zasadniczym punktem zebrania było spotkanie  z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem broni Mieczysławem Gocułem.
Zebranie prowadził prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
Na wstępie prowadzący – po otwarciu zebrania –  oddał głos swemu zastępcy gen. bryg. Andrzejowi Lewandowskiemu, który zapoznał zebranych ze szczegółami organizacyjnymi zasadniczych przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2014 roku.
Po przybyciu  szefa SG WP gen. Harmoza powitał gościa i zaprosił do zabrania głosu przedstawiając  oczekiwania  generałów odnośnie poruszanych przez niego zagadnień.
Następnie zabrał głos generał Gocuł, który zapoznał zebranych z praktycznymi problemami związanymi z  realizowanym aktualnie wdrożeniem w Siłach Zbrojnych RP nowego systemu dowodzenia. Szczególnie szeroko przedstawił różnice nowego systemu w stosunku do dotychczasowych rozwiązań oraz rolę Sztabu Generalnego WP (w tym szefa SG WP) w nowej rzeczywistości.
W dalszej kolejności gen. Gocuł przedstawił zasadnicze kierunki modernizacji Sił Zbrojnych do roku 2022. W swym wystąpieniu podkreślił, iż na modernizację wojska przewiduje się wydać w tym czasie około 140 mld złotych, co powinno przynieść  znaczący postęp w jego unowocześnieniu tak, by w końcu tego okresu siły zbrojne dysponowały najnowocześniejszym sprzętem w 75-80%.
Zasadnicza uwaga zwrócona będzie na doskonalenie systemów obrony powietrznej (w tym przeciwlotniczej i przeciwrakietowej) .
Poszczególne rodzaje wojsk będą wyposażane stosownie do potrzeb operacyjnych, przede wszystkim w najnowsze środki rozpoznawcze.
W dalszej kolejności odbyła się dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami, w której głos zabrali m.in. generałowie Zalewski, Olszewski, Puchała, Flis.
Na zakończenie gen. Harmoza podziękował gościowi za udział w niezwykle ciekawym spotkaniu i wręczył mu okolicznościowe upominki (ryngraf  oraz odznakę Klubu Generałów WP). Podkreślił także, że członkowie klubu, choć są w stanie spoczynku,  nadal czują potrzebę służenia  Ojczyźnie i są gotowi wspierać wszelkie działania zmierzające do doskonalenia systemu obronnego państwa swą wiedzą i doświadczeniem.

Po pożegnaniu szefa Sztabu Generalnego WP prezes kontynuował prowadzenie zebrania omawiając sprawy organizacyjne, a na zakończenie złożył życzenia i wręczył okolicznościowe medale z okazji 65. urodzin następującym jubilatom:
– gen. broni Ryszardowi  Olszewskiemu;
– gen. broni Józefowi Buczyńskiemu;
– gen. dyw. Jerzemu Słowińskiemu.

 

Rok 2013

 

Grudzień – Doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne
Klubu Generałów WP

17 grudnia 2013 r. w sali reprezentacyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne Klubu Generałów WP. W spotkaniu uczestniczyło 41 członków oraz zaproszeni goście:

–         Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski,
–         I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Anatol Wojtan,
–         Przedstawiciel biskupa polowego WP ks. płk January Wątroba,
–         Honorowy członek naszego klubu Zygmunt Dembiński.

Na początku spotkania prezes klubu gen. bryg pil. Roman Harmoza przypomniał zasadnicze przedsięwzięcia realizowane przez klub w mijającym roku podkreślając znaczenie najważniejszych z nich, do których należały spotkanie członków klubu z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim oraz podpisanie porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej.
Gen. Harmoza złożył też gratulacje nowo mianowanemu na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Majewskiemu oraz złożył życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim uczestnikom spotkania, a za ich pośrednictwem nieobecnym członkom naszego klubu.
Po nim zabrał głos generał Majewski, który powiedział mi., że prowadzona restrukturyzacja jest wyzwaniem dla wszystkich szczebli dowodzenia, a szczególnie dla nowo utworzonych dowództw i inspektoratów. Złożył on także obecnym serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.
Po nim wystąpił generał Wojtan, który przypomniał najważniejsze zadania realizowane w Siłach Zbrojnych w 2013 roku oraz potwierdził, że siły zbrojne są gotowe do realizacji zadań wynikających z konstytucji RP. On także dołączył się do składanych życzeń.
Następnie wspólnie odśpiewano kolędę „Wśród nocnej ciszy…”, a ks. Wątroba po krótkiej modlitwie, poświęcił opłatki, po czym wszyscy wzajemnie składali sobie życzenia, łamiąc się nimi.

Dalsza część spotkania przebiegała przy stole zastawionym tradycyjnymi wigilijnymi daniami, w serdecznej i miłej atmosferze, a na jego zakończenie zastępca prezesa gen. bryg. Andrzej Lewandowski przypomniał zebranym główne przedsięwzięcia organizacyjne I kwartału 2014 r.

 

 Grudzień – Spotkanie Wicemarszałka Sejmu RP z przedstawicielami
Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych.

10 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie Wicemarszałka Sejmu RP Pana Jerzego Wenderlicha z przedstawicielami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych: prezydentem Federacji kol. Zdzisławem Czarneckim i prezesem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego gen. dyw. w st. spocz. dr. Franciszkiem Puchałą. Marszałkowi towarzyszył zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pan Poseł Stanisław Wziątek.

W trakcie spotkania omówiono cele i zadania Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego zwłaszcza w sferach związanych z:

– poszanowaniem honoru i godności żołnierzy WP i funkcjonariuszy służb mundurowych;

– uczestnictwem w życiu społeczeństwa obywatelskiego;

– systemem opieki socjalno-zdrowotnej;

– waloryzacją świadczeń emerytalnych.

Uczestnicy spotkania uznali za celowe prowadzenie we właściwym czasie niezbędnych konsultacji społecznych związanych zwłaszcza z przygotowaniem ustaw dotyczących bezpieczeństwa i obronności kraju oraz żywotnych spraw emerytów i rencistów służb mundurowych. Ponadto wskazano na potrzebę monitorowania procesów wdrażania takich ustaw.

Rzecznik prasowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – Miłosz Biały

Listopad – Zebranie członków Klubu Generałów WP.

Zgodnie z Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 r. w dniu 21 listopada odbyło się kolejne spotkanie członków klubu. Uczestniczyło w nim 30 generałów, a zebranie pod nieobecność prezesa  prowadził jeden z jego zastępców gen. bryg. Andrzej Lewandowski.
Na wstępie prowadzący przedstawił przybyłego na zebranie gościa – prezesa Federacji  Służb Mundurowych inspektora Zdzisława Czarneckiego. Inspektor Czarnecki zapoznał uczestników spotkania z zadaniami Federacji oraz głównymi kierunkami działania tego stowarzyszenia. Generał Lewandowski ze swojej strony podziękował gościowi za przedstawioną informację i zadeklarował, że na pierwszym zebraniu w 2014 r. będzie szczegółowo rozpatrzony i ewentualnie przegłosowany projekt przystąpienia Klubu Generałów WP do Federacji Służb Mundurowych.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie uczestnikom  „Planu zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2014 r.”  oraz omówienie szczegółów niektórych przyszłorocznych zamierzeń.
W dalszej kolejności głos zabrał gen. bryg. Marian Sobolewski przedstawiając informację na temat  wyjazdu członków klubu do Rosji i na Białoruś w sierpniu br.. W sposób wyczerpujący, a zarazem niezwykle interesujący omówił on całe przedsięwzięcie, w ramach którego koledzy odwiedzili szereg miejsc szczególnych dla naszej współczesnej historii. Były wśród nich m.in. Riazań, Grigoriewskoje i Lenino. Niezwykle ważnym miejscem pobytu delegacji był Katyń, w którym oddano cześć oficerom polskim pomordowanym przez NKWD,  a także prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i pozostałym ofiarom prezydenckiego „tupolewa”. (Szczegółowy przebieg  tego przedsięwzięcia  zamieszczony poniżej).
Kolejnym punktem zebrania było uhonorowanie naszych jubilatów, generałów Czesława Laszczkowskiego (75 lat) i Bolesława Izydorczyka (70 lat). Należy podkreślić, że w przeddzień zebrania grupa naszych członków uczestniczyła w uroczystościach jubileuszowych 80-lecia innego naszego seniora gen. bryg. prof. Jerzego Lewitowicza, które miały miejsce w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

Wyjazd członków klubu do Rosji i na Białoruś. 

Październik – Wizyta członków Klubu Generałów WP
na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach.

 24 października 2013 roku delegacja Klubu Generałów Wojska Polskiego odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W składzie delegacji znaleźli się generałowie: Alfons Kupis, Andrzej Lewandowski, Marek Oleksiak, Marian Sobolewski, Stanisław Stańko i Janusz Jakubowski.

Odwiedziliśmy ponad 8o grobów, w tym m.in. groby generałów: Stanisława Skalskiego, Józefa Kowalskiego, Jana Frey-Bieleckiego, Mariana Bondziora, Henryka Antoszkiewicza, Mieczysława Dębickiego, Stanisława Wytyczaka, Janusza Gomulińskiego, Michała Strygi, Władysława Honkisza, Stefana Tarnawskiego, Tadeusza Obronieckiego, Zygmunta Huszczy, Mieczysława Grudnia, Bolesława Kieniewicza, Władysława Hermaszewskiego, Romana Paszkowskiego, Tadeusza Kuśmierskiego, Franciszka Cymbarewicza, Ryszarda Michalika, Jana Bobrowicza, Jana Drzewieckiego, Edwarda Szpitela, Czesława Czubryt-Borkowskiego, Bruno Olbrychta, Antoniego Jasińskiego,  Kazimierza Tomaszewskiego, Eugeniusza Molczyka, Mieczysława Bienia, Jana Celeka, Apoloniusza Golika, Czesława Dęgi, Jerzego Piłata, Jana Siuchnińskiego, Jana Czapli, Feliksa Stramika, Czesława Krzyszkowskiego, Włodzimierza Sawczuka, Mariana Pasternaka, Jana Trukana, Jana Sośnickiego, Stanisława Frynia, Jana Światowca, Henryka Szumskiego,Tadeusza Jauera, Romualda Królaka, Tadeusza Gilarskiego, Andrzeja Błasika, Franciszka Gągora, Wojciecha Lubieńskiego, Ignacego Szczęsnowicza, Sylwestra Kaliskiego, Włodzimierza Oliwy, Mieczysława Obiedzińskiego,  Floriana Siwickiego,  Jakuba Bohusza- Szyszko, Zygmunta Berlinga, Adama Szydłowskiego,  Kazimierza Makarewicza, Janusza Sieczkowskiego, Mieczysława Sikorskiego,  Michała Roli Żymierskiego, Tadeusza Hupałowskiego, Aleksandra Ligaja, Juliusza Rommla, Ignacego Szczęsnowicza.

Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicz i zatknięto proporzec z napisem „NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ”.
Przy każdym kwartale grobów sygnalista z Dowództwa Garnizonu Warszawa odegrał na trąbce melodię „Śpij kolego…”.

Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów i przyjaciół.

Oddzielnie oddaliśmy hołd bohaterskim żołnierzom 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w związku z przypadającą niedawno 70- tą rocznicą bitwy pod Lenino.

 

Październik – Obchody 70. rocznicy Bitwy pod Lenino.

W dniu 10 października 2013 r. pod Pomnikiem Kościuszkowców na warszawskiej Pradze, z okazji 70 rocznicy bitwy pod Lenino, odbyła się uroczystość składania wieńców i wiązanek kwiatów.  Uroczystość uświetniła wojskowa asysta honorowa 1 Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki dziedziczącej tradycje bojowe 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki oraz poczty sztandarowe Koła Nr 28 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. T. Kościuszki oraz okolicznych szkół średnich.

Pomnik Kościuszkowców upamiętnia  próby niesienia pomocy powstaniu warszawskiemu podejmowane przez żołnierzy 1. DP im. Tadeusza Kościuszki. Zlokalizowany jest u zbiegu ulic Wybrzeże Helskie i Okrzei przy wlocie do Portu Praskiego w dzielnicy Praga Północ w Warszawie. Autorem projektu pomnika jest żołnierz Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury” i 1 batalionu 2 PP Legionów  AK „Nurta” Andrzej Kasten ps. „Zulejka”. Rozwiązanie architektoniczne zaprojektował Bogusław Chyliński

Akt erekcyjny pod pomnik wmurowano 7 października 1983 w ramach obchodów 40. rocznicy utworzenia Wojska Polskiego. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 17 stycznia 1985  w 40. rocznicę wyzwolenia Warszawy. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli m. in.: przedstawiciele władz dzielnicy Warszawa-Praga Północ, dowództwo 1 WBPanc, uczestnicy bitwy pod Lenino, kombatanci, przedstawiciele stowarzyszenia Rodzina Kościuszkowska, przedstawiciele Zarządu Głównego ZŻWP z Prezesem Związku gen. dyw. Franciszkiem Puchałą, delegacja Koła Nr 28 ZŻWP im. Tadeusza Kościuszki (prezes koła – płk Zdzisław Kendziorek, honorowy prezes koła – płk Bogdan Ferenz oraz płk Kazimierz Michalski – kombatant, żołnierz 2 pal 2 DP – kawaler Krzyża Walecznych),  a także przedstawiciele innych stowarzyszeń i młodzieży.

Tekst i foto Henryk Budzyński

W obchodach 70. rocznicy bitwy pod Lenino Klub Generałów WP reprezentował gen. dyw. Franciszek Puchała.
Natomiast delegacja Klubu w składzie generałowie: Alfons Kupis, Andrzej Lewandowski, Marek Oleksiak, Marian Sobolewski, Stanisław Stańko i Janusz Jakubowski zapaliła znicze pod pomnikiem Kościuszkowców na Wojskowych Powązkach.

 

 

 

Wrzesień – Urodziny gen. dyw. Wacława Szklarskiego.

Członek naszego Klubu gen. dyw. w st. spocz. Wacław Szklarski w dniu 25. września br. obchodził osiemdziesiąte ósme urodziny, a dwa dni później imieniny.
Z tej okazji chorego (niewidomego) Jubilata odwiedzili najbliżsi koledzy: gen. dyw. Mieczysław Dachowski i gen. bryg. Stanisław Świtalski. Złożyli oni szacownemu jubilatowi w imieniu Rady i członków Klubu Generałów WP najserdeczniejsze życzenia, oraz wręczyli medal pamiątkowy.
Spotkanie przebiegło w miłej, przyjacielskiej i rodzinnej atmosferze.

Inicjatywa generałów Dachowskiego i Świtalskiego jest godna najwyższego uznania i naśladowania, wszyscy bowiem kiedyś możemy znaleźć się w podobnej sytuacji, co gen. Szklarski i wówczas z pewnością będzie nam miło, że nasi koledzy o nas nie zapomnieli.

Wrzesień – Walne Zgromadzenie Członków Klubu Generałów WP.

Zgodnie z uchwałą Rady Klubu z 5 sierpnia 2013 roku w dniu 26 września 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków. Uczestniczyło w nim 42 członków klubu, co umożliwiło przeprowadzenie tego przedsięwzięcia w pierwszym terminie. Było ono poświęcone ocenie działalności w minionej kadencji oraz wyborowi władz klubu na nową kadencję.
Na wstępie prezes klubu gen. bryg. pil Roman Harmoza powitał wszystkich zebranych i zaproponował skład prezydium zebrania – generałów Zdzisława Graczyka i Romana Misztala oraz siebie. Na protokolanta zaś zaproponował gen. dyw. Zbigniewa Bielewicza. Prezydium spośród siebie wybrało przewodniczącego zebrania, którym został gen. dyw. Zdzisław Graczyk.
On z kolei zaproponował porządek obrad. Zarówno skład prezydium, jak i porządek obrad zostały przyjęte jednogłośnie.

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu pierwszego, jakim był  wybór komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków. Weszli do niej generałowie: Janusz Jakubowski (przewodniczący), Jerzy Lewitowicz, Władysław Skrzypek, Witold Cieślewski, Czesław Laszczkowski,  Stanisław Świtalski.
Następnie zebrani wysłuchali sprawozdania ustępującej Rady z działalności podczas VI kadencji, które wygłosił prezes.
W swoim wystąpieniu przedstawił główne zadania realizowane w latach 2010-2013. Do  najważniejszych z nich zaliczył działania podejmowane w interesie naszego środowiska, a także obchodzony uroczyście w maju 2011 roku jubileusz XV – lecia klubu.
Wśród  ważnych przedsięwzięć, realizowanych w tym okresie wymienił również zwiedzanie zakładów polskiego przemysłu obronnego oraz  MSPO w Kielcach, wizyty na uczelniach i w instytutach badawczych, wizyty w jednostkach i na poligonach, podróże historyczno-wojskowe, a także spotkania z politykami i przedstawicielami najwyższych instytucji wojskowych. Wśród tych przedsięwzięć szczególne znaczenie miało spotkanie ze Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, które odbyło się 19 września br.. Brało w nim udział 55 naszych członków w tym 5 z koła w Bydgoszczy (na czele z gen. dyw. Zbigniewem Blechmanem). Niezwykle ważne były spotkania z ministrem Obrony Narodowej, z których ostatnie w dniu 18 września 2013 roku zakończyło się podpisaniem porozumienia między szefem resortu Obrony Narodowej a Klubem Generałów WP.
W dalszej części swego wystąpienia prezes Harmoza wymienił generałów, którzy odeszli w tej kadencji „na wieczną wartę”. Byli wśród nich generałowie: Romuald Królak, Kazimierz Nalaskowski, Stanisław Czepielik, Henryk Szumski, Władysław Polański, Marian Pasternak, Jan Trukan, Apoloniusz Golik, Florian Siwicki, Jan Światowiec, Longin Łozowicki, Stanisław Kruczek i Stanisław Targosz. Ich pamięć zgromadzeni uczcili minutą ciszy.
W ostatniej części swego wystąpienia generał Harmoza przedstawił główne zadania w następnej VII kadencji,  wśród których wymienił:
– wzmożenie opieki w tym specjalistycznej nad chorymi członkami klubu i ich rodzinami;
– podjęcie działań na rzecz zwiększenia szeregów członków klubu i podniesienia ich aktywności w planowaniu i realizacji przedsięwzięć oraz  w zakresie publikacji prasowej i internetowej.
Na zakończenie prezes podziękował członkom rady, komisji rewizyjnej i wszystkim członkom klubu za ich aktywność i zaangażowanie w działalności w okresie mijającej kadencji. Następnie sprawozdanie ustępującej komisji rewizyjnej wygłosił jej przewodniczący gen. bryg. Roman Pusiak, który pozytywnie ocenił pracę Rady Klubu, podkreślając duże zaangażowanie wszystkich jej członków na czele z generałem Harmozą. Podkreślił znaczenie podejmowanych przez radę inicjatyw zmierzających do rozszerzenia działalności klubu, czego dobitnym wyrazem  było podpisanie porozumienia z ministrem Obrony Narodowej oraz nawiązanie kontaktów zagranicznych z organizacjami zrzeszającymi generałów na Słowacji i w Rumunii.  Na uznanie – zdaniem komisji – zasługuje także stała dbałość o dobrą atmosferę wśród członków  klubu oraz konsekwentną realizację rocznych planów zamierzeń. Na zakończenie gen. Pusiak postawił wniosek o udzielenie przez  Walne Zgromadzenie  absolutorium ustępującej radzie.
Następnie zabrał głos gen. bryg. Leszek Ulandowski, który w imieniu ustępującej rady przedstawił propozycję kierunków działań na nową kadencję.
W dalszej części odbyła się dyskusja, w której zabierali głos m.in. generałowie Franciszek Puchała, Stanisław Świtalski, Bolesław Izydorczyk, Roman Misztal i Marian Daniluk. Wszyscy z dużym uznaniem wypowiadali się na temat działalności ustępującej rady. Popierali także przedstawione kierunki działań, proponując ich rozwinięcie lub uzupełnienie.
Następnie przewodniczący zebrania zaproponował głosowanie nad 6. uchwałami:
– o przyjęciu sprawozdania Rady Klubu;
– o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
– o udzieleniu absolutorium ustępującej Radzie;
– o kierunkach działalności Rady w latach 2013-2016;
– o przyjęciu Regulaminu Pracy Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej;
– o podjęciu działań dotyczących zmian w statucie, umożliwiających nadanie klubowi statusu organizacji pożytku publicznego.
Wszystkie te uchwały przyjęto jednogłośnie bez głosów sprzeciwu i wstrzymujących się.
Kolejnym punktem zebrania były wybory. W ich wyniku wybrano nową 8 – osobową   Radę Klubu i nową 4 – osobową Komisję Rewizyjną. Oba te cała udały się na pierwsze posiedzenie poświęcone wyborowi przewodniczących i pozostałych funkcji.
Po pierwszym posiedzeniu  ukonstytuowały się nowe władze klubu w składzie:

Rada Klubu:

–     prezes – gen. bryg. pil. Roman Harmoza
–     zastępca prezesa – gen. dyw.  Jerzy Słowiński
–     zastępca prezesa – gen. bryg.  Andrzej Lewandowski
–     sekretarz – gen. bryg. Leszek Ulandowski
–     skarbnik – gen. bryg. Henryk Mika
–     członkowie gen. bryg. Janusz Jakubowski, gen. bryg. Marek Oleksiak i gen. bryg. Henryk Porajski

Komisja Rewizyjna:
–     przewodniczący – gen. bryg.  Roman Pusiak
–     zastępca przewodniczącego – gen. dyw. Jarosław Bielecki
–     członkowie: gen. bryg. Alfons Kupis i gen. bryg. Stanisław Stańko

Po ogłoszeniu wyników nowy prezes klubu generał Harmoza podziękował w imieniu wybranych kolegów za okazane zaufanie i zapewnił, że nowa rada uczyni wszystko, aby postawione w kierunkach działań zadania w pełni zrealizować.

Na zakończenie Walnego Zgromadzenia odbyła się miła uroczystość wręczenia okolicznościowych medali jubilatom: gen. dyw. Marianowi Robełkowi (z okazji 70-tej rocznicy urodzin) i gen. bryg.  Henrykowi Porajskiemu (z okazji 65-tej rocznicy urodzin).

Tym miłym akcentem zakończyło się Walne Zgromadzenie Członków i rozpoczęła się VII kadencja oraz 18 rok naszej działalności.

Wrzesień – Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.

19 września 2013 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski spotkał się z członkami Klubu Generałów Wojska Polskiego. Spotkanie zostało zorganizowane w Belwederze, a głównym pomysłodawcą i organizatorem tego spotkania był członek naszego klubu gen. dyw. Jerzy Słowiński.

Prezydentowi towarzyszyli: sekretarz stanu, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej i dyrektor departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta nad Siłami Zbrojnymi generał Lech Konopka.

W spotkaniu uczestniczyło 54 generałów w tym 5 z Bydgoszczy na czele z gen. dyw. Zbigniewem Blechmanem.

Po powitaniu członków klubu Prezydent wyraził zadowolenie z możliwości spotkania i stwierdził, że istnieje potrzeba budowy dużej gamy instytucji oddziaływujących na społeczeństwo w zakresie szeroko pojętej obronności państwa. Jednym z takich stowarzyszeń jest Klub Generałów Wojska Polskiego, skupiający generałów, których suma doświadczeń życiowych i zawodowych jest godna najwyższego uznania. Prezydent dodał, że większość obecnych na spotkaniu generałów jest mu znana z jego ponad 23-letniej działalności w służbie państwowej w wolnej Polsce. W dalszej kolejności odniósł się do realizowanych obecnie, najważniejszych przemian w siłach zbrojnych. Między innymi wyraził nadzieję, że prowadzone aktualnie zmiany w strukturach dowodzenia oraz planowana reforma szkolnictwa wojskowego będą stanowiły zaczyń do zwiększenia potencjału obronnego i bezpieczeństwa państwa.

Następnie zabrał głos prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który w imieniu członków  stowarzyszenia podziękował Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych za zaproszenie oraz za jego codzienny wysiłek na rzecz polityki proobronnej, modernizacji Sił Zbrojnych RP i doskonalenie strategii obronności państwa. Podkreślił, że klub jest organizacją poza rządową, apartyjną, ale dobro państwa i rozwoju sił zbrojnych jest i pozostanie dla nas zadaniem priorytetowym. Krótko przedstawił zasadnicze kierunki działalności klubu w zakresie umacniania obronności państwa oraz konsolidacji środowiska generałów.
Na zakończenie swojego wystąpienia prezes klubu wręczył Prezydentowi  okolicznościowy upominek, prezydent zaś wyróżnił generała Harmozę okolicznościowym ryngrafem.

Kolejnym punktem spotkania było złożenie życzeń i wręczenie przez prezydenta okolicznościowego upominku jednemu z członków naszego klubu gen. bryg. Piotrowi Przyłuckiemu z okazji 90-tej rocznicy jego urodzin. Generał Przyłucki podziękował za to wspaniałe wyróżnienie i krótko przypomniał swoją drogę życiową.
Gen. bryg. Piotr Przyłucki urodził się 26 lipca 1923 roku w Kamiennej Górze w gminie Aleksandria na Wołyniu. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Do 1939 skończył 3 klasy gimnazjum w Równem. Od 1943 członek AK w Równem. W lutym 1944 wstąpił do WP,w grudniu ukończył w stopniu podporucznika szkołę oficerską w Riazaniu.  Po powrocie do kraju dowodził plutonem w Oficerskiej Szkole Broni Pancernej w Chełmie, a od 1946 był dowódcą kompanii podchorążych. W 1947 skończył w stopniu kapitana kurs dla oficerów broni pancernej w Modlinie, gdzie ukończył także gimnazjum i liceum dla dorosłych.Następnie był zastępcą szefa sztabu, a od 1948 szefem sztabu 9 pułku czołgów w Szczecinie. W latach 1948-1951 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie. Od 1952 szef sztabu 19 Dywizji Zmechanizowanej w Torzymiu (w stopniu majora). Od 1955 zastępca szefa, a od 1956 szef oddziału operacyjnego w Dowództwie Wojsk Pancernych w Warszawie, następnie szef sztabu Szefostwa Wojsk Pancernych. W latach 1960-1962 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie, następnie do 1968 był dowódcą 16 Kaszubskiej Dywizji Pancernej w Elblągu. Jesienią 1966 awansowany do stopnia generała brygady – nominację wręczył mu w Belwederze przewodniczący Rady Państwa PRL Edward Ochab. Zainicjował i kierował budową pomnika ofiar Stutthofu w Sztutowie w latach 1967-1968. W latach 1968-1976 zastępca dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego ds. liniowych w Bydgoszczy. W 1975 dowódca 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku. 1976-1987 dyrektor Departamentu Wojskowego Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. W 1988 pożegnany przez ministra Obrony Narodowej i przeniesiony w stan spoczynku. Działacz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Klubu Generałów WP, Klubu Absolwentów Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej.

Po uhonorowaniu generała Przyłuckiego Prezydent Komorowski zaprosił uczestników spotkania do zwiedzenia pałacu i przez blisko 30 minut oprowadzał generałów po najciekawszych komnatach, okazując się  doskonałym przewodnikiem  oraz znawcą historii byłych mieszkańców Belwederu. Szczególnie interesująco przedstawił wybrane wątki z życia oraz ciekawostki dotyczących marszałka Józefa Piłsudskiego,  związane z tym miejscem.

Na tym spotkanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z członkami Klubu Generałów WP zakończyło się.

 

Wrzesień – Podpisanie porozumienia z Ministrem Obrony Narodowej.

18 września 2013 roku w siedzibie Ministra Obrony Narodowej w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej a Klubem Generałów Wojska Polskiego.
Ministrowi ON towarzyszyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. uzbrojenia generał Waldemar Skrzypczak, dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności płk Jerzy Gutowski oraz dyrektor Gabinetu Ministra ON płk Piotr Nidecki. Klub Generałów WP reprezentowali generałowie: Roman Harmoza (prezes), Henryk Mika (zastępca prezesa), Andrzej Lewandowski (zastępca prezesa), Marian Robełek i Zbigniew Zalewski.

Uroczystego podpisania Porozumienia dokonali minister ON Tomasz Siemoniak oraz prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. w st. sp. pil Roman Harmoza.

Po akcie podpisania minister stwierdził, że podpisane porozumienie określa ramy  wzajemnej współpracy oraz precyzuje rolę klubu w odniesieniu do jego działalności związanej z historią, tradycjami i kształtowaniem patriotyzmu. Podkreślił, iż porozumienie stanowi  mocny sygnał dla całego wojska, że istnieje taka instytucja jak Klub Generałów WP, która zrzesza ludzi doświadczonych i kompetentnych, chętnych do aktywnych działań na rzecz umacniania zdolności bojowe sił zbrojnych i ich permanentnego rozwoju.

Z kolei prezes klubu stwierdził, że podpisanie tego porozumienia jest dla nas dużą motywacją do pracy, do podejmowania kolejnych wyzwań wynikających ze statutu naszego stowarzyszenia i uczyni naszą pracę bardziej skuteczną (treść Porozumienia przedstawiamy poniżej).

Po tej uroczystości delegacja klubu została zaproszona przez ministra ON na spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję przedstawić swoje przemyślenia odnośnie  problemów nurtujących nasze środowisko. Wypowiadający się członkowie klubu zwrócili przede wszystkim uwagę na problemy funkcjonowania wojskowej służby zdrowia, planowaną reformę szkolnictwa wojskowego, problemy wynikające z wdrażania nowego systemu dowodzenia (w tym szczególnie w zakresie podporządkowania Inspektoratu Wsparcia pod Dowództwo Generalne), oraz odpowiedzialności ministra ON za dowodzenie siłami zbrojnymi. Poruszano także kwestie efektywności zarządzania siłami zbrojnymi, a także konieczności ściślejszych kontaktów, w tym regularnego przedstawiania członkom klubu aktualnych problemów realizowanymi w resorcie Obrony Narodowej (np. budowa „Tarczy Polski”).
Obie strony podkreślały pozytywne aspekty podpisania Porozumienia. Dla naszego stowarzyszenia ma ono szczególne znaczenie, jako że od 31 marca 2007 roku nie funkcjonowało żadne porozumienie z MON, a wcześniejsze –  podpisane w 2005 roku – przetrwało zaledwie 15 miesięcy. Jak podkreślali nasi przedstawiciele, podpisane porozumienie będzie miało ogromny wpływ na  zintensyfikowanie działań klubu na rzecz wzmocnienia sił obronnych państwa.
W odpowiedzi minister ON podziękował uczestnikom spotkania za dotychczasowe zaangażowanie członków klubu w zakresie działalności proobronnej oraz dodał, że wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia osób, które wcześniej pełniły wysokie stanowiska w wojsku to właściwy kierunek, w jakim powinniśmy podążać, tak jak to robi wiele innych państwa.

Na zakończenie spotkania minister Siemoniak i prezes gen. Harmoza  wymienili się okolicznościowymi upominkami.

 

Wrzesień – Wizyta członków Klubu Generałów Wojska Polskiego
na XXI Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

W dniu 3 września 2013 roku kilkunastu członków Klubu Generałów Wojska Polskiego odwiedziło Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.
Dzień wcześniej na zaproszenie Dyrektora Generalnego „Bumar Amunicja” pana mgr inż. Waldemara Skowrona odwiedziliśmy wiodący zakład tej dywizji, a mianowicie „Mesko” w Skarżysku-Kamiennej. W pierwszej kolejności przedstawiciele zakładu reprezentujący różne działy  produkcyjne, zapoznali nas z zadaniami oraz z historią zakładu, w tym z aktualnym asortymentem wytwarzanych rakiet i amunicji.
Głównym zadaniem „Mesko” jest dostarczanie dla Sił Zbrojnych RP oraz innych podmiotów realizujących zadania w systemie bezpieczeństwa państwa coraz to nowocześniejszej i wysokiej jakości amunicji oraz rakiet plot. i ppanc.. Jest to osiągane poprzez wprowadzanie najnowocześniejszych technologii oraz ścisłą kontrolę procesu produkcji.

