Klub Generałów Wojska Polskiego

Historia Klubu Generałów WP

I. ZARYS HISTORII KLUBU GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO

Gdzie można spotkać w tym samym momencie szefa Sztabu Generalnego WP, dowódcę wojsk lądowych, dowódców rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk, dowódców okręgów wojskowych, dowódców dywizji oraz licznych attaché wojskowych – wszystkich co najmniej w stopniu generała brygady? Mogłoby się wydawać, że jest to niemożliwe, lecz istnieje takie szczególne miejsce. Jest nim Klub Generałów Wojska Polskiego.

Zgodnie ze statutem jest to dobrowolne, samorządne, samofinansujące się zrzeszenie środowiskowe, skupiające generałów i admirałów pozostających w rezerwie i w stanie spoczynku. Członkami Klubu mogą być również generałowie służby czynnej, lecz z obowiązkiem powiadamiania przełożonych o przystąpieniu do Klubu. Terenem działalności organizacji jest obszar całego kraju – każdy zamieszkały w Rzeczpospolitej Polskiej generał WP ma prawo należeć do Klubu. Siedzibą władz naczelnych stowarzyszenia jest Warszawa. W praktyce Klub posiada oddział zamiejscowy w Bydgoszczy (prezes – gen. dyw. Zbigniew Blechman oraz współdziałające grupy generałów we Wrocławiu (przewodniczy – gen dyw. Marian Mainda) i Krakowie (przewodniczy – gen. dyw. Zenon Bryk).

Klub Generałów WP przestrzegając zasady neutralności partyjnej, koncentruje się na realizacji przedsięwzięć rzutujących na prestiż i integrację środowiska kadry zawodowej oraz popularyzowaniu szczytnych tradycji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wyrażaniu opinii i formułowaniu wniosków w sprawach systemu obronnego państwa i rozwoju Sił Zbrojnych, umacnianiu koleżeństwa, życzliwości i szacunku w środowisku generalskim, pogłębianiu integracji z całą kadrą zawodową, pozostającą w czynnej służbie i poza nią, przejawianiu troski o honor, autorytet i dobre imię korpusu oficerskiego.

Ważnym zadaniem Klubu jest otaczanie opieką członków Klubu i ich rodziny w przypadku znalezienia się w trudnych warunkach życiowych lub zdrowotnych. Klub pomaga też w organizacji i uczestniczy w pogrzebach zmarłych kolegów.

Klub Generałów Wojska Polskiego istnieje już 15 lat. Został zarejestrowany w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie 27 listopada 1996 r. pod nr RST 2985.
Z inicjatywą powołania Klubu wystąpiła w połowie 1996 r. grupa generałów w składzie: Roman Paszkowski, Wojciech Barański, Stanisław Skalski, Tadeusz Wilecki (ówczesny szef Sztabu Generalnego WP), Henryk Andracki, Edward Dysko, Jerzy Jarosz, Zdzisław Graczyk, Romuald Królak, Tadeusz Mikoś, Roman Misztal, Henryk Pietrzak, Jarosław Sielużycki, Stanisław Świtalski i Marian Wróblewski. Wybory pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbyły się 17 grudnia 1996 r.

Pierwszym prezesem Klubu Generałów WP został gen. broni pil. Roman Paszkowski, jego zastępcą – gen. dyw. pil. Henryk Pietrzak, skarbnikiem – gen. bryg. Jerzy Jarosz, a sekretarzem – gen. bryg. Marian Wróblewski. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: gen. dyw. Zdzisław Graczyk – przewodniczący, gen. bryg. Romuald Królak i gen. bryg. pil. Andrzej Rybacki – członkowie. Pierwszą siedzibą Klubu było mieszkanie generała Romana Paszkowskiego przy ulicy Rudawskiej.

