Klub Generałów Wojska Polskiego

Statut Klubu Generałów Wojska Polskiego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Klub Generałów Wojska Polskie, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem towarzyskim skupiającym generałów i admirałów pozostających w stanie spoczynku, rezerwie lub pełniących służbę czynną.
 2. Podstawą prawną działania Klubu jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104, Dz. U. Z 1990 r. Nr 14 poz. 86).

 

§ 2

 1. Klub obejmuje swoim działaniem teren Rzeczypospolitej Polskiej i posiada Osobowość prawną.
 2. Siedzibą Klubu jest m. Warszawa.

 

§ 3

Mogą istnieć terenowe jednostki organizacyjne Klubu, opierające swą działalność na zasadach określonych w niniejszym Statucie.

 

§ 4

Klub posługuje się własną pieczęcią z napisem: KLUB GENERAŁÓW WOJSKA POLSKIEGO, może używać tłumaczeń nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego go znaku graficznego.

 

§ 5

 1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i może do prowadzenia swoich spraw – zatrudniać pracowników.
 2. Klub może prowadzić działalność charytatywną lub gospodarczą ukierunkowaną na realizację celów statutowych.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 6

 1. Główne cele Klubu są następujące:
  1. Przyczynianie się do popularyzowania patriotycznych tradycji Polskich Sił Zbrojnych oraz ich roli i osiągnięć w zapewnianiu obronności państwa.
  2. Troszczenie się o honor, autorytet i dobre imię korpusu oficerskiego w społeczeństwie.
  3. Działanie na rzecz pogłębiania żołnierskiej wspólnoty środowiska generalskiego z całą kadrą oficerską i innymi grupami żołnierzy zawodowych pozostających w szeregach czynnej służby oraz poza nimi.
  4. Działanie na rzecz umacniania koleżeństwa, życzliwości oraz wzajemnego szacunku w środowisku generałów.
  5. Przejawianie troski o członków Klubu oraz ich rodziny w przypadku znalezienia się w trudnej sytuacji losowej lub zdrowotnej.
  6. Występowanie w obronie żołnierzy w przypadku naruszenia ich honoru i godności.
 2. Sposoby realizacji celów Klubu są w szczególności następujące:
  1. Organizowanie w różnej postaci spotkań członków Klubu.
  2. Pogłębianie w innych formach koleżeńskiej i rodzinnej więzi członków Klubu, a w tym:
   • organizowanie towarzyskich spotkań z rodzinami;
   • wspólne uczestniczenie w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i turystycznych;
   • udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej w indywidualnych przypadkach;
   • niesienie pomocy rodzinom po generałach w rozwiązywaniu problemów życiowych.
  3. Uczestniczenie w wypracowaniu i popularyzacji poglądów służących umacnianiu obronności państwa przez wykorzystanie wieloletniego wojskowego i życiowego doświadczenia członków Klubu.
  4. Utrzymywanie więzi i współdziałanie z Ministerstwem Obrony Narodowej, w tym ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, a także z kombatanckimi paramilitarnymi i społecznymi organizacjami oraz instytucjami istniejącymi w kraju i za granicą, zajmującymi się problematyką obronną.

 

Rozdział III

Członkowie Klubu oraz ich prawa i obowiązki

 

§ 7

 1. Klub zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.
 2. Członkami zwyczajnymi Klubu są:
  • generałowie Wojska Polskiego w rezerwie i w stanie spoczynku;
  • generałowe Wojska Polskiego pełniący czynną służbę wojskową (z obowiązkiem powiadomienia przełożonego o przystąpieniu do Klubu);
  • którzy zgłosili pisemny akces do Klubu, uiścili wpisowe oraz zostali przyjęci przez Radę Klubu.
 3. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba szczególnie zasłużona w realizacji jego celów. Członkostwo honorowe nadaje Rada Klubu. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych lecz są zwalniani z obowiązku płacenia wpisowego i składek członkowskich.
 4. Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby prawne i fizyczne deklarujące dla Klubu poparcie finansowe lub rzeczowe. Przyjęcia następuje po zaakceptowaniu przez Radę Klubu ich pisemnych wniosków. Członkowie wspierający mają głos doradczy i mogą brać udział w pracach zespołów problemowych oraz konsultacyjnych. Nie posiadają natomiast praw wyborczych oraz głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu. Członkowie wspierający – osoby prawne, działają w Klubie za pośrednictwem swych przedstawicieli legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem.

 

§ 8

Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:

 1. Wybierać władze Klubu i być do nich wybierani.
 2. Brać udział w pracach, zebraniach i innych imprezach Klubu z pełnym prawem głosu.
 3. Występować z propozycjami, wnioskami i postulatami do władz Klubu oraz korzystać z pomocy i świadczeń Klubu w granicach jego możliwości i kompetencji.
 4. Z upoważnienia Rady Klubu reprezentować Klub na imprezach organizowanych przez resort Obrony Narodowej, terenowe władze administracyjne, samorządowe stowarzyszenia i inne organizacje społeczne o zasięgu ogólnokrajowym lub lokalnym.