„Mesko” swoją działalność produkcyjną rozpoczęły  w 1924 roku jako Państwowa Fabryka Amunicji, by w okresie międzywojennym stać się jedną z największych w Europie firm zbrojeniowych. Po wojnie, po odzyskaniu i wyremontowaniu większości wywiezionych przez okupanta maszyn i urządzeń przystąpiono do produkcji specjalnej – na rzecz Sił Zbrojnych RP, a także  do wytwarzania innych wyrobów na rynek cywilny.
W 2003 roku podpisano umowę z izraelską firmą RAFAEL dotyczącą produkcji PPK SPIKE. W 2005 roku „Mesko” weszło w skład Grupy Bumar, dziś Polskiego Holdingu Obronnego. Aktualnie pod nadzorem (organizacyjnym lub mertyorycznym) „Mesko” w dywizji Bumar Amunicja znajdują się zamiejscowe oddziały i oddzielne spółki, takie jak: Dezamet, Nitrochem, WSK PZL II, FPS Bolechowo, Belma, ZPS Pionki, Gamrat, ZM Kraśnik i inne.
Po zapoznaniu się z zakresem działalności „Mesko” zwiedzaliśmy zakładową salę tradycji, w której znajdują się cenne dokumentami i eksponaty, dotyczące historii i bieżącego życia zakładu. Po jej obejrzeniu wpisaliśmy się do księgi pamiątkowej, życząc zakładowi zarówno w roku  2014 (który jest rokiem jubileuszu 90-lecia istnienia zakładu), jak również w latach kolejnych wszelkiej pomyślności w wykonywaniu zadań na rzecz wzmocnienia sił obronnych państwa.
Następnie w oddalonym od siedziby dyrekcji zakładzie, zwiedzaliśmy linie produkcyjne amunicji mało kalibrowej – począwszy od produkcji łuski do jej scalania z pociskiem i procesem kontroli jakości. Odwiedziliśmy też wydział produkujący elementy do rakiet GROM i SPIKE, w którym wymagania dotyczące jakości poszczególnych elementów są na poziomie światowym.
Mieliśmy też okazję obserwacji skuteczności działania pocisków 30 mm. Na zakończenie zwiedzania zakładu, obejrzeliśmy wydział utylizacji amunicji oraz rakiet ( w tym wypadku KRUG).
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy obelisku znajdującym się na terenie zakładu, gdzie podczas II wojny światowej w bestialski sposób zamordowano ponad 35 tysięcy ludzi, głównie żydów. Dla uczczenia ich pamięci delegacja generałów zapaliła – w imieniu całego Klubu –  symboliczny znicz.

Po południu odbyło się spotkanie towarzyskie, już z udziałem prezesa firmy Waldemara Skowrona. Jako gość specjalny był obecny podsekretarz stanu w MON gen. broni rez. Waldemar  Skrzypczak. Podczas spotkania wystąpił prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który podziękował za zaproszenie Klubu do odwiedzenia zakładu oraz wyróżnił pana mgr inż. Waldemara Skowrona (zgodnie z decyzją Rady Klubu z 5.08. 2013 r.) dyplomem członka wspierającego Klubu Generałów WP.

3 września udaliśmy się do Kielc na XXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.
Na wstępie zwiedzaliśmy otwarte kilka dni wcześniej (28 sierpnia) Centrum Kongresowe. Jego pomieszczenia robią ogromne wrażenie. W Centrum Konferencyjnym znajduje się 19 wielofunkcyjnych sal konferencyjnych, w tym hala widowiskowa na 4500 osób, sala kongresowa dla 700 osób z profesjonalną sceną, mobilne trybuny i wiele innych obiektów. Szczególną atrakcję stanowi wieża widokowa, z której mieliśmy okazję podziwiać panoramę miasta i okolicy.
Następnie po dokonaniu podziału na dwie grupy członkowie klubu udali się do zwiedzania poszczególnych wystawców, odwiedzając między innymi stoiska wystawowe: MBDA, WZU, Bumar-Amunicji, Augusty Westland, BAE Systems, Bumar Elektronika i wielu innych.
Podczas Targów na jednym ze stoisk podpisywał swoje dwie nowo wydane książki nasz kolega gen. dyw. dr Franciszek Puchała. Są to niezwykle interesujące pozycje z historii Wojska Polskiego zatytułowane:

1.Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski, wyd. „Bellona”, Warszawa 2011.

2. Budowa potencjału bojowego Wojska Polskiego 1945 -1990. (podtytuł: Obszary szpiegowskich działań),
wyd. „Bellona”, Warszawa 2013.

Obie książki są bliżej przedstawione w dziale „Opinie, poglądy,publikacje”. Są one  do nabycia w księgarni historycznej „Bellony” w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej.

Targi kieleckie to impreza o charakterze globalnym. W tym roku na powierzchni blisko 25.000 metrów kwadratowych swoje produkty prezentowało prawie 400 firm z 23 krajów.
Corocznie tradycyjnie  imprezie towarzyszą wystawy narodowe. Podobnie było w tym roku gdzie taką wystawę zorganizowała Turcja, a okazja do niej była szczególna, bo 90-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Republiką Turecką, a Rzeczpospolitą Polską.

Po zakończeniu zwiedzania byliśmy podjęci lunchem przez Prezesa Zarządu Targów Kielce, a jednocześnie honorowego członka naszego klubu dr Andrzeja Mochonia. Podczas tego spotkania prezes naszego klubu wręczył dr Andrzejowi Mochoniowi złotą odznakę Klubu Generałów WP.

Spotkanie, jak i cały wyjazd przebiegły w sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze  i dostarczyły wielu miłych wrażeń.

Czerwiec – Nadanie imienia Placu gen. Stanisława Czepielika
na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych.

Z inicjatywy Szefostwa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych oraz koła nr 36 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 24 czerwca 2013 roku na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka, odbyły się uroczystości nadania nazwy jednemu z placów. Procedury przygotowawcze rozpoczęły się ponad rok temu i po akceptacji przez dowódcę Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniewa Głowienkę i wyrażeniu zgody przez dowódcę Sił Powietrznych gen. broni Lecha Majewskiego, komendant Centralnego Poligonu Sił Powietrznych płk dypl. Andrzej Witek wystąpił do Rady Gminy Postomino o nadanie jednemu z placów na terenie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w obrębie geodezyjnym Wicko Morskie nazwy Generała Stanisława Czepielika. Rada Gminy Postomino uchwałą nr XXXI/282/13  z  24 kwietnia 2013 roku nadała placowi, stanowiącemu część działki geodezyjnej w obrębie geodezyjnym Wicko Morskie nazwę Plac imienia generała Stanisława Czepielika.

Gen. bryg. dr Stanisław Czepielik (20.08.1943-17.11.2011) urodził się w Zagorzynie na ziemi sądeckiej. W latach 1957-1961 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego  w Starym Sączu, po czym dwa lata pracował w Zakładach Elektrod Węglowych w Raciborzu. Absolwent Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie z 1966  roku. Przez pierwsze dwa lata po ukończeniu szkoły dowodził  plutonem w 84 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Brzegu. W latach 1967-1973 zajmował stanowiska dowódcy plutonu, dowódcy baterii i szefa rozpoznania  w 66 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Bolesławcu. Po ukończeniu w 1976 roku studiów w Akademii Sztabu Generalnego WP objął funkcję szefa sztabu 66 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, a w roku 1978 został wyznaczony na stanowisko dowódcy tego pułku.
W 1980 roku przeniesiono go do garnizonu Skwierzyna, gdzie objął funkcję szefa sztabu, a w 1982 roku dowodzenie 61 Brygadą Artylerii WOPL. To właśnie na tych stanowiskach generał Czepielik okazał się nieprzeciętnym dowódcą i wychowawcą. Jego szczególną zaletą była umiejętność nawiązywania kontaktu z podwładnymi. Potrafił dotrzeć do ich umysłów i serc. Zawsze dla każdego znalazł dobre słowo. Osoby potrzebujące nie były mu obojętne.
W 1986 roku ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne. W latach 1987-1989 był zastępcą szefa, a następnie szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W 1991 roku objął funkcję komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta w Koszalinie. Pod jego kierownictwem uczelnia została wyróżniona przez ministra obrony narodowej za najwyższe wyniki szkoleniowe. To właśnie w tej uczelni znalazł czas na napisanie doktoratu (1994), oraz realizował ukochane hobby, jakim były spływy kajakowe m.in. z udziałem podchorążych WSO WOPL.
Od 1996 roku był szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sztabu Generalnego WP, a po restrukturyzacji jednostek centralnych – szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. W 1997 roku w uznaniu zasług mianowany na stopień generała brygady. Zawodową służbę wojskową zakończył 17 maja 1999 roku.

Autor wielu opracowań z zakresu obrony przeciwlotniczej oraz dowodzenia tymi wojskami. Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Będąc na emeryturze miał stałe poczucie służby Ojczyźnie. Chlubił się swoimi dokonaniami i cieszył się z osiągnięć następców. Interesował się zmianami, zachodzącymi w armii, zwłaszcza w WOPL i przeżywał razem z nami kolejne likwidacje jednostek wojskowych. Aktywnie działał w najwyższych władzach Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy, a do samego końca w Kole nr 11 ZŻWP w Nowym Sączu. Od 2000 roku był też prezesem zarządu przedsiębiorstwa „Astra”.
W ostatnich latach dużo czasu poświęcał też swojej rodzinie żonie Danucie i synowi Darkowi z żoną i ukochanym wnukom. Zajmując wiele stanowisk służbowych od dowódcy plutonu, poprzez dowódcę 61 BAWOPL do szefa Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych, wychował wiele pokoleń przeciwlotników, którzy do dziś zajmują eksponowane stanowiska w WOPL WL, SP i MW.

Gen. bryg. dr Stanisław Czepielik zmarł 17 listopada 2011 roku i został pochowany 22.11.2011 roku na cmentarzu w Woli Piskulina z udziałem rodziny, licznego grona wychowanków, podwładnych, towarzyszy broni oraz sztandarów pułków przeciwlotniczych i honorowej asysty wojskowej.

W przeddzień uroczystości na Centralny Poligon Sił Powietrznych przybyła rodzina generała Stanisława Czepielika, w tym żona Danuta, syn Dariusz z żoną Barbarą oraz synami Adamem i Tomaszem, a także bracia Władysław i Franciszek  ze swoją córką Joannną Czyżycką. Ponadto na poligon przybyły liczne delegacje kolegów, przyjaciół i podwładnych oraz absolwentów Oficerskiej Szkoły Przeciwlotniczej w Koszalinie z 1966 roku. Przede wszystkim pomysłodawcy i współorganizatorzy tych uroczystości członkowie Koła nr 36 ZŻWP na czele z prezesem płk. dypl. w st. sp. Andrzejem Szerszyńskim.
Dużą grupę stanowili byli żołnierze zawodowi – przeciwlotnicy z nieistniejącego już Śląskiego Okręgu Wojskowego z garnizonów Wrocław, Jelenia Góra, Bolesławiec, Czerwieńsk, Leszno i Gubin pod przewodnictwem prezesa koła nr 3 ZŻWP w Bolesławcu – ppłk. w st. sp. Jana Szuszkiewicza.
Przybyły również  delegacje z innych garnizonów przeciwlotniczych naszego kraju.

Uroczystości w dniu 24 czerwca rozpoczęło sympozium pt. „Życie i praca gen. bryg. dr Stanisława Czepielika, zorganizowane w Sali Zamkowej w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Oprócz wymienionej wcześniej rodziny i gości, wzięli w nim udział  m.in. szef szkolenia Wojsk Lądowych gen. bryg. Andrzej Danielewski i były pierwszy dowódca Wojsk Lądowych gen. broni w st. sp. Zbigniew Zalewski, były komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej WOPL gen. bryg. w st. sp. Witold Niedek, a także liczne grono generałów, oficerów i żołnierzy – przeciwlotników, przebywających na zgrupowaniu poligonowym. Ogółem w sympozjum wzięło udział blisko 100 osób.
Sympozjum otworzył szef Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych płk dypl. Jerzy Pałubiak, który przypomniał drogę życiową i dokonania  generała Stanisława Czepielika.
Następnie głos zabierali płk dypl. w st. sp. Andrzej Szerszyński – prezes koła nr 36 ZŻWP, płk dypl. Mirosław Szwed – dowódca 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku, płk dypl. w st. sp. Zdzisław Kostrzewa – były dowódca 66 pplot i zastępca szefa WOPL WL płk dypl. w st. sp. Kazimierz Podraza – były zastępca komendanta WSO WOPL w Koszalinie oraz gen. bryg. w st. sp. Andrzej Lewandowski – były dowódca 66 pplot i szef WOPL WL, a obecnie zastępca prezesa Klubu Generałów WP.

Wszyscy występujący wspominali lata  służby pełnionej wspólnie z generałem Stanisławem Czepielikiem oraz jego wybitne osiągnięcia i dokonania w czasie  długoletniej pracy i służby wojskowej w Wojskach Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. Mówili też o tym, jak wielkim wsparciem dla niego była rodzina, a szczególnie małżonka Danuta i syn Dariusz. Podkreślali również, że inicjatywa nadania placu jego imienia jest skierowana przede wszystkim do obecnie służących w WOPL oraz ich przyszłych pokoleń, a także  do rodziny i potomnych.

Następnie głos w imieniu rodziny zabrał syn Dariusz, który przedstawił drogę życiową swojego ojca widzianą oczyma syna i podziękował  inicjatorom pomysłu upamiętnienia jego ojca, który dla wszystkich członków rodziny stanowił zawsze powód do dumy, a taka forma jego upamiętnienia jest dla nich wielkim honorem i zaszczytem.

Sympozium zakończyło się miłym akcentem – złożeniem życzeń i wiązanki kwiatów solenizantce pani Danucie Czepielik, czego dokonał pułkownik Jerzy Pałubiak.

Dalsze uroczystości odbywały się na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka, na jednym z najważniejszych poligonowych stanowisk ogniowych SO-nr 8.
Uświetniła je kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej RP, orkiestra Wojskowa z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie oraz dziewięć poddodziałów z 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego, 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego i 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Jarosławiu.
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem meldunku szefowi szkolenia WL gen. bryg. Andrzejowi Danielewskiemu przez szefa WOPL WL płk dypl. Jerzego Pałubiaka, po którym nastąpiło szefa WOPL WL. Po nim głos zabierali:  gen. Zbigniew Zalewski, płk Andrzej Szerszyński, burmistrz Ustki i były komendant poligonu płk dypl. w st. sp. Jan Olech, zastępca wójta gminy Postomino Adam Drapała oraz syn generała  Czepielika – Dariusz. Wszyscy oni wspominali zmarłego i jego dokonania w służbie wojskowej oraz wskazywali młodym żołnierzom postać Generała jako wzór do naśladowania.
Następnie dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy „Plac im. gen. Stanisława Czepielika”, umieszczonej w centralnym punkcie SO-8. Równolegle odsłonięto podobne tablice przy wjeździe i wyjeździe ze stanowiska. Odsłonięcia tablicy dokonała małżonka generała w asyście syna Dariusza i zaproszonych gości. Po tym ksiądz komandor Zygmunt Kaźmierak z CS MW Ustka dokonał poświęcenia tablicy i odmówił okolicznościową modlitwę za duszę zmarłego.

Uroczystości na placu im. gen Stanisława Czepielika zakończyła pieśń Wojska Polskiego i defilada pododdziałów.

Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik upamiętniający 10 żołnierzy, którzy zginęli 19 maja 1988 roku w katastrofie kolejowe w Pile w drodze na poligon Ustka. Tam z udziałem asysty wojskowej, delegacje Koła nr 36 ZŻWP z Danutą Czepielik oraz delegacje WOPL i garnizonów byłego Śląskiego Okręgu Wojskowego złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.

Po wspólnym żołnierskim obiedzie rodzina generała Czepielika i zaproszeni goście udali się na lotnisko Wicko Morskie, gdzie odbył się pokaz sprawności działania pododdziałów przeciwlotniczych. Zaprezentowano m.in.  funkcjonowanie stanowiska dowodzenia 8 pplot i pracę bojową baterii technicznej „Osa”, a także  strzelania  artyleryjsko-rakietowe 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z wykorzystaniem zestawów ZU-23-2KG oraz przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych „Grom”.
Rodzina Czepielików podziwiała  bardzo dobre wynikami strzelań tym bardziej, że strzelali ich „krajanie” z Jarosławia.
Następnie wszyscy udali się do rejonu rozwinięcia Stanowiska Dowodzenia  15 Pułku Przeciwlotniczego w m. Górsko, gdzie dowódca pułku płk dypl. dr Bogusław Musiał przedstawił ogólne zasady funkcjonowania stanowiska dowodzenia i zapoznał z etapami przygotowania pułku do strzelań bojowych. Wizytę w m. Górski zakończył pokaz pracy bojowej baterii technicznej „Kub”

Dzień pełen wrażeń nie tylko dla rodziny, ale i dla nas byłych żołnierzy zakończyła wspólna kolacja.

Jesteśmy przekonani, że piękna ziemia sądecka  powinna być dumna i w pełni usatysfakcjonowana z dokonań swego  syna – generała Stanisława Czepielika, realizowanych dla dobra Wojska Polskiego i naszej Ojczyzny.

A My wszyscy  jesteśmy dumni, że jest takie miejsce w naszym kraju –  na usteckim poligonie, nad samym brzegiem Bałtyku, przypominające po wsze czasy obecnym i następnym pokoleniom  Generała, który zapisał się  złotym zgłoskami w historii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych naszych sił zbrojnych.

 

Czerwiec –  Wizyta w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych

20 czerwca 2013r. miała miejsce wizyta członków Klubu Generałów WP w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie. Była ona związana z jubileuszem 60-lecia ITWL.
Przybyłych generałów przywitał dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik. Spotkanie poprowadził były komendant Instytutu gen. bryg. prof.  dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz, który pracuje w ITWL 57 lat i –  jak rzadko kto – zna tę placówkę.
W blisko godzinnej informacji, bogato ilustrowanej slajdami profesor omówił główne zagadnienia działalności ITWL jako instytutu badawczego, którego potencjał naukowy ukierunkowany jest głownie na potrzeby modernizacji oraz doskonalenia parametrów eksploatacji, w tym wydłużenia resursów statków powietrznych wykorzystywanych w naszych  Siłach Powietrznych, Wojskach Lądowych i Marynarce Wojennej, a także w polskim lotnictwie cywilnym. Szczególne miejsce w działalności badawczej Instytutu zajmuje problematyka bezpieczeństwa lotów. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem zapoznali się głównymi kierunkami działalności ITWL, a wśród nich:
– badanie  (naziemne i w locie), w tym badania certyfikacyjne statków powietrznych, uzbrojenia lotniczego  i innych środków bojowych (sprzęt radiowy, nawigacyjny, gogle noktowizyjne, spadochrony itp.);
– kompleksowe badania silników lotniczych, w tym opracowywanie metod ich diagnozowania, wydłużenia resursów oraz ekspertyzy analizy zdarzeń zaistniałych w procesie eksploatacji;
– modernizacja systemów uzbrojenia statków powietrznych;
– symulacje i modelowanie pod kontem szkolenia pilotów i nawigatorów, a także analiz wypadków lotniczych;
– diagnostyka infrastruktury lotniskowej;
– sterowanie eksploatacją, w tym opracowywanie i utrzymywanie informatycznych systemów wspomagania zarządzania logistyką, techniczną eksploatacją statków powietrznych oraz bezpieczeństwem lotów;
– modernizacja i integracja systemów awionicznych statków powietrznych;
– opracowywanie elementów systemów dowodzenia i rozpoznania;
– opracowywanie bezzałogowych statków powietrznych;
– badanie paliw i cieczy roboczych;
–  szkolenie różnych specjalistów realizujących zadania w zakresie eksploatacji statków powietrznych.

Szeroko w swym wystąpieniu profesor omówił 60-letnią historię Instytutu podkreślając wdrażanie  wyników dorobku naukowo-badawczego do praktyki. Zaprezentował nowoczesne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne przygotowane do wdrożenia i już wdrożone w Siłach Zbrojnych. Należą do nich m. in. modernizacja polskiego śmigłowca  W-3 PL Głuszec – wykonana w ITWL we współpracy z WSK Świdnik, PCO, WZL 1 i innymi przedsiębiorstwami,  obejmująca zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanego systemu awionicznego (opartego o technikę cyfrową,  w tym komputer pokładowy z oprogramowaniem), nowy system łączności,  system uzbrojenia (karabin 12,7 mm , pociski rakietowe, rakiety ppanc., nowy system celowniczy), system obrony śmigłowca i system diagnostyczny. Śmigłowiec ten może być użyty w wersji bojowej, ratowniczej i transportowej; wykonywać zadania w dzień i w nocy.
Osiągnięty w ITWL poziom nowoczesnych rozwiązań pozwala na wykonanie modernizacji samolotów TS-11 Iskra, co umożliwiłoby dalszą ich eksploatację.
Wśród innych osiągnięć ITWL  można wymienić nowoczesne specjalizowane bezpilotowe statki powietrzne stosowane m.in. jako cele powietrzne do szkolenia wojsk, gogle noktowizyjne dla pilotów śmigłowcowych, specjalizowany trenażer lotniczy, ucyfrowiony poligon lotniczy i wiele innych. Instytut zainicjował wspólnie z  wyższymi uczelniami prace nad polskim samolotem lotniczego szkolenia zaawansowanego GROT-2.
 Po wystąpieniu prof. Lewitowicza zabrał głos generał Henryk Mika, który w imieniu Zarządu Klubu poruszył sprawy organizacyjne zwiazane z realizacją planu w III kwartale, po czym uczestnicy spotkania udali się na okolicznościową wystawę związaną z jubileuszem ITWL.
Zwiedzając ją mogli w szczegółach zapoznać się z bogatym dorobkiem Instytutu. Przedstawione rozwiązania zrobiły na nich duże wrażenie, czemu dali wyraz podczas spotkania (przy symbolicznej filiżance kawy) na zakończenie wizyty.

 

Maj – Konferencja nt. „Rola organizacji pozarządowych
w umacnianiu obronności państwa”.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć…” w dniach 21-23.05.2013r. miał miejsce wyjazd grupy generałów do ośrodka szkoleniowego „Kiekrz” k/Poznania, na konferencję nt. „Rola organizacji pozarządowych w umacnianiu obronności Państwa”.
Konferencji przewodniczył prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza, a uczestniczyli w niej generałowie broni Józef Flis, Zbigniew Nowak, Ryszard Olszewski,  gen. dyw. Leszek Chyła, Zbigniew Bielewicz,  gen. bryg. Leszek Ulandowski, Henryk Mika, Marek Oleksiak, Witold Cieślewski, Jerzy Lewitowicz, Janusz Jakubowski, Jerzy Paszkowski, Jan Baraniecki, Roman Pusiak. Ponadto w konferencji uczestniczyli przedstawiciele oddziałów terenowych klubu z Bydgoszczy gen. dyw. Zbigniew Blechman, gen. bryg. Benedykt Grobelny i Andrzej Wiśniewski, z Wrocławia gen. dyw. Marian Mainda  i gen. bryg. Kazimierz Jaklewicz oraz ze Szczecina gen. broni Zdzisław Goral. Wzięły w niej udział także delegacje  klubów generałów:
– Słowacji – pod przewodnictwem gen. Mariana Miklusa;
– Rumunii – pod przewodnictwem gen. Iosifa Rusa.

            Uczestnicy konferencji przybyli do ośrodka „Kiekrz” w godzinach popołudniowych 21 maja. Po zakwaterowaniu i krótkim wypoczynku w godzinach wieczornych odbyła się uroczysta kolacja. Rozpoczął ją prezes generał Harmoza, który przywitał przybyłych, w tym delegacje zagraniczne, podał cel spotkania oraz poprosił wszystkich o indywidualne przedstawienie się. Następnie zabrali głos przewodniczący delegacji zagranicznych dziękując za zaproszenie. Dalsza część spotkania przebiegała w miłej atmosferze – wśród opowiadań, wspomnień, dygresyjek i dowcipów służących zacieśnieniu bliższych więzi.

Właściwa konferencja miała miejsce w godzinach dopołudniowych 22 maja. Otworzył ją Prezes klubu, który przedstawił zakres merytoryczny konferencji oraz nakreslił zasadnicze kierunki dyskusji.  Omawiając genezę udzału społeczeństwa w systemie obronnym państwa podkreślił, że jego początek sięga okresu miedzywojennego. Udział ten nasilił się w czasie II wojny światowej i rozwijał się po jej zakończeniu – do końca lat 80-ch, przyjmując charakter coraz bardziej zorganizowany. Rosła liczba organizacji społecznych działajacych na rzecz obronności,  wzrastała ich aktywność oraz ilość członków. Niestety po 1990r. – w miarę rozprężenie na arenie międzynarodowej oraz postępowania procesów pokojowych – aktywność organizacji pozarządowych w zakresie szeroko rozumianej działalności na rzecz obronności państwa  zaczęła gwałtownie spadać. Zachodzi zatem potrzeba jej pobudzenia i właściwego ukierunkowania. I właśnie w tym zakresie Klub Generałów WP ma dużą rolę do spełnienia. Powinniśmy przede wszystkim działać na rzecz wypracowania uregulowań prawnych określających zadania organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa, a także intensywniej działać na rzecz krzewienia postaw patriotycznych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, właściwego postrzegania obronności, kreowania pozytywnego wizerunku sił zbrojnych oraz budowania dla nich społecznego zaplecza.

Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił gen. broni Józef Flis. Przedstawił w nim ogólne pojęcia dotyczące organizacji pozarządowych oraz aktualnie obowiązujące uregulowania prawne, leżące u podstaw ich działania (Konstytucja RP, wiodące ustawy). Omówił także charakterystyczne cechy poszczególnych grup z ponad 70 tyś. obecnie funkcjonujących w Polsce organizacji, ich zadania oraz zasady funkcjonowania. Na ich tle przedstawił Klub Generałów WP, jego aktualny zakres działania oraz możliwe kierunki jego modyfikacji.

Następnie rozwinęła się dyskusja, w której głos zabrali generałowie: Jerzy Lewitowicz, Zdzisław Goral, Kazimierz Jaklewicz, Henryk Mika, Andrzej Wiśniewski. W swych wystąpieniach przedstawiali możliwe sposoby realizacji poszczególnych zadań  oraz kierunki podniesienia efektywności działań klubu. Podkreślano szczególnie konieczność zintensyfikowania działań na rzecz wstępowania w szeregi naszego klubu generałów będących aktualnie w służbie, co przyczyniłoby się do zatarcia istniejącej obecnie „luki pokoleniowej” (między generałami „czynnymi” i będącymi w stanie spoczynku). Klub nie powinien być organizacją tylko generałów emerytowanych.

Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele delegacji zagranicznych, przybliżajac działalność swoich klubów. Szczególnie szeroko strukturę i zakres działania klubu słowackiego przedstawił gen. Marian Miklus. Podkreślił on, że w składzie klubu są zarówno generałowie „czynni”, jak i będący w stanie spoczynku. Prócz żołnierzy należą do niego także policjanci oraz celnicy. Wiceprezesami klubu są z urzędu: szef Sztabu Generalnego Armii Słowackiej oraz Komendant Główny Policji. Oprócz polskiego współpracują z klubami: czeskim, austriackim, ukraińskim i rosyjskim.
Gen. Mihail Orzeata przedstawił ogólnie sytuację społeczno-ekonomiczną Rumunii oraz zasadnicze problemy, z jakimi borykają się obywatele.

Dyskusję podsumował prezes gen. Harmoza podkreślając,  że klub aktualnie przygotowuje się do zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbędzie się we wrześniu br. i wnioski z konferencji będą wykorzystane do sformułowania programu działania dla nowego zarządu na całą kadencję.

Po konferencji, w godzinach wieczornych, miało miejsce spotkanie koleżeńskie „przy grilu”, na którym w mniejszych gronach kontynuowano dyskusję zapoczątkowaną na konferencji, a także wspominano czas służby i ciekawostki z nią związane. Wieczór minął w miłej, koleżeńskiej atmosferze – opowieściom nie było końca….

Trzeci dzień podróży był poświęcony wizycie w  31 Bazie Lotnictwa Taktycznego zlokalizowanej w Poznaniu-Krzesinach. Jest to jednostka przeznaczona do wykonywania zadań związanych z logistycznym zabezpieczeniem i ubezpieczeniem lotów samolotów F- 16 oraz innych statków powietrznych państw NATO. Zabezpiecza ona pod względem gospodarczym funkcjonowanie Dowództwa 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego oraz innych jednostek. Ponadto przechowuje, przygotowuje i dostarcza lotnicze środki bojowe oraz materiałowe do jednostek lotniczych wykonujących zadania na tutejszym lotnisku, a także utrzymuje w pełnej gotowości eksploatacyjnej infrastrukturę lotniskową. Prowadzi również remonty i obsługi okresowe sprzętu lotniczego oraz wyposażenia technicznego zabezpieczenia naziemnego. Jako jedna z jednostek 2 SLT wykonuje zadania w zakresie dostosowania polskich Sił Powietrznych do nowej rzeczywistości, zgodnej ze standardami NATO. Brała ona i nadal bierze udział w licznych przedsięwzięciach szkoleniowych oraz pokazach lotniczych w kraju i za granicą np.:ćwiczenia w Danii (2008r.), Belgii (2008r., 2009r.), Szwecji (2008r.) i Grecji (2008r.).
Na jej wyposażeniu są najnowocześniejsze obecnie w Posce 32 samoloty wielozadaniowe  F-16 C/D wersji Block52+.

Przybywających do bazy generałów powitał jej dowódca płk dypl. pil. Jacek Pszczółka, a wkrótce przyleciał swym F-16 osobiście dowódca 2 SLT gen. bryg. Włodzimierz Usarek. Na wstępie gospodarze przedstawili nam historię oraz przeznaczenie i zadania 31BlotT, po czym goście mieli możliwość zapoznania się z właściwościami bojowymi samolotu F-16 oraz obejrzenia go z bliska. Przedstawiono nam także zasadnicze elementy procesu szkolenia pilotów (z wykorzystaniem trenażerów) oraz obiekty szkoleniowe, jakimi dysponuje baza. W dalszej kolejności zaprezentowano  wyposażenie indywidualne pilota oraz przeznaczenie i możliwości poszczególnych jego elementów.
Wizyta zakończyła się wspólnym obiadem członków Klubu Generałów oraz delegacji zagranicznych z dowódcą skrzydła i dowództwem bazy, po czym wszyscy uczestnicy spotkania udali się do swych garnizonów.

Kwiecień – Zebranie członków Klubu Generałów WP w dniu 18.04.2013 r.

     Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 rok” w dniu 18 kwietnia 2013 roku odbyło się kolejne zebranie członków klubu.
W zebraniu uczestniczyło 27 członków oraz zaproszeni goście, którymi byli:
– były wicepremier rządu RP prof. Grzegorz Kołodko;
– prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko.

Po przywitaniu przez prezesa klubu gen. bryg. pil. Romana Harmozę gości i zebranych członków oraz zapoznaniu z przebiegiem zebrania głos zabrał prof. Grzegorz Kołodko, który wygłosił prelekcję nt. „Globalizacja, kryzys i co dalej”. W czasie swego wystąpienia szeroko naświetlił pojęcie globalizacji uwypuklając jej pozytywne aspekty, ale także pośrednie związki z aktualnym kryzysem światowym.
Przedstawił także zarysy możliwych scenariuszy rozwoju gospodarki światowej w bliższej i dalszej perspektywie.
Omawiając poszczególne zagadnienia, nawiązywał do swych publikacji, szczególnie do najnowszej ksiażki zatytułowanej „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości” (trzy najważniejsze pozycje profesora, w tym także tę najnowszą można było zakupić w przerwie zedrania).
Po wykładzie prof.  Kołodko odpowiadał na pytania zebranych związane z treścią wykładu. Zadali je m.in. generałowie Jarosław Bielecki, Witold Cieślewski i Andzrej Lewandowski.
Na zakończenie tej części spotkania prezes Klubu podziękował profesorowi za niezwykle interesujące spotkanie i wręczył okolicznościowe upominki.

W czasie przerwy prof. Kołodko wpisywał dedykacje wszystkim kolegom, którzy zakupili jego książki.

W drugiej części spotkania głos zabrał prof. dr. hab. Mariusz Jędrzejko, który przedstawił informację nt. nowej publikacji zatytułowanej „Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1989-2013”. Prace nad tą pozycją są mocno zaawansowane, gdyż jej wydanie planowane jest na 11 listopada br..
Ze względu na nieco inny – w stosunku do pierwszego wydania – charakter tej książki prof. Jędrzejko poprosił zebranych o przygotowanie odpowiednich danych pt. przebiegu ich służby, w tym także osobistych refleksji (w oparciu o wręczone ankiety zamieszczone poniżej) oraz fotografii i przesłaniu ich na jego adres. Prośba autora publikacji spotkała się z dużym zrozumieniem.

