Klub Generałów Wojska Polskiego

Plan pracy Klubu

P L A N

ZASADNICZYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ KLUBU GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO
NA 2017 ROK

 

I. GŁÓWNY CEL I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO w 2017 ROKU:

1. Główny cel:

 Realizowanie uchwał programowych Walnego Zgromadzenia Członków z 29 września 2016 r.

 2. Zasadnicze zadania:

− spotkania ze społeczeństwem w celu  pielęgnowania oraz kultywowania patriotyzmu wyrastającego z bogatych  tradycji oręża polskiego;
− stanie na straży interesów naszego środowiska oraz czuwanie nad sprawiedliwą oceną dorobku generałów Wojska Polskiego;
− reprezentowanie środowiska w uroczystościach organizowanych przez organizacje kombatanckie i społeczne;
− udział w sympozjach, konferencjach, prezentacjach i innych przedsięwzięciach, związanych z działalnością klubu, organizowanych przez instytucje społeczne i pozarządowe, a także uczestnictwo w wybranych posiedzeniach Komisji Obrony Narodowej Sejmu i Senatu po ewentualnym zaproszeniu przez posła lub senatora;
− rozpoznawanie potrzeb oraz organizowanie opieki socjalnej w tym zdrowotnej nad generałami inwalidami i emerytami wojskowymi oraz ich rodzinami, wymagającymi szczególnej opieki, a także nawiązanie ścisłych kontaktów z członkami nie uczestniczącymi w przedsięwzięciach klubu ze względów zdrowotnych, poprzez wyznaczenie ich opiekunów;
− popularyzowanie problemów obronności państwa, głównie poprzez rozwijanie i uaktualnianie strony internetowej Klubu Generałów WP www.klubgeneralow.pl ;
− organizowanie spotkań klubowych z przedstawicielami wojska, nauki, gospodarki, polityki, kultury i mediów;
− poszukiwanie nowych form współpracy z grupami generałów i admirałów  w Bydgoszczy, Wrocławiu i Krakowie, Szczecinie Gdyni i innych;
− umacnianie współpracy z innymi stowarzyszeniami i związkami tj. Stowarzyszeniami: Generałów Policji RP, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej , Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego, Federacją  Stowarzyszeń  Rezerwistów i Weteranów SZ RP,  Stowarzyszeniem Euro-Atlantyckim oraz kontynuowanie współpracy z Klubem Generałów Republiki Słowackiej, z Klubem Generałów Republiki Czeskiej oraz z Klubem Generałów Rumunii;
− prowadzenie działalności publicystycznej w formie wydawnictw, książek i artykułów w środkach masowego przekazu dotyczącej problemów obronności  i tradycji Sił Zbrojnych;
− udzielanie pomocy rodzinom w organizacji uroczystości pogrzebowych członków klubu. Coroczne odwiedzanie grobów zmarłych generałów w ramach akcji „Naszym Kolegom – Nasza Pamięć”;
− podjęcie zdecydowanych działań, mających na celu wzrost liczby członków klubu.

 

II. ZAMIERZENIA REALIZOWANE W KLUBIE GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO W 2017 ROKU

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Odpowiedzialny

TERMIN

UWAGI

Miejsce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

 Posiedzenie Rady Klubu


Prezes Klubu
Al. Ujazdowskie 6A

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X


godz.16.00

2.

Zebranie Członków Klubu.

Prezes Klubu
Al. Ujazdowskie 6A

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

X

-

  godz.16.00
z udziałem zaproszonych gości

3.

Zawody strzeleckie o nagrodę Prezesa

gen.bryg. Henryk Porajski gen.bryg. Witold Szymański

 X

gen. bryg. A. Lewandowski

4.

Spotkanie z okazji:

- Świąt Wielkanocnych;

- Świąt Bożego Narodzenia.

gen bryg Ryszard Dębski Al. Ujazdowskie 6A

X

 

 

X

Odpłatnie
godz. 16.00
5.

Udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego – Kielce 2016r.

 gen. bryg.
H.Mika
Kielce
X Odpłatnie.
6.

Wyjazd do ośrodka wczasowego lub sanatorium

gen. bryg.
Andrzej Lewandowski 
Odpłatnie
7.  Opracowanie planu zamierzeń na 2018 r gen. broni
Józef Flis 
gen. bryg.
Henryk Porajski

Lp.

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Odpowiedzialny

TERMIN

UWAGI

Miejsce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

8.

Udział w przedsięwzięciach organizowanych z okazji:


Prezes Klubu,
wyznaczeni generałowie
Warszawa

- 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej

 X

- 72. rocznicy wyzwolenia Warszawy

 X

- 73. rocznicy Powstania Warszawskiego;

X

X

- Dnia Wojska Polskiego;

X

- Dnia Niepodległości;

X

- Dnia Kombatanta.

X

9.

Akcja w przededniu Święta Zmarłych „Naszym Kolegom – Nasza Pamięć”.


Wyznaczony członek Rady
Powązki Wojskowe

 X

10.

 Systematyczne uaktualnianie strony internetowej

gen. bryg.
J. Jakubowski

X X X X X X X X X X X X

11.

 Przygotowanie dokumentacji finansowej za 2016 r.

gen. bryg.
S.Filipiak

X

 

OPRACOWAŁ:

SEKRETARZ RADY KLUBU

gen. bryg. Henryk PORAJSKI

 


Comments are closed.