Rada Klubu

gen. broni pil. Roman
Paszkowski

gen. bryg. Jerzy
Jarosz

gen. dyw. pil. Henryk Pietrzak

gen. bryg. Marian Wróblewski

Komisja Rewizyjna

gen. dyw. Zdzisław Graczyk

gen. bryg. Romuald Królak

gen. bryg. pil. Andrzej Rybacki

 

Po ukonstytuowaniu się władz prezes Klubu przygotował i przesłał pisma informujące o powołaniu Klubu Generałów WP i jego celach statutowych do prezydenta RP, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ministra obrony narodowej i innych ważnych osobistości w państwie. Dzięki życzliwości i wsparciu nowo tworzonego Dowództwa Wojsk Lądowych i ówczesnego Dowództwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Klub Generałów otrzymał do dyspozycji pomieszczenie w Klubie Warszawskiego Okręgu Wojskowego w pałacu Lubomirskich na placu Żelaznej Bramy. I nie była to sytuacja wyjątkowa. W pierwszych latach swojej działalności Klub otrzymywał wiele dowodów sympatii i pomocy od wszystkich instytucji wojskowych, działających na terenie Warszawy.

II kadencja rozpoczęła się 8 grudnia 1997 r. Podczas Walnego Zebrania, w którym uczestniczyło 38 członków Klubu, wybrano nowe władze. Zebraniu przewodniczył gen. bryg. Jan Celek, sekretarzem zebrania był zaś gen. bryg. Stanisław Brodziński. Prezesem Klubu został ponownie wybrany gen. broni pil. Roman Paszkowski, jego zastępcami – gen. dyw. Mieczysław Dębicki i gen. dyw. Roman Misztal, sekretarzem generalnym – gen. bryg. Stanisław Brodziński, skarbnikiem – gen. bryg. Jan Siuchniński, członkiem – gen. bryg. Piotr Przyłucki. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany gen. bryg. Romuald Królak, a członkami – gen. dyw. Zdzisław Graczyk i gen. bryg. Ryszard Michalik.

Rada Klubu

gen. broni pil. Roman Paszkowski

gen. dyw. Mieczysław Dębicki

gen. dyw. Roman Misztal

gen. bryg. Stanisław Brodziński

gen. bryg. Jan Siuchniński

gen. bryg. Piotr Przyłucki

 

Komisja Rewizyjna

gen. bryg. Romuald Królak

gen. dyw. Zdzisław Graczyk

gen. bryg. Mieczysław Michalik

Lata 1997–1998 – to okres organizacji działań Klubu. W tym czasie bowiem opracowano zarówno Statut Klubu Generałów (1997 r.), jak i jego nową wersję (1998/99 r.), która obowiązuje do dziś.

2 marca 1998 r. dokooptowano do Rady Klubu gen. dyw. Lucjana Czubińskiego (zrezygnował z Rady 7 września1998 r.).

gen. dyw. Lucjan Czubiński

Po śmierci pierwszego prezesa generała Romana Paszkowskiego, 7 września 1998r. na prezesa Klubu wybrano gen. dyw. Mieczysława Dębickiego.

gen. dyw. Mieczysław Dębicki

Zastępcami prezesa zostali: gen. dyw. Zbigniew Blechman i gen dyw. Roman Misztal. Dokooptowano również do Rady generałów dywizji Zbigniewa Blechmana, Czesława Czubryta–Borkowskiego i Tadeusza Hupałowskiego.

gen. dyw. Zbigniew Blechman

gen. dyw. Czesław Czubryt-Borkowski

gen. dyw. Tadeusz Hupałowski

Po śmierci gen. dyw. Mieczysława Dębickiego, 19 marca 2001 r. na funkcję prezesa został wybrany gen. dyw. Roman Misztal, a do składu Rady – w związku ze śmiercią gen. dyw. Tadeusza Hupałowskiego – wybrano gen. dyw. Jana Światowca, powierzając mu stanowisko zastępcy prezesa.

gen. dyw. Roman Misztal

gen. dyw. Jan Światowiec

 