 

Następnie zabrał głos generał Roman Harmoza, który przedstawił szczegółowo przebieg spotkania z gen. Różańskim nt. zmian w SKiD, a także  spotkania z gen. Jaruzelskim odnośnie organizacji obchodów jego 90. urodzin. Stwierdził także, że  prezydent RP Bronisław Komorowskim wyraził życzenie spotkania z Klubem Generałów WP. Może ono mieć miejsce na przełomie lipca i sierpnia br. (szczegóły zostaną uzgodnione w terminie późniejszym).

Na zakończenie zebrania omówiono sprawy organizacyjne w tym m.in.:
– wyjazd na konferencję do Kiekrza (odpowiedzialny gen. bryg. Witold Cieślewski);
– spotkanie w ITWL planowane na 20 czerwca br. – zamiast wyjazdu na Białoruś (odpowiedzialny gen. bryg. Andrzej Lewandowski).

 

 Marzec – Spotkanie wielkanocne.

 

W dniu 26 marca 2013 roku odbyło się  wielkanocne spotkanie członków Klubu Generałów WP, w którym uczestniczyło 38 jego członków. Zostało ono zorganizowane w sali recepcyjnej Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, a menu przygotowała – jak zwykle – Restauracja „Mołdawska-Ujazdowska”.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście:

–         gen. dyw. Andrzej Malinowski – zastępca dowódcy  WL – szef sztabu;

–         gen. bryg. Wiesław Orkisz – zastępca szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 SG WP;

–         gen. bryg. Krzysztof Żabicki – zastępca szefa sztabu DSP;

–         ks. ppłk. Krzysztof Kacorzyk – sekretarz biskupa polowego WP.

Spotkanie otworzył prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który po powitaniu gości i wszystkich zebranych, przypomniał szczególną rolę Świat Wielkanocnych w tradycji polskiej i całego chrześcijaństwa.

Następnie ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk złożył zebranym życzenia w imieniu biskupa polowego WP Józefa Guzka i poświecił potrawy, wśród których szczególne miejsce zajmowały jajka, jako symbol rodzącego się życia.

Głos zabierali też pozostali goście, którzy w imieniu swoich rodzajów sił zbrojnych i instytucji składali życzenia wszystkim członkom Klubu Generałów WP, szczególnie tym, którzy ze względów zdrowotnych, nie mogą uczestniczyć w tego typu spotkaniach.

W dalszej części spotkania prezes Klubu wręczył okolicznościowy ryngraf obecnemu na spotkaniu dostojnemu jubilatowi gen. dyw. Wacławowi Jagasowi – z okazji 90-tej rocznicy.

Generał Jagas – dziękując za życzenia – przypomniał krótko swoją drogę życiową, w tym zesłanie na Sybir, tragiczne losy najbliższej rodziny, a także kluczowe epizody swego udziału w walkach w okresie II wojnie światowej. Podał także swoją receptę na długie życie – codzienny marsz (2 razy po pięć kilometrów) i częste pływanie.

W dalszej kolejności prezes Harmoza poinformował zebranych, że 7 marca Rada Klubu przyjęła w poczet członków gen. broni w st. sp. Józefa Użyckiego (życiorys został przedstawiany podczas promocji jego książki na spotkaniu Klubu w styczniu br.) oraz gen. bryg. w st. sp. Michała Jackiewicza.

Generał Michał Jackiewicz urodził się w 1951 roku w Barlinku i tam też ukończył Technikum Mechaniczne. Następnie w latach 1971-1975 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Po ukończeniu uczelni w latach 1975-1991 pełnił służbę w 61 Brygadzie Artylerii WOPL w Skwierzynie (na stanowiskach od dowódcy plutonu do zastępcy szefa sztabu brygady).

W tym czasie ukończył w 1987 roku Akademię Sztabu Generalnego WP. W latach 1991-1996 był dowódcą 128. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 4 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Czerwieńsku, a następnie wrócił ponownie do Skwierzyny już na dowódcę 61 Skwierzyńskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. W międzyczasie w 1998 roku ukończył Podyplomowe Studia Operacyjno-Strategiczne na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej.
Do stopnia generała brygady został awansowany15 sierpnia 2003 roku.

W latach 2003-2006 był szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej WLOP, a w latach 2006-2007 szefem Wojsk Radiotechnicznych Sił Powietrznych.

Przeniesiony do rezerwy został 31 stycznia 2009 roku.

Generał Jackiewicz – po wręczeniu przez prezesa odznaki Klubu Generałów WP i folderu „15 lat Klubu Generałów WP” – podziękował za przyjęcie do grona członków Klubu i zapewnił, że chociaż mieszka pod Zieloną Górą, będzie starał się aktywnie uczestniczyć w jego zamierzeniach.

Na zakończenie spotkania zastępca prezesa gen. bryg. Andzrej Lewandowski przypomniał o zamierzeniach Klubu w najbliższych miesiącach.

I tak 18 kwietnia jest zaplanowane spotkanie z byłym premierem Grzegorzem Kołodką (zatytułowane „Globalizacja, kryzys i co dalej”), połączone z prezentacją najnowszej jego książki zatytułowanej „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”.

W maju w dniach 21-23 planowana jest w Kiekrzu konferencja pt. „Rola organizacji pozarządowych w umacnianiu obronności państwa”. Szczegóły zostaną przekazane przez odpowiedzialnego za to przedsięwzięcie z ramienia Rady Klubu gen. bryg. Witolda Cieślewskiego na zebraniu członków w dniu18 kwietnia.

W czerwcu zaś – zamiast wyjazdu na Białoruś –  planowana jest wizyta w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych (termin zostanie podany na spotkaniu kwietniowym).

Dalsza część spotkania przebiegała – jak zwykle – w miłej, koleżeńskiej atmosferze.

 

   Luty – Zebranie członków Klubu Generałów WP w dniu 21.02.2013 r.

      Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 rok” w dniu 21 lutego 2013 roku odbyło się kolejne zebranie członków klubu.
W zebraniu uczestniczyło 41 członków oraz zaproszony gość, którym był gen. dyw. dr Bogusław Pacek komendant – rektor Akademii Obrony Narodowej, a jednocześnie radca Ministra Obrony Narodowej.

Po przywitaniu przez prezesa klubu gen. bryg. pil. Romana Harmozę gościa i zebranych członków oraz zapoznaniu z przebiegiem zebrania głos zabrał gen. dyw. Bogusław Pacek. Przedstawił on aktualny stan szkolnictwa w Siłach Zbrojnych RP oraz plany dotyczące jego reorganizacji. Następnie odpowiadał na pytania związane z tym zagadnieniem, a także sprawami dotyczącymi reformowania systemu dowodzenia. Pytania zadawali m.in. generałowie: Józef Flis, Roman Misztal, Franciszek Puchała i inni.
Na zakończenie tej części spotkania prezes podziękował generałowi Packowi za spotkanie i wręczył okolicznościowe upominki.

W drugiej części zebrania generał Roman Harmoza przedstawił szczegółowo przebieg spotkania z Ministrem Obrony Narodowej, a także wyjaśnił przyczyny dyskusji oraz  nieuprawnionych ocen i opinii dotyczących tego spotkania. Uzupełnił to wystąpienie gen. broni Zbigniew Zalewski, który przedstawił zebranym tezy swojego wystąpienia u ministra ON, dotyczące w szczególności reformowania struktur dowodzenia SZ RP.
W tej części poruszano również sprawy związane z zamierzeniami planowanymi w najbliższych miesiącach,  w tym włączenia się Klubu w obchody 90-lecia urodzin generała Wojciecha Jaruzelskiego. Na ten temat głos zabierali m.in. generałowie Stanisław Świtalski i Franciszek Puchała.

Zebranie zakończyło się uroczystym wręczeniem dostojnemu jubilatowi – gen. bryg. Henrykowi Andrackiemu okolicznościowego ryngrafu z okazji 80 – lecia urodzin.

„Sto lat drogi Jubilacie.”

 

     

 

UWAGA:
szczegóły dotyczące spotkania z Ministrem Obrony Narodowej oraz wyjaśnienia kontrowersji,
jakie wynikły po tym spotkaniu, zostały zamieszczone przez gen. bryg. Andrzeja Lewandowskiego
w zakładce „Opinie, poglądy, publikacje” (poz. 22).

Luty – Jubileusz 90-lecia generała brygady profesora Norberta Michty.

      26 lutego 2013 roku w siedzibie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyła się uroczystość jubileuszu 90-lecia urodzin gen. bryg. prof. Norberta Michty. W uroczystości uczestniczyło  ponad 40 gości,  w tym prezes Związku Kombatantów RP i BWP płk inż. Henryk Strzelecki, zastępca prezesa Klubu Generałów WP gen. bryg. Andrzej Lewandowski, członek naszego Klubu gen. broni Józef Baryła oraz rodzina i koledzy generała Norberta Michty.

Na początku uroczystości jubilat otrzymał z rąk prezesa Związku Kombatantów RP i BWP „Odznakę za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.

Następnie wystąpił generał Andrzej Lewandowski, który – życząc jubilatowi długich lat życia – powiedział m.i. że jego  życiorys  i osiągnięcia są tak bogate, iż mógłby nimi obdzielić wiele osób. Przypomniał też,  że gen.bryg. Norbert Michta od początku istnienia naszego klubu jest jego członkiem. Następnie wręczył jubilatowi okolicznościowy ryngraf i broszurę „15 lat Klubu Generałów Wojska Polskiego”.

W dalszej kolejności zabrał głos bohater wieczoru generał Michta, który w swoim wystąpieniu opisał koleje swojego losu, w tym  szczególnie działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej oraz służbę, a zwłaszcza różne jej perypetie w szeregach LWP.


Gen. bryg. prof. Norbert Michta urodził się 28 lutego 1923 roku w Janowicach na Kieleczczyźnie.
Jeszcze przed wojną był zastępcą komendanta Polskiej Organizacji Patriotycznej „Młody Orzeł”. A podczas wojny działał w Batalionach Chłopskich i Armii Ludowej. W 1947 roku mianowany do stopnia podporucznika,  w 1950 r. został powołany do służby wojskowej, najpierw na zastępcę komendanta Powszechnej Organizacji „Służba Polsce’’, a następnie zastępcę szefa Zarządu Politycznego Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Począwszy od 1953 roku pełnił służbę w uczelniach wojskowych m.in. w Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego.
W 1957 roku został usunięty z zawodowej służby wojskowej za popieranie w szeregach partii tzw. grupy natolińskiej.

W 1960 powrócił do wojska i po ukończeniu Kursu Doskonalenia Oficerów ASG WP, objął obowiązki zastępcy komendanta Wojskowej Akademii Technicznej ds. politycznych. Następnie pełnił obowiązki starszego doradcy wojskowego w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Laosie.
W październiku 1972 roku został mianowany do stopnia generała brygady, a w 1979 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim.
Był działaczem PPR i PZPR oraz członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZboWiD.
Służbę wojskową zakończył w 1985 roku.

Jest autorem ponad 600 artykułów i 17 książek.
Za swą działalność był wielokrotnie odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

„Sto lat drogi Jubilacie. Sto lat. plus VAT.”

 

Luty – Spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej.

W dniu 13 lutego 2013 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Klubu Generałów Wojska Polskiego z Ministrem Obrony Narodowej panem Tomaszem Siemoniakiem. Ministrowi towarzyszyli: podsekretarz stanu d/s uzbrojenia w Ministerstwie Obrony Narodowej generał broni Waldemar Skrzypczak oraz szef Gabinetu ministra ON płk Piotr Nidecki. W delegacji naszego klubu uczestniczyli gen. broni Józef Flis, Ryszard Olszewski, Zbigniew Zalewski oraz gen. dyw. Jerzy Słowiński oraz gen. bryg. Roman Harmoza i Andrzej Lewandowski.

Spotkanie rozpoczął prezes Klub gen. bryg. pil Roman Harmoza, który przedstawił zadania realizowane przez Klub Generałów WP w 2013 r. oraz podziękował za możliwość kolejnego, drugiego już spotkania z obecnym ministrem ON. Minister obrony pan Tomasz Siemoniak, pozytywnie ocenił dotychczasowe kontakty Ministerstwa Obrony Narodowej  i Klubu Generałów WP, szczególnie w zakresie działalności klubu na rzecz obronności kraju. Następnie zapoznał obecnych z aktualnie realizowanymi zadaniami w resorcie Obrony Narodowej oraz z najważniejszymi zamierzeniami planowanymi do realizacji w 2013 roku.

W dalszej częsci spotkania członkowie klubu w swoich krótkich wystapieniach przedstawili poglądy na temat wdrażanego projektu zmian systemu dowodzenia, technicznej modernizacji sił zbrojnych, problemów opieki nad emerytami wojskowej służby i inne nurtujące nasze środowisko problemy.
M.in. w swoim wystąpieniu gen. broni Zbigniew Zalewski krytycznie odniósł się do sposobu przygotowania reformy struktur dowodzenia i jednocześnie zgłosił wątpliwość co do skuteczności tej reformy oraz jej kosztów ludzkich i finansowych. W podobnym tonie wypowiadali się generałowie Józef Flis i Jerzy Słowiński, podając przykłady reakcji środowisk naukowych  i mediów nt. zmian wprowadzanych w Siłach Zbrojnych.
Generał Ryszard Olszewski podał – jako priorytetową dla Sił Powietrznych – pilną konieczność wyboru i zakupu samolotu szkolno-bojowego oraz trenażera do szkolenia obsług  samolotów CASA.
Generał Lewandowski zaś w swoim wystąpieniu przedstawił konieczność budowy w ramach programu „Tarcza Polski” przeciwlotniczego zestawu rakietowego krótkiego zasięgu – głównie w oparciu o polski przemysł obronny. Wskazał także na potrzebę dokonania zmian w programie dotyczącym dostaw rakiet bliskiego zasięgu.
Wystąpienia członków Klubu zakończył prezes Klubu poruszając sprawy bytowe środowiska wojskowego. W swym wystąpieniu m.in. podał kilka przykładów świadczących o braku odpowiedniej opieki lekarskiej dla kombatantów i weteranów oraz emerytów wojskowych, a także zapoznał ministra z projektem budowy „Domu Seniora”.  Wskazał również na potrzebą podpisania porozumienia „O dalszej współpracy między MON a Klubem Generałów WP ”

Spotkanie zakończyło się wymianą okolicznościowych upominków i wspólnym zdjęciem.

 

 

Styczeń – Inauguracyjne zebranie członków Klubu Generałów WP 
w dniu 24.01.2013 r.

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2013 rok” w dniu 24.01.2013 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku zebranie członków Klubu, w którym uczestniczyło 36 członków.

Zebranie rozpoczął zastępca prezesa klubu gen. bryg. Andrzej Lewandowski, który serdecznie przywitał wszystkich przybyłych, a szczególnie gen. broni w st. spocz. Józefa Użyckiego, który miał zaprezentować swoją nową książkę.

Gen. broni Józef Użycki służbę wojskową rozpoczął w 1950 roku w Oficerskiej Szkole Piechoty we Wrocławiu. Po jej ukończeniu pełnił służbę w 4 pp 2DP w Kielcach. W latach 1959-66 pełnił służbę w Dowództwie SOW, a następnie był szefem sztabu i dowódcą 10 pczś 10 DPanc. Po studiach w ASG SZ ZSRR dowodził 11 DPanc. W 1974 roku awansowany do stopnia generała brygady. Następnie pełnił obowiązki szefa sztabu, a przez 5 lat dowodził Pomorskim Okręgiem Wojskowym. W roku 1983 został wyznaczony na zastępcę szefa Sztabu Generalnego, a później na stanowisko szefa Sztabu Generalnego WP.
W 1988 roku wydał książkę pt. „Wojna konwencjonalna w Europie”.
Służbę wojskową zakończył w 1991 roku.

Generał Józef Użycki, prezentując swoje nowe dzieło pt. „Do trzech razy sztuka. Droga USA do hegemonii” wyjaśnił, powody jakie zainspirowały go do napisania tej książki, w tym przede wszystkim poglądy prezentowane w najnowszych pracach politologów, głównie amerykańskich, odnośnie wizji rozwoju świata w najbliższych dziesięcioleciach.

Do jego wypowiedzi ustosunkowali się m.in. generałowie Zbigniew Zalewski i Jerzy Lewitowicz.

Dalszą część zebrania prowadził prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przedstawił dwóch kolejnych gości, a mianowicie posła Stanisława Wziątka i prezesa Zarządu Targów Kielce, a jednocześnie honorowego członka klubu Pana Andrzeja Mochonia.

Poseł Stanisław Wziątek urodził się w 13.11.1959 roku w Połczynie-Zdroju. Z wykształcenia jest pedagogiem. Ukończył studia w Bydgoszczy i podyplomowe studia na Uniwersytetach Warszawskim i Wrocławskim. Był burmistrzem Połczyna-Zdroju przez dwie kadencje (1994-2001). Pełnił funkcję wiceprezesa i prezesa Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych i Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Drawskiego. W 2001 roku został Wojewodą Zachodniopomorskim, a od 2005 jest posłem do Sejmu RP z ramienia SLD. Obecnie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i zastępcy Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz rotacyjnie przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych.
Jego hobby to pielęgnowanie kultury i tradycji polskiego łowiectwa.

Pan Andrzej Mochoń ukończył geologię na Uniwersytecie Wrocławskim, a na Uniwersytecie Warszawskim obronił tytuł doktora. Od 2006 roku pełni funkcję prezesa Zarządu Targów Kielce. Jest jednym z twórców Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. W 2010 roku powołany został na prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Konsul honorowy RFN w Kielcach. W I edycji konkursu Wizjonerów w 2012 r. znalazł się wśród 5 wyróżnionych tą nagrodą. We wrześniu 2012 roku nadany mu został tytuł honorowego członka Klubu Generałów Wojska Polskiego. Jego hobby to fotografowanie.

Poseł Wziątek w swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022” oraz założeniach projektu ustawy o zmianach systemu dowodzenia i reformy służb specjalnych.
Występujący członkowie Klubu generałowie: Zbigniew Zalewski, Józef Flis, Jarosław Bielecki, Ryszard Olszewski, Aleksander Poniewierka, Franciszek Puchała, Marian Sobolewski, Roman Misztal, Stanisław Świtalski, Witold Cieslewski, Stanisław Filipiak, Andrzej Lewandowski odnieśli się do przedstawionych przez niego problemów . Szczególną uwagę zwrócili na to, iż planowana zmiana systemu dowodzenia nie ma merytorycznego uzasadnienia i może mieć negatywne skutki dla funkcjonowania sił zbrojnych.
Poseł Stanisław Wziątek podziękował za przedstawione opinie i obiecał ich wykorzystanie w swojej parlamentarnej działalności oraz zadeklarował gotowość do dalszych merytorycznych dyskusji na wybrane tematy związane z funkcjonowaniem sił zbrojnych.

Na zakończenie zebrania prezes Klubu wręczył okolicznościowy ryngraf gen. bryg. prof. Jerzemu Lewitowiczowi – w podziękowaniu za wydanie VI tomu dzieła pt. „Eksploatacyjne problemy w projektowaniu i modernizacji statków powietrznych” – oraz ryngrafy jubileuszowe z okazji 80 -ch urodzin generałom: Romanowi Misztalowi i Jerzemu Rakowskiemu, a także gen. dyw. Jarosławowi Bieleckiemu z okazji 70-tej  rocznicy urodzin.

Na tym prezes zakończył zebranie i zaprosił członków Klubu na kolejne spotkanie planowane na 21.02.2013 r..

 

Rok 2012

 

       Grudzień – Spotkanie świąteczno-noworoczne.

17 grudnia 2012 roku w sali reprezentacyjnej  Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odbyło się doroczne spotkanie świąteczno-noworoczne Klubu Generałów Wojska Polskiego.

W spotkaniu uczestniczyło 43 członków naszego klubu oraz:
–         biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek;
–         dowódca Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniew Głowienka;
–         dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski;
–         przedstawiciel Szefa SG WP gen. dyw. Romuald Ratajczak;
–         prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP nadinspektor w/s Leszek Lamparski;
–         prezes Związku Kombatantów RP i BWP płk w st. spocz. inż. Henryk Strzelecki;
–         dyrektor ds. administracyjnych i inwestycji „Bumar-Elektronika” Zygmunt Dembiński.

Na wstępie głos zabrał prezes klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który przywitał wszystkich uczestników oraz krótko podsumował mijający 2012 rok, a następnie poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych w mijającym roku naszych kolegów – członków Klubu generałów: Henryka Szumskiego, Apoloniusza Golika i Jana Światowca.
Następnie wystąpił biskup polowy WP Józef Guzdek, który wszystkim obecnym złożył życzenia świąteczne i noworoczne, po czym zaprosił do wspólnej modlitwy. Po niej wszyscy uczestnicy spotkania składali sobie wzajemnie życzenia, tradycyjnie łamiąc się opłatkiem.
W dalszej części spotkania odbyła się miła uroczystość nadania tytułu honorowego członka Klubu Generałów WP panu Zygmuntowi Dembińskiemu, dyrektorowi d.s. administracyjnych i inwestycji spółki „Bumar – Elektronika”.
Pan dyrektor Zygmunt Dembiński od wielu lat wspiera działalność naszego klubu. Był organizatorem wielu interesujących spotkań na terenie „Bumar – Elektronika” (wcześniej „Radwar”).
Po wręczeniu patentu honorowego członka klubu dyrektor Dembiński podziękował za to zaszczytne wyróżnienie (nadane uchwałą Rady Klubu z października 2012 roku) oraz zadeklarował dalszą pomoc i wsparcie naszej działalności.
Po nim zabierali kolejno głos wszyscy zaproszeni goście, życząc członkom klubu zdrowych i wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Na zakończenie głos zabrał zastępca prezesa Klubu gen. bryg. Andrzej Lewandowski, który przekazał zebranym kilka spraw organizacyjnych. Poinformował m.in., że po spotkaniu można odebrać plany zamierzeń klubu na 2013 rok oraz kalendarze przygotowane przez dyrektora Zygmunta Dembińskiego. Przypomniał też o pierwszym zebraniu w nowym roku, które planowane jest 24.01.2013 r. o godz. 16.00 w Klubie WAT, oraz zaproponował toast za wszystkich członków klubu, którzy z różnych przyczyn, zwłaszcza zdrowotnych nie mogli uczestniczyć w naszym spotkaniu.
W dalszej części spotkania jego uczestnicy dzielili się wspomnieniami ze wspólnie odbytej służby w Wojsku Polskim,a także komentowali aktualne wydarzenia w kraju i zagranicą.

Wszystko to odbywało się w bardzo miłej atmosferze, przy suto zastawionym stole tradycyjnymi, wigilijnymi  daniami, przygotowanymi jak zwykle przez restaurację „Mołdawska & Ujazdowska”

 

      Listopad –Wizyta w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 4 S.A.

 Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2012 rok” 22 listopad 2012 roku odbyła się wizyta członków klubu  w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 4 S.A. w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli generałowie: Zbigniew Bielewicz, Jan Baraniecki, Leszek Chyła, Ryszard Dębski, Stanisław Ferenz, Janusz Jakubowski, Czesław Laszczkowski, Andrzej Lewandowski, Gustaw Maj, Henryk Mika, Marek Oleksiak, Aleksander Poniewierka, Franciszek Puchała, Władysław Skrzypek, Marian Sobolewski, Stanisław Stańko, Leszek Ulandowski oraz st. chor. sztab. rez. Marian Gola.
Delegację Klubu Generałów WP przyjął Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny mgr inż. Jan Piotrowski, który przedstawił historię zakładów i aktualnie realizowane zadania.
Z kolei zastępca prezesa Klubu Generałów WP gen. bryg.  Andrzej Lewandowski krótko zapoznał gospodarzy spotkania z działalnością Klubu oraz przedstawił obecnych na spotkaniu jego członków. Na zakończenie wręczył prezesowi okolicznościowe logo Klubu Generałów WP, a członkom zarządu foldery 15-lecia klubu.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. powstały w 1951 roku.
Początkowo były w nich wykonywane remonty samolotów, pamiętających czasy II wojny światowej.
Od 1964 roku zakłady koncentrują się na wykonywaniu remontów silników lotniczych i ich wyposażenia.
Od 1979 roku remontowane są również turbinowe silniki małej mocy.
WZL nr 4 dysponują szerokimi możliwościami technologicznymi, stosowanymi podczas weryfikacji, remontu i regeneracji zespołów i podzespołów silników lotniczych (AŁ-21F3, RD-33, GTD-350, TW2-117A), silników rozruchowych (TS-21, AI-9) i silników turbinowych (DG4M-1, GTD-5, 2PW8-1, 9156-3). Dodatkowo zakłady przeprowadzają próby regulacyjne silników lotniczych CFM-56 do Boeing 737 i F100-PW-229 do F-16.
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. posiadają jedyną w Polsce stację prób silników odrzutowych dużej mocy.

Po części informacyjnej wizyty jej uczestnicy zwiedzali wybrane wydziały zakładów usytuowane na warszawskim Bemowie, gdzie znajdują się wszystkie wydziały remontowe, stacja prób silników śmigłowcowych oraz Zarząd Spółki. Największe zainteresowanie zwiedzających budziły nowoczesne – na miarę XXI wieku laboratoria, w tym zakład plazmowania wybranych podzespołów silnika lotniczego.
Następna część wizyty odbyła się w tzw. Zakładzie 2, usytuowanym na terenie gminy Zielonka, w lasach k/Rembertowa gdzie znajduje się stacja prób odrzutowych silników lotniczych dużej mocy. W jednym jej segmencie odbywają się próby silników produkcji radzieckiej. Natomiast z niepokojem obserwowaliśmy, że wybudowana obok wspólnie z firmą Atec i Magnus w 2005 roku stacja prób regulacyjnych silników typu F100-PW-229 niestety świeci pustkami, podobnie jak stanowisko do prób lotniczych silników nowej generacji.

Na zakończenie wizyty, odbyło się spotkanie przy herbacie z przedstawicielami kierownictwa zakładów, gdzie dokonano wymiany poglądów na temat aktualnej sytuacji w zakładach oraz perspektyw jej rozwoju.
Wykorzystując to spotkanie gen. bryg. A. Lewandowski wręczył w imieniu prezesa Klubu obecnym na spotkaniu jubilatom generałom Leszkowi Chyle, Gustawowi Majowi i Stanisławowi Ferenzowi okolicznościowe ryngrafy Klubu Generałów WP, a wczorajszego solenizanta gen. bryg. dr Janusza Jakubowskiego uhonorował okolicznościowym medalem, dziękując mu jednocześnie za merytoryczne prowadzenie strony internetowej Klubu.

Październik – Wizyta na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

25 października 2012 roku delegacja Klubu Generałów Wojska Polskiego odwiedziła groby naszych zmarłych kolegów na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.
W składzie delegacji znaleźli się generałowie: Stanisław Ferenc, Bolesław Izydorczyk, Janusz Jakubowski, Roman Kloc, Alfons Kupis, Andrzej Lewandowski, Henryk Mika, Marek Oleksiak, Jerzy Paszkowski, Roman Pusiak, Stanisław Stańko, Marian Sobolewski, oraz sekretarz zaprzyjaźnionego koła nr 36 ZŻWP przy szefostwie WOPL Wojsk Lądowych płk. dypl. rez. Andrzej Gierymski.
Podczas wizyty na cmentarzu odwiedziliśmy blisko 70 grobów w tym m.in. groby generałów: Józefa Kowalskiego, Jana Frey-Bieleckiego, Mariana Bondziora, Henryka Antoszkiewicza, Mieczysława Dębickiego, Stanisława Wytyczaka, Janusza Gomulińskiego, Michała Strygi, Władysława Honkisza, Stefana Tarnawskiego, Tadeusza Obronieckiego, Zygmunta Huszczy, Mieczysława Grudnia, Bolesława Kieniewicza, Władysława Hermaszewskiego, Romana Paszkowskiego, Tadeusza Kuśmierskiego, Franciszka Cymbarewicza, Ryszarda Michalika, Jana Bobrowicza, Jana Drzewieckiego, Edwarda Szpitela, Czesława Czubryt-Borkowskiego, Bruno Olbrychta, Antoniego Jasińskiego,  Kazimierza Tomaszewskiego, Eugeniusza Molczyka, Mieczysława Bienia, Jana Celeka, Apoloniusza Golika, Czesława Dęgi, Jerzego Piłata, Jana Siuchnińskiego, Jana Czapli, Feliksa Stramika, Czesława Krzyszkowskiego, Włodzimierza Sawczuka, Mariana Pasternaka, Jana Trukana, Jana Sośnickiego, Stanisława Frynia, Jana Światowca, Henryka Szumskiego,Tadeusza Jauera, Romana Królaka, Tadeusza Gilarskiego, Andrzeja Błasika, Franciszka Gągora, Wojciecha Lubieńskiego, Ignacego Szczęsnowicza, Sylwestra Kaliskiego, Włodzimierza Oliwy, Mieczysława Obiedzińskiego.

Na każdym odwiedzanym grobie zapalono znicze i złożono proporce z napisem  „NASZEMU KOLEDZE –
NASZA PAMIĘĆ”,
 a trębacz  z batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego odegrał melodię „Śpij kolego…”

Nad grobami – w zadumie – wspominaliśmy naszych zmarłych kolegów i przyjaciół.

Cześć ich pamięci!!!

 

Październik – Wycieczka na Mazury

W dniach 1-4 października 2012 roku członkowie Klubu Generałów Wojska Polskiego uczestniczyli w wycieczce na Mazury.
Wzięli w niej udział: gen. broni Zbigniew Nowak z małżonką Barbarą, gen. dyw. pil. Mieczysław Walentynowicz z małżonką Bożeną, gen.bryg. Witold Cieślewski z małżonką Jolantą, gen. bryg. Tadeusz Grabowski z małżonką Marią, gen. bryg. Janusz Jakubowski z małżonką Krystyną, gen. bryg. prof. Jerzy Lewitowicz z małżonką Anną i gen. bryg. Andrzej Lewandowski z małżonką Krystyną.

Pierwszego dnia po przybyciu do miejsca zakwaterowania – Dworu w Szwałku zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani przez właścicieli: panią Bożenę Piekarską i pana Adama Kalińskiego (emerytowanego oficera, byłego doktora ze Szpitala Wojskowego na Szaserów).
Dwór Szwałk to niezwykle pięknie położony zespół dworsko – parkowy z przełomu XIX i XX wieku. Rozmieszczony w parku, ma u swych stóp jezioro Szwałk Mały, a wokół Puszczę Borecką i jej dziewiczą przyrodę. Dwór zachwycił nas i zadziwił  swoim urokiem. Zachowując ducha i klimat dawnych dworów szlacheckich przypomina świetność minionych czasów.
Już po południu panie udały się na zwiedzanie tej przepięknej okolicy, a panowie  na zawody wędkarskie na pobliskim stawie. Zawody sędziował generał Andrzej Lewandowski, a po zaciekłej walce do finału zakwalifikowali się generałowie Mieczysław Walentynowicz i Janusz Jakubowski. Zwycięzcą dosłownie o włos, a w zasadzie o rybkę został gen. Walentynowicz, zdobywając atrakcyjną nagrodę.
Wieczorem gospodarze obiektu przygotowali ognisko, okraszone nie tylko piosenkami i balladami w wykonaniu pana Adama Kalińskiego, ale również wspaniałym menu.