 

§ 9

Członkowie zwyczajni Klubu mają obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień statutowych oraz uchwał władz Klubu.
 2. Brać aktywny udział w pracach Klubu, dbać o jego rozwój, godność i dobre imię oraz przestrzegać zasad etyczno-moralnych.
 3. Opłacać regularnie składki członkowskie.

 

§ 10

Członkowie Klubu za szczególną aktywność mogą być wyróżnieni przez Radę Klubu:

 1. Dyplomem lub pismem gratulacyjnym.
 2. Nagrodą rzeczową lub świadczeniową (np. pobyt w WDW itp.).
 3. Pisemnym podziękowaniem odczytanym na Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 11

Przynależność do Klubu ustaje:

 1. Na pisemne żądanie członka, skierowane do władz Klubu w formie rezygnacji.
 2. Na skutek podjęcia uchwały przez Radę Klubu w przypadku:
  1. działania niezgodnego ze Statutem i uchwałami władz;
  2. działania na szkodę Klubu;
  3. nie opłacania składek członkowskich przez ponad 1 rok;
  4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
 3. W przypadku wykluczenia, osoba zainteresowana ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia o wykluczeniu. Uchwała Zgromadzenia jest ostateczna.

 

§ 12

W działalności Klubu, za zezwoleniem lub na zaproszenie władz Klubu, mogą brać udział sympatycy Klubu.

 

Rozdział IV

Władze Klubu, ich tryb wyboru oraz kompetencje

 

§ 13

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Rada Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 14

Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Rada Klubu raz na trzy lata. Jego celem jest:

 1. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady za ubiegłą trzyletnią kadencję.
 2. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującej Rady na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwalenie głównych kierunków działalności, programu prac i budżetu na następną kadencję.
 5. Wybór Rady i Komisji Rewizyjnej.
 6. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady w sprawach członkowskich.
 7. Uchwalenie i zatwierdzenie regulaminu prac Rady i Komisji Rewizyjnej.
 8. Uchwalenie zmian Statutu lub ewentualnego rozwiązania się Klubu.

 

§ 15

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwoływane jest:

 1. Na podstawie uchwały Rady Klubu.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Klubu.
 4. W przypadku określonym w ustępie 2 i 3 Rada Klubu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku lub żądania.

 

§ 16

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu są prawomocne przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość członków.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem określonym w § 40 ust. 2.

 

§ 17

 1. Kadencja Rady trwa trzy lata.
 2. Rada składa się z czterech – ośmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Rada wybiera spośród siebie Prezesa – Seniora oraz jego zastępców, sekretarza i skarbnika.
 4. Rada kieruje działalnością Klubu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków. Na zewnątrz jest reprezentowana przez Prezesa lub wyznaczonego przez niego członka Klubu.
 5. Rada może powołać Dyrektora Klubu, do którego obowiązków należy wykonywanie uchwał Rady w zakresie pełnomocnictw udzielonych mu przez Radę.
 6. Rada Klubu ma prawo dokooptować do swego składu członków Klubu, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków Rady pochodzących z wyboru.

 

§ 18

Do kompetencji Rady należy:

 1. Reprezentowanie Klubu.
 2. Uchwalanie planów działalności Klubu i budżetu Klubu.
 3. Realizowanie celów i zadań Klubu.
 4. Zarządzanie majątkiem Klubu, dysponowanie funduszem w ramach budżetu.
 5. Prowadzenie administracji Klubu.
 6. Kierowanie przedsięwzięciami w ramach współdziałania i współpracy z instytucjami i jednostkami wojskowymi resortu obrony narodowej, organizacjami byłych żołnierzy zawodowych, kombatanckimi, paramilitarnymi oraz społecznymi.
 7. Sporządzanie okresowych sprawozdań o stanie realizacji planów pracy i stanie bilansów Klubu.
 8. Zaciąganie w imieniu Klubu zobowiązań majątkowych.
 9. Przyjmowanie do Klubu członków zwyczajnych i wspierających.
 10. Nadawanie godności Członka Honorowego Klubu.
 11. Zezwalanie na udział w działalności Klubu sympatyków oraz zapraszanie do takiego udziału innych osób.
 12. Wykluczanie członków Klubu oraz przyjmowanie rezygnacji z przynależności do Klubu.
 13. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Klubu.
 14. Wnioskowanie o nadawanie odznaczeń i wyróżnień państwowych, resortowych i honorowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 15. Prowadzenie działalności organizacyjno-ewidencyjnej, dotyczącej funkcjonowania terenowych struktur Klubu oraz udzielanie im niezbędnej pomocy.
 16. Ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

 

§ 19

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, jak raz na dwa miesiące.

 

§ 20

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków, a przy ustalaniu wysokości składek członkowskich i wpisowego – większością 2/3 głosów. W przypadku równości głosów decyduje Prezes.

§ 21

 1. Korespondencję Klubu oraz akty zawierające zobowiązania, podpisuje Prezes lub jeden z jego zastępców.
 2. Do podpisywania dokumentów finansowych i majątkowych upoważnieni są samodzielnie  Prezes, Zastępca Prezesa i Skarbnik Klubu.
 3. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą sprawy związane z przeniesieniem własności lub nieruchomości będących w posiadaniu Klubu.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z przewodniczącego, sekretarza i dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków na okres trzech lat.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Rady.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji tryb kooptacji jest taki sam, jak w przypadku członków Rady (§ 17 ust. 6).