III kadencja Rady Klubu – to okres od 6 czerwca 2001 do września 2004. Prezesem Klubu w tym okresie był gen. dyw. Mieczysław Dachowski, a członkami Rady – gen. dyw. Zbigniew Blechman (zastępca prezesa), gen. dyw. Zdzisław Graczyk (zastępca prezesa), gen. bryg. Henryk Andracki (skarbnik), gen. bryg. Stanisław Brodziński (sekretarz generalny), gen. bryg. Marek Oleksiak (rzecznik prasowy), gen. dyw. Lucjan Czubiński i gen. bryg. Romuald Królak (członkowie). Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: gen. bryg. Władysław Jura (przewodniczący), gen. bryg. Ryszard Michalik i gen. bryg. Kazimierz Leśniak (członkowie), gen bryg. Henryk Mika (sekretarz). Podczas III kadencji Klub zawarł 6 kwietnia 2004 r. porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej. Przy czym aneks do tej umowy został podpisany 15 września 2005 r. Niestety niedługo po tym, Minister Obrony Narodowej w dniu 20 grudnia 2006 r., jednostronnie wypowiedział to porozumienie z dniem 31 marca 2007 r. Obecnie w pierwszej połowie 2011 r. trwają procedury podpisania takiego porozumienia.

Rada Klubu

gen. dyw. Mieczysław Dachowski

gen. dyw. Zbigniew Blechman

gen. dyw. Zdzisław Graczyk

gen. dyw. Henryk Andracki

gen. bryg. Stanisław Brodziński

gen. bryg. Marek Oleksiak

gen. dyw. Lucjan Czubiński

gen. bryg. Romuald Królak

Komisja Rewizyjna

gen. bryg. Władysław Jura

gen. bryg. Mieczysław Michalik

gen. bryg. Kazimierz Leśniak

gen. bryg. Henryk
Mika

IV kadencja rozpoczęła się we wrześniu 2004 r. i trwała do września 2007 r. W czasie tej kadencji, po wielu zabiegach organizacyjnych, 21 stycznia 2005 r. Klub został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000225889.

Prezesem Klubu IV kadencji był gen. dyw. Franciszek Puchała, a członkami Rady Klubu – gen. broni Zbigniew Zalewski (zastępca prezesa), gen. dyw. Zdzisław Graczyk (zastępca prezesa), gen. bryg. Marek Oleksiak (sekretarz), gen. bryg. Walerian Sowa (skarbnik), gen. dyw. Lucjan Czubiński, gen. dyw. Bolesław Izydorczyk i gen. dyw. Roman Misztal (członkowie). Członkami Komisji Rewizyjnej byli: gen. bryg. Kazimierz Leśniak (przewodniczący), gen. dyw. Apoloniusz Golik (zastępca przewodniczącego), gen. bryg. Jerzy Paszkowski (sekretarz), gen. bryg. Henryk Andracki (członek).

Rada Klubu

gen. dyw. Franciszek Puchała

gen. broni Zbigniew Zalewski

gen. dyw. Zdzisław Graczyk

gen. bryg. Marek Oleksiak

gen. bryg. Walerian Sowa

gen. dyw. Lucjan Czubiński

gen. dyw. Bolesław Izydorczyk

gen. dyw. Roman Misztal

Komisja Rewizyjna

gen. bryg. Kazimierz Leśniak

gen. dyw. Apoloniusz Golik

gen. bryg. Jerzy Paszkowski

gen. bryg. Henryk Andracki

Kadencja tej Rady znacząco wpłynęła na ożywienie i rozszerzenie działalności Klubu, a szczególnie kontaktów z dowództwami rodzajów sił zbrojnych, podróży historycznych, a także wyjazdów turystycznych i rekreacyjnych. Również w tej kadencji obchodzono w sierpniu 2006 r., bardzo uroczyście w Warszawie i Zegrzu 10-lecie istnienia Klubu Generałów WP.

V kadencja – to okres od 10 września 2007 r. do 23 października 2010 r. Prezesem w tym okresie był gen. bryg. pil. Roman Harmoza, a członkami Rady: gen. bryg. Henryk Mika (zastępca prezesa), gen. dyw. Bolesław Izydorczyk (skarbnik), gen. bryg. Leszek Ulandowski (sekretarz), gen. bryg. Witold Cieślewski (członek).