Drugi dzień pobytu to wyjazd na zaproszenie burmistrza Marka Mirosa, do odległej o 20 kilometrów Gołdapi.
Gołdap to jedyne miasto uzdrowiskowe w województwie warmińsko – mazurskim. Leży na skraju Garbu Szeskiego, nad jeziorem i rzeką o tej samej nazwie. Wokół rozciąga się legendarna Puszcza Romincka.
Nazwa miejscowości wywodzi się od słów „gelde” – oznaczającego nieckę, obniżenie oraz „ape” – rzeka.
Niegdyś tę przepiękną krainę  zamieszkiwało jedno z pruskich plemion zwane Jaćwingami, a przez krzyżaków Sudowami.
Prawa miejskie Gołdapi, dawnej wsi Szyłajty nadał w 1570 roku książę pruski Fryderyk Albrecht. Na przełomie dwóch poprzednich wieków Puszcza Romincka, okalająca Gołdap z trzech stron była rewirem łowieckim możnowładców niemieckich, w tym cesarza Wilhelma II. Do dziś pozostały osobliwe pomniki tamtych czasów – głazy z napisami upamiętniającymi ubite przez niego największe okazy jeleni.
Obecnie, licząca około 14 tysięcy mieszkańców Gołdap to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejscowości w północno – wschodniej części Polski, a zapewne i w całym kraju. Znana nie tylko z Międzynarodowego Konkursu Krzyku (lipiec), czy Kartaczewa (sierpień), ale przede wszystkim z aktywności oraz pomysłowości i niespotykanej gościnności mieszkańców  z burmistrzem miastana czele. Mogliśmy się o ty przekonać podczas całodniowego pobytu w tym uroczym zakątku. Przybyliśmy do miasta wczesnym rankiem. Przed magistratem powitali nas byli dowódcy 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego pułkownicy Władysław Stecki z małżonką Celiną i Władysław Frydrych (główny koordynator planu naszej wizyty) z małżonką Krystyną oraz pani profesor Aleksandra Ratasiewicz, jak się później okazało, wspaniała przewodniczka i miłośniczka historii Gołdapi i Mazur Litewskich.
W pierwszej kolejności zwiedziliśmy teren budowy Pijalni Wód (będącej w zasadzie na ukończeniu), która pobiera wodę mineralną z głębokości 400 m oraz tężni – czwartej w Polsce, której termin oddania zaplanowano na jesień 2013 roku.
Następnie udaliśmy się do Sanatorium Uzdrowiskowego „WITAL”, które jednorazowo może przyjąć około 450 pacjentów. Na miejscu powitał nas Dyrektor Naczelny sanatorium lek. med. Jerzy Kreczko. Przedstawił on pokrótce genezę powstania obiektu oraz zapoznał  z profilami leczenia, którymi są przede wszystkim: choroby narządu ruchu, choroby dolnych i górnych dróg układu oddechowego oraz choroby alergiczne.
Następnie po pięknie urządzonych i wyposażonych  salach zabiegowych i rehabilitacyjnych (w tym basenie do ćwiczeń zdrowotnych) oprowadzał nas mgr Remigiusz Walkiewicz. Szczególne nasze zainteresowanie wzbudziło jedno z nielicznych w Europie, unikatowe w Polsce urządzenie, które służy do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym. Po zwiedzaniu sanatorium wyruszyliśmy w dalszą drogę.
Nieopodal, przejeżdżając nad zachodnim brzegiem jeziora Gołdap oglądaliśmy pozostałości zbudowanej w 1940 roku kwatery wojennej dowództwa Luftwaffe o kryptonimie „Robinson”, współpracującej z kwaterą Hermanna Göringa w Romintach (obecnie Krasnolesie w Obwodzie Kaliningradzkim). Prawdopodobnie tam też znajdował się ośrodek badawczy pracujący nad silnikiem do pocisków V–2 oraz eksperymentalna hamownia silników odrzutowych.
Kolejnym punktem naszego programu były mosty w Stańczykach, nazywane również Akweduktami Północy – zapewne z racji udziału w ich projektowaniu i budowie inżynierów włoskich, którzy wzorowali się na rozwiązaniach zastosowanych w rzymskich akweduktach w Pont du Gard. Mosty te wybudowane w latach 1917-1918 są najwyższymi w Polsce i jednymi z najwyższych w Europie (długość 250 m, wysokość 36,5 m). Są one konstrukcji żelbetowej, pięcioprzęsłowej o równych 15 m łukach.
Po powrocie do Gołdapi, zwiedziliśmy dawną wieżę ciśnień (o wysokości 46,5 metra). Zbudowana na przełomie wieku XIX i XX, a odrestaurowana niedawno i zamieniona na wielokondygnacyjną kawiarnię stanowi nielada atrakcję. Z jej dwóch tarasów roztacza się wspaniały widok na Gołdap oraz otaczające ją jezioro i lasy.
Kolejny punkt planu naszej wizyty to obiekty położone w kompleksie tzw. Czerwonych Koszar, gdzie dziś w byłych budynkach koszarowych i na placach ćwiczeń znajduje się wiele instytucji m.in. Gimnazjum im. Noblistów Polskich, hala sportowa, basen (zbudowany w przedwojennej ujeżdżalni koni, po wojnie wykorzystywanej jako magazyn sprzętu wojskowego) czy Muzeum Ziemi Gołdapskiej. Właśnie w Muzeum zastępca prezesa naszego klubu gen. bryg. Andrzej Lewandowski  podziękował naszej przewodniczce Aleksandrze Ratasiewicz, będącej, jak się okazało, kustoszem tegoż muzeum. Dziękując za wspaniałą wycieczkę będącą lekcją historii regionu, wręczył jej folder „15 lat Klubu Generałów WP”, który – zgodnie ze stwierdzeniem Pani kustosz – będzie  jednym z ciekawszych eksponatów muzeum.
Następnie udaliśmy się na spotkanie z burmistrzem Markiem Mirosem i jego współpracownikami oraz byłymi dowódcami pułku, a także obecnym dowódcą płk dr Bogusławem Musiałem. Pan Marek Miros przedstawił nam dotychczasowe osiągnięcia oraz perspektywy rozwoju miasta i powiatu gołdapskiego.  Szczególną uwagę zwrócił na rozbudowę strefy uzdrowiskowej, wykorzystującej niespotykane atrybuty tego regionu takie  jak nieskazitelnie czyste wody mineralne i lecznicze oraz najczystsze w Polsce powietrze. Przypomniał również o tym, że w dalszym ciągu największym problemem  regionu jest bezrobocie, sięgające około 22%. I chociaż zmniejszyło się ono w ostatnich dwudziestu latach o połowę (z 45% po rozwiązaniu największego wówczas w Polsce Rominckiego Kobinatu Rolnego), to dalsze jego obniżanie jest najważniejszym zadaniem władz lokalnych. Na zakończenie spotkania wymieniono okolicznościowe upominki – generał Lewandowski wręczył burmistrzowi miasta Panu Markowi Mirosowi medal „15–lecia Klubu Generałów Wojska Polskiego”  oraz życzył wielu dalszych osiągnięć, a także  zwycięstwa w najbliższych wyborach samorządowych i kolejnej, już VII kadencji.
Pobyt w Gołdapi – „Małej Ojczyźnie” wspaniałych ludzi zakończyliśmy obiadem na Pięknej Górze, w niedawno otwartej obrotowej kawiarni, skąd można było podziwiać (z wysokości około 300 metrów) nie tylko wspaniałe widoki roztaczające się na miasto i okolice, ale również przejście graniczne Gołdap–Gusiew, znajdujące się w odległości 4 km od miasta. Sama Piękna Góra to również ośrodek narciarski. Na jej stokach udostępniono ponad 2 km tras narciarskich z 5 wyciągami, w tym jednym krzesełkowym.

W trzecim dniu pobytu miał miejsce wyjazd do Augustowa i rejs statkiem „Serwy”  szlakiem jezior i Kanału Augustowskiego, tym samym,  na którym w czerwcu 1999 roku papież Jan Paweł II odbył swą  7 godzinną, sentymentalną, a jak się później okazało, ostatnią podróż po Mazurach.
Mimo nie najlepszej pogody rejs dostarczył nam wielu miłych wrażeń, mieliśmy bowiem okazję podziwiać stare, działające nadal urządzenia śluz kanałowych zbudowanych jeszcze przez gen. Prądzyńskiego w latach 30-ch XIX wieku, jak również przepiękną, dziewiczą roślinności brzegową, skąpaną w jesiennych barwach, a także miejsca odwiedzane przez papieża Jana Pawła II. Takim szczególnym miejscem była przystań w Studzienicznej, gdzie dziś znajduje się piękny pomnik papieża z jego słowami wówczas wypowiedzianymi „Nie jestem tu pierwszy raz, ale jako Papież po raz pierwszy i chyba ostatni”.
W godzinach popołudniowych po powrocie do Szwałku, odbyła się jeszcze dla uczestników wycieczki przejażdżka bryczką „zaprzęgniętą” w…..traktor do pobliskiego lasu, gdzie szukaliśmy grzybów. I albo wzrok nie ten, albo las nie taki – ilość zebranych grzybów była mniej niż satysfakcjonująca. Ale i przejażdżka i spacer po lesie były dla nas ogromną frajdą.

 

Po trzech intensywnych dniach choć zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do Warszawy.

Wycieczka – w opinii jej uczestników – była kolejną, udaną imprezą  poświęconą zwiedzaniu ciekawych miejsc oraz integrowaniu członków Klubu Generałów WP i ich rodzin. Dobrze się udała dzięki właściwej organizacji, a główna w tym zasługa generałów Cieślewskiego i Lewandowskiego.

 

 

Wrzesień – XX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

Członkowie Klubu Generałów WP w dniu 04 września br. zwiedził jubileuszowy XX  Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.
W imprezie wzięło udział 35 generałów.
W tym roku na targach zaprezentowało się 390 firm z 29 państw z całego świata.
W pierwszej kolejności   generałowie podzielili się na 5 grup, które złożyły oficjalne wizyty w pawilonach najważniejszych firm narodowego przemysłu obronnego oraz wojskowych przedsiębiorstw remontowo- produkcyjnych.
Następnie generałowie zwiedzali pozostałe stoiska – według indywidualnych zainteresowań.
W godzinach popołudniowych na zaproszenie Prezesa Zarządu  Targów odbyło się  spotkanie, w którym udział wzięli:
– dr Andrzej Mochoń Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki Targi Kielce S.A. (gospodzarz spotkania);
– gen.broni Zbigniew  Głowienka Dowódca Wojsk Lądowych;
– Zygmunt Dębiński Dyrektor firmy Bumar Spółka z o.o.;
– członkowie Klubu Generałów WP;
– przedstawiciele wybranych firm przemysłu obronnego;
– płk Rajmund Kotlewski – wieloletni animator MSPO.
W trakcie spotkania dokonano wymiany poglądów i spostrzeżeń, na temat imprezy.
Podkreślono stałą tendencję wzrostu liczby uczestniczących firm z  różnych państw ze wszystkich kontynentów oraz dalszy wzrost technologiczny wystawianych  eksponatów, zarówno krajowych i zagranicznych.
Zebrani jednoznacznie stwierdzili, że MSPO jest trzecią największą  europejską imprezą wystawową przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego.
W trakcie spotkania Prezes Klubu gen.bryg. Roman Harmoza odczytał Uchwałę Rady Klubu o przyznaniu Prezesowi Andrzejowi Mochoniowi tytułu honorowego członka Klubu Generałów WP oraz wręczył mu pamiątkowy puchar – w dowód uznania za  długoletnią współpracę z Klubem.
Z kolei Andrzej Mochoń wręczył generałowi Harmozie pamiątkową statuetkę XX MSPO.
W dalszej kolejności generał  Harmoza wręczył  płk Rajmundowi Kotlewskiemu pamiątkowym ryngrafem Klubu Generałów WP – w dowód uznania za długoletnią współpracę i pomoc w zakresie organizacji corocznego uczestnictwa członków Klubu w Targach Kielce oraz  spotkań z przedstawicielami przemysłu obronnego i Sił Zbrojnych.

Spotkanie zakończyła tradycyjna lampk wina.

 

Czerwiec – Wizyta na Słowacji

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów Wojska Polskiego na 2012 rok” w dniach 1-5.06.2012 roku członkowie Klubu Generałów Wojska Polskiego złożyli wizytę na Słowacji na zaproszenie Klubu Generałów Republiki Słowackiej. W wizycie uczestniczyli: gen. bryg. pil. Roman Harmoza (prezes Klubu), gen. bryg. Andrzej Lewandowski (zastępca prezesa Klubu), gen. broni Zbigniew Nowak z małżonką Barbarą, gen. dyw. Franciszek Puchała z małżonką Wiesławą, gen. bryg. Jan Baraniecki z małżonką Marią,  gen. bryg. Tadeusz Grabowski z małżonką Marią, gen. bryg. Janusz Jakubowski z małżonką Krystyną, gen. bryg. Jerzy Paszkowski z małżonką Lidią, gen. bryg. Walerian Sowa z małżonką Mirosławą (z zamiejscowego oddziału Klubu Generałów we Wrocławiu).
Zasadniczym celem wizyty było podpisanie Umowy o wzajemnej współpracy międzynarodowej pomiędzy Klubem Generałów Republiki Słowackiej, a Klubem Generałów Wojska Polskiego.
Po przyjeździe do ośrodka wypoczynkowego Doprastaw w m. Senec (20 km od Bratysławy) zostaliśmy powitani przez członków Rady Klubu Generałów Republiki Słowackiej na czele z generałem Franciszkiem Blanarikiem – prezesem klubu.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od zwiedzania zamku bratysławskiego położonego na szczycie wzgórza w Centrum Bratysławy, nad brzegiem Dunaju.
Warowne budowle na bratysławskim wzgórzu istniały już w starożytności – wzgórze było wówczas akropolem, położonym u stóp celtyckiej osady.  Swoje osady wznosili tu też rzymianie i słowianie. Z początkiem średniowiecza wzgórze wraz z całą okolicą przeszło we władanie Węgrów. W wieku X powstał tu zamek z kamienia, zamieniony w fortecę obronną w XV wieku. W 1811 roku zamek uległ zniszczeniu w trakcie pożaru wznieconego przez wojska napoleońskie. Odbudowano go dopiero w latach 50-ch XX wieku.
Przewodnikiem naszym był nadporucznik Błażej Lippay z armii słowackiej, który podczas zwiedzania zamku bratysławskiego, jak i podczas zwiedzania pozostałych atrakcji Starego Miasta, wykazał się głęboką znajomością historii, zwyczajów ludzi i interesujących nas zabytków.
Na Starym Mieście w Bratysławie mieliśmy okazję zobaczyć m.in. takie historyczne obiekty jak:  Brama Michalska. Jest ona jedyną  zachowaną bramą miejską w Bratysławie. Posiada 51-metrową wieżę z czterema tarczami zegarowymi i cebulastym hełmem, a na jej szczycie  znajduje się XVIII- wieczna rzeźba Michała Archanioła.
Następnie podczas spaceru po Starym Mieście oglądaliśmy Pałac Prezydencki, wzniesiony w 1760 roku przez hrabiego Antona Grasalkovica, oraz Dom Dobrego Pasterza, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Zegarów. Odwiedziliśmy też Katedrę św. Marcina, największy i najważniejszy kościół w słowackiej stolicy. Był on przez ponad 300 lat  kościołem koronacyjnym monarchów węgierskich. Mieliśmy też okazję zobaczyć szereg pałaców m.in. Pałac Prymasowski i Pałac Mirbacha, a także Stary Ratusz, będący najstarszym ratuszem na Słowacji.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych odbyło się uroczyste podpisanie umowy między Klubami. Ze strony słowackiej uczestniczyli generałowie: Franciszek Blanarik (prezes Klubu), Tibor Gaplovsky, Stefan Mecar, Marian Horsky i Josef Victorin. Ze strony polskiej wszyscy członkowie naszej delegacji z małżonkami.
Po podpisaniu umowy przez prezesów generałów Blanarika i Harmozę, nastąpiła wymiana okolicznościowych upominków (treść umowy przedstawiona w zakładce „Wspólpraca”).
A po części oficjalnej nasi generałowie wraz z małżonkami zostali zaproszeni przez stronę słowacką na kolację i symboliczną lampkę słowackiego wina.

3 czerwca (w niedzielę)  zwiedzaliśmy jaskinię Driny i miejscowość Trnavę.
Ogromnej pomocy w tej całodziennej eskapadzie, udzielił nam attache obrony w Ambasadzie RP w Słowacji pułkownik Krzysztof Jońca. Spełniał on rolą zarówno przewodnika jak i tłumacza, a także znawcy słowackiej sytuacji  demograficzno-politycznej, kultury, historii, geografii, a nawet słowackiej kuchni (wśród potraw regionalnych największym powodzeniem cieszyły się kwaśnica i haluszki z bryndzą).
Pierwszym zwiedzanym obiektem była Jaskinia Driny znajdująca się w zachodniej Słowacji i będąca jedną z głównych atrakcji Małych Karpat.
Niestety wejście do jaskini usytuowane jest na zboczu góry, na wysokości 400 m, co było nie lada wyzwaniem dla całej naszej grupy. Najlepszym góralem okazał się gen. Jerzy  Paszkowski, który „wygrał wszystkie górskie premie”. Tuż za nim podążali pozostali i po półgodzinnym marszu wszyscy w komplecie zameldowali się u wejścia do jaskini.
Sama jaskinia o długości ok. 680 m została odkryta stosunkowo niedawno, bo w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Stanowi ona w odróżnieniu od wielu znanych nam jaskiń, ciąg wąskich szczelinowych korytarzy, z przepiękną szatą naciekową.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na kilkadziesiąt minut w warownym zamku Czerwony Kamień.
Jest to najpiękniejszy zamek na obszarze łańcucha górskiego Małe Karpaty, a jednocześnie jeden z najlepiej zachowanych zamków słowackich. W XVI wieku został on przebudowany na potężną twierdzę z systemem fortyfikacyjnym i należał w tych czasach do szczytowych osiągnięć warowni obronnych.
Na terenie zamku mieliśmy możliwość degustacji win słowackich, wśród nich także wina mszalnego.

Kolejnym etapem była  Trnava, zwana przez Słowaków Małym Rzymem, a to dlatego, że tylko w centrum starego miasta znajduje się aż 13 kościołów.
Trnava prawdopodobnie powstała pod koniec IX wieku na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Pierwsza wiarygodna wzmianka o tym mieście pochodzi z 1211 roku. Jego najcenniejszym zabytkiem sakralnym jest pierwsza wczesnobarokowa budowla, jaką jest kościół uniwersytecki, we wnętrzu którego znajduje się ogromny drewniany ołtarz główny z 1640 roku.
Ostatni dzień zwiedzania to przede wszystkim zamek Devin, a w zasadzie jego ruiny położone na potężnej skale u ujścia rzeki Morawy do Dunaju w bratysławskiej dzielnicy Devin. Tym razem towarzyszył nam asystent attache obrony  st. chor. sztab. Witold Jankowski, który okazał się być wspaniałym przewodnikiem i znakomitym  znawcą historii.
Mamy nadzieję, że w związku z zakończeniem misji w Bratysławie zostanie mu zaproponowane odpowiednie stanowisko, umożliwiające wykorzystanie ogromnego doświadczenia i wiedzy, popartej znajomością języków obcych.
Pan chorąży po zwiedzeniu zamku u jego podnóża pokazał nam jeszcze pomnik zabitych (ponad czterystu osób) podczas próby ucieczki do Austrii w okresie zimnej wojny.

Wieczorem spotkaliśmy się całą grupą w hotelu na lampce wina.
Spotkanie szybko przerodziło się w „wieczór pieśni biesiadnej”, które zaintonował gen. Puchała, a godnie go wsparli początkowo gen. Lewandowski, państwo Jakubowscy i w końcu pozostali uczestnicy imprezy.
Wróciliśmy do kraju 5 czerwca szczęśliwie, pełni wrażeń i planów na przyszłość.

 

Maj – Wizyta w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2012 rok” kolejne spotkanie członków Klubu odbyło się dnia 10.05.2012r. w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce. Wzięło w nim udział 17 członków Klubu, w tym gen. broni  Józef Flis, generałowie dywizji Zdzisław Graczyk, Czesław Laszczkowski, Jerzy Modrzewski oraz generałowie brygady Andrzej Lewandowski, Tadeusz Grabowski, Henryk Mika, Gustaw Maj, Józef Nowak, Marek Oleksiak, Jerzy Paszkowski, Józef Szewajski, Stanisław Świtalski, Władysław Skrzypek, Leszek Ulandowski, Janusz Jakubowski.
Przybyłych gości powitał zastępca dyrektora Instytutu dr inż. Eugeniusz Milewski, który przeprosił za nieobecność dyrektora – był on w tym momencie służbowo nieobecny i dołączył do grup w późniejszym czasie.
Następnie dr Milewski przedstawił przybyłym strukturę oraz zasadnicze obszary działalności WITU.
Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,  szczególnie zmierzających do zaspokojenia potrzeb resortu obrony narodowej. Jest ona ukierunkowana na wdrożenie opracowanych rozwiązań i zastosowanie ich w praktyce.

Dziedziny działalności WITU:

 • broń strzelecka i indywidualne wyposażenie żołnierza;
 • rakiety i artyleria wojsk lądowych;
 • radiolokacja i systemy dowodzenia;
 • eksploatacja uzbrojenia i środków bojowych.

W wymienionych obszarach instytut realizuje:

 • prace naukowo-badawcze, analityczne, badawczo-rozwojowe, projektowe i optymalizacyjne;
 • badania eksploatacyjne i odbiorcze;
 • ekspertyzy;
 • certyfikacje wyrobów;
 • prace normalizacyjne;
 • szkolenia.

Główne zagadnienia tematyczne prowadzonych w ostatnich latach prac badawczych:

 • nowoczesna amunicja artyleryjska, moździerzowa, strzelecka oraz jej elementy;
 • urządzenia walki radioelektronicznej i radiolokacyjne urządzenia pomiarowe;
 • systemy kierowania ogniem;
 • systemy eksploatacji sprzętu wojskowego i środków bojowych;
 • nowe rodzaje opancerzenia dla czołgów i wozów bojowych;
 • indywidualne osłony balistyczne;
 • systemy kontrolne i pomiarowe uzbrojenia rakietowego;
 • systemy szkolno-treningowe do sprzętu uzbrojenia;
 • aktywna ochrona wozów bojowych.

W dalszej kolejności generałowie zwiedzili ważniejsze labolatoria Instytutu i zapoznali się z ich pracą.
Po części merytorycznej wizyty nastąpiła część rekreacyjna, w ramach której niezwykłą atrakcję stanowiły zawody strzeleckie z pistoletu wojskowego. W zawodach tych czołowe miejsca zajęli:

 • I   – gen. dyw. Czesław Laszczkowski;
 • II  – gen. bryg. Janusz Jakubowski;
 • III – gen. broni Józef Flis.

Zostali oni uchonorowani stosownymi dyplomami, które wręczył dyrektor WITU dr inż. Ryszard Kostrow.
Po strzelaniu dyrektor Instytutu zaprosił gości na żołnierski obiad, który w warunkach polowych, po dniu pełnym wrażeń,  smakował niesamowicie.
Na zakończenie wizyty zastępca prezesa Klubu gen. bryg. Andrzej Lewandowski podziękował dyrektorowi Instytutu za niezwykle serdeczne przyjęcie i wręczył mu oraz pozostałym członkom dyrekcji pamiątkowe medale oraz foldery Klubu.

Kwiecień – Spotkanie świąteczne

W dniu 3 kwietnia 2012r. w restauracji „MOŁDAWSKA” odbyło się  kolejne spotkanie członków Klubu Generałów WP,
w którym wzięło udział 26 generałów. Było to spotkanie uroczyste związane ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście w osobach:
– zastępca prezesa Klubu Generałów Policji nadinspektor Adam Rapacki;
– przedstawiciel Biskupa Polowego WP ks.płk January Wątroba;
– zastępca prezesa ds. inwestycji Spółki „BUMAR – ELEKTRONIKA” pan Zygmunt Dębinski.
Spotkanie otworzył prezes Klubu gen.bryg. pil. Roman Harmoza, który przywitał przybyłych oraz podał cel spotkania, podkreślając szczególną role i znaczenie Świąt Wielkanocnych w tradycji polskiej i chrześcijańskiej.
Następnie ks.płk Wątroba dokonał poświęcenia potraw, wśród których szczególne miejsce zajmują jajka, jako symbol rodzącego się życia. W dalszej kolejności prezes złożył wszystkim obecnym serdeczne życzenia świąteczne, po czym pozostali indywidualnie składali życzenia sobie na wzajem, dzieląc się jajkami. Po złożeniu życzeń prezes zaprosił wszystkich do stołu zastawionego tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami.
Dalsza część spotkania  przebiegała w miłej, koleżeńskiej atmosferze, przy smacznym posiłku i lampce dobrego, mołdawskiego wina. Wśród opowieści, wspomnień i dowcipów szybko mijał czas.
Na zakończenie prezes podziękował gościom i członkom Klubu za udział w spotkaniu i zaprosił na kolejne, które odbędzie się w maju w Wojskowym Instytucie Techniki Uzbrojenia w Zielonce.

 

 Marzec – Zebranie członków  klubu

W dniu 22.03.2012 roku odbyło się cykliczne zebranie członków  Klubu Generałów WP, w którym uczestniczyło 42 członków.
Prowadził je prezes gen.bryg.pil. Roman Harmoza, który na wstępie zapoznał członków Klubu z porządkiem zebrania,
a następnie zdał relację ze spotkania przedstawicieli Klubu z ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem
w dniu 19.03 br.
W dalszej kolejności uczestnicy tego spotkania generałowie: Zbigniew Zalewski, Ryszard Olszewski, Józef Flis i Jerzy Słowiński zapoznali uczestników zebrania z podnoszonymi przez siebie problemami na tymże spotkaniu.
Następnie po serii pytań i wypowiedzi związanych z tematyką spotkania generał Harmoza przypomniał nazwiska solenizantów z ostatniego okresu, którymi byli generałowie: Józef Flis, Józef Buczyński, Józef Szewczyk, Zbigniew Zalewski, Zbigniew Bielewicz, Roman Kloc. Prezes złożył im z tej okazji najserdeczniejsze życzenia.
Specjalne życzenia skierował pod adresem jubilata generała prof. Mariana Daniluka, który niedawno ukończył 80 lat.
Następnie głos zabrał gen. broni Zbigniew Zalewski, który w imieniu wszystkich członków Klubu złożył najserdeczniejsze życzenia prezesowi gen. Romanowi Harmozie z okazji 75-ch urodzin .
Spotkanie zakończyło się symboliczną lampką wina.

 

 

Krotochwilny wiersz napisany specjalnie dla mojego
wspaniałego przyjaciela na jubileusz 75-ch urodzin.

 “JUBILEE…”

Choć dookoła bezśnieżna zima
Nie jest nam lekko. Mróz zdrowo trzyma.
A Romanowi w ten czas surowy
To świętowanie przyszło do głowy.
Myśli się kłębią i marzę smętnie…
Z jakimż do niego wyjdę prezentem?
Nagle telefon. Dzwoni Sarkozy
– Napisz wiersz na jubileusz Harmozy.
Niech sobie wspomni na starość czasem
Paryskie niebo, Buloński Lasek.
Biorę długopis, siadam i… Piszę.

Ledwo życzenia przyjąłem Buzka
J
uż się odzywa Graś – ten od Tuska.
– Że Premier ceni te Jego listy
Co mają zmienić kraj nasz ojczysty.

I wtedy telex z Pałacu Bronka
– Niech ręką machnie na brednie Donka.
Wciąż lubię czytać te ich bazgroły,
Te od Harmozy, czy od Macioły.

Wnet dzwoni Ziobro z Kurskim  z Brukseli,
Że Go szanują, tam by Go chcieli.
– Nie …- mówię twardo.- Żadnych kawałów.
Kto poprowadzi Klub Generałów?
I choć ambicja Wasza urosła
Zeń nie zrobicie europosła…

Miedwiediew dzwoni z Putinem razem
Czuć w telefonie, że są pod gazem.
– Takie zamiary są wspólne nasze,
Że Go przyjmiemy znów na attache.
– Wypchaj się Putin, jesteś stuknięty
U nas Harmoza zostanie święty!

Chcę zacząć znowu, już bez pośpiechu
Gdy z Gdańska dzwoni noblista – Lechu.
Chciałbym zatrudnić Go jednym ruchem
Choć mam w pamięci, że był komuchem.

Dzwonią z Tybetu od Dalaj Lamy
Przekaż Harmozie, że Go kochamy,
Że popieramy te Jego racje
Byle założył dla nas Fundację.
Z rana dzwoniła Merkel Angela,
Że „Mercedesa” Mu wnet przydziela.
Prezes Harmoza to nie sierota
Niech wreszcie w diabły rzuci „Pegueot’a”!

 New York na linii, dzwoni Obama.
– Choć ta Irmina jest ciągle sama
I choć narzeka na Jego czyny
Pozdrów Irminę, pozdrów dziewczyny.
Ten Wasz Harmoza, wciąż rześki mors
Dam Mu posadę w US Air Force!
– Przepraszam stary, ale bez łaski
Był tam Kościuszko, walczył Pułaski

Nie chciałeś kupić wspaniałej Bryzy
To choć nam wreszcie załatw te wizy!

Przyszedł list z Mińska, same pochwały
(zazdrość wzbudziły u Gotowały)
Że wśród mieszkańców narasta bunt,
Pod nowy pomnik znaleźli grunt.

Wtem otrzymuję fax wprost od Busha
– Jego postawa bardzo nas wzrusza
I żeby zatkać w finansach dziurę
Już Mu posyłam dolarów furę.
A żeby łączność z Nim miały córki
To Mu posyłam cztery komórki.

Na Marszałkowskiej spotykam Cioska.|
– O! Z tym Romanem to kara boska.
Do dzisiaj Putin ode mnie chce
Jak za nos wodził to KGB.
I chciał Harmozę oddać pod sąd
Tak mu dosolił ten „polski Bond”!

I chociaż – proszę państwa – Roman już nie małolat
To zaśpiewamy Mu wspólnie „Sto lat…”

 

„…Wszystkiego o czym wciąż marzysz Romku…”

J.G. 

Warszawa 14 lutego 2012r.

 

    Marzec – Spotkanie z delegacją Klubu Generałów Republiki Słowackiej.

W dniach 23-25.2012 r.  w Warszawie na zaproszenie Rady Klubu Generałów WP gościła delegacja Klubu Generałów Republiki Słowackiej w składzie: gen. mjr Franciszek Blanarik (prezes klubu, a jednocześnie szef słowackiego BBN),
gen. mjr Marian Horsky i gen. mjr Jan Vido.
Podczas wizyty delegacja słowacka złożyła wspólnie z przedstawicielami Rady naszego Klubu wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz odwiedziła Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie złożyła hołd przed pomnikiem tych,
którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, a także odwiedziła grób niedawno zmarłego gen. broni Henryka Szumskiego.
W dalszej części wizyty odbyły się dwustronne rozmowy (w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej) dotyczące porozumienia o współpracy między naszymi klubami.
Podczas tych rozmów uszczegółowiono także plany wzajemnych wizyt:
–         członków Klubu Generałów WP na Słowacji (w czerwcu br.);
–         członków Klubu Generałów Republiki Słowackiej w Polsce (w Kołobrzegu we wrześniu br).
Omawiano również formy i metody współpracy na najbliższe lata. Następnie delegacje wymieniły się okolicznościowymi medalami i folderami, a wizytę zakończył uroczysty obiad.
Z ramienia Rady naszego Klubu w spotkaniach i rozmowach uczestniczyli generałowie Roman Harmoza, Witold Cieślewski i Andrzej Lewandowski.

 

Marzec – Spotkanie z ministrem Obrony Narodowej

W dniu 19.03.2012r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli  Klubu Generałów Wojska Polskiego z ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem.

„… Chciałbym, aby panowie generałowie czuli się partnerami, współgospodarzami w sprawach dotyczących sił zbrojnych…” – powiedział minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak w czasie spotkania.

„…Jest to pierwsze spotkanie Klubu Generałów WP z ministrem obrony narodowej…” – podkreślił na wstępie szef delegacji klubu, jego prezes, gen. bryg. pil. Roman Harmoza. „…Pomimo że jesteśmy w rezerwie, jesteśmy do pańskiej dyspozycji. Mamy silne poczucie potrzeby działania na rzecz obronności naszego państwa…” – dodał.

„…Będziemy szukać takich mechanizmów, które pozwolą na wykorzystanie potencjału emerytowanych generałów, skorzystanie z ich wiedzy i doświadczeń…”– podkreślił minister Tomasz Siemoniak.

W trakcie spotkania poruszono kwestie związane z obecnym i przyszłym kształtem Sił Zbrojnych RP, polskim systemem bezpieczeństwa oraz możliwościami współpracy pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Klubem Generałów WP. Dyskutowano m.in. o sytuacji w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych, wojskowym szkolnictwie wyższym, technicznej modernizacji polskiej armii, reformie struktury dowodzenia Wojska Polskiego, zmianach systemowych w dziedzinie bezpieczeństwa oraz o współpracy wojska z przemysłem obronnym.