 

§ 23

Kompetencje Komisji Rewizyjnej:

 1. Przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności i majątków Klubu co najmniej raz w roku oraz jej ocena.
 2. Sprawdzanie okresowych sprawozdań rachunków i bilansów.
 3. Kierowanie do Rady wniosków wynikających z kontroli.
 4. Stawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosku o udzielenie Radzie absolutorium.
 5. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Warunkiem ważności uchwał, podejmowanych przez Komisję Rewizyjną, jest obecność przynajmniej połowy jej członków, podjętych zwykłą większością głosów.

 

Rozdział V

Struktury terenowe

 

§ 24

 1. W terenie (garnizonie), gdzie mieszka lub pracuje co najmniej pięciu generałów mogą być tworzone struktury terenowe Klubu.
 2. Wszystkie struktury Klubu Generałów Wojska Polskiego tworzą jedną całość organizacyjną.
 3. Sposób tworzenia struktur terenowych, zasady dotyczące ich działalności oraz wyboru i funkcjonowania władz, określa niniejszy Statut.

 

§ 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Klubu zwołuje jego Rada raz na trzy lata. Jego celem jest:

 1. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Oddziału za ubiegłą kadencję.
 2. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Rady Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. Uchwalenie głównych kierunków działalności, programu prac i budżetu na następną kadencję.
 5. Wybór Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

§ 26

Tryb zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału określa treść § 15.

 

§ 27

Warunki ważności uchwał na szczeblu Oddziału stosuje się analogicznie jak w § 16 ust. 1 i 2.

 

§ 28

 1. Kadencja Rady Oddziału trwa 3 lata.
 2. Rada Oddziału składa się z 3-5 osób, wybranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
 3. Rada Oddziału wybiera spośród siebie Prezesa – Seniora, jego zastępcę i skarbnika.
 4. Rada Oddziału kieruje działalności Oddziału Klubu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Oddziału, a na zewnątrz jest reprezentowana przez Prezesa lub wyznaczoną przez niego osobę.
 5. Tryb kooptacji – uzupełnienia składu Rady Oddziału jest analogiczny jak w § 17 ust. 6.
 6. Uchwały Rady Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 

§ 29

Do kompetencji Rady Oddziału należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na terenie działania Oddziału.
 2. Uchwalanie planów działalności.
 3. Dysponowanie funduszami Oddziału Klubu w ramach uchwalonego budżetu oraz wypełnianie powziętych w tym zakresie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Prowadzenie administracji Oddziału Klubu i realizowanie jego celów.
 5. Określanie i kierowanie przedsięwzięciami w ramach współdziałania – współpracy z instytucjami i jednostkami wojskowymi resortu obrony narodowej, organizacjami byłych żołnierzy zawodowych, kombatanckimi, paramilitarnymi i społecznymi.
 6. Opracowanie preliminarzy budżetowych.
 7. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Oddziału.
 8. Przyjmowanie do Klubu oraz wykluczanie z Klubu.

 

§ 30

Posiedzenia Rady Oddziału odbywały się w miarę potrzeby w dogodnych terminach i miejscach, nie mniej jednak, jak raz na dwa miesiące.

 

§ 31

Korespondencję Oddziału Klubu podpisuje Prezes Rady Oddziału lub upoważniona przez niego osoba.

 

§ 32

 1. Rady Oddziałów informują Radę Główną Klubu o aktualnej działalności i o planach na przyszłość.
 2. Rada Główna Klubu udziela szerokiej i wszechstronnej pomocy Oddziałom terenowym.

 

§ 33

Komisja Rewizyjna Oddziału:

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału Klubu składa się z przewodniczącego i dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału na okres trzech lat.
 2. Tryb kooptacji – uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Oddziału jest analogiczny jak w § 17 ust. 6.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Oddziału.
 4. Warunki ważności uchwał Komisji Rewizyjnej Oddziału są analogiczne jak w § 23 ust. 6.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 34

Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności oraz wolnych datków.

 

§ 35

Klub może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

 

§ 36

Klub może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji zadań statutowych i nie może być dzielony między członków Klubu.

 

§ 37

Klub może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 38

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 

§ 39

Podstawą gospodarki finansowej jest budżet uchwalony przez zebranie członków Klubu.

 

Rozdział VII

Rozwiązanie Klubu

 

§ 40

 1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały własnej. Likwidatorami Klubu są członkowie jego Rady o ile uchwała nie stanowi inaczej.
 2. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Klubu oraz określenie przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.

 

§ 41

 1. Rozwiązanie Klubu może określić sąd, wyznaczając jednocześnie jego likwidatora i podając warunki likwidacji.
 2. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w sposób zabezpieczający przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem.

 

§ 42

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Klubu, a gdy Klub go nie posiada, ze skarbu państwa.

 

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ KLUBU:  7010796464

 

 

Comments are closed.