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili: gen. dyw. Apoloniusz Golik (przewodniczący), gen. bryg. Roman Pusiak (zastępca przewodniczącego), gen. bryg. Jerzy Paszkowski (sekretarz), gen. bryg. Stanisław Stańko (członek). W tym czasie uchwałą Rady Klubu nr 1 z 17 kwietnia 2008 r. przeniesiono siedzibę Klubu z warszawskiej Cytadeli do Klubu Wojskowej Akademii Technicznej (ul. Sylwestra Kaliskiego nr 25 A, pok. 114).

Rada Klubu

gen. bryg. pil. Roman Harmoza

gen. bryg. Henryk
Mika

gen. dyw. Bolesław Izydorczyk

gen. bryg. Leszek Ulandowski

gen. bryg. Witold Cieślewski

Komisja Rewizyjna

gen. dyw. Apoloniusz Golik

gen. bryg. Roman Pusiak

gen. bryg. Jerzy Paszkowski

gen. bryg. Stanisław Stańko

 

VI kadencja rozpoczęła się Walnym Zgromadzeniem Członków 23 października 2010 r. Do Rady Klubu zostali wybrani gen. bryg. pil. Roman Harmoza (prezes), gen. bryg. Henryk Mika (zastępca prezesa), gen. bryg. Andrzej Lewandowski (zastępca prezesa), gen. bryg. Leszek Ulandowski (sekretarz), gen bryg. Jan Baraniecki (skarbnik), gen. bryg. Witold Cieślewski i gen. bryg. Marek Oleksiak (członkowie).

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: gen. bryg. Roman Pusiak (przewodniczący), gen. dyw. Jarosław Bielecki i gen. bryg. Jerzy Paszkowski (członkowie).

Rada Klubu

gen. bryg. pil. Roman Harmoza

gen. bryg. Henryk
Mika

gen. bryg. Andrzej Lewandowski

gen. bryg. Leszek Ulandowski

gen. bryg. Jan Baraniecki

gen. bryg. Witold Cieślewski

gen. bryg. Marek Oleksiak

Komisja Rewizyjna

gen. bryg. Roman Pusiak

gen. dyw. Jarosław Bielecki

gen. bryg. Jerzy Paszkowski

 

II. Działalność Klubu Generałów Wojska Polskiego.

1 kwietnia 2011 r. Klub liczy 79 generałów. Kolejnych czterdziestu skupiają oddział terenowy w Bydgoszczy i współdziałające grupy we Wrocławiu i Krakowie. Ponadto Klub posiada ponad 100 członków honorowych, członków wspierających i sympatyków. Średnia wieku członków Klubu wynosi 75 lat, w tym do 65 lat 19 % członków, od 66 do 80 lat – 46 % członków, powyżej 80 lat – 35 % członków. Rozpiętość wieku wynosi od 54 do 92 lat. Najmłodszym członkiem Klubu jest gen. dyw. nawig. Krzysztof Załęski.

Seniorami Klubu i jednocześnie kombatantami są: gen. bryg. prof. Lesław Dudek, gen. bryg. Marian Ryba, gen. dyw. Teodor Kufel, gen. bryg. Włodzimierz Kopijkowski, gen. bryg. Piotr Przyłucki i gen. dyw. Zbigniew Zieleniewski.

Stowarzyszenie nasze posiada również ogromny potencjał intelektualny. Wśród członków Klubu mamy nadal aktywnych pracowników nauki i profesorów: gen. bryg. Lesława Dudka, gen. bryg. Mariana Daniluka, gen. broni Józefa Flisa, gen. bryg. Jerzego Lewitowicza, gen. bryg. Mieczysława Michalika, gen. dyw. Jerzego Modrzewskiego, gen. broni Ryszarda Olszewskiego.