W skład delegacji Klubu Generałów WP oprócz jego prezesa weszli gen. broni Zbigniew Zalewski, gen. broni pil. Jerzy Gotowała, gen. broni pil. Ryszard Olszewski, gen. broni Józef Flis oraz gen. dyw. Jerzy Słowiński.
Ministrowi Tomaszowi Siemoniakowi towarzyszył jego doradca, gen. broni Waldemar Skrzypczak.

Klub Generałów Wojska Polskiego powstał w 1996 roku. Obecnie zrzesza 79 generałów w Warszawie, 22 w okręgu bydgoskim, 12 we wrocławskim i 8 w krakowskim.
„…Głównym celem funkcjonowania klubu jest integracja środowiska, utrzymanie kontaktu z kadrą, popularyzowanie tradycji sił zbrojnych, a również  wyrażanie opinii i formułowanie wniosków i propozycji w sprawach, które dotyczą Wojska Polskiego i bezpieczeństwa…” – powiedział prezes klubu, gen. bryg. pil. Roman Harmoza.
W lutym br. Klub Generałów WP spotkał się również z szefem Sztabu Generalnego WP generałem Mieczysławem Cieniuchem.

 

 Luty – Spotkanie z szefem Sztabu Generalnego WP

W dniu 23 lutego 2012 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się spotkanie członków Klubu Generałów WP z szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Mieczysławem Cieniuchem.
W spotkaniu uczestniczyło 45 członków klubu, a prowadził je pod nieobecność prezesa (pilny wyjazd w sprawach rodzinnych), zastępca prezesa gen. bryg.  Andrzej Lewandowski.
Na początku zapoznał on zebranych ze szczegółami przedsięwzięć planowanych do realizacji w poszczególnych miesiącach 2012 roku. Przypomniał też o systematycznie prowadzonych przez gen. bryg.  Janusza Jakubowskiego, pracach nad aktualizacją oraz rozwojem naszej strony internetowej, a także o uaktualnianiu informacji o kolegach zmarłych w 2011 roku.
Po przybyciu szefa SG WP w pierwszej kolejności uczczono pamięć tragicznie zmarłego 30 stycznia 2012 roku członka klubu gen. broni Henryka Szumskiego.
Następnie zabrał głos generał Mieczysław Cieniuch, który zapoznał zebranych z realizowanymi aktualnie zadaniami w Siłach Zbrojnych RP oraz zasygnalizował powstawanie nowego Planu Technicznej Modernizacji Sił Zbrojnych na lata 2013-2022. Przedstawił też projekty realizowane w ostatnich latach w Siłach Zbrojnych RP, koncentrując się szczególnie na profesjonalizacji armii i jej skutkach.
Bardziej szczegółowo szef Sztabu Generalnego WP omówił projekt budowy systemu Wojskowych Oddziałów Gospodarczych, które mają przejąć całość logistycznego zabezpieczenia jednostek dyslokowanych w rejonach odpowiedzialności WOG.
W dalszej kolejności odbyła się dyskusja nad przedstawionymi zagadnieniami, w które głos zabrali m.in. generałowie Zalewski, Puchała, Dachowski, Świtalski, Laszczkowski i Mika.
Po dyskusji prowadzący  zebranie gen. bryg. Andrzej Lewandowski przypomniał, że klub liczy aktualnie 82 członków w Warszawie i około 40 członków w terenowych oddziałach klubu w Bydgoszczy, Wrocławiu i Krakowie, a następnie podziękował  generałowi Mieczysławowi Cieniuchowi -pierwszemu żołnierzowi Rzeczpospolitej – za uczestnictwo w zebraniu klubu podkreślając, że członkowie klubu,  mimo  że są w stanie spoczynku,  nadal czują potrzebę służenia  Ojczyźnie swą wiedzą i doświadczeniem. Wyraża się to m. in. poprzez organizację spotkań z młodzieżą wojskową, wizyty na poligonach i w zakładach przemysłu obronnego, udział w konferencjach  oraz opracowywanie książek i artykułów.

Styczeń – wizyta w „Bumar Elektronika” 

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć Klubu Generałów WP na 2012 rok” pierwsze spotkanie członków Klubu odbyło się w siedzibie Bumar Elektronika w Warszawie.
Na wstępie Prezes Ireneusz Żmidziński powitał przybyłych gości oraz zapoznał ich ze składem, celami i kierunkami działalności oraz perspektywami rozwoju nowo utworzonej „Grupy Bumar Elektronika”.
Następnie dyrektor dr inż. Kącki przedstawił założenia oferowanego przez spółkę projektu programu „Tarcza Polski”.
Zasadniczym celem spotkania było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy „Grupą Bumar Elektronika” a Klubem Generałów WP.
Obie strony zadeklarowały chęć wzajemnej współpracy, w tym zobowiązały się do podejmowania przedsięwzięć służących realizacji porozumienia, a w szczególności :
Klub Generałów zobowiązał się do:
–    propagowania swych osiągnięć i wymiany doświadczeń;
–    przedstawiania w swej działalności osiągnięć Grupy Bumar-Elektronika.
Grupa Bumar- Elektronika zobowiązała się do:
–    przekazywania materiałów promocyjnych zakładu,
–    współpracy w zakresie rekreacji i turystyki.
Porozumienie podpisali :
Za Grupę Bumar Elektronika
– Prezes Zarządu- Dyrektor Generalny pan Ireneusz Żmidziński
– Dyrektor d/s Administracyjnych i Inwestycji pan Zygmunt Dębiński
Za Klub Generałów WP
– Prezes gen.bryg.pil. Roman Harmoza
– Wiceprezes gen.bryg. mgr inż. Henryk Mika
Do bieżącej koordynacji współpracy z obu stron zostali wyznaczeni dyrektor Zygmunt Dębiński  oraz gen. bryg. Henryk Mika.
Po podpisaniu porozumienia odbyła się dyskusja nad założeniami programu ” Tarcza Polski”, a także kierunkami działań spółki oraz planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi.
W dalszej części spotkania prezes Klubu gen. bryg. Roman Harmoza omówił sprawy bieżące Klubu, w tym najważniejsze przedsięwzięcia oraz tryb realizacji „Planu zasadniczych przedsięwzięć na 2012 rok.”.
Następnie przedstawił nowego kandydata na członka Klubu, którym jest gen. bryg. w st. spocz. Gustaw Maj. Został on przyjęty w poczet członków Klubu jednomyślnie, z pełną aprobatą.

 

 

 Rok 2011

 

Grudzień – Spotkanie świąteczno-noworoczne.

W dniu 15 grudnia 2011 roku w Restauracji Ujazdowska-Mołdawska odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Klubu Generałów Wojska Polskiego. W spotkaniu uczestniczyło 48 członków Klubu – emerytowanych generałów WP.
Spotkanie rozpoczął prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który serdecznie przywitał wszystkich przybyłych członków Klubu oraz zaproszonych gości w osobach:

– gen. broni Zbigniew Głowienka – dowódca Wojsk Lądowych,
– gen. broni Lech Majewski – szef Sił Powietrznych,
– wiceadm. Waldemar Głuszko – zastepca szefa Sztabu Generalnego WP,
– przedstawiciel biskupa polowego WP ks. płk. Krzysztof Wylężek,
– dyrektor ds. inwestycyjno-administracyjnych Centrum Naukowo-Produkcyjnego
Elektroniki Profesjonalnej RADWAR S.A. Zygmunt Dembiński.

Następnie prezes dokonał krótkiego podsumowania mijającego, 2011r., podziękował członkom Rady Klubu oraz wszystkim pozostałym jego Członkom za duże zaangażowanie i aktywność w tym okresie, a także złożył wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia wesołych i pogodnych świąt oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym, 2012 roku.

W dalszej kolejności zabierali głos wszyscy zaproszeni goście składając życzenia świąteczne i noworoczne. Szczególnie ciepło wystąpił sprawdzony przyjaciel i sympatyk Klubu gen. broni Zbigniew Głowienka, który m.in. przekazał życzenia od bydgoskiego Klubu Generałów WP, w tym od jego prezesa gen. dyw. Zbigniewa Blechmana.

Po wystąpieniach gości  ks. płk Krzysztof Wylężek odmówił modlitwę oraz poświęcił opłatki i przygotowany przez obsługę restauracji posiłek, po czym wszyscy uczestnicy spotkania składali sobie życzenia indywidualnie, tradycyjnie łamiąc się opłatkiem.

W dalszej części  spotkanie odbywało się przy świątecznym stole, gdzie w gronie kolegów w miłej atmosferze wspominano czasy służby wojskowej, a także dzielono się wrażeniami z życia codziennego okraszonymi wieloma powiastkami i dykteryjkami.

W międzyczasie zastępca prezesa gen. bryg. Andrzej Lewandowski zapoznał zebranych z ramowym planem przedsięwzięć na 2012 rok oraz zaprosił wszystkich członków w imieniu dyrekcji RASDWARU na noworoczne spotkanie, które odbędzie się w siedzibie firmy w dniu 19 stycznia 2012 roku o godzinie 14.00.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy zostali obdarowani przez dyrektora Zygmunta Dembińskiego okolicznościowymi kalendarzami, a przez gen. bryg. prof. Jerzego Lewitowicza płytami CD ze zdjęciami z pobytu w październiku 2011 r. w ITWL.

 

 

Listopad – Wizyta w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych

24 listopada odbyło się  zebranie Klubu w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie na zaproszenie dyrektora Instytutu prof. dr hab. inż. Ryszarda Szczepanika. Dyrektor ITWL osobiście przywitał zebranych generałów.
Po powitaniu dyrektor omówił główne problemy pracy ITWL jako instytutu badawczego, którego potencjał naukowy ukierunkowany jest w pełni na potrzeby modernizacji i eksploatacji statków powietrznych Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i lotnictwa państwowego przy ścisłej współpracy międzynarodowej w ramach struktur NATO. Przy okazji spotkania odżyły wspomnienia wspólnej służby na Wzgórzach Golan ówczesnego majora Ryszarda Szczepanika i generała Romana Misztala, ówczesnego dowódcy wojsk kontyngentu ONZ na Bliskim Wschodzie.

Spotkanie odbyło się w Sali Rady Naukowej ITWL im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego – Honorowego Członka Rady Naukowej ITWL, którego postać i działalność jest w ITWL  z pietyzmem szanowana.

Zebranym generałom zaprezentowano nowoczesne rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne przygotowane do wdrożenia i już wdrożone w Siłach Zbrojnych.

Zastępca dyrektora ITWL ds naukowo-badawczych prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk przedstawił dorobek naukowo-badawczy instytutu w prezentacji pt. Nowoczesne technologie i rozwiązania konstrukcyjne, do których zaliczamy np. nowoczesne specjalizowane bezpilotowe statki powietrzne stosowane m.in. jako cele powietrzne do szkolenia wojsk, gogle noktowizyjne dla pilotów śmigłowcowych, specjalizowany trenażer lotniczy, ucyfrowiony poligon lotniczy i wiele innych. Instytut zainicjował wspólnie z wieloma wyższymi uczelniami prace nad polskim samolotem lotniczego szkolenia zaawansowanego GROT-2.

Następnie gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz przedstawił najnowsze rozwiązanie zmodernizowanego polskiego śmigłowca pt.Śmigłowiec W-3 PL Głuszec. Wykonana praca oddająca Wojskom Lądowym nową jakość statku powietrznego to przykład śmiałej decyzji i wzorowego wykonania głębokiej modernizacji polskiego śmigłowca W-3. Modernizacja śmigłowca wykonana w ITWL we współpracy z WSK Świdnik, PCO, WZL 1 i innymi przedsiębiorstwami obejmowała zaprojektowanie i wykonanie: zintegrowanego systemu awionicznego opartego o technikę cyfrową, a w tym komputer pokładowy z oprogramowaniem, nowy system łączności, który obecnie adaptowany jest na inne typy śmigłowców Mi-8, Mi-14, Mi-24, system uzbrojenia (karabin 12,7 mm i beryl, pociski rakietowe, rakiety ppanc. nowy system celowniczy), system obrony śmigłowca i system diagnostyczny. Śmigłowiec może być użyty w wersji bojowej, ratowniczej i transportowej; wykonywać zadania w dzień i w nocy.

Osiągnięty w ITWL poziom nowoczesnych rozwiązań pozwala na wykonanie modernizacji samolotu TS-11 Iskra, co umożliwiłoby dalszą eksploatację takich samolotów.

Przedstawione rozwiązania zrobiły duże wrażenie na uczestnikach spotkania, ludziach doświadczonych w rzemiośle wojskowym. Zebrani generałowie wyrazili uznanie dla osiągnięć ITWL i przekazali na ręce dyrektora życzenia dalszych osiągnięć i rozwoju naukowego.

Zebranie zakończyło się wysłuchaniem bieżących komunikatów i dyskusją na temat sygnalizowanych projektów modernizacji – likwidacji poważnej części wyższych szkół wojskowych. Członkowie Klubu posiadający olbrzymie życiowe, wojskowe i dowódcze doświadczenie przyjęli taką wiadomość z zaniepokojeniem i dezaprobatą.

Do Klubu zostali przyjęci nowi członkowie gen. dyw. pil. Zbigniew Bielewicz i gen. bryg. Ryszard Dębski.

Prezes Klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza podziękował dyrektorom instytutu profesorom Ryszardowi Szczepanikowi i Andrzejowi Żylukowi za gościnę i wręczył pamiątkowe medale Klubu, podziękował także generałowi Jerzemu Lewitowiczowi, inicjatorowi spotkania, które zostało zorganizowane na najwyższym poziomie, a było ono akcentem jego pierwszych 55 lat służby i pracy w ITWL od inżyniera do komendanta, od asystenta do profesora.

 

Październik – Wizyta na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach –27.10.2011 r.

27 października 2011 roku delegacja Klubu Generałów WP w składzie generałowie: Jerzy Modrzewski, Aleksander Poniewierka, Stanisław Ferenc, Stanisław Świtalski, Marek Oleksiak, Edmund Smakulski, Andrzej Lewandowski  oraz st. chor. szt. Marian Gola wraz z małżonką złożyli wizytę na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Podczas tej wizyty odwiedzono kilkadziesiąt grobów naszych zmarłych kolegów, pozostawiając na nich specjalnie przygotowane proporczyki oraz okolicznościowe znicze. Na proporcu widnieje dwustronny napis „NASZEMU KOLEDZE – NASZA PAMIĘĆ” z naszym logo i napisem „KLUB GENERAŁÓW WP”.
Proporce złożono i znicze zapalono m.in. na grobach generałów: Romana Paszkowskiego (pierwszego prezesa Klubu Generałów WP), Mariana Bondziora, Józefa Kowalskiego, Henryka Antoszkiewicza, Tadeusza Obronieckiego, Zygmunta Huszczy, Tadeusza Kuśmierskiego, Mariana Knasta, Franciszka Cymbarewicza, Mariana Garlickiego, Bronisława Kuriaty, Mieczysława Dębickiego, Władysława Hermaszewskiego, Mieczysława Grudnia, Władysława Honkisza, Stefana Tarnowskiego, Czesława Czubryt-Borkowskiego, Mieczysława Cygana, Czesława Piotrowskiego, Eugeniusza Molczyka, Jana Celeka, Mieczysława Bienia, Czesława Dęgi, Jana Czapli, Włodzimierza Sawczuka, Jerzego Skalskiego, Mariana Wasilewskiego, Jana Siuchnińskiego, Jana Trukana, Kazimierza Leśniaka, Jana Śliwińskiego, Kazimierza Bogdanowicza, Czesława Krzyszewskiego, Zbigniewa Michalskiego, Mariana Graniewskiego, Kazimierza Makarewicza, Kazimierza Tomaszewskiego, Antoniego Jasińskiego, Wiesława Wojciechowskiego, Mieczysława Cygana, Zdzisława Pietruchy, Leona Grzegorowicza, Edmunda Poradko, Stanisława Frynia, Andrzeja Błasika, Franciszka Gągora, Kazimierza Gilarskiego, Wojciecha Lubińskiego, Romualda Królaka, Tadeusza Jauera, Mariana Pasternaka, Jana Sośnickiego i innych.
Przy wielu grobach wspominano naszych zmarłych kolegów i zaproponowano, aby w przyszłym roku zorganizować spotkanie Klubu na Cmentarzu Powązkowskim, z jednoczesnym nawiedzeniem  grobów naszych kolegów w oparciu o przygotowany schemat ich rozmieszczenia.

Październik – Wizyta w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu
i w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy.

W dniach 11-12.10.2011 roku członkowie Klubu Generałów Wojska Polskiego złożyli wizytę w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Grudziądzu i w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2 w Bydgoszczy.

W wyjeździe uczestniczyli generałowie: Roman Harmoza, Zbigniew Nowak, Józef Flis, Aleksander Poniewierka, Witold Cieślewski, Tadeusz Grabowski, Janusz Jakubowski, Andrzej Lewandowski, Jerzy Lewitowicz, Henryk Mika, Jerzy Paszkowski, Stanisław Stańko, Leszek Ulandowski i „dobry duch” naszego Klubu st. chor. sztab. Marian Gola.

Punktualnie o wyznaczonej godzinie wyruszyliśmy autokarem spod Cytadeli Warszawskiej w kierunku Grudziądza. Czas podróży mijał szybko na pogawędkach, wspomnieniach i humoreskach z okresu służby. Był także czas na poważne dyskusje, dotyczące głównie wyborów do sejmu i senatu, które miały miejsce dwa dni wcześniej.

Zgodnie z planem podróży zatrzymaliśmy się w Golubiu-Dobrzyniu w celu zwiedzenia zamku. Widoczny już z daleka zamek wkomponowany jest w niezwykle malowniczy krajobraz – rezultat erozyjnej działalności przepływającej meandrami przez Golub-Dobrzyń rzeki Drwęcy. Wybudowany w XIV wieku ma za sobą kilkusetletnią historię, z którą mogliśmy się zapoznać zarówno podczas projekcji filmu jak i zwiedzania zamku (pod opieką przewodnika). Po II wojnie światowej ze wspaniałej gotycko-renesansowej budowli, niszczonej permanentnie w trakcie kolejnych wojen (począwszy od XVII wieku), pozostały tylko ruiny. Rozpoczęty w 1947 r. pierwszy etap odbudowy zakończył się w 1967 r., częściową rekonstrukcją zabytku, który dopiero w 1974 roku odzyskał większość stropów i dachów. W kolejnych latach był sukcesywnie odnawiany by osiągnąć dawną świetność. Dziś obiekt ten znany jest w kraju i za granicą m.in. z odbywanych się corocznie na początku lipca turniejów rycerskich.
Miłym akcentem tego punktu podróży, było śniadanie serwowane przez zamkową restaurację. Atmosfera tego spotkania była wyjątkowo serdeczna, okazało się bowiem, że właściciel restauracji pan Jacek Hirt  odbywał zasadniczą służbę wojskową w 15 Dywizji Zmechanizowanej i bardzo miło  ją wspomina. Na dodatek w naszym gronie rozpoznał kilku  swoich byłych przełożonych, w tym m. in. gen. broni Józefa Flisa.

Dalsza droga wiodła poprzez piękną okolicę z wieloma zabytkami i upłynęła w miłej atmosferze, której sprzyjały historyczne informacje przedstawiane przez gen. bryg. Andrzeja Lewandowskiego na temat mijanych zabytków ( w tym m. in. na temat ruin zamków komturów krzyżackich w Radzyniu Chełmińskim i w Pokrzywnie).

     
     

 

Kolejnych kilka godzin 11 października, spędziliśmy w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia S.A. w Grudziądzu.
Dla wielu z nas był to powrót do miejsca, które niejednokrotnie odwiedzaliśmy w przeszłości, jako przełożeni czy współpracujący z zakładem (generałowie Z. Nowak, H. Mika i A. Lewandowski). Niektórych przywiodły w tamte strony tradycje historyczne (generałowie R. Harmoza i J. Lewitowicz), bo tu właśnie w 1921 roku w miejscu obecnych Zakładów powstała Wyższa Szkoła Pilotów, przekształcona następnie w Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą. Po przeniesieniu tej szkoły do Dęblina utworzono w Grudziądzu Lotniczą Szkołę Strzelania i Bombardowania.
Historia Zakładów rozpoczęła się w 1960 roku, kiedy rozkazem Ministra Obrony Narodowej utworzono Jednostkę Wojskową 3877 o nazwie 2 Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Grudziądz.
Zakłady od 2008 roku przekształcono w spółkę Skarbu Państwa o nazwie Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A.
Dzisiejsza działalność zakładów skupia się głównie na modernizacji i remontach rakietowej techniki obronnej, szczególnie dla potrzeb Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych. Dotyczy to przede wszystkim przeciwlotniczych zestawów rakietowych Kub (SA- 6) i Osa (SA- 8). Remonty realizowane w spółce prowadzone są w oparciu o licencje producenta sprzętu oraz własne technologie i gwarantują przywrócenie pełnej sprawności eksploatacyjnej, odpowiadającej wymogom współczesnego pola walki.
Mogliśmy się o tym przekonać, zwiedzając Zakłady pod opieką dyrektora ds. produkcji  pana Romulada Ciszkiewicza i ppłk. w st. spocz. Czesława Bancewicza (w przeszłości szefa służby uzbrojenia 61 Brygady Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Skwierzynie).
Największe wrażenie zrobiły na nas projekty  realizowane dla potrzeb obrony przeciwlotniczej, oparte na najnowszych rozwiązaniach światowych.
Kolejnym punktem naszej wizyty było spotkanie z Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym WZU S.A. mgr. inż. Zdzisławem Juchaczem oraz członkami zarządu, przedstawicielami marketingu i Rady Pracowników.
Na spotkaniu przedstawiciele Zakładów zapoznali nas z całokształtem ich działalności, jak również  z problemami nurtującymi spółkę, w tym szczególnie planowaną konsolidacją wszystkich 11 zakładów remontowo – produkcyjnych i włączeniem ich do spółki „Bumar”. Przedstawiciele Klubu interesowali się szczegółami, zadając wiele pytań, a także przedstawiali swoje zdanie w omawianych kwestiach (m. in. generałowie Józef Flis, Aleksander Poniewierka, Tadeusz Grabowski, Jerzy Paszkowski).
Ostatnim punktem wizyty było spotkanie towarzyskie członków naszego Klubu z kierownictwem Zakładów, na którym m.in. Dyrektor Generalny został uhonorowany przez prezesa gen. bryg. Romana Harmozę okolicznościowym medalem 15- lecia Klubu Generałów WP, natomiast gen. bryg. Andrzej Lewandowski (członek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego) wręczył mu medal 30-lecia Związku.

     
     
     
     
     
     

W godzinach wieczornych przejechaliśmy do Bydgoszczy, gdzie zostaliśmy zakwaterowani w pięknym hotelu „Ikar”.

Rano 12 października rozpoczęła się wizyta w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 2.
Powitał nas osobiście Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny mgr. inż. Alfred Załużny, który towarzyszył nam przez cały czas wizyty w Zakładach.
W ponad 60-letniej działalności  w WZL 2 remontowane były niemal wszystkie typy samolotów bojowych, używanych w polskim lotnictwie takich jak MiG-15, MiG-17, Lim-1, Lim-2, TS-11, Su-22 i MiG-29.
Dziś Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 to jeden z najbardziej nowoczesnych zakładów tego typu w kraju i za granicą, co potwierdził gen. bryg. prof. Jerzy Lewitowicz, który miał okazję odwiedzić wiele zakładów zbrojeniowych na świecie.
Aktualnie Zakłady prowadzą kompleksowe remonty i modernizację samolotów MiG-29, Su-22 i TS-11 Iskra oraz naprawę i serwisowanie samolotów cywilnych.
Podczas wizyty w Zakładach zwiedziliśmy również  Zakładową Izbę Pamięci, w której dokonaliśmy wpisu do księgi pamiątkowej.
Wszyscy członkowie naszej delegacji byli pod wielkim wrażeniem organizacji pracy, jakości wykonywanych remontów i modernizacji oraz niespotykanego porządku.
Tę część wizyty zakończyło spotkanie połączone z obiadem, na którym Prezes Zarządu mgr inż. Alfred Załużny, został uhonorowany okolicznościowym medalem 15-lecia Klubu.
Podczas tego spotkania padło wiele konkretnych propozycji z naszej strony, głównie w zakresie planowanej konsolidacji Wojskowych Zakładów Remontowo-Produkcyjnych. Zgłosili je m.in. generałowie Zbigniew Nowak, Stanisław Stańko, Witold Cieślewski  i Henryk Mika. Jednocześnie członkowie delegacji zobowiązali się do wystąpienia do przedstawicieli najwyższych władz państwowych i resortowych zawierającego stanowisko i argumentację o niecelowości konsolidacji WZR-P w ramach spółki „Bumar”.

     
     

 

Podróż powrotna do Warszawy minęła również w miłej i serdecznej atmosferze, której sprzyjał postój „na kawę” w przepięknym zajeździe „Michałufka”.
Na zakończenie podróży prezes Klubu podziękował organizatorowi wyjazdu  generałowi Andrzejowi Lewandowskiemu za wspaniałą jego organizację, st. chor. sztab. Marianowi Goli za profesjonalne (jak zwykle) zabezpieczenie logistyczne oraz generałom Jerzemu Lewitowiczowi i Januszowi Jakubowskiemu za dokumentowanie naszej wizyty w formie licznych fotografii. Natomiast wszystkim uczestnikom podziękował za duże zangażowanie i zdyscyplinowanie oraz zaprosił na kolejne spotkanie w listopadzie.

 

Wrzesień – XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

W dniu 6.09.2011r  grupa 28 członków Klubu pod przewodnictwem prezesa gen. bryg. Romana Harmozy zwiedziła targi uzbrojenia (XIX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego) w Kielcach.

XIX MSPO miał miejsce w dniach 5-8.09.2011r.

W ramach ekspozycji generałowie zapoznali się z ofertą firm polskich i zagranicznych w zakresie najnowszych wzorów uzbrojenia i elementów systemów zabezpieczenia pola walki. Z dużą satysfakcją stwierdzili, iż w każdym kolejnym roku można na targach zaobserwować coraz większy udział państw wystawiających swoje wyroby.W roku bieżącym wzięło w nich udział blisko 400 wystawców z 20 krajów,  w tym obok Polski m.in. z USA, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Izraela, Brazylii, Rosji,  Korei i po raz pierwszy z Indii. Nieodłącznym elementem targów stała się wystawa Sił Zbrojnych RP.

Nasi koledzy zwiedzali wystawę w trybie indywidualnym – stosownie do swych  zainteresowań. Wszyscy podkreślali  wysoką jakość  prezentowanego sprzętu oraz profesjonalizm w jego eksponowaniu.
W południe Kierownictwo Klubu Generałów WP wzięło udział  w lunchu wydanym z okazji XIX MSPO dla gości zagranicznych i wystawców  przez Podsekretarza Stanu w MON d/s Uzbrojenia i Modernizacji Pana Marcina Idzika , w trakcie którego dokonano  wymiany poglądów na tematy związane z formami ekspozycji oraz innymi zagadnieniami organizacji Targów.

Na zakończenie wizyty miało miejsce spotkanie Klubu z przedstawicielami kierowniczej kadry Sił Zbrojnych, w tym z Dowódcą WL gen. broni Zbigniewem Głowienką, Szefem Zarządu P-4  gen. dyw. Krzysztofem Szymańskim i jego zastępcą gen.bryg. Janem Dziedzicem oraz Zastępcą Szefa Inspektoratu Wsparcia  SZ  gen.bryg. Romanem Klechą. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kierownictwa Targów Kielce z Prezesem Zarządu dr Andrzejem Mochoniem na czele.

 

W czasie spotkania wymieniono poglądy na temat przebiegu targów, a także oferty krajowego przemysłu obronnego. Prezes Klubu gen.bryg. Roman Harmoza wręczył pamiątkowe medale XV- lecia Klubu Generałów WP, a także  folder Klubu Prezesowi Targów oraz wymienionym generałom. Szczególne podziękowania  przekazał Panu płk Rajmundowi Kotlewskiemu z DWL za wieloletnią współpracę oraz pomoc w organizacji i zabezpieczeniu udziału naszego Klubu w kieleckich targach.

 

 Wrzesień – Zebranie Klubu

W dniu 22.09.2011r. odbyło się zebranie członków Klubu poświęcone omówieniu spraw bieżących. Podczas zebrania  omówiono m.in. zakres merytoryczny, a także tryb funkcjonowania oraz wprowadzania  nowych informacji na stronę internetową Klubu. Postulowano przy tym jej wykorzystanie do komunikacji wewnętrznej. Na zebraniu uhonorowano także kolegów-jubilatów.

 Prezes gen. bryg. R. Harmoza wręcza medal      XV-lecia    byłemu    prezesowi    Klubu   gen. dyw. R. Misztalowi  Prezes gen. bryg. R. Harmoza wręcza medal jubilatowi gen. bryg. S. Świtalskiemu
   
 Prezes gen. bryg. R. Harmoza wręcza medal XV- lecia gen. dyw. M. Dachowskiemu.  Prezes Klubu gen. bryg. R. Harmoza wręcza medal jubilatowi gen. broni A. Ekiertowi.

 

Czerwiec – Prezentacja procesu szkolenia i sprzętu WOPL Wojsk Lądowych.
Obserwacje rakietowych i artyleryjskich strzelań bojowych
.

W dniach 20-22.06.2011 r. grupa członków Klubu Generałów WP złożyła wizytę na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych Ustka. Byli wśród nich:

 • gen. broni Zbigniew Zalewski,
 • gen. dyw. Zdzisław Graczyk
 • gen. dyw. Aleksander Poniewierka
 • gen. bryg. Andrzej Lewandowski,
 • gen. bryg. Marek Oleksiak,
 • gen. bryg. Witold Cieślewski
 • gen. bryg. Janusz Jakubowski
 • gen. bryg. Roman Pusiak
 • st. chor. sztab. Marian Gola

Wizytę na poligonie rozpoczęło spotkanie generałów z dowódcą Wojsk Lądowych gen. broni Zbigniewem Głowienką, poświęcone wymianie poglądów i doświadczeń na temat organizacji i realizacji procesu szkolenia poligonowego oraz ćwiczeń taktycznych oddziałów i pododdziałów przeciwlotniczych Wojsk Lądowych.

W drugim dniu wizyty członkowie Klubu Generałów WP, a także przedstawiciele niektórych instytucji resortu MON, oraz zakładów przemysłu zbrojeniowego obserwowali szereg przedsięwzięć procesu szkolenia wybranych jednostek WOPL Wojsk Lądowych.

Na wstępie szef WOPL WLąd płk. dypl. Jerzy Pałubiak zapoznał zebranych z aktualną sytuacją i perspektywami rozwoju WOPL WLąd, natomiast przedstawiciel komendy poligonu przedstawił charakterystykę poligonu i jego możliwości w zakresie zabezpieczenia szkolenia wojsk.

Zasadniczym przedsięwzięciem szkoleniowym, jakie zaprezentowano, był etap ćwiczenia taktycznego z pododdziałami 4 i 69 pułków przeciwlotniczych, poświęcony odparciu zaczepnej operacji przeciwnika powietrznego. W ramach tego etapu wydzielone dywizjony odbyły strzelania bojowe do różnego rodzaju celów powietrznych z zestawów rakietowych „KUB” i „OSA”, zestawów artyleryjsko-rakietowych ZUR-23-2KG oraz przenośnych zestawów rakietowych „GROM”.

W dalszej kolejności zapoznano gości z organizacją pracy i funkcjonowaniem SD 4 pplot oraz dywizjonu przeciwlotniczego „OSA”, podczas odparcia zmasowanego uderzenia przeciwnika powietrznego.

Na bazie wydzielonych środków baterii technicznej pokazano organizację procesu technologicznego związanego z przygotowaniem rakiet do strzelania.

Ważnym elementem zajęć był pokaz sprzętu bojowego oraz imitatorów celów powietrznych, w tym najnowszych wzorów zaprezentowanych przez przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego.

W godzinach popołudniowych przedstawiciele Klubu wzięli udział w uroczystej zbiórce pododdziałów zarządzonej dla uczczenia tragicznej śmierci 10 żołnierzy  66 pplot, którzy zginęli 19.05.1988r. w m. PIŁA, w czasie przegrupowania transportem kolejowym na poligon Ustka. Podczas uroczystości delegacja Klubu złożyła kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym tą tragedię.

 

Odparcie zaczepnej operacji przeciwnika powietrznego (strzelania rakietowe)

Funkcjonowanie SD pplot oraz dplot.

     

Proces technologiczny rakiety „OSA”(btech)

Prezentacja sprzętu WOPL.
Spotkanie z przedstawicielami przemysłu obronnego.

     


Złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 66pplot.


 Wizyta w Urzędzie Miasta Ustka

     W dniu 22.06.2011r. przedstawiciele Klubu wzięli udział w spotkaniu z burmistrzem m. USTKA  płk. dypl. w st. spocz. dr Janem Olechem, byłym Komendantem Poligonu Ustka i Komendantem Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Podczas tej wizyty w przemiłej atmosferze zostaliśmy zapoznani z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Ustka oraz zwiedziliśmy siedzibę urzędu i niektóre zabytki miasta.

 


Wizyta w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża

     W dalszej kolejności przedstawiciele Klubu złożyli wizytę w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża w Słupsku. Na spotkaniu z dowództwem brygady zapoznali się ze strukturą, zadaniami oraz tradycjami i życiem codziennym jednostki.

     


     Trzydniowa podróż historyczno-wojskowa upłynęła w przyjaznej atmosferze, tym bardziej, że towarzyszyło nam 9 członków Koła nr 36 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na czele z prezesem płk. dypl. w st. spocz. Andrzejem Szerszyńskim.

 

 

 *                *              *

II. Z życia oddziałów terenowych.

Rok 2014

Szczecin – grudzień.

W dniu 11 grudnia 2014 roku, w Kwaterze Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, odbyło się spotkanie Klubu Generałów Wojska Polskiego – Oddział w Szczecinie, w którym udział wzięli członkowie klubu oraz zaproszeni goście. Wśród nich byli: dowódca operacyjny gen. broni Marek Tomaszycki, dowódca WKPW gen. broni Bogusław Samol, zastępca Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Marek Kowalski, były komendant  Główny Policji gen. dyw. Jerzy Stańczyk, czynni i emerytowani generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Celem spotkania było:

– zapoznanie z aktualną sytuacją w siłach zbrojnych RP, szczególnie w dowództwie operacyjnym, u schyłku 2014 roku oraz w związku z zakończeniem misji w Afganistanie;

– zapoznanie z zadaniami stojącymi przed korpusem, wynikającymi z decyzji podjętych na ostatnim Szczycie NATO;

– ustalenie planu zamierzeń na 2015 rok.

Zagadnienia dotyczące dowództwa operacyjnego przedstawił gen. broni Marek Tomaszycki. Natomiast z zadaniami dla Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, związanymi z podniesieniem gotowości operacyjnej i ewentualną kwalifikacją korpusu do NATO HRF (Wojska Wysokiej Gotowości) szczegółowo zapoznał zebranych dowódca korpusu gen. broni Bogusław Samol. Wszyscy otrzymali pakiet informacji o WKPW.
Po prezentacjach odbyła się dyskusja, którą kontynuowano także podczas przyjęcia w klubie oficerskim.

Na zakończenie spotkania, prezes Oddziału Szczecińskiego KG WP , gen. broni Zdzisław Goral podziękował generałowi Tomaszyckiemu za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Szczecina, generałowi Samolowi za umożliwienie zorganizowania spotkania na terenie dowództwa korpusu, a wszystkim pozostałym generałom i admirałom za przybycie i udział w spotkaniu.

Bydgoszcz – Spotkanie Wigilijne. 

W dniu 11.XII.2014r. odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Oddziału Bydgoskiego Klubu Generałów WP.

W czasie spotkania wręczono wyróżnienia honorowe Oddziału Klubu „Bene de Patria Meritus” (Dobrze Zasłużony Ojczyźnie) dla osób, których codzienny trud i praca dla kraju oraz godne reprezentowanie Państwa na zewnątrz zasługiwały wg oceny kapituły do takiego wyróżnienia.

Do laureatów należą:

1.Pan gen. broni Marek Tomaszycki Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych
Za wierność przysiędze żołnierskiej i kreowanie Rzeczpospolitej Polskiej,
jako solidnego i lojalnego partnera zaangażowanego w misje stabilizacyjne;

2.Pan ppłk rez. prof. dr hab. n. med.  Waldemar Machała z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Za dokonania w misjach w Afganistanie zgodnych z przysięgą Hipokratesa
i w duchu patriotycznych wartości żołnierza polskiego;

3. Pan mgr inż. Jerzy Polcyn były wójt gminy Książki
Za łączenie pokoleń i kształtowanie patriotycznych postaw

4.Pan Jan Myrcha nauczyciel przysposobienia obronnego i edukacji dla bezpieczeństwa Zespołu Szkół nr 1 VI      Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Toruniu
Za Patriotyczne wychowywanie młodzieży w duchu ideałów żołnierza polskiego.

Ponadto wręczono rocznicowe medale okolicznościowe Klubu Generałów WP dla;

– Panu gen. dyw. w st. spocz. Zbigniewowi Blechmanowi – z okazji 85 rocznicy urodzin;

– Panu gen. bryg. w st. spocz. Kazimierzowi Wilczewskiemu – z okazji 75 rocznicy urodzin;

– Panu gen. dyw. w st. spocz. Antoniemu Walczakowi – z okazji 70 rocznicy urodzin.

Po części oficjalnej oraz błogosławieństwie ks. kanonika płk Zenona Surmy podzielono się opłatkiem, życząc sobie wszelkiej pomyślności, radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz  wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2015, a następnie przystąpiono do wigilijnego poczęstunku.

 

Bydgoszcz – kwiecień 

8 kwietnia 2014 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Bydgoskiego Klubu Generałów WP, na którym dokonano wyborów nowych władz oddziału. Ze stanowiska prezesa Rady Klubu ustąpił gen. dyw. w st. spocz. Zbigniew  Blechman,  a nowym prezesem Rady Klubu oddziału Bydgoszcz został jednogłośnie wybrany gen. bryg. dr n.med. Andrzej Wiśniewski . Ponadto do Rady Klubu wybrano generałów Mariana Deringa , Benedykta Grobelnego oraz Ryszarda Wiśniewskiego.
Obecnie oddział Bydgoszcz Klubu Generałów liczy 24 członków.

Bydgoszcz – maj

8 maj 2014 r. a członkowie bydgoskiego oddziału Klubu Generałów  uczestniczyli w uroczystości z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do NATO oraz 69 rocznicy zakończenia II wojny światowej zorganizowanej przez władze Torunia oraz Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii. Na toruńskim poligonie pokazano najnowszy sprzęt artyleryjski i bezpilotowe środki rozpoznania artyleryjskiego oraz zaprezentowano skuteczność i celność dział.
Na poligonie zorganizowano również spotkanie z marszałkiem województwa Kujawsko-Pomorskiego Panem Piotrem Całbeckim. Była to okazja do wymiany poglądów n/t szkolenia wojsk możliwości współpracy z administracją samorządowa województwa oraz wzajemnych korzyści.
Po spotkaniu na poligonie generałowie uczestniczyli w uroczystościach z okazji 69. rocznicy zakończenia II wojny światowej pod „Pomnikiem poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945”. Po południu zostali zaproszeni na spotkanie  w Urzędzie Miasta z prezydentem Torunia Michałem Zaleskim oraz przewodniczącym Rady Miasta Torunia Marianem Frąckiewiczem.
W toku spotkania dyskutowano o sprawach miasta, planach inwestycyjnych na najbliższe lata, konstruowaniu budżetu partycypacyjnego oraz o promocji Torunia i jego tradycji wojskowych  i patriotycznych.
Na zakończenie spotkania gen. dyw. Włodzimierz Sąsiadek wręczył prezydentowi pamiątkowy ryngraf Klubu Generałów WP i odznakę Centrum Dowodzenia i Szkolenia Sił Zbrojnych.

W uroczystości uczestniczyli:

 • gen. dyw. Zbigniew Blechman
 • gen. bryg. Marian Dering
 • gen. bryg. Roman Dysarz
 • gen. bryg. Benedykt Grobelny
 • gen. bryg. Edward Pawlica
 • gen. bryg. Andrzej Piotrowski
 • gen. dyw. Włodzimierz Sąsiadek
 • gen. bryg. Jarosław Wierzcholski
 • gen. bryg. dr n. med. Andrzej Wiśniewski

Bydgoszcz – sierpień

13 sierpnia 2014 r. w samo południe, przedstawiciele Bydgoskiego Oddziału Klubu Generałów uczestniczyli w uroczystym apelu jednostek i instytucji wojskowych z garnizonu Bydgoszcz który odbył się na Starym Rynku. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, wśród nich wojewoda, prezydent Bydgoszczy a także duchowni, kilkuset żołnierzy i pracowników wojska z jednostek Garnizonu Bydgoszcz oraz mieszkańcy.

Podczas uroczystości szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, gen. broni Edward Gruszka, wyróżnił 26 żołnierzy odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Odczytany został apel poległych a następnie składano wiązanki kwiatów pod pomnikiem Walki i Męczeństwa. Wiązankę od Klubu Generałów złożyła delegacja w składzie: Prezes gen. bryg. dr n.med. Andrzej Wiśniewski oraz generałowie Marian Dering i  Benedykt Grobelny.

Rok 2013 

Bydgoszcz – październik 

            W dniach 11 -13 października 2013r odbyło się spotkanie rodzinne Klubu Generałów WP Oddziału Bydgoskiego w Ośrodku Rewita WDW Pieczyska.
W piątek wieczorem w przyjemnej atmosferze przy kolacji, w dobrym humorze rozmawiano na tematy towarzyskie, łącząc to z wieczorem wspomnień, przypominając niektóre wiersze okolicznościowe.
W dniu 12.X.2013r po wspólnym śniadaniu od godziny 10.00 odbyły się spotkania w grupach.

Małżonki miały spotkanie towarzysko kawiarniane, gdzie przy przysłowiowym ciasteczku i dobrej kawie dyskutowały na wszystkie ciekawe dla nich tematy.

Panowie – członkowie Klubu Generałów rozpoczęli spotkanie od informacji Zarządu na tematy bieżące.
Zapoznano uczestników z porozumieniem o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Klubem Generałów WP.
Następnie omówiono spotkanie w Belwederze z Prezydentem RP w dniu 19 września 2013r i przekazano informację o wyborach na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu na szczeblu centralnym w Warszawie w dniu 26 września 2013r. oraz wstępnie ustalono plany dalszego działania.
W drugiej części przedstawiono informację na temat inicjatywy Dowództwa Operacyjnego, które wspólnie z Fundacją„Valetudinaria” rozpoczęło zbiórkę funduszy na protezowanie i rehabilitację policjanta afgańskiego Ahmeda ZIYA. Ochraniał on polskich żołnierzy i podczas ataku rebeliantów doznał urazu, w następstwie którego utracił obie kończyny dolne. W czasie tego posiedzenia przeprowadzono zbiórkę pieniędzy (zebrano kwotę 290 zł), które zostały przekazane na konto fundacji, a także przygotowano list intencyjny wspierający inicjatywę Dowództwa i Fundacji leczenia poszkodowanego policjanta w Polsce.
W dalszej części spotkania wysłuchano przedstawiciela Stowarzyszenia Dostawców na rzecz służb mundurowych Pana Jana Andrzeja Ligusa w sprawie zawiązania i planowanej działalności Agencji Przemysłu Obronnego.
Następnie  był czas na dyskusję, w ramach której zgłoszono szereg wniosków co do dalszej działalności Klubu na 2014 rok oraz poruszono szereg problemów środowiskowych.
W dalszej kolejności wydelegowano przedstawicieli Klubu do złożenia kwiatów pod pomnikiem Bitwy pod Koronowem, jako wyraz hołdu dla wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w walkach o Ojczyznę.

Po powrocie delegacji dokonano podsumowania i ustalono wstępne terminy kolejnych spotkań.
W godzinach popołudniowych oraz w dniu następnego wykorzystano wolny czas na bilateralne spotkania towarzyskie oraz spacery po pięknej okolicy.
W dniu 13.X.2013r po obiedzie uczestnicy spotkania, w pełni usatysfakcjonowani, rozjechali się do swoich miejsc zamieszkania.

Bydgoszcz – grudzień

W dniu 10 grudnia 2013r. odbyło się w messie oficerskiej doroczne spotkanie świąteczno-wigilijne Oddziału Bydgoskiego Klubu Generałów, na którym w części organizacyjnej dokonano podsumowania działalności za cały rok 2013 oraz ustalono „Plan zamierzeń dla Oddziału na 2014r.” – w oparciu o wytyczne i plan zamierzeń Rady Klubu. Ponadto w ramach wspierania działalności  instytucji działających na rzecz wojska i wojskowej służby zdrowia delegaci Oddziału wraz z członkami założycielami fundacji Valetudinaria odwiedzili leczonego w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy sojusznika – policjanta afgańskiego kpt Ahmad ZIYA, któremu podziękowano za pomoc w ochronie polskich żołnierzy oraz życzono powrotu do sprawności i dalszych sukcesów w pracy dla dobra swojej ojczyzny.
Następnie wszyscy członkowie spotkali się przy wigilijnym stole, dzieląc się opłatkiem oraz składając sobie wzajemnie życzenia świąteczno- noworoczne (dla siebie i swoich najbliższych).
W uroczystym spotkaniu towarzyszył ks. płk kanonik Surma.

III.”Odeszli na wieczną wartę…”

 W 2015 roku:

 

Gen.bryg. pilot Jerzy Rakowski

Gen.bryg. pilot Jerzy Rakowski  zmarł w dniu 8 stycznia 2015r..

Uroczystości pogrzebowe odbyły  się 19 stycznia br. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. O godz. 12.00 w Domu Przedpogrzebowym zgromadzili się członkowie rodziny zmarłego oraz liczni przyjaciele i koledzy, wśród nich około 20. członków Klubu Generałów WP, by oddać cześć zmarłemu. Wśród dźwięków żałobnej muzyki wybrani spośród nich zaciągnęli wartę honorową przy jego  trumnie.

Drogę życiową generała przybliżył  zgromadzonym  płk pil. Janusz Kowalski.
Generał Rakowski urodził się 12 lutego 1932 r. w Michałowie. Do 1945 skończył 6 klas szkoły podstawowej w Kłomnicach. W 1950 ukończył liceum w Radomsku i wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył w 1952 r. i został mianowany podporucznikiem. W 1954 mianowany do stopnia porucznika  został dowódcą klucza. W latach 1954-1958 studiował w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino, w 1957 r. był mianowany kapitanem. W latach 1958-1960 r.  dowodził  kluczem  w 31 Pułku Szkolno-Bojowym w Łasku, a w latach 1960-1963 był zastępcą dowódcy tego pułku ds. liniowych. W 1962 r. został mianowany do stopnia majora. Od 1963 pracował w Szefostwie Lotnictwa Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Jesienią 1966 został mianowany podpułkownikiem, a jesienią 1971 pułkownikiem. W latach 1969-1970 r. był  dowódcą 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Gdyni – Babich Dołach, a w latach 1970-1971 szefem Oddziału Szkolenia Lotniczego w Szefostwie Lotnictwa OPK. W latach 1971-1973 studiował w Akademii Sztabu Generalnego SZ ZSRR. W latach 1973-1977 był  szefem  sztabu, a 1977-1979  dowódcą 2 Korpusu OPK w Bydgoszczy. Jesienią 1978 został mianowany generałem brygady.  W 1979 był szefem sztabu i zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych, a w latach 1980-1982 szefem Oddziału Lotnictwa i OPK w Zarządzie I Operacyjnym Sztabu Generalnego WP.  Wiosną 1984 został  zwolniony z zawodowej służby wojskowej i przeniesiony do rezerwy.
Był odznaczony licznymi odznaczeniami, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Po przedstawieniu drogi życiowej generała Rakowskiego  wystąpił Prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który wspominał swoje wspólne przeżycia ze zmarłym podkreślając, że był on człowiekiem ciepłym, życzliwym, dbającym o rodzinę, niezwykle zaangażowanym w pracy oraz w działalności społecznej. W każdej sytuacji można było na niego liczyć.
Generał Harmoza pożegnał zmarłego w imieniu kolegów z Klubu oraz ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, a jego rodzinie przekazał serdeczne wyrazy współczucia oraz zapewnił o gotowości do pomocy w razie potrzeby.

Po uroczystości w Domu Przedpogrzebowym urna z prochami zmarłego została odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku –  zgodnie z ceremoniałem wojskowym  (z udziałem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej).
Po złożeniu urny do niszy cmentarnej kompania oddała salwę honorową, a trębacz zagrał starą żołnierską piosenkę „Śpij kolego…”.
Na zakończenie uroczystości orkiestra odegrała „Marsza lotników”.

W tych trudnych chwilach podzielamy smutek  i żal  rodziny generała Rakowskiego oraz Jego najbliższych.
Będzie nam Go bardzo brakowało, ale pamięć o Nim i Jego dokonaniach na zawsze pozostanie wśród nas.

 

+       +       +       +       +       +       +

Po zakończeniu uroczystości pogrzebowych generała Rakowskiego koledzy z Klubu Generałów WP udali się do grobu generała Wojciecha Jaruzelskiego oraz znajdującej się  obok świeżej mogiły Józefa Oleksego, by chwilą zadumy uczcić pamięć obu zmarłych.

 

 

 

W 2014 roku:

 

Gen. bryg. Stanisław Stańko.

Gen. bryg. Stanisław Stańko zmarł 19 listopada 2014 roku.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 25 listopada w Warszawie. Ceremonię rozpoczęła msza pogrzebowa w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w której oprócz rodziny uczestniczyli członkowie naszego klubu, koledzy i przyjaciele. Wielu z obecnych zaciągnęło wartę na posterunku honorowym, przy trumnie zmarłego.

Dalsza część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach z udziałem asysty wojskowej (kompania honorowa i orkiestra).
W imieniu Klubu Generałów Wojska Polskiego nad grobem generała  Stańki głos zabrał gen. bryg. Stanisław Filipiak (treść wystąpienia zamieszczona poniżej).
Następnie wiceburmistrz Leżajska  odczytał list Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca, który w latach 1958 – 1952 uczęszczał ze zmarłym do tej samej szkoły, do tej samej klasy – do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.
Na zakończenie uroczystości zabrał głos zięć Generała, który wspominał ostatnie chwile zmarłego oraz podziękował w imieniu rodziny za organizację pogrzebu.

Gen. bryg. Stanisław Stańko urodził się 24 lutego 1944 roku w Leżajsku.
Był absolwentem Oficerskiej Szkoły Samochodowej w Pile z 1965 roku.
Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1965 roku dowodząc przez dwa lata plutonem maszyn budowlanych w 49 batalionie inżynieryjno – budowlanym. Następnie był dowódcą kompanii szkolnej w 1 Technicznym Pułku Inżynieryjno –  Budowlanym oraz w Wojskowym Ośrodku Szkolenia Operatorów i Mechaników Służby Inżynieryjno – Budowlanej.
W 1968 roku mianowany został na stopień porucznika.
W latach 1971-1974 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP (1972 awans na kapitana), po ukończeniu której został kwatermistrzem 55 Pułku Zmechanizowanego, a następnie zastępcą kwatermistrza 16 Dywizji Pancernej w Elblągu.
W 1977 był skierowany  w drodze wyróżnienia do służby w Polskiej Wojskowej Jednostce Specjalnej w doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie, gdzie pełnił obowiązki  kwatermistrza. W tym samym roku otrzymał awans na majora. Po powrocie do kraju ponownie objął funkcję zastępcy kwatermistrza 16 Dywizji Pancernej. Od 1980 (już jako podpułkownik) przez dwa lata kierował służbami kwatermistrzowskimi 8 Dywizji Zmechanizowanej w Koszalinie.
W 1982 roku został skierowany na studia do Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR.
Po ich ukończeniu i mianowaniu na stopień pułkownika został szefem sztabu – zastępcą kwatermistrza Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.
Dwa lata później został kwatermistrzem – zastępcą dowódcy POW.
W 1991 roku objął stanowisko szefa zaopatrzenia – zastępcy Głównego Kwatermistrza WP. Po zmianach organizacyjnych w 1993 roku został zastępcą szefa Zarządu Zaopatrywania Sztabu Generalnego.
W latach 1995 – 1996 był zastępca szefa, a następnie szefem Zarządu Materiałowego SG WP. Na stanowisku tym  w 1996 roku otrzymał awans na stopień generała brygady.
Od 2000 roku był komendantem Komendy Rejonu Logistycznego Warszawa.
W 2001 został przeniesiony do dyspozycji dowódcy Wojsk Lądowych, w której pozostawał do czasu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w kwietniu 2002 roku.

 

gen. bryg. Stanisław Filipiak

Ostatnie Pożegnanie Stanisława STAŃKO,
gen. bryg. Wojska Polskiego.

Czcigodna Rodzino pogrążona w smutku, Panie, Panowie, przyjaciele, sąsiedzi i koledzy, przyszliśmy tu, aby towarzyszyć w ostatniej drodze Stanisława STAŃKO, generała brygady Wojska Polskiego.
Żegnamy dziś Stanisława, którego śmierć, zbyt wczesnym nadejściem zaskoczyła nas wszystkich.

Gen Stańko z nami był i był, przyzwyczailiśmy się do tego i było nam z tym dobrze, normalnie, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma. Był dla nas wymiernym czasem, godziną, która już nie wróci, stosem podjętych i nierozwiązanych problemów i pism, pożółkłych w głębinie szuflady, zapomnianym uśmiechem, który bardzo smuci i wspomnieniem, na które nie ma żadnej rady. Nie łatwo jest żegnać się, ponieważ znałem go dobrze i bardzo szanowałem.

Poznaliśmy się 35 lat temu w Braniewie. Nasza przyjaźń przetrwała wiele lat, wiele szlaków przewędrowaliśmy na północy kraju, by zapuścić na dłużej korzenie w Warszawie. Gdy po raz pierwszy poznałem Staszka to wiedziałem, że to wyjątkowa osoba, a nasza przyjaźń przetrwa dekady, chociaż układ przełożony-podwładny nie był usłany różami. Pamiętam wiele chwil spędzonych razem. Zawsze starał się być osobą odpowiedzialną, energiczną, pomysłową, uparcie dążącą do wyjaśnienia prawdy. Był nieprzeciętnym wychowawcą. Jego szczególnym darem był łatwy kontakt z ludźmi, wyrozumiałość i udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów. Potrafił przekonywać do słuszności wybranej drogi. Szanował swoich podopiecznych, co dało mu z ich strony wielką sympatię i oddanie. Był osobą niezmiernie skromną i sympatyczną. Zawsze wesoły i uśmiechnięty, lubił żartować i dla każdego miał dobre słowo. Osoby potrzebujące pomocy, nie były mu obojętne, nie potrafił nie zareagować i przejść obok. Zdarzało się, że wtedy zapominał o sobie.

Przypomnę, że generał Stańko zajmował wiele odpowiedzialnych stanowisk w wojsku polskim, poczynając od dowódcy pododdziału, poprzez zastępcę dowódcy pułku, dywizji, szefa sztabu i zastępcę dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, by zostać zastępcą Głównego Kwatermistrza WP i Szefem zaopatrywania SZ RP w Sztabie Generalnym WP.

Wielokrotnie był odznaczany mi. Krzyżami: Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim ORDERU ODRODZENIA POLSKI.

Drodzy zebrani!

Nikomu jeszcze prócz śmierci nie udało się zatrzymać czasu. Rodzinie, Przyjaciołom i kolegom – też nie, pomimo wielokierunkowych starań i włożonemu wysiłkowi. Swoim nagłym odejściem zaskoczył wszystkich, swoją rodzinę, przyjaciół i kolegów z całego kraju, w tym ze swojej klasy i z LEŻAJSKA, gdzie był honorowym obywatelem.

W tych trudnych, ostatnich, chwilach towarzyszyła mu rodzina z przyjaciółmi. Zrobili wszystko by mu pomóc, przemierzyli daleką drogę, by dać mu tak potrzebną nadzieję.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia i chcemy prosić o przyjęcie wsparcia z naszej strony.

Dziękuję wszystkim, którzy przybyli tu na dzisiejszą uroczystość.

Ze czcią pochylamy dziś głowy nad grobem STANISŁAWA, by pożegnać GO w ostatniej drodze.

Szanowni Zebrani!

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej.

Staszku będziemy zawsze o Tobie pamiętać, a teraz, gdy Twoja ziemska pielgrzymka dobiegła końcowi, mówimy: żegnaj nasz przyjacielu. Wierzymy, że Ci, których kochamy nie umierają nigdy, i umiera się nie po to, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej. W tym nowym życiu niech towarzyszy Ci melodia CISZA zagrana na trąbce.

CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!

 

Generał Wojciech Jaruzelski

Generał Wojciech Jaruzelski zmarł 25 maja 2014r.

Wojciech Jaruzelski wywodził się z rodziny szlacheckiej i ziemiańskiej. Jego dziadek, również Wojciech, brał udział w powstaniu styczniowym, za co został zesłany na 8 lat. Ojciec Wojciecha, Władysław  ukończył Akademię Rolniczą w czeskim Taborze. W 1920 roku wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie pracował jako administrator majątków ziemiańskich. Ciesząc się opinią dobrego fachowca trafił do Kurowa. Tam w 1922 r poślubił Wandę z Zarębów, absolwentkę Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Wojciech urodził się w dniu 6 lipca 1923 r.w Kurowie. Został ochrzczony w tamtejszym kościele rzymskokatolickim. Rodzina była głęboko religijna i patriotyczna.
W 1925 roku rodzina Jaruzelskich opuściła Kurów i zamieszkała w majątku Trzeciny nad rzeką Brok. Wojciech nie uczęszczał do szkoły powszechnej, lecz był uczony w domu przez prywatnego nauczyciela. Od 1933 uczęszczał do gimnazjum prowadzonego przez zakon marianów na warszawskich Bielanach.  We wczesnej młodości był bardzo religijnym i dobrze zapowiadającym się uczniem. Dostrzeżono w nim talent do przedmiotów humanistycznych. Miał dobry styl pisania i formułowania myśli. W latach 1935-1939 należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W 1939 ukończył IV klasę gimnazjum uzyskując tzw. „małą maturę”. Po wybuchu wojny rodzina Jaruzelskich uciekała w kierunku wschodnim. W momencie najazdu Polski przez ZSRR, rodzina przebywała w jednym z majątków w okolicach Nowogrodu. Wobec ataku ze wschodu postanowili wrócić do Trzecin. Ostatecznie w nocy z 22 na 23 września przekroczyli granicę z Litwą. Tam mieszkali w różnych miejscowościach w majątkach polskich rodzin. W dniu 14 czerwca 1941 r. rodzina została deportowana w głąb ZSRR. Wojciech zamieszkał wraz z matką i siostrą w osadzie leśnej Turczuk, gdzie w Górach Ałtaj (ok. 300 km od Bijska) pracował w tajdze przy wyrębie lasów. Nabawił się tam choroby oczu, tzw. ślepoty śnieżnej, która trwale uszkodziła mu wzrok. Ojciec został zesłany do łagrów w Krasnojarskim Kraju. Po podpisaniu umowy Sikorski-Majski, jesienią 1941 r. ojciec został zwolniony z łagru i udał się do Bijska, gdzie znajdowała się polska delegatura. Tam zapisał syna na ochotnika do formującej się armii Andersa, lecz Wojciech z rodziną przybył do Bijska dopiero w styczniu 1942 r. Po przybyciu do podjął pracę przy wyrębie lasu, a potem jako tragarz w piekarni. Aresztowany na 3 tygodnie przez NKWD za odmowę przyjęcia radzieckiego tymczasowego zaświadczenia tożsamości. Ojciec Wojciecha  dostał posadę wozaka w miejscowym przedsiębiorstwie rybnym, lecz wkrótce zmarł (4 czerwca 1942 r) i został pochowany na miejscowym cmentarzu. 19-letni Wojciech stał się jedynym opiekunem rodziny.

W maju 1943 r. został wezwany przez radziecką Wojskową Komendę Uzupełnień w Bijsku. Dostrzeżono w nim kandydata na oficera i nakazano czekać.  Ponownie został wezwany 19 lipca tegoż roku. Dostał skierowanie do Szkoły Oficerskiej 1 Korpusu Sił Zbrojnych w Riazaniu. Nie był to zaciąg ochotniczy, lecz radziecki pobór do wojska. Udało mu się wtopić w tłum kandydatów i dzięki temu ukrył swoje szlacheckie pochodzenie. Został skierowany  do 1 batalionu piechoty, i przydzielony do karabinów maszynowych (CKM typu Maxim). Przysięgę wojskową złożył w dniu 11 listopada. Promocja miała miejsce 16 grudnia 1943 r. Promował gen. Berling. Prymusi, byli mianowani na stopień podporucznika, większość  – w tym Jaruzelski –  na stopień chorążego.
Po uzyskaniu promocji został skierowany na stanowisko dowódcy plutonu piechoty w składzie 8 kompanii, 3 batalionu, 5 pułku, 2. Dywizji Piechoty.  Od 1943 do 1944 był dowódcą plutonu strzelców, w maju 1944 r. został przeniesiony do zwiadu, gdzie został dowódcą plutonu zwiadu konnego.

Wraz z pułkiem przeszedł szlak bojowy 1 Armii WP. Udział w walkach rozpoczął w końcu lipca 1944 roku, kilkanaście kilometrów od rodzinnego Kurowa, przy forsowaniu Wisły. Potem brał udział w walkach na przyczółku magnuszewskim i akcjach pomocy powstańczej Warszawie (w październiku 1944 r. został lekko ranny). W dniu 11 listopada 1944 r. awansowany do stopnia podporucznika w korpusie kawalerii. 19 stycznia 1945 r. bierze udział w defiladzie w gruzach zniszczonej Warszawy.  Od końca stycznia 1945 roku dowodził całością zwiadu pułku. W lutym 1945 roku wraz z pułkiem walczył o przełamanie Wału Pomorskiego. 15 marca bierze udział w uroczystości zaślubin z morzem. W połowie kwietnia 5 pp uczestniczy w forsowaniu Odry , a 22 kwietnia dociera do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. W dniu 24 kwietnia 1945 r. Jaruzelski zostaje mianowany na stopień porucznika w korpusie oficerów piechoty. 3 maja wraz z pułkiem dociera nad Łabę. Za walki na terenie Niemiec Jaruzelski został odznaczony „Krzyżem Walecznych” oraz Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy.

Kapitulacja III Rzeszy zastała Jaruzelskiego wraz z 5 pp na północny wschód od miasta Nauen. W drugiej połowie czerwca jego pułk został rozmieszczony w stolicy Łużyc – Cottbus. 1 lipca Jaruzelski wrócił do Polski.

Po przybyciu do Polski w związku z groźbą polsko-czechosłowackiego zatargu zbrojnego o granicę, pułk w którym służył Jaruzelski otrzymał w dniu 5 lipca 1945 rozkaz bronienia 107-kilometrowego odcinka granicy polsko-czechosłowackiej. Pułk stacjonował w Głubczycach. 3 sierpnia Wojciech Jaruzelski zostaje komendantem wojskowym miasta. W dniu 9 września pułk po przekazaniu terenu nowo sformowanej 13 Dywizji Piechoty został skierowany do Częstochowy.

Na przełomie października i listopada 1945 zapadła decyzja o wysłaniu 5 pp, w którym służył Jaruzelski, na teren powiatu hrubieszowskiego, by tam walczyć z podziemiem ukraińskim (UPA). Pułk dotarł na miejsce w dniu 14 listopada. Do zadań Jaruzelskiego należało przygotowywanie opracowań dotyczących działań UPA (przesłuchiwał jeńców ukraińskich) i podziemia antykomunistycznego oraz raportów o działaniach pułku przeciwko nim. Oddziały zwiadowcze pod jego dowództwem brały również udział w akcji wysiedlania ludności ukraińskiej zamieszkującej powiat hrubieszowski na teren Ukrainy radzieckiej. W maja Jaruzelski zostaje II pomocnikiem szefa sztabu 5 pp ds. zwiadu, a następnie drugim zastępcą szefa sztabu pułku. Za walki z „ukraińskimi bandami” Jaruzelski otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi  oraz był awansowany  na stopień kapitana ( 22 lipca 1946).