Mamy też wielu członków, którzy działali na najwyższych stanowiskach w MON, Sztabie Generalnym i instytucjach równorzędnych. Do nich należą generałowie: Józef Baryła, Jarosław Bielecki, Witold Cieślewski, Mieczysław Dachowski, Józef Flis, Czesław Laszczkowski, Roman Misztal, Jerzy Modrzewski, Zbigniew Nowak, Ryszard Olszewski, Franciszek Puchała, Marian Robełek, Tadeusz Szaciłło, Henryk Szumski, Jan Światowiec
i Zbigniew Zalewski. Wielu spośród naszych członków pełniło wysokie stanowiska w strukturach ONZ, polskich misjach wojskowych i na placówkach dyplomatycznych. Są to generałowie: Józef Baryła, Józef Buczyński, Witold Cieślewski, Mieczysław Dachowski, Andrzej Ekiert, Apoloniusz Golik, Roman Harmoza, Bolesław Izydorczyk, Andrzej Lewandowski, Henryk Mika, Roman Misztal, Marek Oleksiak, Ryszard Olszewski, Jan Socha, Jan Światowiec, Zbigniew Zieleniewski i Zygmunt Zieliński. Wielu spośród członków posiada w swoim dorobku książki, monografie i opracowania, z których znaczna część dotyczy historii Wojska Polskiego. Do najbardziej aktywnych w tym zakresie należy gen. bryg. prof. Jerzy Lewitowicz. Najnowszym przykładem mogą też być publikacje z 2011 r. pt. „Sztab Generalny Wojska Polskiego 1945–1990” oraz „Sekrety Sztabu Generalnego pojałtańskiej Polski”, autorstwa gen. dyw. Franciszka Puchały.

W tym miejscu trzeba też wspomnieć o st. chor. szt. Ryszardzie Sobolewskim i st. chor. szt. Marianie Goli, którzy z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem własnego czasu osobistego, wspierali wszystkie wysiłki organizacyjne, realizowane przez sześć kadencji działalności Klubu.

Podstawową formą działalności Klubu w 15–letnim okresie działalności były comiesięczne spotkania członków (z wyjątkiem lipca i sierpnia). Zebrania odbywały się w Warszawie oraz w innych garnizonach. Zebrania te były przeważnie poprzedzone posiedzeniami Rady Klubu, w czasie których zajmowano się przede wszystkim:

– organizacyjnym przygotowaniem zebrań i wizyt poza Warszawą oraz ich logistycznym zabezpieczeniem;

– przygotowaniem planów działalności Klubu i ich doprecyzowaniem w wymiarze miesięcznym;

– przygotowaniem dokumentów niezbędnych do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym i dokonywania ciągłej aktualizacji danych członków Rady Klubu;

– przygotowaniem porozumień o współpracy Klubu z Ministrem Obrony Narodowej i przygotowaniem opracowań, opinii i wniosków do projektów aktów normatywno-prawnych MON np. dotyczących reformy szkolnictwa wojskowego, Narodowych Sił Rezerwowych, „Regulaminu ogólnego Sił Zbrojnych RP” i innych.

W minionym 15–leciu działalność Klubu koncentrowała się na realizacji wielu celów i zadań, wynikających ze Statutu, do których można zaliczyć:

1. Poznawanie i popularyzowanie zmian jakościowych w Wojsku Polskim, zwłaszcza w systemie dowodzenia Siłami Zbrojnymi, w tym:

– spotkania z byłym prezydentem RP generałem armii Wojciechem Jaruzelskim, z okazji ważnych wydarzeń politycznych, jubileuszy i okazjonalnie;

– spotkania z szefami Sztabu Generalnego WP: gen. broni Henrykiem Szumskim, generałem Czesławem Piątasem, generałem Franciszkiem Gągorem oraz zastępcami szefa Sztabu Generalnego WP: gen. broni Mieczysławem Stachowiakiem, gen. broni Lechem Konopką i gen. dyw. Sławomirem Dygnatowskim, podczas których, członkowie Klubu zostali zapoznani z zasadniczymi kierunkami rozwoju systemu obronnego RP oraz programami modernizacyjnymi Sił Zbrojnych;

– wizyty członków Klubu w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Nowa Dęba podczas ćwiczeń pk. „Eufrat – V”, w którym uczestniczył sztab i siły dywizji przeznaczone do misji w Iraku, i w Dowództwie Marynarki Wojennej, gdzie ówczesny dowódca tego rodzaju sił zbrojnych admirał floty Roman Krzyżelewski zapoznał z zadaniami, rolą i miejscem Marynarki Wojennej w systemie obrony RP;

– wizyty członków Klubu w Centrum Operacji Powietrznych, w Dowództwie Operacyjnym i w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń;

– spotkania z wojskowymi dyplomatami państw obcych (attaché Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Niemiec Francji, Włoch, Czech i inni).