W lipcu 1946  został mianowany wojskowym komendantem Piotrkowa Trybunalskiego. W styczniu 1947 roku  zostaje zastępcą przewodniczącego komisji wyborczej w wyborach sejmowych.

W 1947 roku Jaruzelski  został wysłany  na kurs szefów sztabu dużych jednostek do Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie, które ukończył z wynikiem bardzo dobrym, po czym został skierowany do cyklu taktyki piechoty i służby sztabów na etat wykładowcy taktyki w  tym że Centrum. Szybko dał się poznać jako dobry wykładowca . 10 lipca 1948 r.  został mianowany majorem, a już 25 stycznia 1949 r . podpułkownikiem.

W dniu 21 lutego 1949 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Wydziału Szkół i Kursów Oficerów Rezerwy Oddziału Szkół i Kursów Sztabu Wojsk Lądowych, a w październiku 1949 r. awansował na stanowisko szefa Wydziału Szkół Oficerskich i Podoficerskich Zawodowych oraz został pierwszym zastępcą szefa oddziału. W związku ze zmianami w Wojsku Polskim  w dniu 1 marca 1950 r. Dowództwo Wojsk Lądowych przekształcono w Główny Zarząd Wyszkolenia Bojowego. Jaruzelski został wówczas mianowany szefem Wydziału Szkół i Kursów Oficerów Zawodowych. W dniu 3 października 1953 r. wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Akademii Wojskowych w Głównym Zarządzie Wyszkolenia Bojowego.

31 grudnia 1953 r. mianowany na stopień pułkownika.

W lipcu 1955 r., jako ekstern ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia w Akademii Sztabu Głównego.  W dniu 14 listopada 1955 r. awansował na stanowisko szefa Zarządu Akademii Wojskowych, Szkół i Kursów Oficerskich.

14 lipca 1956 r. mianowany na stopień generała brygady.

W dniu 7 marca 1957 r. został zastępcą szefa Głównego Zarządu Wyszkolenia Bojowego. W dniu 8 października 1957 objął stanowisko dowódcy 12 Dywizji Piechoty (od 24 listopada 1958 r. Dywizja Zmechanizowana) w Szczecinie. Na początku 1960 r. dywizja Jaruzelskiego została uznana za najlepszy związek taktyczny w WP.

13 lipca 1960 r. został awansowany na stopień generała dywizji.

W roku 1965 wyznaczony na szefa Sztabu Generalnego WP, a w latach 1968-1983 był ministrem obrony narodowej.

W 1968 roku został mianowany na stopień generała broni, a w roku 1978 generała armii.

W roku 1970 ukończył Kurs Strategiczny  w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR.

Od 1981 roku był Prezesem Rady Ministrów, a następnie również I sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR. Jako przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w dniu 13 grudnia 1981 roku ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.

W roku 1983 urlopowany z sił zbrojnych jako przewodniczący Komitetu Obrony Kraju.
W roku 1985 został przewodniczącym Rady Państwa.

Zawodową służbę wojskową zakończył 31 stycznia 1991r..

Jedna z najbardziej znaczących postaci polskiego życia politycznego.
Polityczny realista: zainicjował i umożliwił przeprowadzenie „okrągłego stołu”, który doprowadził do zmian społeczno-politycznych oraz ekonomicznych leżących u podstaw III Rzeczypospolitej. W lipcu 1989 roku został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe Prezydentem RP. Funkcję tę piastował do grudnia 1990 roku.
Autor licznych opracowań dotyczących najnowszych dziejów Polski. Oficer o imponującej wiedzy historycznej, wojskowej i kulturalnej oraz niezwykłej kulturze osobistej.

Odznaczony licznymi orderami i medalami, wśród nich:

– Krzyżem  Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari;
– Krzyżem  Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski;
– Krzyżem  Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
– Orderem  Krzyża Grunwaldu III klasy;
– Krzyżem  Walecznych (dwukrotnie).

30 maja br. odbyły się w  Warszawie uroczystości pogrzebowe generała Wojciecha Jaruzelskiego. Rozpoczęła je Msza Św. żałobna w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w  intencji zmarłego, koncelebrowana przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. Uczestniczyli w niej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski oraz byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, a także członkowie rządu i kancelarii prezydenta. Wzięło w niej udział również kilkudziesięciu generałów, w tym kilkunastu członków Klubu Generałów WP,  wśród nich grupa generałów z Bydgoszczy na czele z gen. dyw. Zbigniewem Blechmanem.

Na wstępie biskup Guzdek odczytał list byłego biskup polowego WP Sławoja Leszka Głódzia, w którym m.in. wspomina on o listach, jakie otrzymał od  generała Jaruzelskiego oraz o przekazanych przez niego wotach, wśród nich modlitewniku z XVI wieku. W homilii biskup Guzdek przypomniał, że zmarły był zmuszony do podejmowania trudnych decyzji w niełatwych czasach. Podkreślił, że jest zasadnicza różnica między oceną zmarłego a sądem, gdyż ten właśnie się rozpoczął przed Najwyższym Sędziom – Panem całej historii i wszystkich losów ludzkich. Dodał też, że dzisiejsze nasze zachowanie da odpowiedź czy my wszyscy zdamy egzamin z chrześcijaństwa (przebaczania, tolerancji…).

Na zakończenie nabożeństwa zabrał głos Prezydent RP Bronisław Komorowski, który powiedział m.in., że majestat śmierci nigdy nie powinien być dezawuowany i dodał, że żegnamy prezydenta czasu przełomu, który miał swój pozytywny udział w rozwoju wydarzeń. Podkreślił, że żegnamy mężnego żołnierza, zasłużonego w boju, który nie szczędził krwi i poświęcenia dla Ojczyzny.

Dalsza część uroczystości odbyła się na Wojskowym  Cmentarzu na Powązkach. Tu licznie zgromadzeni generałowie i oficerowie, wśród nich członkowie Klubu Generałów WP oddali cześć zmarłemu,  pełniąc wartę honorową przy jego urnie. Następnie uformował się kondukt pogrzebowy, po czym w asyście kompanii reprezentacyjnej WP prochy zmarłego zostały odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku.
Nad grobem generała Jaruzelskiego wystąpił były Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Powiedział on m.in., że żegnamy dziś człowieka szczególnej epoki, naznaczonej tragedią, dramatem, poszukiwaniem sensu i nadziej. A na zakończenie dodał(cyt.): „Żegnamy Cię żołnierzu. Dobrze zasłużyłeś się Ojczyźnie. Spocznij!. Twoja służba skończona. A my baczność! Walka o dobre imię Wojciecha Jaruzelskiego trwa.”
Po złożeniu urny do grobu, kompania oddała salwę honorową, a na grobie zostały złożone liczne wieńce i wiązanki kwiatów.

Na tym zakończyły się uroczystości pogrzebowe generała Wojciecha Jaruzelskiego, wychowawcy i nauczyciela wielu żołnierskich pokoleń.

Cześć jego pamięci!

Gen. bryg. dr hab. Stefan Włudyka.

 

Gen. bryg. Stefan Włudyka zmarł 11 maja 2014r.

Generał  Włudyka urodził się 9.04.1938r. w Montigny-Gohelle we Francji. Po wojnie wraz z matką przyjechał do Polski. W 1959r. ukończył SOWI i został wyznaczony na stanowisko dowódcy plutonu saperów, później plutonu dowodzenia w 46. Batalionie Saperów w Olsztynie, a po czterech latach na pomocnika szefa sztabu tego batalionu. Następnie dowodził szkolną kompanią rozpoznania w PSWI w Modlinie.

W 1972r. – po ukończeniu z wyróżnieniem Akademii Sztabu Generalnego WP – objął stanowisko starszego oficera Oddziału Operacyjnego SWI MON, a następnie w 1975r. stanowisko dowódcy 9. Pomorskiego Pułku Pontonowego.
W latach 1977-78 był szefem sztabu 4. Łużyckiej Brygady Saperów.
Po ukończeniu studiów w ASG SZ ZSRR w 1980 r. powrócił do SWI MON na stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego.
W 1982r. objął  stanowisko szefa Katedry Taktyki Wojsk Inżynieryjnych w ASG WP. W akademii prócz pracy dydaktycznej  zajął się działalnością naukową. W 1986 r. obronił pracę doktorską (z systemów minowania narzutowego), a w 1990 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

W 1992 r. został dowódcą Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia Instytucji Centralnych MON.
Dwa lata później otrzymał nominację na stopień generała brygady.
Od 1995 r. dowodził wojskami Garnizonu Warszawa.

W 1998 r. odszedł w stan spoczynku i podjął pracę w Instytucie Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej.
Od 1999 r. był profesorem nadzwyczajnym WAT, a w latach 2001- 2005 profesorem nadzwyczajnym Politechniki Częstochowskiej.

Opublikował ponad 120 opracowań naukowych, monografii i skryptów,  głównie z zakresu zabezpieczenia inżynieryjnego działań bojowych wojsk, logistyki i zarządzania zasobami ludzkimi.
Przez szereg lat był członkiem Rady Naukowej.

Działał także społecznie. Był m.in. honorowym prezesem Wojskowego Koła Łowieckiego i członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Saperów Polskich.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi i wieloma innymi odznaczeniami.

Generał Stefan Włudyka spoczął na Cmentarzu  Wojskowym na Powązkach.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 15 maja 2014r. Rozpoczęła je Msza Św. w Katedrze Polowej WP. Następnie trumna ze zwłokami generała została w asyście kompanii reprezentacyjnej odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku.

Cześć jego pamięci!

gen. bryg. Włodzimierz KOPIJKOWSKI

Generał Włodzimierz Kopijkowski  zmarł w dniu 24 marca 2014r. Spoczął na Cmentarzu  Wojskowym na Powązkach. Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 1 kwietnia 2014r.
Rozpoczęła je Msza Św. w Katedrze Polowej WP. Następnie trumna ze zwłokami generała została w asyście kompanii reprezentacyjnej odprowadzona na miejsce wiecznego spoczynku.
W imieniu Klubu Generałów WP zmarłego pożegnał gen.dyw. w st. spocz. Czesław Laszczkowski.

Generał Kopijkowski urodził się 10 kwietnia 1919r. w Żytomierzu na Wołyniu.
Był wychowankiem podoficerskiej szkoły dla małoletnich, następnie podoficer 45 pułku strzelców kresowych w Równem. Brał udział w Wojnie Obronnej 1939. W latach okupacji niemieckiej organizator i dowódca samoobrony osiedla Lubomirsk przed terrorem nacjonalistów ukraińskich. W 1944 we współdziałaniu z oddziałami Armii Czerwonej, na czele polskiego oddziału samoobrony brał udział w wyzwoleniu miasta Równe. Następnie w Sumach wstąpił do LWP.
W latach 1944-1945 odbył roczne przeszkolenie w Akademii Wojskowej im. M.W. Frunze w Moskwie. Po tym przeszkoleniu był kolejno: dowódcą Szkoły Pułkowej w 11 pułku piechoty w Kaliszu, szefem sztabu 30 pułku piechoty w Rzeszowie oraz dowódcą 54 pułku w Morągu. Stamtąd został skierowany do Akademii SG SZ ZSRR w Moskwie. Po ukończeniu akademii objął stanowisko dowódcy 2 pułku piechoty w Skierniewicach. Następnie był kolejno: szefem sztabu 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, dowódcą 15 Dywizji Piechoty  w Olsztynie oraz szefem sztabu 8 Korpusu Armijnego w Olsztynie.
W 1956 awansowany do stopnia generała brygady.
W roku 1956 był dowódcą 8 Korpusu Armijnego, a następnie szefem sztabu – zastępcą dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego (1956-1957), szefem sztabu – zastępcą dowódcy Śląskiego  Okręgu Wojskowego (1957-1959) oraz zastępcą komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP ds. liniowych (1959-1964, 1965-1972).
W latach 1964-1965 pełnił funkcję przedstawiciela PRL w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei (w randze ministra pełnomocnego). Następnie powrócił na stanowisko zastępcy komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP ds. liniowych.
W latach 1972-1979 był zastępcą inspektora nadzoru zaplecza gospodarczego i technicznego WP.

W stan spoczynku przeszedł w 1980 roku.

Aktywny działacz kombatancki – prezes Zarządu Środowiska Małoletnich – uczestników Wojny Obronnej 1939 oraz przewodniczący Krajowej Rady Żołnierzy Września 1939 roku przy ZG Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Przez szereg lat należał do nestorów Klubu Generałów WP.

Wyróżniony licznymi odznaczeniami m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Partyzanckim.

Gen. bryg. Włodzimierz Kopijkowski na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 

 gen. bryg. Piotr Przyłucki.

 

Gen. bryg. Piotr Przyłucki zmarł w wieku 91 lat dnia 28 lutego 2014r.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 10 marca br w Warszawie. Rozpoczęło je nabożeństwo żałobne w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w którym  uczestniczyli członkowie rodziny zmarłego oraz licznie zgromadzeni koledzy i przyjaciele, głównie obecni i byli żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz  członkowie Klubu Generałów Wojska Polskiego. Wybrani spośród nich zaciągnęli wartę honorową przy trumnie zmarłego.
Dalsza część uroczystości odbywała się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach i przebiegała zgodnie z ceremoniałem wojskowym –  z udziałem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej.
Nad grobem generała Przyłuckiego wystąpił gen. bryg. Stanisław Świtalski – bliski jego  przyjaciel – który przedstawił drogę życiową zmarłego, oraz w imieniu Klubu Generałów WP go pożegnał. Podziękował także w imieniu rodziny wszystkim organizatorom i uczestnikom uroczystości.

Gen. bryg. Piotr Przyłucki urodził się 26 lipca 1923 roku w Kamiennej Górze w gminie Aleksandria na Wołyniu. Pochodził z rodziny ziemiańskiej. Do 1939 skończył 3 klasy gimnazjum w Równem. Od 1943 członek AK w Równem. W lutym 1944 wstąpił do WP,w grudniu ukończył w stopniu podporucznika szkołę oficerską w Riazaniu. Po powrocie do kraju dowodził plutonem w Oficerskiej Szkole Broni Pancernej w Chełmie, a od 1946 był dowódcą kompanii podchorążych. W 1947 skończył w stopniu kapitana kurs dla oficerów broni pancernej w Modlinie, gdzie ukończył także gimnazjum i liceum dla dorosłych. Zastępca szefa sztabu, a od 1948 szef sztabu 9 pułku czołgów w Szczecinie. W latach 1948-1951 studiował w Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie. Od 1952 szef sztabu 19 Dywizji Zmechanizowanej w Torzymiu (w stopniu majora). Od 1955 zastępca szefa, od 1956 szef oddziału operacyjnego w Dowództwie Wojsk Pancernych w Warszawie, a następnie szef sztabu Szefostwa Wojsk Pancernych. W latach 1960-1962 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR  w Moskwie, następnie do 1968 był dowódcą 16 Kaszubskiej Dywizji Pancernej w Elblągu. Jesienią 1966 awansowany do stopnia generała brygady.
Zainicjował i kierował budową pomnika ofiar Stutthofu w Sztutowie w latach 1967-1968.
W latach 1968-1976 zastępca dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego ds. liniowych w Bydgoszczy. W 1975 dowódca 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku. 1976-1987 dyrektor Departamentu Wojskowego Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. W 1988 pożegnany przez ministra Obrony Narodowej i przeniesiony w stan spoczynku.
Działacz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Klubu Generałów WP, Klubu Absolwentów Akademii Sztabu Generalnego WP i Akademii Obrony Narodowej.

W tych trudnych chwilach podzielamy smutek i żal Jego rodziny i najbliższych.
Będzie nam Go bardzo brakowało, ale pamięć o Nim i Jego dokonaniach na zawsze pozostanie wśród nas.

W 2013 roku:

 

gen. broni pil. Stanisław Targosz

Gen. broni pil. Stanisław Targosz zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 4 sierpnia 2013r.
Generał Targosz był pilotem klasy mistrzowskiej. Za sterami spędził ponad 3,4 tys. godzin, z czego prawie 2 tys. na Su-22 i ok. 1,2 tys. na LiM-6. Był jednym z pierwszych polskich pilotów wyszkolonych na Su-22. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Gen. Targosz urodził się w 1948 r. w Jaroszowie. W wieku 19 lat wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Po promocji był pilotem w pułkach lotnictwa myśliwskiego w Goleniowie i Świdwinie. Służył też w 3. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy. Po studiach w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie był w tej ostatniej jednostce kolejno zastępcą dowódcy eskadry ds. liniowych, dowódcą eskadry i szefem sztabu – zastępcą dowódcy pułku.

W 1985 r. został dowódcą 40 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie, po czym awansował na zastępcę dowódcy 3 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego, a następnie dowódcę tej dywizji. Po podyplomowych studiach na Akademii Obrony Narodowej został zastępcą dowódcy 4 Korpusu Lotniczego w Poznaniu, potem zaś zastępcą szefa szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

W 2000 r. awansował na generała brygady oraz szefa Wojsk Lotniczych – zastępcę szefa szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Przez trzy lata był też zastępcą dowódcy Grupy Dowodzenia w Sojuszniczym Centrum Operacji Powietrznych CAOC-1 w Finderup w Danii. Po powrocie do Polski został zastępcą dowódcy Centrum Operacji Powietrznych. Po pół roku awansował na dowódcę COP i zastępcę dowódcy Sił Powietrznych.

W marcu 2005 r. prezydent Aleksander Kwaśniewski mianował gen. Targosza dowódcą Sił Powietrznych. Jako dowódca tego rodzaju sił zbrojnych gen. Targosz przyjmował na wyposażenie sił zbrojnych pierwsze samoloty F-16. W kwietniu 2007 r. prezydent Lech Kaczyński odwołał go ze stanowiska (jego następcą został gen. Andrzej Błasik). Zmiana nastąpiła przed upływem kadencji. Ówczesny szef MON Aleksander Szczygło tłumaczył, że gen. Targosz ze względów zdrowotnych faktycznie nie pełnił obowiązków. Generał pożegnał się ze służbą w styczniu 2008 r.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 sierpnia 2013 roku, a rozpoczęło je nabożeństwo żałobne koncelebrowane przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka w kościele parafialnym w Książenicach k/Grodziska Mazowieckiego.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP oraz Rodzajów Sił Zbrojnych. Najliczniej reprezentowane były Siły Powietrzne – całe dowództwo, delegacje i poczty sztandarowe wszystkich jednostek Sił Powietrznych. Licznie reprezentowani też byli przedstawiciele przemysłu i instytutów naukowo badawczych oraz miejscowa społeczność. Z Klubu Generałów Wojska Polskiego w pogrzebie uczestniczyli generałowie: Jan Baraniecki, Ryszard Dębski, Andrzej Lewandowski i Mieczysław Walentynowicz. Uroczystości odbywały się zgodnie z ceremoniałem wojskowym – z udziałem orkiestry i kompanii reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Podczas mszy św. w imieniu podwładnych, kolegów i przyjaciół wystąpił dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski.

Po uroczystym nabożeństwie wszyscy uczestnicy uroczystości pogrzebowych udali się do pobliskiej Odrano-Woli, gdzie w alei zasłużonych tamtejszego cmentarza komunalnego przygotowano miejsce wiecznego spoczynku generała Targosza.

Nad grobem przemówienia wygłosili: Dyrektor Generalny MON Piotr Lis, burmistrz Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński i gen broni w st. sp. pil. Jerzy Gotowała.
Złożenie zmarłego do grobu odbyło się przy huku salw honorowych i warkocie przelatujących nisko samolotów bojowych.
Po tym nastąpiło składanie wieńców i wiązanek kwiatów, wśród których był także wieniec od Klubu Generałów Wojska Polskiego.

Generał Stanisław Targosz na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Cześć jego pamięci!

Gen. armii Florian Siwicki

11 marca 2013 roku zmarł w wieku 88 lat gen. armii Florian Siwicki.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 marca 2013 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP oraz Rodzajów Sił Zbrojnych na czele z byłym Ministrem Obrony Narodowej Januszem Onyszkiewiczem i zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Anatolem Wojtanem. W pogrzebie wzięło udział wielu przyjaciół, kolegów i podwładnych generała Siwickiego, w tym ponad trzydziestu członków Klubu Generałów WP, a także delegacja generałów Pomorskiego Okręgu Wojskowego na czele z gen. dyw. Zbigniewem Blechmanem.

Uroczystości rozpoczęły się  w Domu Przedpogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach – wystawieniem trumny ze zwłokami Generała i wystawieniem asysty wojskowej.

Obok asysty wartę honorową zaciągnęli generałowie: Franciszek Puchała, Józef Użycki, Zbigniew Zalewski, Zbigniew Nowak, Ryszard Żuchowski, Andrzej Lewandowski, Zenon Poznański, Stanisław Ferenc, Witold Szymański, Roman Dysarz, Aleksander Poniewierka, Zdzisław Stelmaszuk, Zbigniew Blechman, Marian Sobolewski, Roman Pusiak, Roman Kloc oraz pułkownicy: Andrzej Szerszyński, Mirosław Jędrusik, Tadeusz Kusiak, Jan Szeluga, Ignacy Tytz i Jerzy Adamowicz.

W trakcie uroczystości Mistrz Ceremonii poprosił o zabranie głosu byłego Ministra Obrony Narodowej Janusza Onyszkiewicza, który w imieniu obecnego Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka i Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego złożył kondolencje na ręce rodziny zmarłego oraz przypomniał bardzo owocną współpracę, jaka miała miejsce w 1990 roku między ówczesnym Ministrem Obrony Narodowej gen. armii Florianem Siwickim, a nowymi wtedy cywilnymi wiceministrami, którymi zostali – właśnie występujący – Janusz Onyszkiewicz i obecny Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Po zakończeniu pierwszej części uroczystości kondukt w asyście kompanii reprezentacyjnej WP i orkiestry udał się w pobliże miejsca przyszłego spoczynku Generała, gdzie odbyła się dalsza jej część. Tu, nad trumną Zmarłego gen. broni Józef Użycki, członek Klubu Generałów WP, odczytał słowo pożegnalne generała Wojciech Jaruzelskiego (jego treść zamieszczono poniżej), a następnie trumna generała Siwickiego została złożona do grobu – zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym. Na mogile złożono wieńce i wiązanki kwiatów.
Następnie zabrał głos syn zmarłego Generała pan Ryszard Siwicki, który podziękował za udział w pogrzebie przyjaciołom, kolegom i znajomym ojca oraz podziękował organizatorom uroczystości.
Na zakończenie zabrał głos prezes Klubu Generałów WP gen. bryg. pil. Roman Harmoza, który – w imieniu wszystkich obecnych – złożył kondolencje rodzinie Zmarłego oraz podziękował organizatorom, szczególnie Dowództwu Garnizonu Warszawa,  za godne przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości.

Generał Florian Siwicki urodził się 10 stycznia 1925 roku w Łucku. Po aresztowaniu ojca przez NKWD wraz z rodziną został deportowany pod Archangielsk.
Służbę wojskową rozpoczął w maju 1943 roku jako elew batalionu szkolnego 1 Dywizji Piechoty w Sielcach nad Oką.
Następnie został podchorążym Oficerskiej Szkoły Piechoty 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR w Riazaniu.
Po jej ukończeniu szkoły, jako prymus – promowany przez płk. Zygmunta Berlinga – został wyznaczony na dowódcę plutonu, a następnie dowódcę kompanii w tej szkole.
W latach 1945-1946 był dowódcą kompanii Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii w Krakowie.
W 1947 roku ukończył kurs dowódców batalionów w Centrum wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.
Przez kolejne dwa lata wykładał taktykę i szkolenie ogniowe w Oficerskiej Szkole Piechoty nr 1 we Wrocławiu.
W latach 1952-1954 był szefem wydziału i szefem oddziału planowania Głównego Zarządu Wyszkolenia Bojowego w Warszawie.
Po ukończeniu w roku 1956 Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR został dowódcą 5 Dywizji Piechoty (powstałej na bazie 19 DP) w Sulęcinie.
W latach 1957-1958 pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy ds. liniowych w 11 Dywizji Zmechanizowanej w Żaganiu.
Przez kolejne trzy lata dowodził 3 Dywizją Piechoty w Lublinie.
W okresie 1961-1963 był polskim attache wojskowym w Chińskiej Republice Ludowej.
Po powrocie do kraju przez dwa lata dowodził 1 Dywizją Zmechanizowaną w Legionowie. Dowodzony przez niego związek taktyczny zdobył tytuł przodującego w Wojsku Polskim.
Do stopnia generała brygady został mianowany w 1963 roku.
W latach 1964-1968 był szefem sztabu – zastępcą dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu.
W roku 1968 dowodził 2 Armią powstałą na bazie jednostek Śląskiego OW w trakcie interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. W tym samym roku został mianowany do w stopnia generała dywizji. Następnie dowodził Śląskim Okręgiem Wojskowym.
W 1971 roku został wyznaczony na stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
W latach 1973-1986 kierował Sztabem Generalnym Wojska Polskiego.Do stopnia generała broni awansowany w 1974 roku.
Był jednym z głównych autorów stanu wojennego.
W roku 1984 mianowany generałem armii.
W latach 1986-1990 był Ministrem Obrony Narodowej.
W dniu 3 lipca 1991 roku na uroczystym apelu 1 Pułku Zmechanizowanego 1 Dywizji Zmechanizowanej zakończył kierowanie resortem Obrony Narodowej i zawodową służbę wojskową.

Był jedną z najważniejszych postaci życia politycznego przełomu lat 80-tych i 90-tych. Współtwórca koncepcji porozumienia narodowego, transformacji systemu politycznego w Polsce oraz idei „okrągłego stołu”. Wybitny dowódca, oficer o ogromnej wiedzy wojskowej, a jednocześnie bardzo skromny człowiek. Inicjował narodowe analizy obronne i wojskowe w Sztabie Generalnym WP.
Był posłem na Sejm.

Uhonorowany m.in. Orderem Budowniczego Polski Ludowej, Krzyżem Grunwaldu I klasy, Orderem Sztandaru Pracy I klasy oraz Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Cześć Jego Pamięci.

 

Słowo pożegnalne generała Wojciecha Jaruzelskiego
(odczytane nad trumną Zmarłego przez gen. broni Józefa Użyckiego).

 

Florianie!

Drogi Przyjacielu!

Żegnam  Cię tą drogą – na osobisty udział w pogrzebie nie mam już siły.

Po ciężkiej, długotrwałej chorobie odszedł wielce zasłużony Żołnierz.
Jak pisał poeta „nie głaskało nas życie po głowie”.
Zniósł dzielnie niedawną śmierć syna – Jerzego oraz żony – Krystyny. Ojciec zamordowany w 1940 roku. On wraz z matką został deportowany na daleką Północ. Stamtąd w 1943 roku znalazł się w Oddziale Polskim Szkoły Oficerskiej w Riazaniu. Tam właśnie, a więc przed 70 laty zbiegły się, splotły nasze żołnierskie drogi.

Florian był świetnym żołnierzem. Służbę rozumiał jako patriotyczną powinność wobec Narodu i realnego Państwa. Dał temu dowody w szczególnie trudnych, dramatycznych momentach naszej najnowszej historii. Jako dowódca Okręgu Wojskowego, Szef Sztabu Generalnego, Minister Obrony Narodowej wniósł cenny wkład do rozwoju Sił Zbrojnych i obronności Polski.

Był człowiekiem rzetelnym, obowiązkowym, pracowitym. Wobec podwładnych sprawiedliwy, wobec przełożonych godny zaufania.

Drogi Florianie, będzie Ciebie brak, jako Człowieka i Żołnierza, na którym zawsze można było polegać.

Żegnaj Generale, niech Ci ojczysta ziemia lekką będzie.

Wyrazy głębokiego współczucia kieruję do bliskich Zmarłego, a szczególnie do syna Ryszarda, który ofiarnie, z samozaparciem opiekował się chorym Ojcem.

 

generał Wojciech Jaruzelski

 

 


W 2012 roku:

 

 Gen. dyw. dr Jan Światowiec

 

Wspomnienie o Przyjacielu   

15 października 2012 roku pożegnaliśmy  zmarłego nagle w wieku 87 lat gen. dyw. dr Jana Światowca.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęło nabożeństwo żałobne w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Nabożeństwo celebrował ks. prałat płk Robert Mokrzycki, a uczestniczyli w nim oprócz rodziny, koledzy i przyjaciele, przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego i wojska na czele z gen. bryg. Sławomirem Wojciechowskim.
W uroczystości uczestniczyło też ponad dwudziestu członków Klubu Generałów Wojska Polskiego. Wybrani spośród nich zaciągnęli wartę honorową przy trumnie zmarłego wspólnie z członkami Wojskowego Koła Łowieckiego, do którego zmarły należał.
Na zakończenie nabożeństwa zabrał głos prezes naszego klubu gen. bryg. pil. Roman Harmoza. W swoim wystąpieniu krótko omówił ponad 45-letnią drogę służbową generała Jana Światowca, która obejmowała m.in. dowodzenie dwoma pułkami (68 i 47 pz), ponad 10-letnią pracę dydaktyczną w Akademii Obrony Narodowej i zakończyła się na stanowisku szefa Departamentu Wojskowego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił także zasługi zmarłego w dziedzinie tworzenia systemu obronnego państwa – zmarły był współautorem „Założeń polskiej polityki bezpieczeństwa” oraz „Polityki bezpieczeństwa i strategii obronnej Rzeczypospolitej Polskiej”.
Następnie głos zabrał dyrektor sekretariatu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. bryg. Krzysztof Szymański, który przypomniał, że generał Światowiec na początku lat 90-tych ubiegłego wieku wspólnie z obecnym szefem BBN generałem Stanisławem Koziejem stworzył od podstaw nową wówczas instytucję, jaką było Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Dalsza część uroczystości odbywała się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem kompanii honorowej i orkiestry wojskowej. Część liturgiczną celebrował ks. ppor. Maciej Kalinowski.
Nad grobem generała Światowca wystąpił gen. dyw.  Zdzisław Graczyk – jeden z głównych, obok gen. dyw. dr Franciszka Puchały organizatorów pogrzebu, który w imieniu Klubu Generałów pożegnał zmarłego (treść wystąpienia poniżej) oraz podziękował w imieniu rodziny wszystkim organizatorom i uczestnikom uroczystości,  szczególnie Dowództwu Garnizonu, w tym zwłaszcza szefowi sztabu DGW płk. dypl. Wiesławowi Mrukowi.

Gen. dyw. dr Jan Światowiec należał do pokolenia młodzieży, urodzonej przed drugą wojną światową. W jakże surowych warunkach niemieckiej okupacji formowało go rodzinne środowisko w Kliszowie na Rzeszowszczyźnie. Ostatecznie ukształtowała Go służba na wszystkich szczeblach organizacyjnych WP, której towarzyszyło ustawiczne kształcenie się. Niektórzy z nas znali Go od kilkudziesięciu lat. Już w 1945 r. był podchorążym Oficerskiej Szkoły Broni Pancernej, a od 1970 r. nosił szlify generalskie. Wielu z nas na swej żołnierskiej drodze  spotkało Generała, czy to na placach ćwiczeń, poligonach, czy też na studiach – w różnych oddziałach i związkach taktycznych, w sztabach związków operacyjnych oraz w IC MON, lub w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, którego był współorganizatorem.
Dobro Ojczyzny było dla niego zawsze najwyższą wartością, a Wojsko było Jego życiową pasją. Był żołnierzem z powołania, wysokiej klasy specjalistą. Cechowało go poczuciem dumy z zawodu, któremu się oddał bez reszty. Cenił honor i godność żołnierza WP.
Był człowiekiem prawym i wiernym wyznawanym ideałom, bezpośrednim, pełnym szacunku zarówno dla starszych jak i niższych stopniem. W swojej działalności przejawiał zarówno ogromną odwagę jak i rozwagę. Wyróżniał się wielką kulturą osobistą i zawsze pogodnym nastrojem. Nigdy nie skarżył się na nic i na nikogo. Był troskliwym mężem, ojcem i dziadkiem. W stosunku do innych był człowiekiem życzliwym i otwartym na ich potrzeby. Miał wielu kolegów i przyjaciół, do których grona mieliśmy zaszczyt należeć. Pamiętamy Go jako oficera nadzwyczaj sprawnego fizycznie i intelektualnie, gotowego stawić czoła największym wyzwaniom. Swoje zaangażowanie zawodowe potrafił łączyć z rozległymi zainteresowaniami społecznymi i humanistycznymi, artystycznymi i przyrodniczymi. Był aktywnym członkiem Klubu Generałów WP. Interesował się historią Polski i dziejami polskiego oręża. Z niezwykle trudnymi obowiązkami potrafił pogodzić pracę nad doktoratem i pomyślnie go obronić. Malował piękne pejzaże i był niezwykle etycznym myśliwym.