– spotkania członków Klubu m.in. z: kierownikiem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Zbigniewem Zielińskim na temat roli stowarzyszeń w proobronnym wychowywaniu młodych pokoleń, wicemarszałkiem Sejmu Markiem Borowskim – o zamierzeniach legislacyjnych Sejmu, podsekretarzem stanu w MON Andrzejem Towpikiem – nt. wybranych problemów polityki obronnej RP, eurodeputowanym Markiem Siwcem – na temat realizowanych zadań przez polskich eurodeputowanych, a zwłaszcza o pracach Europejskiej Partii Socjaldemokratów, posłem Zbigniewem Siemiątkowskim – na temat polskiej racji stanu i polityki wschodniej, a także z pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. strategicznego przeglądu obronnego Andrzejem Karkoszką (byłym wiceministrem obrony narodowej) – nt. doktryny obronnej i infrastruktury systemu obronnego RP, posłem na Sejm Januszem Zemke – nt. sytuacji Sił Zbrojnych RP w zakresie kadrowym i finansowym oraz z podsekretarzem stanu w MON gen. bryg. prof. Stanisławem Koziejem – nt. problemów bezpieczeństwa i obronności RP, red. Wojciechem Łuczakiem – o sytuacji w Afganistanie i perspektywach jej rozwoju w przyszłości, z red. Markiem Barańskim i prezentacją jego książki pt. „Nogi Pana Boga”, a także z byłymi ambasadorami RP w Chinach Zdzisławem Góralczykiem i Kambodży gen. broni Ryszardem Olszewskim – nt. interesów naszego kraju w tym regionie oraz z profesorem Kazimierzem Łastawskim nt. integracji europejskiej, a także z byłym ambasadorem w Iraku gen. broni Edwardem Pietrzykiem i dowódcami Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe w Iraku generałami: Andrzejem Tyszkiewiczem, Andrzejem Ekiertem i Piotrem Czerwińskim – nt. sytuacji polityczno-wojskowej w Iraku i perspektywach jej rozwoju, z dyrektorem Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego gen. dyw. Zbigniewem Jabłońskim – nt. reformy szkolnictwa wojskowego i ustawy o służbie żołnierzy zawodowych i dyrektorem programu F-16 płk. Piotrem Łukaszewiczem – nt. wdrożenia do służby samolotów F-16.

2. Promocja dorobku wojskowego zaplecza naukowo-technicznego i polskiego przemysłu obronnego po transformacji ustrojowej w tym:

– coroczne wizyty członków Klubu w Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach w latach 2004–2010 oraz w Międzynarodowych Pokazach Lotniczych Air Show w Radomiu.

– wizyty członków Klubu w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki Profesjonalnej Radwar, w Zakładach Mechanicznych Bumar – Łabędy w Gliwicach, w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce, w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych oraz w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

3. Zacieśnianie więzi i solidarności zawodowej z żołnierzami służby czynnej w duchu kultywowania tradycji oręża polskiego i patriotyzmu, w tym m.in.:

– wizyty członków Klubu Generałów w Akademii Obrony Narodowej i Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Komendzie Głównej i Oddziale Żandarmerii Wojskowej, 2 Mazowieckiej Brygadzie Saperów, w pierwszym w WP zawodowym batalionie wojsk lądowych w Bielsku-Białej (18 bdsz), w Batalionie Reprezentacyjnym WP, 31 Bazie Lotniczej w Poznaniu, 15 Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia, w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, 1 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego w Mińsku – Mazowieckim, w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych ONZ w Kielcach, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, oraz Stołecznej Komendzie Policji.

4. Podróże studyjno – krajoznawcze, rekreacyjne, poznawanie zabytków kultury, architektury i piękna przyrody. Do zasadniczych, zrealizowanych przedsięwzięć w tym zakresie zalicza się: zwiedzanie Muzeum Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, zbiorów Muzeum Regionalnego i Diecezjalnego w Drohiczynie, okolicznościowej wystawy w Muzeum WP, związanej z 60. rocznicą zakończenia II wojny światowej, Świętej Góry Prawosławia w Grabarce, sanktuarium i klasztoru w Hajnówce, ścisłego rezerwatu żubrów w Puszczy Białowieskiej, Galerii Intarsji w Łodzi, Pałacu – Muzeum Zamojskich w Kozłówce, zwiedzanie zabytków architektury Druskiennik, Wilna, Pikieliszek, Troków i Kowna, Baranowicz, Nieświeża, Nowogródka, Miru i innych.

5. Kultywowanie polskich tradycji narodowych, a w tym:

– coroczne spotkania świąteczno – noworoczne i wielkanocne z udziałem członków Klubu i ich rodzin, zaproszonych gości i przedstawicieli duszpasterstwa katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego;

– składanie wieńców przed Grobem Nieznanego Żołnierza, na grobach żołnierzy września 1939 r. w Twierdzy Modlin, w kaplicy 18 Batalionu Desantowo-Szturmowego w Bielsku-Białej i na warszawskiej Cytadeli, na płytach, upamiętniających poległych żołnierzy w Iraku i Afganistanie, przed pomnikiem Lotników w Warszawie i na terenie Dęblińskiej Szkoły Orląt oraz na cmentarzu poległych żołnierzy z Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, dowodzonej przez gen. bryg. Franciszka Kleeberga pod Kockiem;

– coroczne wizyty przedstawicieli Klubu na grobach zmarłych członków Klubu, realizowane w przededniu Święta Zmarłych.

Zrealizowanie tak wielu przedsięwzięć ujętych w planach działania Klubu Generałów WP było możliwe, dzięki zaangażowaniu członków Klubu, zwłaszcza kolejnych prezesów i Rad Klubu, a także dzięki dobrze układającej się współpracy, życzliwości i wsparcia Sztabu Generalnego WP, dowództw rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk, uczelni wojskowych i cywilnych, instytutów naukowo-badawczych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, zakładów przemysłu obronnego oraz innych instytucji wojskowych i cywilnych.

Zebranie Rady Klubu Za Żelazną Bramą – maj 1997 r.

Powitanie Nowego – 1998 roku. Od lewej generałowie H. Andracki, F. Puchała, P. Przyłucki

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie czerwiec 2003

Wizyta w WAT-20.11.2004 r. Informację wygłasza gen. bryg. prof. B. Smólski

Prezentacja dorobku naukowego w WAT – 20.11.2004 r.

Członkowie Klubu w AON – Rembertów – 20.01.2005 r. W środku w mundurze komendant-rektor. gen. broni J. Flis

Wizyta w Centrum Operacji Powietrznych- 7.03.2005 r.

Spotkanie z attache USA płk. H. Nowakiem- kwiecień 2005 r. Z prawej gen. dyw. F. Puchała

Składanie wieńca na Cmentarzu Wojennym w Modlinie-14.05.2005 r.

Wizyta w sali tradycji 2 BSap w Kazuniu-14.05.2005 r.

Spotkanie w Kazuniu-14.05 2005 r.

Wizyta w 18 bdsz w Bielsku Białej – 27.05.2005 r. Od lewej generałowie M. Oleksiak, J. Chmiel, J. Komański

Przed wylotem do Marynarki Wojennej-20.06. 2005 r.

Wizyta w Akademii Marynarki Wojennej-21.06.2005 r.

Spotkanie z ministrem Zielińskim. Z jego prawej gen. dyw. F. Puchała-czerwiec 2005 r.

Piknik na terenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej – Kielce – 31.08.2005 r.

Wizyta w Szwadronie Kawalerii WP w Starej Miłosnej-2.10.2005

Wizyta w batalionie reprezentacyjnym WP – 11.05.2006 r.

Zbiórka przed wyprawą na Ukrainę – 2 czerwca 2006 r.