W tych trudnych chwilach podzielamy smutek i żal Jego Najbliższych.
Będzie nam Go bardzo brakowało, ale pamięć o Nim i Jego dokonaniach na zawsze pozostanie wśród nas.

Towarzysze żołnierskich dróg.

 

gen. dyw.  Zdzisław Graczyk
Pożegnanie gen. dyw. dr Jana Światowca
wygłoszone nad jego trumną.

 

„Pamiętaj ludzi, z którymi przeżyłeś chwile warte swojej pamięci”

Pogrążona w smutku Rodzino. Szanowni Zebrani!

Słowa tej maksymy przywołuję w tym szczególnym miejscu na okoliczność wyjątkowo trudnej dla nas chwili, aby wraz z najbliższą rodziną, przyjaciółmi i kolegami żołnierskiej służby w zaszczytnej asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego pożegnać na zawsze gen. dyw. dr Jana Światowca naszego wieloletniego przyjaciela i niezawodnego towarzysza broni, kawalera wysokich odznaczeń państwowych i wojskowych, członka licznych organizacji i stowarzyszeń. A nade wszystko wspaniałego i troskliwego dla najbliższych człowieka: wzorowego męża, ojca i dziadka, brata i wujka.
Odszedł z naszych szeregów „na wieczną wartę” generał o nieprzeciętnym formacie, który przez 45 lat związany był z mundurem wojskowym i całe dorosłe życie poświęcił dla dobra kraju na wielu stanowiskach służbowych: dowódczych i sztabowych, w okręgach wojskowych i Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, w dyplomacji i Akademii Sztabu Generalnego, oraz w nowo utworzonej instytucji Zwierzchnika Sił Zbrojnych – Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy Kancelarii Prezydenta RP.
Skąd czerpał wzorce i siłę do tej niełatwej i wzorowo wykonywanej służby?
Podstawą wszystkiego był rodzinny dom. Urodził się w podkarpackiej wsi – w Kliszowie, jako najstarszy syn 9-cio osobowego rodzeństwa Światowców i wychowywał w okresie ekonomicznie szczególnie ciężkim dla tego regionu, z którego przysłowiowa „wędrówka za chlebem” była zjawiskiem dość częstym.
Dziecięce i młodzieżowe lata spędził w domu niezwykłym, zbudowanym od podstaw przez ukochanego dziadka na zdrowych i trwałych fundamentach, nie tylko materialnych, ale moralnych takich, jak: patriotyzm, szacunek dla godności ludzkiej i ciężkiej pracy, zwykłej kromki chleba, wrażliwość na ludzką biedę i krzywdę, a nade wszystko w szacunku i miłości do rodziców, rodzeństwa i starszych.
Te wpojone przez dziadka i rodziców (szczególnie matkę) zasady ukształtowały Ciebie i to, jakim byłeś w dorosłym już życiu. Już po latach stałeś się niekwestionowanym seniorem rodziny tej bliższej i dalszej.  Bardzo się nią opiekowałeś, przejmowałeś się ich losem do końca swoich dni. Cieszyły Cię ich sukcesy, martwiłeś się ich niepowodzeniami, wspierałeś pomocą i dobrą radą. Dosłownie – byłeś prawdziwym ojcem, dziadkiem, bratem i wujkiem.
Z ukochaną żoną – Haliną  byliście zawsze blisko nich zarówno w swoim domu w Warszawie, jak i z czułością wspominanym przez Ciebie domu w Kliszowie. Oba zresztą stanowiły wspaniały monolit tworzący wzorzec szanujących się rodzin, które cechowała gościnność i wspaniały ciepły klimat niezliczonych spotkań z przeróżnych okazji.
Takimi samymi walorami charakteru obdarzałeś swoich współpracowników, kolegów i przyjaciół. Mieliśmy ten zaszczyt być zaliczonymi do grona tych ostatnich. To, czym nas dowartościowałeś to lojalność, zaufanie i odpowiedzialność.
Nie byłeś typowym żołnierzem. Miałeś w sobie wiele wrażliwości, szczególnie na ludzki los. Byłeś wyrozumiały dla słabszych i zawsze tłumaczyłeś, że ludzie są tylko ludźmi i że czasami mają prawo błądzić – tym samym odbierając prawo niektórym do ich osądzania. Potrafiłeś być wspaniałym kolegą w służbie. Serdecznym i skromnym w życiu prywatnym.
Byłeś i pozostaniesz dla wielu z nas niepodważalnym autorytetem.
Prowadziłeś – Drogi Generale – bardzo aktywne życie realizując swoje pasje i zainteresowania, miedzy innymi:

 • na kierunku łowiectwa – ponad 40 lat, jako działacz i prezes Wojskowego Koła Łowieckiego, wyróżniany za działalność na tym odcinku odznaczeniami PZŁ;
 •  często malowałeś piękne widoki – pejzaże wyłonione z pamięci lat dzieciństwa bądź z natury – wieloma z nich obdarowałeś nas z różnych osobistych okazji;
 •  ale nade wszystko dużo pisałeś: artykuły, recenzje, wspomnienia, tworzyłeś wiersze, w treści których zawarłeś duży ładunek emocjonalny do chwil szczęśliwej młodości, piękna przyrody i swojej rodzinnej ziemi – miejsca urodzenia.

W końcówce wiersza zatytułowanego „Moja mała ziemia” pisałeś Drogi Janie:

Często rozmyślam o mojej ziemi
Gdy jesień życia się zaczyna
By do niej wrócić, gdy wszystko się zmieni,
Na zasłużony odpoczynek.

Tam będzie lepiej i zaciszniej
Wśród bliskich i znajomych
I polne kwiaty zakwitną i demokratyczniej –
Tam  nie ma alei zasłużonych.

Dzisiaj pogrążeni w smutku i żałobie żegnają Cię na warszawskiej nekropolii: Rodzina, przyjaciele, towarzysze służby i pracy, znajomi.
Żegnają Cię delegacje instytucji i organizacji.

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało.
Żegnaj Drogi Janku. Żegnaj Generale.
Spoczywaj w spokoju w Mazowieckiej Ziemi.

Cześć Twojej Pamięci!

 

 

 


Gen.dyw. Apoloniusz Golik.

Gen.dyw. Apoloniusz Golik zmarł w Warszawie 28 lipca 2012r.
Gen.dyw. Apoloniusz Golik urodził się 8 lipca 1928r. w Rzeczycy Okrągłej na Ziemi Tarnobrzeskiej.
Służbę wojskową rozpoczął w 1949r. jako podchorąży 1 Szkolnej Kompanii Oficerów Rezerwy Piechoty w 2 Pułku Piechoty 1 Dywizji Piechoty. Od 1950 r. pełnił obowiązki  dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii w 26 Pułku Piechoty 9 Dywizji Piechoty w Sanoku. Był absolwentem Wyższej Szkoły Piechoty w Rembertowie, którą ukończył w 1952r.. W latach 1952-1953 był dowódcą kompanii, a następnie batalionu szkolnego w 16 Pułku Piechoty 6 Dywizji Piechoty w Tarnowie.
Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP w 1957r. został dowódcą batalionu piechoty 4 Pułku Piechoty 6DP w Kielcach, a następnie do 1960r. dowodził batalionem piechoty 1 Pułku Zmechanizowanego 1 Dywizji Zmechanizowanej w Wesołej, po czym został oficerem operacyjnym Oddziału Operacyjnego Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego.
W okresie 1961-1962 dowodził 75 Pułkiem Zmechanizowanym 15 Dywizji Zmechanizowanej w Bartoszycach. Od 1962 był szefem sztabu – zastępcą dowódcy najpierw 15 DZ w Olsztynie, a następnie (w latach 1965-67)  9 Dywizji Zmechanizowanej w Rzeszowie. Przez kolejne dwa lata dowodził 9DZ, a w okresie 1970-1972   4 Dywizją Zmechanizowaną w Krośnie Odrzańskim.
Do stopnia generał brygady został mianowany w 1971r.
Był absolwentem Kursu Operacyjno-Taktycznego Akademii Sztabu Generalnego WP (1971) oraz Kursu Operacyjno-Strategicznego Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR (1973).
Przez cztery lata był szefem sztabu – zastępcą dowódcy Pomorskiego OW.
W latach 1977-1978 oraz w 1991r. był polskim przedstawicielem w Międzynarodowej Komisji Kontrolnej w Korei.
Od 1979r. zastępca komendanta Akademii Sztabu Generalnego WP, a w okresie 1980-1985 komendant Centrum Doskonalenia Oficerów WP w Rembertowie.
W 1986r. został awansowany do stopnia generała dywizji.
W latach 1986-1991 był szefem Inspekcji Sił Zbrojnych.
Zawodową służbę wojskową zakończył 29 sierpnia 1991r.

Był autorem podręcznika „Taktyka dowodzenia wojskami (pułk-dywizja)”.

Za swą działalność był uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in. Orderem Sztandaru Pracy II klasy oraz Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Generał Golik został pochowany dnia 3 sierpnia 2012r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.
Żegnała go rodzina oraz licznie zgromadzeni koledzy i byli podwładni.
Koledzy z Klubu Generałów WP, a także przedstawiciele kierowniczej kadry sił zbrojnych  zaciągnęli wartę honorową przy trumnie zmarłego.
W imieniu Klubu Generałów WP słowa pożegnania wygłosił gen. dyw. w st. spocz. dr Franciszek Puchała. W swym wystąpieniu scharakteryzował zmarłego Generała, jako żołnierza niezwykłego. Stwierdził m.in., że „ …służba wojskowa była Jego (gen. Golika) życiową pasją. Był żołnierzem z powołania, wysokiej klasy specjalistą wojskowym. Dał się poznać jako oficer nacechowany poczuciem dumy z zawodu, któremu się oddał bez reszty. Cenił honor i godność żołnierza WP. Uosabiał etos dowódcy i oficera sztabowego dużego formatu. Potrafił być wymagającym, surowym, ale i sprawiedliwym przełożonym. Będąc komendantem CDO, tej polowej Akademii, przygotował wielu wartościowych dowódców i oficerów sztabu. Cechowała Go bezpośredniość i szacunek zarówno dla starszych jak i niższych stopniem. Znaliśmy Go jako oficera, nadzwyczaj sprawnego fizycznie i intelektualnie, gotowego stawić czoło największym wyzwaniom. Nie obca Mu była żołnierska fantazja. Przy tym wszystkim był dystyngowanym i  szarmanckim mężczyzną….”
Gen. Puchał podkreślił także, że zmarły był oficerem nowoczesnym, a swoje zaangażowanie zawodowe potrafił łączyć z rozległymi zainteresowaniami humanistycznymi. Interesował się m.in. historią Polski i dziejami polskiego oręża. Był bezgranicznie oddany Polsce, umiłował Jej tradycje i kulturę. Kochał także przyrodę ojczystą, zwłaszcza swe strony rodzinne – dolinę Wisłoki, Kotlinę Sandomierską i całe Podkarpacie.

Nad otwartą mogiłą pożegnał zmarłego Jego były podwładny, ówczesny zastępca dowódcy-kwatermistrz dywizji,  obecnie gen. dyw. w st. spocz. Zdzisław Graczyk. Podzielił się On z obecnymi wrażeniami z czasów wspólnej z gen. Golikiem służby w 4DZ. Podkreślił, że służąc w „pełnokrwistej” dywizji, w ciągłym dynamicznym działaniu, doświadczenie zdobywało się znacznie szybciej, chociaż za cenę ogromnego wysiłku. I w tych trudnych warunkach gen. Golik – poprzez swoją konsekwencje oraz dobór niekonwencjonalnych metod i sposobów działania – potrafił mobilizować podwładnych do realizacji najtrudniejszych nawet zadań. Jednocześnie był dowódcą niezwykle wrażliwym na sprawy ludzkie, na potrzeby materialne i duchowe podwładnych. Natomiast w życiu prywatnym, był wspaniałym kolegą, serdecznym i skromnym.
Na zakończenie swego wystąpienia gen. Graczyk złożył w imieniu kolegów z Klubu Generałów WP serdeczne wyrazy współczucia małżonce zmarłego – p. Danucie oraz córkom – p.p. Elżbiecie i Marii.

Przy huku salw honorowych trumnę gen. Apoloniusza Golika złożono do grobu.

Odszedł od nas Generał nieprzeciętny, godny najwyższego uznania i szacunku.

Non Omnis Moria – nie wszystek umar. Pamięć o Nim i o Jego dokonaniach na zawsze pozostanie wśród nas.

 

Niech spoczywa w spokoju!

Cześć Jego pamięci!

 

 

 

Gen. bryg. Sławomir Petelicki.

Gen. bryg. Sławomir Petelicki zmarł tragicznie dnia 16 czerwca 2012r.
Pogrzeb odbył się dnia 26 czerwca 2012r. o godz.11.00
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach


Gen. dyw. Władysław Polański.

Pogrzeb odbył się dnia 11 kwietnia 2012r. o godz.11.00
na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach


Gen. broni Henryk Szumski

Generał broni Henryk Szumski zmarł tragicznie 30 stycznia 2012 roku w swoim domu w Komorowie pod Warszawą.

Generał Henryk Szumski urodził się 6 kwietnia 1941 roku w Potulicach w Wielkopolsce. Służbę wojskową rozpoczął jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu w 1961 roku. Po mianowaniu w 1964 r. na stopień podporucznika objął pierwsze stanowisko służbowe – dowódcy plutonu czołgów w 68 Pułku Czołgów 20 Dywizji Pancernej w Budowie. Następnie w latach 1966-1968 był dowódcą kompanii tego pułku, a w latach 1968–1971 słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Rembertowie.
Po ukończeniu studiów, został mianowany kapitanem i wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 24 Pułku Czołgów
20 Dywizji Pancernej w Stargardzie Szczecińskim, a w 1973 roku został dowódcą tego pułku. Podczas jego dowodzenia jednostka zdobyła tytuł przodującego pułku w Wojsku Polskim.
W latach 1976-1978 był szefem sztabu, a następnie dowódcą 16 Kaszubskiej Dywizji Pancernej w Elblągu.
Po zakończeniu dowodzenia dywizją został skierowany na studia do Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR w Moskwie. Ukończył ją w 1980 roku i objął stanowisko dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie.
11 października 1982 roku Minister Obrony Narodowej wyróżnił go wpisem do „Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich”  za wzorową służbę i pracę w Siłach Zbrojnych PRL , a w 1983 otrzymał nominację na stopień generała brygady. Dowodzona przez niego dywizja trzykrotnie uzyskała tytuł przodującego związku taktycznego w Wojsku Polskim.
W latach 1984 –1986 był szefem sztabu Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a od 1986 roku zastępcą szefa Sztabu Generalnego do spraw operacyjnych.
W okresie od 19 października 1987r.  do  4 września 1989r. był dowódcą Śląskiego Okręgu Wojskowego.
W 1988 r. otrzymał stopień generała dywizji.
W latach 1989 –1990 był I zastępcą szefa Sztabu Generalnego WP, a przez kolejne dwa lata szefem Zarządu Szkolenia Bojowego WP.
W 1993 roku został inspektorem w kierownictwie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Na przełomie 1996-1997  został oddelegowany do pracy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie m.in. pracował nad stworzeniem nowego modelu Sił Zbrojnych RP.
Od 10 marca 1997 r.  do 28 września 2000 r. pełnił funkcję szefa Sztabu Generalnego WP.
Na stopień generała broni został mianowany w 1997 r..
Zawodową służbę wojskową zakończył 6 kwietnia 2001 roku i w tym samym roku objął funkcję członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Był jednym z najwybitniejszych dowódców III Rzeczypospolitej. Generał o ogromnej wiedzy wojskowej, wybitny znawca problematyki obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz europejskiego.
Za swe osiągnięcia  był odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu odrodzenia Polski, francuską Komandorią Legii Honorowej i Złotym Krzyżem Honorowym Bundeswehry.

Uroczystości pogrzebowe gen. Szumskiego odbyły się 9 lutego 2012 roku w Warszawie.
Uczestniczyli w nich m.in. b. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, szef BBN Stanisław Koziej i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.
Uroczystości rozpoczęły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, gdzie biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzek koncelebrował mszę św.. W swej homilii biskup Guzek przedstawił postać zmarłego. Przypomniał m.in, że kilkanaście dni wcześniej wręczył generałowi Szumskiemu Medal Milito pro Christo za upowszechnianie idei duszpasterstwa wojskowego w armii. Przytoczył również słowa generała, który podczas tej uroczystości – przeprowadzonej w Wojskowej Akademii Technicznej – mówił, że nigdy nie zapomni wizyty prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa na poligonie w Drawsku Pomorskim, czy też spotkań papieża Jana Pawła II z żołnierzami, a także promowania w imieniu Prezydenta RP kapelanów wojskowych.
Po homilii głos w imieniu prezydenta RP zabrał generał Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił on, że generał Henryk Szumski jako Szef Sztabu Generalnego WP – „pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej” był ważną postacią najnowszej historii wojska. W dalszej kolejności zabrali głos:

–    Minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, który przypomniał m.in, zasługi generała  Szumskiego w modernizacji Sił Zbrojnych RP w przededniu wstąpienia Polski do NATO; oraz

–     były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który podziękował zmarłemu za owocną współpracę zarówno podczas pełnienia przez niego funkcji szefa Sztabu Generalnego WP, jak i członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jego rady były zawsze rozsądne, racjonalne i pozbawione jakiejkolwiek interesowności – stwierdził prezydent dodając, że generał Szumski był patriotą najwyższej próby;

–       prezes naszego klubu gen.bryg.pil. Roman Harmoza -w imieniu członków Klubu Generałów WP i pozostałych zgromadzonych generałów – stwierdził  m.in., że w ich ponad 30-letniej znajomości postępowanie generała Szumskiego cechowało się zawsze rzetelnością i uczciwością. Jego śmierć przerwała realizację planów życiowych, które – po zwycięskiej walce z ciężką chorobą – zamierzał wspólnie z rodziną realizować w najbliższej przyszłości.

Następnie uczestnicy uroczystości pogrzebowej, wśród nich kilkudziesięciu członków Klubu Generałów WP, udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie odbyła się dalsza część ceremonii.

Kulminacyjnym momentem jej części było wystąpienie szefa Sztabu Generalnego WP, generała Mieczysława Cieniucha, który podkreślił m.in., że pod dowództwem gen Szumskiego Wojsko Polskie osiągnęło poziom gwarantujący spełnienie wymagań, stawianych członkom Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Pożegnalne słowo (zamieszczone poniżej) przesłał również, nieobecny z powodu choroby, były prezydent RP generał Wojciech Jaruzelski.

Gen. broni Henryk Szumski został pochowany zgodnie z ceremoniałem wojskowym, kompania honorowa oddała salwę.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach.

                                                                                    Cześć Jego pamięci.

 

 

 

 

Wojciech JARUZELSKI

SŁOWO POŻEGNALNE

Żegnamy dziś Generała Henryka Szumskiego. Stan zdrowia uniemożliwia mi uczestniczenie w Jego ostatniej drodze. Ale jestem tu obecny i myślą i sercem.

Był synem ziemi wielkopolskiej. Pierwsze lata życia to okrutne doświadczenia hitlerowskiej okupacji. Patriotyczne wychowanie wskazywało mu drogę do zawodowej służby wojskowej. Był zamiłowanym czołgistą, absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych z 1961 roku.

Generała Henryka Szumskiego znałem od wielu, wielu lat – jako wyróżniającego się dowódcę pułku, dywizji, Okręgu Wojskowego, szefa Sztabu Generalnego WP oraz piastującego szereg innych odpowiedzialnych stanowisk. W czasie Jego wieloletniej żołnierskiej służby zmieniał się świat, Europa, Polska i Jej Siły Zbroje. Podstawową Jego dewizą było  jednak zawsze: Ojczyźnie jak najlepiej służyć. Generał Henryk Szumski służył Jej dobrze, ofiarnie, wniósł godny wkład do sprawy obronności Polski.

Jako żołnierz, dowódca, przełożony hołdował zasadzie: wymagalność w treści – kultura w formie. Koleżeński, pogodny, skromny, dał się nie tylko szanować, ale również po prostu, po ludzku lubić.

Szczególne cechy charakteru wykazał walcząc w latach 1991 – 1992 z długotrwałą, ciężką, paraliżującą chorobą. Niedawno zbliżyło nas inne poważne schorzenie. Generał Szumski – dzięki pomocy znakomitych lekarzy wojskowych w szpitalu przy ulicy Szaserów – pokonywał  je dzielnie.

Jego tragiczna, niespodziewana śmierć była dla nas wielkim wstrząsem. Składamy wyrazy głębokiego ubolewania i współczucia Szanownej Małżonce zmarłego – Pani Wiesławie, córce Tatianie, synom Aleksandrowi i Marcinowi oraz wszystkim osobom Mu bliskim.

                                                                                      Żegnaj Generale. Żegnaj Henryku.

                                                                                       Niech Ci ojczysta ziemia lekką będzie.

 

 

 

                                    Klub Generałów                              
                                    Wojska Polskiego 
                                    Warszawa                                

Serdecznie dziękuję za udział w uroczystościach pogrzebowych mojego Męża, Ś.P. generała broni Henryka Szumskiego i za ciepłe słowa skierowane pod Jego adresem. Henryk był dumny z przynależności do Klubu i bardzo cenił rolę  Waszego środowiska w integracji emerytów i rencistów wojskowych oraz przejawianą troskę o Wojsko Polskie i bezpieczeństwo Ojczyzny. Zawsze ciepło wspominał On wszystkie spotkania z Wami.

Dziękuję za  wyrazy żalu i współczucia. Jestem głęboko  wdzięczna za wsparcie duchowe w dniach żałoby i Jego pochówku jakiego doznałam  ze strony Panów Generałów.

                                                                                                               Z poważaniem

Wiesława Szumska

 

*          *          *

 

W 2011 roku:

Gen. bryg. dr Stanisław Czepielik.

Gen. bryg. dr Stanisław Czepielik zmarł  dnia 17 listopada 2011 r..

Generał Stanisław Czepielik urodził się 20 sierpnia 1943 roku w Zagorzynie na ziemi Sądeckiej. Liceum ogólnokształcące ukończył w Starym Sączu, po czym dwa lata pracował w Zakładach Elektrod Węglowych w Raciborzu. Jest absolwentem Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, którą ukończył w 1966 roku. Po ukończeniu szkoły przez 7 lat zajmował stanowiska dowódcze w 84 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Brzegu, a następnie w 66 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Bolesławcu. Po ukończeniu studiów w Akademii Sztabu Generalnego WP w 1976 roku został wyznaczony na szefa sztabu 66 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej, a w 1978 roku na stanowisko dowódcy tego pułku.
W 1980 roku objął funkcję szefa sztabu, a w 1982 roku dowódcy 61 Brygady Artylerii WOPL w Skwierzynie. W 1986 roku ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne. W latach 1987-91 był zastępcą szefa, a następnie szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Pomorskiego Okręgu Wojskowego. W 1991 roku został wyznaczony na stanowisko komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta w Koszalinie. W 1994 roku obronił pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych. Pod jego kierownictwem uczelnia była wyróżniona przez ministra obrony narodowej za najwyższe wyniki szkoleniowe. Od 1996 roku był szefem Wosk Obrony Przeciwlotniczej Sztabu Generalnego WP, a po restrukturyzacji jednostek centralnych MON i SG WP – szefem Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Dowództwa Wojsk Lądowych. W 1997 roku w uznaniu zasług został mianowany na stopień generała brygady.|

Zawodową służbę wojskową zakończył 17 maja 1999 roku.

Autor wielu opracowań z zakresu obrony przeciwlotniczej oraz dowodzenia tymi wojskami.
Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Będąc na emeryturze aktywnie działał początkowo w najwyższych władzach Związku Byłych Żołnierzy i Oficerów Rezerwy, a następnie w Kole nr 11 ZŻWP w Nowym Sączu.

Gen. bryg. dr Stanisław Czepielik został pochowany 22.11.2011 roku na cmentarzu w Woli Piskulina z udziałem rodziny, licznego grona wychowanków, podwładnych, towarzyszy broni oraz sztandarów pułków przeciwlotniczych i honorowej asysty wojskowej.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się od mszy świętej celebrowanej przez pięciu księży, a głównym celebrantem był ks. prał. płk dr Stanisław Gulak – proboszcz katedry garnizonowej w Krakowie.
Następnie kilkuset zebranych mieszkańców okolicznych wsi, rodzina oraz licznie przybyli z całego kraju m.in. z garnizonów Warszawa, Bolesławiec, Skwierzyna , Wrocław, Leszno, Koszalin i Gołdap wychowankowie i podwładni Generała  udali się w kondukcie pogrzebowym na cmentarz w Woli Piskulina. Nad trumną przemawiali m.in. gen. bryg. Andrzej Lewandowski w imieniu Klubu Generałów Wojska Polskiego oraz płk  Andrzej Szerszyński w imieniu byłych dowódców 61 Brygady Artylerii Przeciwlotniczej i w imieniu Koła nr 36 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy Szefostwie Wojsk OPL Wojsk Lądowych.

„Żegnaj Generale, żegnaj Stasiu – nasz przyjacielu. Cześć Twojej Pamięci..


Gen. bryg. Kazimierz NALASKOWSKI

Z ogromnym żalem zawiadamiamy,  że zmarł nasz kolega gen. bryg. Kazimierz NALASKOWSKI.
Msza św.  żałobna odbyła się dnia 3 listopada 2011r. (w czwartek) o godz. 13.30
w kościele na Służewiu  (ul. Nowoursynowska).
Po mszy św. odbył się pogrzeb na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa).

 

Gen. bryg. Romuald Ryszard Królak

Gen. bryg.  Romuald Ryszard Królak zmarł po długiej i ciężkiej chorobie dnia 13 lipca 2011 roku.

Generał  Królak urodził się 18 marca 1932 roku w Brześciu n/Bugiem. Syn Wojciecha (żołnierza zawodowego, który zginął we wrześniu 1939r.) i Apolonii z d. Klin.
Do 1939 roku ukończył drugą klasę szkoły powszechnej, a po zajęciu wschodnich terenów Polski przez ZSRR  ukończył w 1941roku 4 klasę szkoły radzieckiej.
Po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej w czerwcu 1941r. ewakuowany w głąb ZSRR, gdzie ciężką pracą pomagał matce utrzymywać rodzeństwo. W tym czasie każdą wolną chwilę poświęcał na czytanie książek.
Wraz z matką wrócił do kraju w 1945 roku. W roku szkolnym 1945/1946 w Gdańsku ukończył 6 i 7 klasę szkoły podstawowej, a jesienią 1946 roku rozpoczął naukę w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Mechanicznym przy Zjednoczonych Stoczniach Polskich.
W czasie wakacji w Hufcu Junaków pod Cedynią zgłosił się jako 17- letni kandydat do szkoły oficerskiej, pomimo, że wcześniej biorąc udział w różnych konkursach został zakwalifikowany do Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej.
Oficerską Szkołę Piechoty w Jeleniej Górze ukończył w 1952 roku i został mianowany na stopień podporucznika w korpusie oficerów piechoty.
Jako miejsce swojej służby wybrał Gdańsk, gdzie pełnił obowiązki szefa kadr Batalionu Przeciwdesantowego, a następnie szefa sztabu tego batalionu. Potem był szefem wydziału operacyjnego 5. Brygady Przeciwdesantowej w Gdańsku.
Po ćwiczeniach okręgowych, na których pełnił obowiązki szefa wydziału operacyjnego dywizji, w drodze wyróżnienia skierowano go na studia do Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie, które ukończył w 1957 roku na Fakultecie Wojsk Pancernych.
Po studiach skierowano go na szefa sztabu pułku czołgów w Gubinie, skąd na własną prośbę przeniesiono go do 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Tam zajmował wiele różnych stanowisk, aby w 1963 roku objąć stanowisko szefa sztabu pułku czołgów we Włodawie. W latach 1963-1967 pełnił obowiązki szefa sztabu 35 Pułku Desantowego w Gdańsku, a od jesieni 1967 r. był dowódcą 8 Pułku Czołgów w Żaganiu. W 1971 roku został wyznaczony na zastępcę ds. liniowych dowódcy 11 Dywizji Pancernej.
W latach 1974-1975 odbywał praktykę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, a w latach 1975-1979 dowodził 4 Pomorską Dywizją Zmechanizowaną. Podczas dowodzenia tą dywizją został mianowany do stopnia generała brygady (w 1978 roku).
To właśnie podczas dowodzenia dywizją, miałem okazję jako porucznik – dowódca baterii przeciwlotniczej 12 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego w Gorzowie Wielkopolskim, wielokrotnie spotykać generała Królaka na ćwiczeniach czy też podczas składanych przez niego wizyt w pułku.
Pamiętam, że był dowódcą bardzo wymagającym, ale nie tylko wobec podwładnych, lecz także a może przede wszystkim wobec siebie. Głównie dzięki temu, że wysoko stawiał poprzeczkę wymagań kadrze zawodowej, szczególnie oficerskiej,  dywizja pod jego dowództwem była wielokrotnie wyróżniana.
Od 1979 roku był zastępcą Szefa Głównego Zarządu Szkolenia Bojowego WP- szefem Zarządu Szkolenia Bojowego.
Po sześciu latach pracy w GZSB ze względu na stan zdrowia został przeniesiony do dyspozycji MON, a 3 lipca 1986 roku przeszedł w stan spoczynku.
Już będąc w stanie spoczynku, rozpoczął działalność społeczną. Był prezesem klubu bokserskiego Legii Warszawa, za co otrzymał m.in. podziękowanie od Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego senatora Wiesława Pietrzaka.
W drugiej połowie1996 r., aktywnie włączył się w powstanie naszego Klubu Generałów WP i był członkiem pierwszej Rady klubu.
Schorowany –  usunął się z działalności publicznego w Warszawie i przeniósł się na Mazury,  gdzie spędził ostatnie lata swego życia.
Tam nadal zajmował się działalnością społeczną, udzielając miejscowemu społeczeństwu pomocy prawnej, szczególnie w zakresie  sprawach załatwianych w urzędach i instytucjach rządowych, samorządowych i innych (w latach 1964-1967 ukończył wydział prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
Dużo czasu poświęcał w ostatnim czasie swojej żonie Wandzie, dzieciom  Bożenie, Jarosławowi i  Dariuszowi, wnukom Joasi, Monice, Aldkowi i  Maćkowi.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 20 lipca 2011 roku w Warszawie. Rozpoczęła je msza św. żałobna w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Uczestniczyło w niej, oprócz rodziny, wielu członków Klubu Generałów Wojska Polskiego oraz generałów spoza klubu, którzy w przeszłości byli podwładnymi generała Romualda Królaka m.in. generałowie Tadeusz Wilecki i Julian Lewiński, a także licznie zgromadzeni koledzy i przyjaciele.
Dalsza część uroczystości odbyła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Po złożeniu urny z prochami  do grobu (mieszczącego na przedłużeniu Pomnika Poległych w katastrofie smoleńskiej), głos w imieniu Klubu Generałów WP zabrał gen. dyw. Zdzisław Graczyk, który przypomniał drogę życiową zmarłego oraz osiągnięcia służbowe których dokonał. Wspominał też wspólną służbę w Śląskim Okręgu Wojskowym i wzorową opinię jaką gen. Królak cieszył się podczas całej swojej służby wojskowej. Uroczystości pogrzebowe odbywały się zgodnie z ceremoniałem wojskowym z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego.

Żegnaj generale. Cześć Twej Pamięci!!!

Gen. bryg. Andrzej Lewandowski
 W czasie studiów w OSP  Po nominacji w 1978r.  Bardzo lubił góry…
     
 Dziadkowie z wnuczką Moniką  Przerwa na obiad  Dziadkowie z wnuczką Joasią
 Budować też potrafił…

 *          *          *          *          *          *      

IV. Obchody XV-lecia Klubu Generałów W.P.

 

 


Comments are closed.