Cmentarz Łyczakowski – 3.06.2006 r. Przed paniami klęczy gen. bryg. J. Szewczyk, za nim gen. dyw. J. Michałowski

Wizyta na cmentarzu Orląt Lwowskich-3.06.2006 r.

X-lecie Klubu na placu J. Piłsudskiego 5.08.2006 r.

X – lecie Klubu w Zegrzu-5.08.2006 r. W środku były prezydent RP Wojciech Jaruzelski


Grabarka 17.09.2006 r.

Zwiedzanie Galerii Intarsji w Łodzi 17.10. 2006 r.

Wizyta w 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia – Sieradz – 18.10. 2006 r.

Wizyta w Bumar-Łabedy 18.10.2006 r. Na pierwszym planie od lewej generałowie A. Kupis, F. Puchała i Z. Graczyk

Wizyta w Bumar Łabedy 18.10.2006 r.

Wizyta w WSO SP – Dęblin – 17.05.2007 r.

Wycieczka na Litwę – cmentarz Na Rossie – 17.06.2007 r.

Wilno – Bazylika Archikatedralna – 18.06.2007 r.

Wizyta w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Maz. 25.08.2007 r.

Wizyta w Politechnice Warszawskiej – 21.11.2007 r.

Spotkanie Wielkanocne – marzec 2008 r. Od lewej ks. płk. S. Żarski i generałowie A. Żyto, R. Soroksz, A.Czaban, R. Harmoza

Wielkanoc w Zakopanem – marzec 2008 r. od lewej generałowie R. Harmoza i R. Olszewski z małżonkami Irmilą i Mariolą

Wielkanoc w Zakopanym – marzec 2008 r.

Spotkanie z okazji 85 – rocznicy urodzin gen. Wojciecha Jaruzelskiego – 25.07.2008 r.

Muzeum Miciewicza w Nowogródku – kwiecień 2009 r.

Spotkanie Klubu Generałów w Bydgoszczy – 9.07.2009 r. Od lewej generałowie: A. Piotrowski, B. Grobelny, K. Chudy, Z. Tłok-Kosowski, A. Walczak, Z. Blechman (prezes), J. Głowacki, K. Wilczewski, R. Dysarz

Zajęcia rekreacyjne Klubu Generałów w Bydgoszczy

MSPO Kielce – wrzesień 2009 r. W środku były wiceminister ON R. Szeremietiew i prezes Targów A. Mochoń

Inauguracyjne spotkanie Klubu 27.01.2011 r. Rada Klubu. Od lewej generałowie: L. Ulandowski, J. Baraniecki, H. Mika, R. Harmoza, A. Lewandowski, M. Oleksiak, W. Cieślewski

Spotkanie w Uniwersytecie Warszawskim 11.02.2011 r.

Spotkanie z prof. K. Łastawskim – 24.02.2011 r.

Wręczenie okolicznościowego medalu gen. broni Z. Zalewskiemu z okazji 70-tej rocznicy urodzin – 24.03.2011 r.

Wręczenie okolicznościowego medalu gen. bryg. J.Szewczykowi z okazji 80-tej rocznicy urodzin – 24.03.2011 r.

Zebranie Klubu. Od lewej generałowie L. Chyła, J. Flis, S. Dygnatowski i R. Harmoza – 24.03.2011 r.

Zebranie Klubu. Od lewej generałowie S. Stańko, A. Wojciechowski – 24.03.2011 r.

Spotkanie Wielkanocne w DWL – 18.04.2011 r. Od lewej generałowie S. Świtalski, J. Jakubowski, W. Skrzypek, J. Światowiec, M. Oleksiak

Spotkanie Wielkanocne w DWL – 18.04.2011 r. Od lewej generałowie Z. Skuza, J. Baraniecki, Cz. Laszczkowski, J. Sielużycki. Z tyłu gen. bryg. Bronowicz – dowódca 16DZ

Spotkanie Wielkanocne w DWL – 18.04.2011 r. Od lewej generałowie: R. Harmoza, J. Słowiński, M. Walentynowicz, Z. Nowak, Z. Zieleniewski, P. Przyłucki. Z tyłu na mównicy gen. dyw. A. Malinowski – szef sztabu WL.

Comments are closed.